.FILE 2G 3G 4G 5G
Om årets rapport

Fakta om Valspecial 2018

3 min läsning

Med Svenskarna och internet Valspecial 2018 vill vi bidra med fakta och insikter om hur användningen i Sverige utvecklas, och förutsättningar till att digitaliseringen sker på välinformerad grund.

Bakgrund

Materialet i denna rapport baserar sig på Internetstiftelsens undersökning ”Svenskarna och internet 2018”.  Sedan år 2000 har World Internet Institute samlat in data om hur den svenska befolkningen använder informations- och kommunikationsteknik samt hur detta påverkar enskilda individer, familjer och samhället. Detta har framförallt gjorts genom panelstudien ”Svenskarna och internet”, en studie som från början omfattade 2 000 telefonintervjuer och idag över 3 000 intervjuer, baserat på ett slumpvist urval av befolkningen från 11 år och uppåt (2007 och tidigare från 18 år). Sedan år 2010 är Internetstiftelsen huvudman för studien.

Intervjuerna är omfattande och innehåller frågor om de intervjuade personernas bakgrundsdata, tillgång till teknik, användning av traditionella medier och användning av internet i olika former. Till föräldrar med hemmavarande barn mellan 2-11 år ställs frågor om barnens användning av internet. Till ungdomar mellan 11-15 år ställs också frågor till deras föräldrar.

I årets vuxenundersökning är det 1 644 personer (58 %) som deltagit i undersökningen via webbenkät och 1 167 (42 %) per telefon.

Metod

”Svenskarna och internet” är upplagd efter en så kallad revolving panel design. Det innebär att grunden utgörs av en panel av människor som intervjuas år efter år. En del i panelen faller dock ifrån av olika skäl, till exempel att de inte vill vara med längre eller att de har flyttat, bytt namn eller av andra anledningar är svåra att få tag på. Därför tillkommer ett nytt urval människor varje år som ska fylla upp bortfallet i panelen. De utgör också en kontrollgrupp som gör det möjligt att kontrollera för paneleffekter. Syftet är att det totala urvalet av människor som intervjuas varje år ska vara representativt för befolkningen.

Urval

Första året undersökningen genomfördes, år 2000, drogs ett slumpmässigt urval på Sveriges befolkning från ett nationellt telefonregister. Detta urval kompletteras årligen för det bortfall som uppstår för att urvalet totalt ska uppgå till 3 200 personer. Vanligtvis måste cirka 1 500 nya personer (16 + år) rekryteras till panelen för att kompensera för personer som inte längre vill delta i studien. Nyrekryteringen av panelen görs genom stratifierade urval styrda av ålder och kön för att säkerställa en jämn representativitet på dessa variabler.

Urvalen beställs via SPAR, statens personadressregister, som nu handhas av Skatteverket. Det är ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige, både svenska och utländska medborgare.

Totalurvalet för de vuxna, 16 år och äldre, var 19 943 varav 3 786 hade ej nåbara telefonnummer vilket ger 16 157 i storurval. 3 331 ville eller kunde inte vara med, 199 personer hade språkproblem och ytterligare 154 var ej kvalificerade. Antalet genomförda vuxenintervjuer uppgick till 2 811. Det ger en svarsprocent på 17 procent beräknat på storurvalet. 

Brev med information om undersökningen och inbjudan med länk till att besvara undersökningen via webbformulär skickades ut till alla i totalurvalet. Nytt för i år var att påminnelser gick ut via sms.

Redovisning av antal deltagare per åldersgrupp. Ålder avser ålder 31 december 2017 och baserar sig på uppgivet födelseår. 63 personer uppgav inget födelseår och betraktas i denna redovisning som att åldern är okänd.

  Antal Antal, med i redovisning av samtliga Procent   SCB 16+ år

16-25 år

617 361 14,5% 16-25 år 14,6%

26-35 år

349

349

14,0%

26-35 år

16,8%

36-45 år

372

372

14,9%

36-45 år

15,5%

46-55 år

435

435

17,5%

46-55 år

16,2%

56-65 år

343

343

13,8%

56-65 år

13,9%

66-75 år

382

382

15,3%

66-75 år

13,4%

76+ år

250

250

10,0%

76+ år

9,7%

okänd

63

50

     
Totalt 2 811 2 542 100,0%  

100,0%


I denna rapport definieras förstagångsväljare som personer födda år 1997-2000. Detta oavsett om de har blivit 18 år före valdagen eller om de är svenska medborgare och röstberättigade. På samma vis har andragångsväljare definierats som personer födda 1993-1996 oavsett om de röstade i valet 2014 eller ej. I undersökningen har 222 förstagångsväljare intervjuats och 248 andragångsväljare. Totalt 470 personer. Alla 222 förstagångsväljarna ingår i den statistik som redovisas specifikt för förstagångsväljare (diagram 2,4,5,6,7 och 8 och tabellbilagan). Alla andragångsväljare ingår i statistiken som redovisas för andragångsväljare i tabellbilagan. I övrig statistik i denna rapport ingå enbart den andel förstagångsväljare som är proportionerlig, vilket innebär 129 personer födda 1997-2001 och 146 personer födda 1993-1996.

Tidsperiod

Med undantag för de allra första åren genomförs undersökningen i början av året. 2018 års undersökning pågick februari och mars 2018. 

Vuxenundersökning 2017

Deltagarna i undersökningen är anonyma. Personerna som citeras i rapporten och på filmerna var inte med i undersökningen. De tillfrågades efteråt i samband med att rapporten skrevs.

Intervjuundersökning av ett urval av befolkningen 16+ år (ingen övre gräns).

Antal intervjuade: 2 811, varav 2 542 ingår i ”samtliga” i denna redovisning. Övriga 269 utgörs av ett extra urval av första- och andragångsväljare (personer födda 1993-2000)

49 procent av deltagarna är män och 51 procent kvinnor. 68 procent bor i stad och 32 procent på landsbygden.

Till detta kommer svar från tilläggsfrågor i vuxenpanelen till de 385 föräldrar som har barn mellan 0–10 år om barnens användning av mobil och internet, vilket ger underlag för data om 603 0–10 åringar i denna rapport.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn