.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 8

90-talisterna flitigast på sociala medier

43 min läsning

I Sverige är nästan alla internetanvändare också användare av sociala medier, och de tre mest populära är Facebook, Instagram och Youtube. Men även Snapchat och Tiktok är viktiga medier i yngre åldrar.

I det här kapitlet undersöker vi användningen av sociala medier – till exempel Facebook, Instagram, Tiktok och Youtube. Vi jämför också hur användningen skiljer sig mellan generationerna och vilka tjänster som är särskilt populära i vissa åldrar. I det här kapitlet har vi även frågat internetanvändare i åldern 8–11 år. Vi ser bland annat…

  • Att 95 procent av internetanvändarna har använt sociala medier det senaste året
  • Att personer födda på 90-talet är de som använder sociala medier allra mest
  • Att mer än hälften av de som använder Youtube har använt tjänsten för att titta på instruktionsfilmer
  • Att Tiktok mest används av personer födda på 00-talet
  • Att mer än hälften av alla tjänstemän har använt Linkedin det senaste året
Två killar som tar en selfie med mobilkamera.

95 procent har använt sociala medier det senaste året

Hur många har använt sociala medier de senaste 12 månaderna? Det visar det här diagrammet.

Diagram 8.1.1

Bas: Internetanvändare 8+ år, Andel som har använt sociala nätverksplatser/sociala medier de senaste 12 månaderna (Nettouträkning av vilka sociala medier man har använt), År 2021 (Studie 2)

95 procent av alla internetanvändare 8 år eller äldre använder sociala medier. Ändrar vi målgruppen till internetanvändare 12+ år eller 16+ år så förblir andelen som använder sociala medier 95 procent. Ser vi till hela befolkningen som är 16 år eller äldre, och alltså inkluderar de som inte är internetanvändare, ligger andelen som använder sociala medier på 89 procent.

Denna fråga är ny i sin utformning i år och därför inte jämförbar mot tidigare år. Tidigare år har detta varit en allmän fråga om man har använt sociala medier någon gång – utan listade tjänster och utan avgränsning till de senaste 12 månaderna som i år. Mer om ändrad frågeställning finns att läsa om i Om Svenskarna och internet – Metodbeskrivning.

90-talisterna använder sociala medier mest av alla

Hur använder olika generationer sociala medier? Det visar det här diagrammet.

Diagram 8.1.2

Bas: Internetanvändare 8+ år, Andel som har använt sociala nätverksplatser/sociala medier de senaste 12 månaderna, År 2021 (Studie 2)

90-talisterna ligger i topp i användandet av sociala medier. En hårsmån efter ligger 00-talisterna. Närapå alla internetanvändare födda på 50-talet eller senare har varit på sociala medier de senaste 12 månaderna – och nästan alla 80-, 90- och 00-talister har varit där dagligen.

9 av 10 av 10-talisterna har varit på sociala medier minst någon gång de senaste 12 månaderna men deras veckovisa och dagliga användning är lägre. Det beror sannolikt på att i dessa unga åldrar har föräldrarna inflytande och regler kring detta. (Mer om det i kapitel 13 Föräldrar och barn på nätet.)

Det är de äldre generationerna som använder sociala medier i lägre utsträckning än andra. 7 av 10 av de internetanvändande 1920- och 30-talisterna har använt sociala medier det senaste året.

Tittar vi på befolkningsnivå, och alltså inkluderar de som inte är internetanvändare, förändras andelen som är på sociala medier i huvudsak just i de äldsta åldersgrupperna; 40 procent av 20- och 30-talisterna, 71 procent av 40-talisterna och 87 procent av 50-talisterna har varit på sociala medier det senaste året.

Vilka sociala medier är det då som vi har använt det senaste året? Det tar vi reda på i nästa diagram 8.1.3.

Youtube, Facebook och Instagram är de tre sociala medier som använts mest det senaste året

Vi har tagit reda på vilka sociala medier internetanvändarna 8 år eller äldre har använt de senaste 12 månaderna. I detta diagram visar vi samtliga sociala medier som vi har frågat om i år. Vi kommer även att redovisa användandet av varje tjänst för sig i kommande avsnitt.

Internetanvändare 8+ år

Diagram 8.1.3

Bas: Internetanvändare 8+ år, Vilka sociala nätverksplatser/sociala medier har du använt de senaste 12 månaderna?, År 2021 (Studie 2)

54%
av internetanvändarna använder Facebook dagligen.

De tre sociala medier som använts mer än alla andra är Youtube, Facebook och Instagram. Youtube är den tjänst som har använts mest någon gång de senaste 12 månaderna med 8 av 10 användare. På daglig nivå hamnar Youtube som använts av lite drygt var tredje först på tredje plats, efter Facebook som mer än hälften använder dagligen och Instagram som nära hälften är på varje dag.

Snapchat intar sedan en ohotad fjärdeplats med 4 av 10 användare de senaste 12 månaderna. Sedan kommer Linkedin som var fjärde använt under året. För daglig användning har dock både Tiktok och Twitter högre användning än Linkedin.

Topp fem i det totala användandet, det vill säga minst någon gång de senaste 12 månaderna, skiljer sig alltså åt mot topp fem i det dagliga användandet. Vi har listat dem nedan.

Använt minst någon gång de senaste 12 månaderna:Använt varje dag:
Youtube 81%Facebook 54%
Facebook 71%Instagram 46%
Instagram 64%Youtube 35%
Snapchat 38%Snapchat 23%
Linkedin 25%Tiktok 10%

Tiktok, som alltså hamnar på femte plats på daglig användning, kommer först på åttonde plats på total användning det senaste året – efter både Flashback och Pinterest. Tiktok och Twitter används av lika många – var femte – totalt sett, men färre använder Twitter dagligdags. De följs av Reddit som använts av var sjunde och därefter Twitch som var tionde använt under året.

Sist men inte minst har vi i år tre tjänster vi inte har frågat om tidigare – Familjeliv, Clubhouse och Houseparty som endast några få procent har använt de senaste 12 månaderna. Mer om dessa och de andra sociala medierna finns att ta del av under deras respektive avsnitt.

De andra sociala medier som nämns under det öppna svarsalternativet är främst Discord och Roblox som används för nöjesspel online. En mindre andel svarar även bloggplattformen Tumblr. Det är i synnerhet de yngre som angivit dessa svar. Några personer svarar också Netflix vilket vittnar om att definitionen av sociala medier är tolkningsbar.

Är man intresserad av att veta mer om Roblox kan vi tipsa om avsnittet Vad är Roblox och är det farligt? av Internetstiftelsens podd Dumma frågor om internet.

Är Youtube ett socialt medium? På Wikipedia beskrivs Youtube som "en videogemenskap, det vill säga en webbplats med videoklipp som laddas upp av dess användare, med tillhörande diskussioner och sociala medier-funktioner". Att Youtube alltmer börjat räknas som ett socialt medium snarare än en ren videotjänst har även flera av våra läsare av rapporten gjort oss uppmärksamma på. Därför har vi i år valt att lägga in Youtube här för att underlätta jämförelse med andra sociala medier. Tidigare år har Youtube legat under "tittande" i digitala medier. Vill du läsa mer om Youtube som ett socialt medium kan vi tipsa om artikeln Is Youtube Considered a Social Media Platform? på teknikwebbplatsen MUO.

Nytt för i år är också att vi för första gången har frågat till 8–11-åringar om deras användning av sociala medier. Vi kommer att titta närmare på deras användning av sociala medier i nästa diagram 8.1.4. Det som också är nytt i år är att vi avgränsat frågan till att avse användning av sociala medier de senaste 12 månaderna. Tidigare år har frågan varit ställd om man någon gång någonsin varit användare. Detta gör att årets fråga inte är fullt jämförbar bakåt i tiden. Mer om ändrade frågeställningar i Om Svenskarna och internet – Metodbeskrivning.

Förändringen i den dagliga användningen kan vi med viss försiktighet uttala oss om och om vi jämför målgruppen 16+ år mellan 2020 och 2021 är det endast en av tjänsterna som fanns med i år 2020s mätning som har haft en ökning i det dagliga användandet och det är Facebook.

I nästa diagram 8.1.4 ska vi jämföra de yngsta och de äldstas användning av sociala medier.

Två unga tjejer tar en selfie.

Fler 8–11-åringar använder sociala medier än de internetanvändare som är 76 år eller äldre

I de här två diagrammen ska vi jämföra användning av sociala medier mellan de yngsta 8–11 år och de äldsta 76 år eller äldre.

Internetanvändare 8-11 år

Diagram 8.1.4.1

Bas: Internetanvändare 8–11 år respektive 76+ år, Vilka sociala nätverksplatser/sociala medier har du använt de senaste 12 månaderna? År 2021 (Studie 2)

Internetanvändare 76+ år

Diagram 8.1.4.2

Bas: Internetanvändare 8–11 år respektive 76+ år, Vilka sociala nätverksplatser/sociala medier har du använt de senaste 12 månaderna? År 2021 (Studie 2)

30%
av 8–11-åringarna använder Tiktok varje dag.

För första gången har vi intervjuat 8–11-åringar om vilka sociala medier de har använt det senaste året. De yngsta är flitiga användare av sociala medier totalt sett – hela 92 procent har använt sociala medier de senaste 12 månaderna. 7 av 10 av 8–11-åringarna använder också sociala medier dagligen.

Den tjänst som flest 8–11-åringar använder är Youtube vilken nära 9 av 10 har använt senaste året och nära 6 av 10 har använt dagligen. På andra plats kommer Tiktok – uppemot hälften av 8–11-åringarna har använt Tiktok det senaste året och 3 av 10 dagligdags. På plats tre finner vi Snapchat som en tredjedel av 8–11-åringarna har använt de senaste 12 månaderna, och var femte dagligen.

Övriga sociala medier används knappt av 8–11-åringarna. 6 procent har använt Twitch, 5 procent Pinterest och 3 procent Facebook det senaste året. 8–11-åringarna nämner i högre grad än genomsnittet andra sociala medier och det är i synnerhet Roblox och Discord som båda används för nöjesspel online.

Jämför vi de yngsta med de äldsta som är 76 år eller äldre ser användningen av sociala medier annorlunda ut. 3 av 4 av de äldsta internetanvändarna har använt sociala medier under det senaste året och lite mer än hälften använder dem dagligen. De äldsta använder Facebook allra mest, vilket 6 av 10 har använt senaste året och närapå häften dagligen. På andra plats hamnar Youtube som nära hälften har använt under året och var tionde dagligdags. På tredje plats hittar vi Instagram som var tredje har använt de senaste 12 månaderna och var sjunde använder dagligen. Övriga sociala medier används endast av några få procent av de som är 76 år eller äldre.

Kontrasten mellan de äldsta och de yngsta är stor. Betydligt fler 8–11-åringar använder sociala medier än de internetanvändare som är 76 år eller äldre. Både de yngsta och äldsta använder Youtube men de yngre är betydligt flitigare användare. Tiktok och Snapchat, som de yngsta i huvudsak vistas på, är nästan ingen av de äldsta på. När det gäller de yngstas användning kan det vara värt att påpeka att många sociala medier har en 13-årsgräns för att få skapa ett konto

Listan nedan visar dels hur de yngsta och de äldsta särskiljer sig mot samtliga internetanvändare och dels mot varandra i användandet av sociala medier de senaste 12 månaderna.

Använt minst någon gång de senaste 12 månaderna:Internet-
användarna
8+ år
Yngsta
8–11 år
Äldsta
76+ år
Youtube81%88%48%
Facebook71%3%60%
Instagram64%18%35%
Snapchat38%34%4%
Tiktok19%45%2%

Nu ska vi jämföra hur barn och ungdomar i olika skolstadier använder sociala medier i diagram 8.1.5.

Tiktok används mest av de som går på högstadiet

Med dessa fyra diagram ska vi jämföra användandet av olika sociala medier mellan barn i de olika skolstadierna.

Lågstadiet

Diagram 8.1.5.1

Bas: Internetanvändare 8–19 år, Vilka sociala nätverksplatser/sociala medier har du använt de senaste 12 månaderna?, År 2021 (Studie 2)

Mellanstadiet

Diagram 8.1.5.2

Bas: Internetanvändare 8–19 år, Vilka sociala nätverksplatser/sociala medier har du använt de senaste 12 månaderna?, År 2021 (Studie 2)

Högstadiet

Diagram 8.1.5

Bas: Internetanvändare 8–19 år, Vilka sociala nätverksplatser/sociala medier har du använt de senaste 12 månaderna?, År 2021 (Studie 2)

Gymnasiet

Diagram 8.1.5.4

Bas: Internetanvändare 8–19 år, Vilka sociala nätverksplatser/sociala medier har du använt de senaste 12 månaderna?, År 2021 (Studie 2)

Användningen av sociala medier är hög i samtliga skolåldrar. Närmare 9 av 10 lågstadiebarn har använt sociala medier de senaste 12 månaderna, och från mellanstadiet och uppåt har mer eller mindre samtliga varit användare. Högstadieeleverna är de som använder sociala medier mest. Alla högstadieelever – 100 procent – har använt sociala medier minst någon gång det senaste året och i princip alla (98%) har även varit där dagligen. Nästan lika många på gymnasiet (94%) använder sociala medier dagligen. På mellanstadiet är 9 av 10 på sociala medier dagligdags och på lågstadiet 6 av 10.

Youtube används av runt 9 av 10 skolbarn och är den tjänst som på lågstadiet och mellanstadiet används mest både totalt sett och dagligen. På högstadiet ligger Youtube i topp totalt sett men den dagliga konsumtionen vinner Snapchat. På gymnasiet används Snapchat mesta av alla tjänster både totalt sett och dagligdags. Hela 94 procent av gymnasieeleverna har "snappat" på Snapchat och likaså 88 procent av högstadieeleverna under året.

Bland mellanstadie- och lågstadiebarnen hamnar Tiktok på andra plats före Snapchat. Tiktok har använts av 7 av 10 på mellanstadiet och 3 av 10 på lågstadiet under året. Snapchat har i sin tur använts av 6 av 10 på mellanstadiet och 2 av 10 på lågstadiet. Tiktok har sin topp på högstadiet där 3 av 4 (75%) har nyttjat tjänsten under året och över hälften är där dagligen. På gymnasiet backar alltså Tiktok något till ungefär samma nivå som mellanstadiet.

Utöver Youtube, Tiktok och Snapchat används andra sociala medier på lågstadiet i mycket låg utsträckning eller inte alls. Knappt 1 av 10 lågstadiebarn använder Instagram och endast 3 procent är på Facebook. På mellanstadiet är Instagram populärt, och närapå hälften där har använt Instagram det senaste året och 1 av 10 har använt Facebook. På högstadiet har användningen av Instagram närapå dubblerats till 8 av 10 och användningen av Facebook fyrdubblats till 4 av 10. Gymnasieungdomarna är de som konsumerar dessa två tjänster mest – 9 av 10 använder Instagram och drygt 6 av 10 Facebook.

På mellanstadiet börjar Pinterest (13%) och Twitch (15%) att användas allt mer. På högstadiet har konsumtionen av dessa två mer än dubblerats och var tredje använder dessa tjänster. På gymnasiet backar Twitch något medan ännu något fler använder Pinterest.

På högstadiet har 2 av 10 börjat använda Twitter och Reddit. Dessa växer till sig några procent till gymnasiet och då börjar även Flashback användas av cirka var fjärde gymnasielev. På gymnasiet har även 6 procent använt tjänsten Familjeliv det senaste 12 månaderna.

Houseparty är en tjänst som används mer av högstadieungdomar (17%). På mellanstadiet används Houseparty endast av 5 procent och på gymnasiet är den nere på en ynka procent. Clubhouse har främst använts av högstadie- och gymnasieungdomar under det senaste året, men inte i någon högre utsträckning, utan endast av 4 procent av båda dessa åldersgrupper.

90-talister har använt Facebook och Instagram mest av alla under året

I de här två diagrammen jämför vi hur olika generationer har använt Youtube, Facebook, Instagram, Snapchat och Tiktok det senaste året respektive dagligen. Under avsnittet för respektive tjänst kommer dessa och andra tjänster redovisas separat med jämförelse på generation.

Använt minst någon gång de senaste 12 månaderna

Diagram 8.1.6.1

Bas: Internetanvändare 8+ år, Vilka sociala nätverksplatser/sociala medier har du använt de senaste 12 månaderna respektive varje dag? År 2021 (Studie 2)

Använt varje dag

Diagram 8.1.6.2

Bas: Internetanvändare 8+ år, Vilka sociala nätverksplatser/sociala medier har du använt de senaste 12 månaderna respektive varje dag? År 2021 (Studie 2)

73%
av internetanvändare födda på 00-talet använder Snapchat dagligen.

Facebook är den tjänst som har använts mest av alla någon gång under året av internetanvändarna födda på 70-talet eller tidigare. Ser vi till daglig användning av Facebook kan vi inkludera även 80-talisterna. För den dagliga användningen är Facebook med stor marginal överlägsen de andra sociala medierna i de äldre generationerna upp till 70-talisterna.

Det är emellertid inte någon av de äldre generationerna som har använt Facebook mest av alla det senaste året – utan det är 90-talisterna. Faktum är att 90-talisterna är de som har använt både Facebook och Instagram mest av alla de senaste 12 månaderna. På daglig nivå använder 90-talisterna Instagram betydligt mer än alla andra och Facebook på ungefär samma höga nivå som 70- och 80-talisterna.

Facebook och Instagram är dock inte den tjänst som de storkonsumerande 90-talisterna har sin högsta konsumtion av – utan det är Youtube. Tillsammans med 00-talisterna har 90-talisterna också använt Youtube mest av alla under året. I den dagliga användningen av Youtube är 00-talisterna överlägsna övriga generationer.

Det finns emellertid en annan tjänst som 00-talisterna använder dagligen mer än Youtube och alla andra – och det är Snapchat. Både Snapchat och Tiktok har använts mest av alla tjänster i undersökningen av 00-talisterna såväl någon gång det senaste året som dagligen.

Vi kommer att återkomma till generationernas användande under respektive tjänsts avsnitt men nu ska vi i nästa diagram 8.1.7 jämföra män och kvinnors användande av sociala medier under året.

Män dominerar på Twitch, Reddit och Twitter och kvinnor på Pinterest och Familjeliv

I det här diagrammet jämför vi hur män och kvinnor har använt olika sociala medier under de senaste 12 månaderna.

Diagram 8.1.7

Bas: Internetanvändare 8+ år, Vilka sociala nätverksplatser/sociala medier har du använt de senaste 12 månaderna?, År 2021 (Studie 2)

Män och kvinnor har använt sociala medier lika mycket det senaste året. De har dock inte använt de olika tjänsterna i lika stor utsträckning.

Fler män har använt Youtube, Twitter, Reddit, Twitch, Linkedin och Flashback. Kvinnor har i sin tur använt Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat, Tiktok och Familjeliv mer än män har gjort det senaste året.

För vissa tjänster är skillnaden mellan män och kvinnor större. Männen dominerar på Twitch, Reddit och Twitter. På Twitch är det fyra gånger fler män än kvinnor, på Reddit nästan fyra gånger fler män och på Twitter dubbelt så många män.

Kvinnor dominerar i sin tur på Pinterest och Familjeliv. Pinterest används av mer än tre gånger så många kvinnor som män och Familjeliv av dubbelt så många kvinnor. Även Instagram har under de senaste 12 månaderna haft en större andel kvinnliga användare än manliga.

En kvinna trycker på sin smartphone, i skärmen syns emojis.

Vilka är det som behöver hjälp med att registrera ett konto på sociala medier? Det visar nästa diagram 8.1.8.

Var fjärde av de äldsta behöver hjälp med att registrera ett konto på sociala medier

Det här diagrammet visar vilka i befolkningen som behöver hjälp med att registrera ett konto på sociala medier. Utöver de som behöver hjälp visar diagrammet även andelen som inte har hört talas om tjänsten och den andel som inte använder internet. Tillsammans utgör de en grupp som idag inte kan registrera ett konto på egen hand och därmed riskerar att få begränsad tillgång till det sociala medielandskapet.

Diagram 8.1.8

Bas: Samtliga 16+ år, Vad av följande har du gjort eller skulle du kunna göra på egen hand eller med hjälp av någon annan? Registrera ett eget konto på sociala medier, År 2021 (Studie 1)

1 av 10 i befolkningen som är 16 år eller äldre behöver hjälp med att registrera ett konto på sociala medier. Lägger vi samman de hjälpbehövande med den andel som inte använder internet eller inte har hört talas om tjänsten kan var sjätte inte på egen hand registrera ett socialt mediekonto.

Ålder är den faktor som har störst påverkan på hjälpbehovet. Bland de som är födda på 1920-, 30- och 40-talet behöver var fjärde hjälp med att skapa ett eget konto på sociala medier, och bland 50-talisterna var femte. Adderar vi även den andel som inte använder internet och de som inte har hört talas om tjänsten så ökar andelen avsevärt – mer än 3 av 4 av 20- och 30-talisterna, nära hälften av 40-talisterna och uppemot 3 av 10 av 50-talisterna kan inte på egen hand registrera ett konto på sociala medier.

Vill du läsa mer om hjälpbehov kring olika digitala tjänster så rekommenderar vi kapitel 14.

Härnäst i diagram 8.2.1 ska vi titta närmare på Youtube.

8 av 10 har använt Youtube det senaste året

I vilka åldrar har Youtube använts mest såväl totalt sett som dagligen de senaste 12 månaderna? Det ska vi ta reda på med hjälp av det här diagrammet som visar hur varje generation har använt Youtube under året.

Youtube

Diagram 8.2.1

Bas: Internetanvändare 8+ år, Vilka sociala nätverksplatser/sociala medier har du använt de senaste 12 månaderna?, Youtube, År 2021 (Studie 2)

8 av 10 av internetanvändarna 8 år eller äldre har använt Youtube under de senaste 12 månaderna och en dryg tredjedel har varit där dagligen. Tittar vi på målgruppen 16 år eller äldre är det fortfarande 8 av 10 som har använt Youtube under året medan det dagliga användandet är marginellt mindre (32% – se tabellbilagan).

Youtube har totalt sett använts mest av 00-talister och 90-talister vilka båda når upp till 95 procent användare under året. På tredje plats hamnar 80-talisterna varav 9 av 10 har varit på Youtube det senaste året.

Den dagliga användningen toppas av 00-talisterna där 2 av 3 (67%) är där dagligen. På andra plats hamnar 10-talisterna med drygt hälften (55%) dagliga användare och på tredje plats kommer 90-talisterna med nära hälften (48%) användare varje dag det senaste året.

Som vi skrev ovan i diagram 8.1 kan man diskutera om Youtube ska räknas som ett socialt medium eller en videotjänst. Skillnaderna är inte alltid helt tydliga, men Youtube har flera sociala medie-funktioner så som chatt och har alltmer börjat räknas som ett socialt medium, varför vi valt att lägga Youtube i detta kapitel i år.

Frågeställningen och målgruppen är delvis ny i år. För mer information om det och jämförelser mellan olika sociala medier, se avsnitt 8.1 Översikt social medieanvändning.

Youtube används flitigt för både nytta och nöje

Vad har de som varit på Youtube de senaste 12 månaderna ägnat sig åt där? Det visar det här diagrammet.

Diagram 8.2.2

Bas: Använt Youtube de senaste 12 månaderna 8+ år, Vad av följande brukar du göra på Youtube?, (Titta på olika typer av videos/filmer för nöje/underhållning / Titta på instruktionsfilmer i syfte att lära dig saker om sådant som intresserar dig / Lyssna/titta på musik / Titta på dokumentärer, vetenskap eller motsvarande / Prenumererar på kanal / Titta på seminarier/föreläsningar för allmänbildning/allmän inspiration / Titta på kurser/kursmaterial för skola/studier/e-learning / Titta på nyheter/nyhetsinslag / Titta på sport / Skapa egna filmer och lägger upp / Ta del av innehåll från någon av Youtubes premiumtjänster), År 2021 (Studie 2)

Innehållet på Youtube är förenat med både nytta och nöje. Nöjet är först och främst nöjesklipp och musik medan nyttan framför allt är instruktionsfilmer. De allra flesta youtubeanvändare som är 8 år eller äldre tittar nämligen på videoklipp för underhållning och nöje, vilket drygt 7 av 10 har ägnat sig åt på Youtube det senaste året. Det näst vanligaste har varit att titta på instruktionsfilmer i syfte att lära sig saker i linje med sina intressen, vilket uppemot 6 av 10 har gjort. På tredje plats hamnar att titta och lyssna på musik vilket 5 av 10 av youtubeanvändarna har ägnat sig åt under året.

Mer innehåll av nyttokaraktär är såväl dokumentärer, inspirationsföreläsningar som kurser – som förvisso också kan vara nöje. Nära 3 av 10 youtubeanvändare har under året tittat på dokumentärer, vetenskap eller motsvarande. 2 av 10 användare har använt Youtube för att titta på seminarier och föreläsningar för allmänbildning och allmän inspiration under året och nästan lika många youtubeanvändare har tittat på kurser och kursmaterial för skola, studier och e-learning (e-lärande). Var sjunde användare har också använt Youtube för att konsumera nyheter och var tionde för sport.

En kvinna tittar på en instruktionsvideo på sin platta.

Det finns också en mindre andel som är mer aktiva användare av Youtube. Drygt var fjärde prenumererar på en kanal, men endast 2 procent uppger att de tar del av innehåll från någon av Youtubes premiumtjänster, som kostar pengar. Endast 3 procent svarar att de skapar och lägger upp egna filmer.

De youtubeanvändare som i fritextsvar angivit något annat har framförallt svarat att de tar del av olika träningspass att träna till hemma. Många använder även Youtubes innehåll specifikt för barn. Flera nämner även spelklipp, andra tittar på gudstjänster och några tar del av innehåll relaterat till sitt arbete. En mindre andel använder Youtube för mindfulnessövningar, meditation och för insomning.

År 2019 ställde vi en liknande fråga, dock med annorlunda formulerade och färre svarsalternativ till youtubeanvändarna 16+ år. Det gör att frågorna inte blir jämförbara.

I nästa diagram 8.2.3 ska vi ta reda på hur de yngsta 8-11-åringarna respektive de äldsta 76+-åringarna använder Youtube.

De yngsta använder Youtube främst för nöje och de äldsta främst för musik

Vad har de yngsta och de äldsta som varit på Youtube de senaste 12 månaderna ägnat sig åt där? Det visar det här diagrammet uppdelat på youtubeanvändare 8–11 år respektive 76+ år.

Diagram 8.2.3

Bas: Använt Youtube de senaste 12 månaderna 8–11 år respektive 76+ år, Vad av följande brukar du göra på Youtube?, (Titta på olika typer av videos/filmer för nöje/underhållning / Titta på instruktionsfilmer i syfte att lära dig saker om sånt som intresserar dig / Lyssna/titta på musik / Titta på dokumentärer, vetenskap eller motsvarande / Prenumererar på kanal / Titta på seminarier/föreläsningar för allmänbildning/allmän inspiration / Titta på kurser/kursmaterial för skola/studier/e-learning / Titta på nyheter/nyhetsinslag / Titta på sport / Skapa egna filmer och lägger upp / Ta del av innehåll från någon av Youtubes premiumtjänster / Annat), År 2021 (Studie 2)

Nära 9 av 10 av 8–11-åringarna år har använt Youtube de senaste 12 månaderna jämfört med knappt 5 av 10 av de äldsta internetanvändarna som är 76 år eller äldre.

De yngsta har i huvudsak använt Youtube till att titta på videoklipp och filmer för nöje och underhållning. Det har även av de äldsta ägnat sig åt men allra mest har de äldre tittat och lyssnat på musik på Youtube.

Skillnaderna i användandet av Youtube det senaste året är stora mellan de yngsta och de äldsta. Utöver att betydligt fler yngre än äldre under året har tittat på underhållnings- och instruktionsfilmer, har fler av dem också prenumererat på en kanal och skapat egna filmer som de har lagt upp. De äldsta har i sin tur i högre grad än de yngre tagit del av musik, dokumentärer, nyheter, sport och inspirationsföreläsningar.

Nästa diagram 8.2.4 visar på hur män och kvinnor har använt Youtube de senaste 12 månaderna.

Dubbelt så många män som kvinnor tittar på nyheter på Youtube

Vad har de som varit på Youtube de senaste 12 månaderna ägnat sig åt där? Det visar det här diagrammet fördelat på män och kvinnor.

Diagram 8.2.4

Bas: Använt Youtube de senaste 12 månaderna 8+ år, Vad av följande brukar du göra på Youtube?, (Titta på olika typer av videos/filmer för nöje/underhållning / Titta på instruktionsfilmer i syfte att lära dig saker om sånt som intresserar dig / Lyssna/titta på musik / Titta på dokumentärer, vetenskap eller motsvarande / Prenumererar på kanal / Titta på seminarier/föreläsningar för allmänbildning/allmän inspiration / Titta på kurser/kursmaterial för skola/studier/e-learning / Titta på nyheter/nyhetsinslag / Titta på sport / Skapa egna filmer och lägger upp / Ta del av innehåll från någon av Youtubes premiumtjänster / Annat), År 2021 (Studie 2)

38%
av manliga Youtubeanvändare använder tjänsten för att titta på dokumentärer.

Fler män än kvinnor har använt Youtube de senaste 12 månaderna. Män har ägnat sig mer åt alla listade aktiviteter med ett undantag - att ta del av kurser och kursmaterial för skola, studier och e-learning vilket något fler kvinnor gjort under året. Det är också ganska liten skillnad mellan män och kvinnor vad gäller att titta på seminarier och föreläsningar för allmänbildning och inspiration samt att lyssna på musik.

Störst skillnad i mäns och kvinnors konsumtion av Youtube är att titta på sport, nyheter och dokumentärer. Mer än tre gånger fler män har tittat på sport och dubbelt så många män som kvinnor har tittat på nyheter och dokumentärer på Youtube det senaste året.

Nu ska vi byta tjänst och titta närmare på Facebook i nästa diagram 8.3.

En man lagar en mobil enligt instruktioner på Youtube.

7 av 10 har använt Facebook det senaste året

I vilka åldrar har Facebook använts mest såväl totalt sett som dagligen de senaste 12 månaderna? Det visar det här diagrammet.

Facebook

Diagram 8.3

Bas: Internetanvändare 8+ år, Vilka sociala nätverksplatser/sociala medier har du använt de senaste 12 månaderna? Facebook, År 2021 (Studie 2)

7 av 10 av internetanvändarna 8 år eller äldre har använt Facebook de senaste 12 månaderna och mer än 5 av 10 är där dagligen. Tittar vi istället på målgruppen 16 år eller äldre har 8 av 10 använt Facebook under året och 6 av 10 är där dagligen.

Facebook har totalt sett använts allra mest av 90-talisterna under året, följt av 80-talisterna och 70-talisterna. 9 av 10 av 90-talisterna använder Facebook, nästan lika många 80-talister (87%) och drygt 8 av 10 av 70-talisterna (83%) har använt Facebook under det senaste året.

Daglig användning toppas också av 90-, 80- och 70-talisterna där 2 av 3 i respektive generation är på Facebook varje dag.

Frågeställningen och målgruppen är delvis ny i år. För mer information om det och jämförelser mellan olika sociala medier, se avsnitt 8.1 Översikt social medieanvändning.

Nu ska vi byta tjänst och titta närmare på Instagram i nästa diagram 8.4.1.

Nära 2 av 3 har använt Instagram det senaste året

I vilka åldrar har Instagram använts mest såväl totalt sett som dagligen de senaste 12 månaderna? Det visar det här diagrammet.

Instagram

Diagram 8.4.1

Bas: Internetanvändare 8+ år, Vilka sociala nätverksplatser/sociala medier har du använt de senaste 12 månaderna? Instagram, År 2021 (Studie 2)

Nära 2 av 3 har använt Instagram det senaste året och närapå hälften har varit där dagligen. Tittar vi istället på målgruppen 16 år eller äldre ökar andelen instagramanvändare endast marginellt till 66 procent totalt sett och 49 procent dagliga användare (se tabellbilagan).

De som använder Instagram allra mest är 90-talisterna, följt av 80-talisterna och sedan 00-talisterna. 85 procent av 90-talisterna har använt Instagram under det senaste året, 78 procent av 80-talisterna och 77 procent av 00-talisterna.

De dagliga användningen av Instagram följer samma mönster där 7 av 10 av 90-talisterna har varit på Instagram dagligen, 6 av 10 av 80-talisterna och även närapå 6 av 10 av 00-talisterna.

Frågeställningen och målgruppen är delvis ny i år. För mer information om det och jämförelser mellan olika sociala medier, se avsnitt 8.1 Översikt social medieanvändning.

Nu ska vi ta reda på vilka tjänster på Instagram som instagramanvändarna har nyttjat de senaste 12 månaderna i diagram 8.4.2.

2 av 10 som är på Instagram tittar på IGTV

Vi har frågat de som använt Instagram de senaste 12 månaderna vilka tjänster på Instagram de har nyttjat. Det visar det här diagrammet, även fördelat på kön.

Diagram 8.4.2

Bas: Använt Instagram de senaste 12 månaderna 8+ år, Vilka tjänster på Instagram använder du?, År 2021 (Studie 2)

I princip alla instagramanvändare använder flödet, det vill säga Instagram post. Uppemot hälften använder funktionen Stories, var femte använder IGTV, en funktion för att se lite längre filmklipp, och 2 procent Instagram shopping.

Fler kvinnor än män använder Instagram, och i synnerhet använder fler kvinnor Stories.

Det fanns även ett öppet annat svarsalternativ på denna fråga som av utrymmesskäl inte tagits med i grafen. Endast 1 procent av instagramanvändarna angav ett sådant svar och ingen ny tjänst framkommer utan svaren är framförallt en annan tolkning av vad flödet är. Exempelvis "Tittar på andras inlägg", "Följer mina vänners konton" och motsvarande.

4 av 10 pensionärer på nätet har använt Instagram det senaste året

I det här diagrammet ser vi vad de som använt Instagram de senaste 12 månaderna har nyttjat för tjänster där, fördelat på de som studerar, arbetar respektive är pensionärer.

Diagram 8.4.3

Bas: Använt Instagram de senaste 12 månaderna 8+ år, Vilka tjänster på Instagram använder du?, År 2021 (Studie 2)

42%
av pensionärer på nätet använder Instagram.

De som arbetar har använt Instagram mest av alla och de nyttjar Instagrams olika tjänster ungefär som genomsnittet (se diagram 8.4.2). Nästan lika många studerande nyttjar Instagram men de använder Instagrams tjänster som Stories och IGTV i betydligt högre grad än andra.

Pensionärerna är de som nyttjar Instagram minst av alla och de använder i huvudsak flödet. Färre än var tionde instagramanvändande pensionärer har nyttjat Instagrams övriga tjänster.

Tjänsten Instagram shopping nyttjas i samma låga grad av såväl studerande, arbetande som pensionärer.

Nu ska vi byta tjänst och titta närmare på Snapchat i nästa diagram 8.5.

Nästan 4 av 10 har använt Snapchat det senaste året

I vilka åldrar har Snapchat använts mest såväl totalt sett som dagligen de senaste 12 månaderna? Det visar det här diagrammet.

Snapchat

Diagram 8.5

Bas: Internetanvändare 8+ år, Vilka sociala nätverksplatser/sociala medier har du använt de senaste 12 månaderna? Snapchat, År 2021 (Studie 2)

Nästan 4 av 10 av internetanvändarna 8 år eller äldre har använt Snapchat det senaste året och nära fjärde har varit där dagligen. Tittar vi istället på målgruppen 16 år eller äldre minskar andelen som "snappar" endast marginellt till 35 procent totalt sett och 20 procent dagliga användare (se tabellbilagan).

Det är i synnerhet två generationer som använder Snapchat mer än alla andra – 00-talisterna och 90-talisterna. De födda på 00-talet använder Snapchat allra mest. Mer än 8 av 10 av 00-talisterna har använt Snapchat det senaste året och mer än 7 av 10 har varit där dagligen. 7 av 10 av 90-talisterna har använt Snapchat de senaste 12 månaderna och 4 av 10 är där dagligen.

Frågeställningen och målgruppen är delvis ny i år. För mer information om det och jämförelser mellan olika sociala medier, se avsnitt 8.1 Översikt social medieanvändning.

Nu ska vi byta tjänst och titta närmare på Tiktok i nästa diagram 8.6.1.

2 av 10 har använt Tiktok det senaste året

I vilka åldrar har Tiktok, ett socialt medium avsedd för att skapa och dela videor och livesändningar, använts mest såväl totalt sett som dagligen de senaste 12 månaderna? Det visar det här diagrammet.

Tiktok

Diagram 8.6.1

Bas: Internetanvändare 8+ år, Vilka sociala nätverksplatser/sociala medier har du använt de senaste 12 månaderna? Tiktok, År 2021 (Studie 2)

2 av 10 av internetanvändarna 8 år eller äldre har använt Tiktok det senaste året och 1 av 10 har varit där dagligen. Tittar vi istället på målgruppen 16 år eller äldre minskar andelen till 13 procent totalt sett och 6 procent dagliga användare.

Tiktok används mest av de födda på 2000-talet, och allra mest av 00-talisterna. 2 av 3 av 00-talisterna har använt Tiktok det senaste året och nära hälften är där dagligen. Bland 10-talisterna har 4 av 10 använt Tiktok under året och drygt var fjärde varje dag.

Vill man veta mer om Tiktok kan vi rekommendera ett avsnitt av Internetstiftelsens podd Dumma frågor om internet som heter Vad är Tiktok och hur fungerar det?

Frågeställningen och målgruppen är delvis ny i år. För mer information om det och jämförelser mellan olika sociala medier, se avsnitt 8.1 Översikt social medieanvändning.

Nu ska vi i diagram 8.6.2 titta närmare på hur många av tiktokanvändarna som har postat en egen video på Tiktok det senaste året.

4 av 10 tiktokanvändare har postat en egen video det senaste året

Hur många tiktokanvändare har postat en egen video på Tiktok de senaste 12 månaderna? Det visar det här diagrammet, fördelat på både kön och skolstadium.

Diagram 8.6.2

Bas: Använt Tiktok de senaste 12 månaderna 8+ år, Har du postat en egen video på Tiktok? (Ja), År 2021 (Studie 2) *) Obs! Låg bas vilket ger högre felmarginaler

78%
av de som använder Tiktok på mellanstadiet har postat en egen video.

Totalt sett har 4 av 10 tiktokanvändare 8 år eller äldre postat en egen video på Tiktok. Betydligt fler kvinnor än män har postat videoklipp på Tiktok. Eller ska vi kanske säga fler flickor än pojkar? Tiktok används nämligen mest av skolbarn och skolungdomar (se diagram 8.6.1).

Hela 8 av 10 av mellanstadiebarnen som är på Tiktok har postat en video under året. Mer än hälften av de tiktokanvändande lågstadiebarnen och runt hälften av högstadie- och gymnasieungdomarna har gjort detsamma.

Nu ska vi byta tjänst och titta närmare på Twitch i nästa diagram 8.7.

1 av 10 har använt Twitch det senaste året

I vilka åldrar har Twitch använts mest de senaste 12 månaderna? Det visar det här diagrammet. 

Twitch

Diagram 8.7

Bas: Internetanvändare 8+ år, Vilka sociala nätverksplatser/sociala medier har du använt de senaste 12 månaderna? Twitch, År 2021 (Studie 2)

Twitch är ett socialt medium med en videotjänst som främst används för att livesända datorspel och chatta. 1 av 10 av internetanvändarna 8 år eller äldre har använt Twitch det senaste året och endast 2 procent har varit där dagligen. Tittar vi på målgruppen 16 år är andelen twitchanvändare i princip densamma.

Twitch används mest av alla av 00-talisterna varav lite mer än var fjärde har varit på Twitch det senaste året. Var femte 90-talist och drygt var tionde 80-talist har använt Twitch under året. I övriga generationer används Twitch av några enstaka procent eller inte alls.

Frågeställningen och målgruppen är delvis ny i år. För mer information om det och jämförelser mellan olika sociala medier, se avsnitt 8.1 Översikt social medieanvändning.

Nu ska vi byta tjänst och titta närmare på Twitter i nästa diagram 8.8.

2 av 10 har använt Twitter det senaste året

I vilka åldrar har Twitter använts mest såväl totalt sett som dagligen de senaste 12 månaderna? Det visar det här diagrammet.

Twitter

Diagram 8.8

Bas: Internetanvändare 8+ år, Vilka sociala nätverksplatser/sociala medier har du använt de senaste 12 månaderna? Twitter, År 2021 (Studie 2)

Twitter är en social nätverksplats med en så kallad mikroblogg där användarna skriver egna korta inlägg som kan läsas av alla. Totalt sett har var femte internetanvändare 8 år eller äldre använt Twitter det senaste året och färre än var tionde har varit där dagligen. Tittar vi istället på målgruppen 16 år ökar andelen twittrare endast marginellt totalt sett till 21 procent.

90-talisterna är de som har använt Twitter mest av alla, varav mer än var tredje har varit där det senaste året. På delad andraplats hamnar 80- och 00-talisterna där runt var fjärde har använt Twitter under året.

Frågeställningen och målgruppen är delvis ny i år. För mer information om det och jämförelser mellan olika sociala medier, se avsnitt 8.1 Översikt social medieanvändning.

Nu ska vi byta tjänst och titta närmare på Pinterest i nästa diagram 8.9.

Drygt 2 av 10 har använt Pinterest det senaste året

I vilka åldrar har Pinterest använts mest såväl totalt sett som dagligen de senaste 12 månaderna? Det visar det här diagrammet.

Pinterest

Diagram 8.9

Bas: Internetanvändare 8+ år, Vilka sociala nätverksplatser/sociala medier har du använt de senaste 12 månaderna? Pinterest, År 2021 (Studie 2)

Pinterest är en social nätverksplats där användarna kan lägga upp, spara och sortera bilder på olika digitala anslagstavlor. De kan också följa andra användares anslagstavlor för att hitta bilder och inspiration.

Totalt sett har Pinterest under året använts av drygt 2 av 10 internetanvändare som är 8 år eller äldre. Endast några få procent har varit där dagligen. Tittar vi på målgruppen 16 år eller äldre är det fortfarande 22 procent som varit användare av Pinterest under året (se tabellbilagan).

Det är i huvudsak tre generationer som använder Pinterest och det är jämnt dem emellan. Allra mest har tjänsten använts av 90-talisterna (33%), följt av 00-talisterna (31%) och sedan 80-talisterna (28%) under de senaste 12 månaderna.

Frågeställningen och målgruppen är delvis ny i år. För mer information om det och jämförelser mellan olika sociala medier, se avsnitt 8.1 Översikt social medieanvändning.

Nu ska vi byta tjänst och titta närmare på Reddit i nästa diagram 8.10.

Var sjunde har använt Reddit det senaste året

I vilka åldrar har Reddit använts mest såväl totalt sett som dagligen de senaste 12 månaderna? Det visar det här diagrammet.

Reddit

Diagram 8.10

Bas: Internetanvändare 8+ år, Vilka sociala nätverksplatser/sociala medier har du använt de senaste 12 månaderna? Reddit, År 2021 (Studie 2)

Reddit är ett socialt forum där användarna kan skapa egna inlägg, dela bilder och länkar, samt rösta upp inlägg de tycker är bra så att de syns av fler.

Totalt sett har Reddit under året använts av var sjunde internetanvändare som är 8 år eller äldre. Endast några få procent har varit där dagligen. Tittar vi på målgruppen 16 år eller äldre har 15 procent varit användare av Reddit under året (se tabellbilagan).

En generation har använt Reddit mer än alla andra under året och det är 90-talisterna (37%). På andra plats hamnar 00-talisterna (26%) och därefter kommer 80-talisterna (22%).

Frågeställningen och målgruppen är delvis ny i år. För mer information om det och jämförelser mellan olika sociala medier, se avsnitt 8.1 Översikt social medieanvändning.

Nu ska vi titta närmare på två andra tjänster – Flashback och Familjeliv – i nästa diagram 8.11.

Flashback har haft fyra gånger fler besökare än Familjeliv det senaste året

I vilka åldrar har Flashback och Familjeliv använts mest de senaste 12 månaderna? Det visar de här två diagrammen.

Flashback

Diagram 8.11.1

Bas: Internetanvändare 8+ år, Vilka sociala nätverksplatser/sociala medier har du använt de senaste 12 månaderna? Flashback och Familjeliv, År 2021 (Studie 2) Obs! Skala 50%

Familjeliv

Diagram 8.11.2

Bas: Internetanvändare 8+ år, Vilka sociala nätverksplatser/sociala medier har du använt de senaste 12 månaderna? Flashback och Familjeliv, År 2021 (Studie 2) Obs! Skala 50%

Flashback och Familjeliv är två svenska sociala nätverksplattformar med öppna diskussionsforum som funnits sedan i början av 2000-talet.

Totalt sett av internetanvändarna 8 år och äldre har 24 procent använt Flashback och 6 procent Familjeliv det senaste året. Alltså är det fyra gånger fler som har använt Flashback än Familjeliv de senaste 12 månaderna. Tittar vi på målgruppen 16 år eller äldre så har 27 procent använt Flashback och 7 procent Familjeliv det senaste året (se tabellbilagan).

Både Flashback och Familjeliv har använts allra mest av 80-talister. På delad andraplats för Flashback kommer 90- och 70-talisterna. På andraplats för Familjeliv kommer 90-talisterna, följt av 70-talisterna.

Fler män använder Flashback och fler kvinnor använder Familjeliv. Mer om det i diagram 8.1.7.

Frågeställningen och målgruppen är delvis ny i år. För mer information om det och jämförelser mellan olika sociala medier, se avsnitt 8.1 Översikt social medieanvändning.

Nu ska vi titta närmare på två andra tjänster – Clubhouse och Houseparty – i nästa diagram 8.12.

2 procent har använt Clubhouse och Houseparty det senaste året

Vilka har använt tjänsterna Clubhouse och Houseparty det senaste året? Det visar det här diagrammet.

Clubhouse/Houseparty

Diagram 8.12

Bas: Internetanvändare 8+ år, Vilka sociala nätverksplatser/sociala medier har du använt de senaste 12 månaderna? Clubhouse/Houseparty, År 2021 (Studie 2) Obs! Skala 30%

Clubhouse och Houseparty är två sociala medier som ingår i något som brukar kallas "digital hangouts", vilket innebär appar som gör det möjligt för användare att digitalt umgås och "hänga" med flera vänner samtidigt. Clubhouse är ett nytt socialt medium som lanserades 2020. Det är en interaktiv ljudbaserad app – ingen video alltså – som beskrivs som en blandning av livesänd podd, konferens och samtal. Houseparty är en social videoapp med chatt som lanserades år 2016, och köptes av speltillverkaren Epic Games år 2019 för att användas tillsammans med det populära spelet Fortnite.

2 procent har använt Clubhouse respektive Houseparty det senaste året. Det är framförallt yngre som vistas på dessa plattformar. 4 procent på både högstadiet och gymnasiet har använt Clubhouse. Tjänsten används av något fler kvinnor och boende i storstäder.

Houseparty har använts av nära var femte högstadieelev under året men endast av några få procent på gymnasiet. Det har tydligen inte varit tillräckligt många eftersom ägaren Epic Games också meddelat att appen kommer att läggas ned under hösten 2021. Houseparty är redan borttagen från mobilernas appbutiker enligt en artikel på webbplatsen Omni.

För jämförelser mellan olika sociala medier, se avsnitt 8.1 Översikt social medieanvändning.

Nu ska vi titta närmare på Linkedin i diagram 8.13.

Nära 4 av 10 av de som arbetar har använt Linkedin det senaste året

Vilka har använt Linkedin det senaste året? Det visar det här diagrammet.

Linkedin

Diagram 8.13

Bas: Internetanvändare 18+ år, Vilka sociala nätverksplatser/sociala medier har du använt de senaste 12 månaderna?, Linkedin, År 2021 (Studie 2)

Linkedin är en social nätverksplats med fokus på arbetslivet och nätverkande mellan arbetssökande och företag som funnits sedan 2003. 3 av 10 av alla internetanvändare som är 18 år eller äldre har använt Linkedin de senaste 12 månaderna. Bland de som arbetar har nära 4 av 10 använt Linkedin under året.

De som använt Linkedin mest av alla i jämförelsen är de som har arbetat hemifrån, tjänstemän, högskoleutbildade, de i höginkomsthushåll och de i storstäder. Grupper som till stor del överlappar varandra.

Arbetsförmedlingen klassar Linkedin som "det bästa jobbverktyget" och ger tips om hur detta yrkesnätverk kan användas för att hitta lediga jobb för den som är intresserad.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn