.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 7

Fler kvinnor än män lägger ut eget material på sociala medier

40 min läsning

Användningen av sociala medier ligger kvar på samma nivå som förra året. De tre största tjänsterna är Youtube, Facebook och Instagram, men plattformen Roblox är mycket populär bland lågstadiebarn.

Det här kapitlet visar hur många som använder sociala medier, vilka plattformar som används och hur användningen har utvecklats under åren 2021–2022. Vi undersöker även vad användarna gör på de olika plattformarna och hur många som själva lägger upp eget material i form av text, bilder, videoklipp eller liknande. Kapitlet visar vilka som brukar följa varumärken eller företag på sociala medier och var man vanligtvis gör det.

Två kvinnor tittar på en mobiltelefon utomhus.

Användningen av sociala medier ligger still

Användningen av sociala medier ligger kvar på samma nivå som under 2021 och de tre största plattformarna är fortfarande Youtube, Facebook och Instagram. Youtube, Flashback, Reddit och Twitch minskar något jämfört med föregående år. Utöver det sker inga nämnvärda skillnader bland internetanvändarna som helhet.

Bland de yngsta barnen, födda på 10-talet, ökar användningen av sociala medier. Denna ökning beror sannolikt på att barnen har blivit ett år äldre och nu är i åldern 8–12 år i undersökningen. Snapchat ökar mest bland de yngsta barnen. Vi kan även se att näst efter Youtube, är Roblox den mest använda plattformen bland barn på lågstadiet.

Fler kvinnor än män lägger upp eget material

Omkring hälften av användarna brukar lägga upp eget material på Facebook, Instagram och Snapchat. Dessa kanaler används därmed i hög grad för att både ta del av andras material och dela med sig av eget. Tiktok och Youtube har en annan karaktär – där det är betydligt vanligare att användarna enbart tar del av andras material.

Det är vanligare bland kvinnor än män att lägga ut eget material på sociala medier, så som inlägg, bilder och videoklipp. Skillnaden är särskilt stor på Instagram, Snapchat och Tiktok.

4 av 10 följer olika varumärken eller företag

Drygt 4 av 10 brukar följa varumärken eller företag på sociala medier och det är 90-talister som gör det i högst utsträckning. Instagram och Facebook är de två plattformar där det är vanligast att följa varumärken eller företag. Detta stämmer även väl överens med de plattformar som 90-talisterna ofta använder sig av. Jämförelsevis få följer varumärken eller företag på Youtube, Snapchat, Tiktok eller andra sociala medieplattformar.

Nästan samtliga internetanvändare använder sociala medier

Diagram 7.1.1 visar hur användandet av sociala medier totalt sett har utvecklats under åren 2021–2022.

Diagram 7.1.1

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: Vilka sociala nätverksplatser/sociala medier har du använt de senaste 12 månaderna / varje vecka / varje dag? Netto – Något socialt medium. År 2021–2022 (Studie 2)

84%
av Sveriges internetanvändare använder sociala medier dagligen.

Hur har användandet av sociala medier utvecklats under åren 2021–2022?

Bland internetanvändarna i åldern 8 år eller äldre har 94 procent använt sociala medier under det senaste året. Ser vi till hela befolkningen i åldern 16 år eller äldre har 88 procent använt sociala medier. Andelen som använder sociala medier ligger därmed kvar på samma nivå som föregående år både om vi ser till befolkningen som helhet och enbart internetanvändarna.

 • I de äldre generationerna, personer födda på 20-, 30-talet och 40-talet, tenderar användandet av sociala medier att minska.
 • Bland de yngsta internetanvändarna, 10-talisterna, har användandet av sociala medier ökat. Det kan bland annat bero på att 10-talisterna har blivit ett år äldre och nu är i åldrarna 8–12 år i undersökningen jämfört med år 2021 då 10-talisterna var i åldrarna 8–11 år.
 • I övriga generationer sker inga nämnvärda förändringar i sociala medieanvändandet.

Användandet av Youtube, Flashback, Reddit och Twitch minskar något jämfört med år 2021

Diagram 7.1.2 visar hur användningen bland internetanvändare 8 år eller äldre av olika sociala medier har utvecklats under åren 2021–2022.

Diagram 7.1.2

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: Vilka sociala nätverksplatser/sociala medier har du använt de senaste 12 månaderna / varje vecka / varje dag? År 2021–2022 (Studie 2) *) Svarsalternativet fanns ej med 2021 

Vilka sociala medier har ökat eller minskat under åren 2021–2022?

 • Överlag ligger användandet av de olika sociala medieplattformarna stabilt sedan år 2021.
 • Youtube, Flashback, Reddit och Twitch minskar något jämfört med föregående år. I övrigt sker inga nämnvärda förändringar.

Snapchat är det sociala medium som flest 00-talister använder på daglig basis

Diagram 7.1.3 visar hur några av de mest populära sociala medieplattformarna används i olika generationer. Det övre diagrammet visar den totala andelen som använt plattformen minst någon gång under året. Det nedre diagrammet visar andelen som använder plattformen på daglig basis.

Har använt under senaste året

Diagram 7.1.3a

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: Vilka sociala nätverksplatser/sociala medier har du använt de senaste 12 månaderna? År 2022 (Studie 2) 

Använder dagligen

Diagram 7.1.3b

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: Vilka sociala nätverksplatser/sociala medier har du använt varje dag? År 2022 (Studie 2) 

56%
födda på 2010-talet använder Youtube dagligen.

Vilka generationer använder Youtube?

 • Youtube används förhållandevis brett över generationerna och är en av de plattformar som flest använder under ett år. Det dagliga användandet av Youtube är däremot betydligt lägre än exempelvis Facebook och Instagram.
 • Bland 90- och 00-talister har nästan samtliga använt Youtube under året.
 • Nästan lika många, närmare 9 av 10 av 10-talisterna har också använt Youtube. Användandet sjunker sedan i de äldre generationerna.

Vilka generationer använder Facebook?

 • Facebook är en av de mest använda sociala medieplattformarna och används av mer än hälften av internetanvändarna även i de äldsta generationerna.
 • Användandet av Facebook har däremot en tydlig topp bland 90-talister, därefter sjunker användningen kraftigt bland de yngsta 00- och 10-talisterna.
 • Bland 00-talisterna har hälften använt Facebook under ett år och endast 2 av 10 använder Facebook dagligen.
 • Bland 10-talisterna är användningen nästintill obefintlig. Detta beror dock sannolikt på att barnen är i åldern 8–12 år och därmed inte har åldern inne för att skapa ett konto enligt Facebooks rekommendationer.

Vilka generationer använder Instagram?

 • Instagram är särskilt populärt bland personer födda på 80-, 90- eller 00-talet. Bland 90-talister använder hela 7 av 10 Instagram på daglig basis.
 • Instagram används även i förhållandevis hög grad av personer födda på 50-, 60- eller 70-talet. Bland 60- och 70-talister använder knappt hälften Instagram dagligen.
 • Om man jämför vilka som använder Instagram respektive Facebook, så skiljer de sig i hög grad åt åldersmässigt. Bland personer födda på 80-talet eller tidigare är Facebook den plattform som flest använder på daglig basis. Bland 90-talister är Facebook och Instagram jämnstora. Bland 00-talister använder däremot få Facebook på daglig basis medan Instagram är avsevärt större.

Vilka generationer använder Snapchat?

 • Snapchat används främst bland personer födda på 00-talet, men till viss del även bland 90- och 10-talister. I övriga generationer är användandet förhållandevis lågt.
 • Bland 00-talister använder närmare 8 av 10 Snapchat på daglig basis. Snapchat är bland 00-talister den sociala medieplattform som flest använder dagligen.
Kvinna postar på Tiktok

Vilka generationer använder Tiktok?

 • Tiktok används nästan enbart i yngre generationer. Flest användare finns bland 00-talisterna där cirka 2 av 3 har använt Tiktok under året och drygt hälften använder Tiktok dagligen.
 • Tiktok används även bland 10-talister och 90-talister. Bland 10-talisterna har drygt 4 av 10 använt Tiktok under året och 3 av 10 använder Tiktok dagligen.
 • Bland 90-talisterna är användningen något lägre. Knappt 3 av 10 har använt Tiktok under året och drygt 1 av 7 använder Tiktok dagligen.

Vilka generationer använder Roblox?

 • Roblox används nästan enbart av de allra yngsta, 10-talisterna. Bland dem är däremot användandet stort – drygt 6 av 10 har använt Roblox under året och nästan 3 av 10 använder Roblox dagligen.

Fler kvinnor än män har använt Instagram, Pinterest, Facebook och Snapchat under året

Diagram 7.1.4 visar vilka sociala medier kvinnor respektive män har använt under det senaste året.

Diagram 7.1.4

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: Vilka sociala nätverksplatser/sociala medier har du använt de senaste 12 månaderna? År 2022 (Studie 2) 

Kvinna med bebis i famnen använder Instagram på sin mobil.

Hur skiljer sig användandet av sociala medier mellan män och kvinnor?

 • Lika många män som kvinnor använder sociala medier. Det finns däremot vissa skillnader i vilka plattformar som används.
 • Fler män än kvinnor har under året använt Youtube, Twitter, Reddit och Twitch.
 • Betydligt fler kvinnor än män har använt Instagram och Pinterest. Det är även något fler kvinnor än män som har använt Facebook och Snapchat.
 • Flashback minskar bland både män och kvinnor jämfört med föregående år. Bland män minskar även användandet av Reddit något. Skillnaderna är dock förhållandevis små.
 • Bland kvinnor tenderar användandet av Youtube, Facebook och Pinterest att minska något, men även här är skillnaderna små.

Hälften av de som använder Facebook och Instagram lägger upp eget material på plattformen

Diagram 7.1.5 visar hur stor del av internetanvändarna som brukar lägga upp / producera eget material på respektive plattform.

Andel som lagt upp eget material i respektive socialt medium

Diagram 7.1.5a

Bas: Har använt respektive socialt medium senaste 12 mån

Fråga: Vad av följande brukar du göra på Facebook / Instagram / Snapchat / Linkedin / Tiktok / Youtube? Andel som lagt upp eget/producerat material. År 2022 (Studie 2) 

Andel som lagt upp eget material bland män och kvinnor

Diagram 7.1.5b

Bas: Har använt respektive socialt medium senaste 12 mån

Fråga: Vad av följande brukar du göra på Facebook / Instagram / Snapchat / Linkedin / Tiktok / Youtube? Andel som lagt upp eget/producerat material. År 2022 (Studie 2)  

I vilka sociala medier brukar användarna lägga upp eget material?

 • Facebook och Instagram är de två sociala medier där användarna i högst utsträckning brukar lägga upp eget material. Drygt hälften av användarna lägger upp eget material på Facebook respektive Instagram.
 • Strax efter Facebook och Instagram kommer Snapchat, där knappt hälften lägger upp eget material.
 • Närmare 4 av 10 av användarna på Linkedin brukar lägga upp eget material.
 • Betydligt färre användare lägger upp eget material på Tiktok och Youtube. Dessa kanaler används i högre grad för att konsumera material som andra lägger upp. Omkring 2 av 10 av användarna på Tiktok lägger upp eget material och endast 3 procent av användarna på Youtube gör detsamma.
 • Det är generellt vanligare att kvinnor lägger upp eget material på olika sociala medieplattformar. Detta gäller särskilt på Instagram och Snapchat, men även på Tiktok och Facebook.
 • Youtube är den enda plattform där fler män än kvinnor lägger upp eget material. Skillnaden är dock marginell och det är generellt mycket få användare som lägger upp eget material på Youtube.

Vill du veta mer om vad användarna gör på de olika plattformarna? Det kan du se längre ner i kapitlet eller nå via dessa länkar:

6 av 10 barn på låg- och mellanstadiet har spelat Roblox under det senaste året

Diagram 7.2.1 visar hur användandet av sociala medier bland barn i olika åldrar har utvecklats under åren 2021–2022.

Lågstadiet

Diagram 7.2.1.1

Bas: Barn 8-19 år

Fråga: Vilka sociala nätverksplatser/sociala medier har du använt de senaste 12 månaderna? År 2021–2022 (Studie 2) *) Svarsalternativet fanns ej med 2021

Mellanstadiet

Diagram 7.2.1.2

Bas: Barn 8-19 år

Fråga: Vilka sociala nätverksplatser/sociala medier har du använt de senaste 12 månaderna? År 2021–2022 (Studie 2) *) Svarsalternativet fanns ej med 2021

Högstadiet

Diagram 7.2.1.3

Bas: Barn 8-19 år

Fråga: Vilka sociala nätverksplatser/sociala medier har du använt de senaste 12 månaderna? År 2021–2022 (Studie 2) *) Svarsalternativet fanns ej med 2021

Gymnasiet

Diagram 7.2.1.4

Bas: Barn 8-19 år

Fråga: Vilka sociala nätverksplatser/sociala medier har du använt de senaste 12 månaderna? År 2021–2022 (Studie 2) *) Svarsalternativet fanns ej med 2021

Ung pojke använder sociala medier på en mobiltelefon.

Hur har användandet av sociala medier bland barn på lågstadiet utvecklats under åren 2021–2022?

 • Användandet av sociala medier totalt sett ökar något bland de yngsta barnen jämfört med år 2021.
 • De yngsta barnen använder i första hand Youtube, vilket mer än 8 av 10 har använt under året och 5 av 10 använder dagligen.
 • Roblox är ett annat socialt medium och spelplattform som de yngsta barnen använder i hög utsträckning. Omkring 6 av 10 lågstadiebarn har använt Roblox under året och nästan 3 av 10 använder Roblox dagligen.
 • Tiktok och Snapchat används också bland lågstadiebarnen, men inte i lika hög utsträckning som Youtube och Roblox. 3 av 10 har använt Tiktok och drygt 1 av 4 har använt Snapchat under året.

Hur har användandet av sociala medier bland barn på mellanstadiet utvecklats under åren 2021–2022?

 • Användandet av sociala medier totalt sett har bland mellanstadiebarnen inte förändrats nämnvärt sedan år 2021.
 • Förutom Youtube är Tiktok, Snapchat och Roblox de tre plattformar som flest mellanstadiebarn använder – omkring 6 av 10 under det senaste året.
 • Drygt 6 av 10 mellanstadiebarn tittar på Youtube varje dag och nära 5 av 10 använder Snapchat och Tiktok dagligen.
 • Bland mellanstadiebarnen har användandet av Tiktok minskat jämfört med föregående år. Även användandet av Instagram och Facebook tenderar att minska.

Hur har användandet av sociala medier bland barn på högstadiet utvecklats under åren 2021–2022?

 • Användandet av sociala medier totalt sett ligger bland högstadiebarnen kvar på samma nivå som vid år 2021.
 • Youtube, Snapchat, Instagram och Tiktok är de plattformar som flest högstadiebarn använder.
 • Nästan samtliga högstadiebarn har tittat på Youtube under året och drygt 7 av 10 tittar på Youtube varje dag.
 • Omkring 8 av 10 har använt Snapchat, Tiktok eller Instagram under senaste året. Snapchat är det sociala medium som flest använder på daglig basis – drygt 7 av 10 högstadiebarn har använt Snapchat dagligen.
 • Bland högstadiebarnen har användandet av Facebook och Twitter minskat jämfört med föregående år. Även användandet av Pinterest och Twitch tenderar att minska.
 • Användandet av Tiktok tenderar att öka något bland högstadiebarnen, framförallt det dagliga användandet.
98%
av elever på högstadiet och gymnasiet använder sociala medier dagligen.

Hur har användandet av sociala medier bland gymnasieungdomar utvecklats under åren 2021–2022?

 • Nästan samtliga gymnasieungdomar använder sociala medier och det totala användandet har inte förändrats nämnvärt sedan 2021.
 • Snapchat, Youtube och Instagram är de plattformar som flest gymnasieungdomar använder. Först därefter kommer Tiktok och sedan Facebook.
 • Nästan samtliga gymnasieungdomar har använt Snapchat under året och nästan 9 av 10 använder Snapchat dagligen.
 • Många gymnasieungdomar använder även Instagram och Tiktok dagligen. Nästan 8 av 10 gymnasieelever använder Instagram och 6 av 10 använder Tiktok dagligen.
 • Facebook används inte i lika hög grad som andra sociala medieplattformar. Omkring 6 av 10 gymnasieelever har använt Facebook under året, men knappt 2 av 10 använder Facebook på daglig basis.
 • Användandet av Tiktok ökar bland gymnasieungdomarna, särskilt det dagliga användandet.
 • Den dagliga och veckovisa användningen av Facebook tenderar att minska bland gymnasieungdomarna jämfört med föregående år.

Användandet av Youtube sjunker i de äldsta generationerna

Diagram 7.3.1 visar hur användandet av Youtube har utvecklats under åren 2021–2022.

Youtube

Diagram 7.3.1

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: Vilka sociala nätverksplatser/sociala medier har du använt de senaste 12 månaderna / varje vecka / varje dag? Youtube. År 2021–2022 (Studie 2) 

Kvinna född på 40-talet tittar på sin mobil.
Vilka är generationerna?

40-talister

Personer födda under 1940-talet är i år 2022 mellan 73 och 82 år gamla. När de växte upp fanns inga datorer i samhället, men de flesta hade egen telefon hemma.

Hur har användandet av Youtube utvecklats under åren 2021–2022?

 • Andelen som använder Youtube sjunker något bland internetanvändarna jämfört med föregående år, skillnaderna är dock små.
 • Användandet av Youtube minskar i de äldre generationerna födda på 20-, 30-, 40- eller 50-talet. Detta skulle kunna bero på att de äldre generationerna på olika sätt påverkades mycket under det första pandemiåret, där man bland annat såg en ökad användning av digitala tjänster.
 • Personer födda på 80-talet använder Youtube något mer sällan jämfört med år 2021. Det totala användandet under året ligger däremot kvar på samma nivå som vid föregående år, då förändringarna ligger inom felmarginalen.

I övriga generationer sker inga nämnvärda förändringar i användningen av Youtube.

Youtube används främst för underhållning eller för att titta på instruktionsfilmer

Diagram 7.3.2 visar vad användarna brukar göra på Youtube.

Använder Youtube 8+ år

Diagram 7.3.2a

Bas: Använt Youtube senaste 12 månaderna 8+ år

Fråga: Vad av följande brukar du göra på Youtube? Notera att svarsalternativen har kortats ned och att alternativen "annat" och "vill ej uppge" inte redovisas i diagrammet, se frågeformulär för fullständiga formuleringar, År 2021–2022 (Studie 2) *) Nytt alternativ 2022 

Använder Youtube 8+ år

Diagram 7.3.2b

Bas: Använt Youtube senaste 12 månaderna 8+ år

Fråga: Vad av följande brukar du göra på Youtube? Notera att svarsalternativen har kortats ned och att alternativen "annat" och "vill ej uppge" inte redovisas i diagrammet. Se frågeformulär för fullständiga formuleringar. År 2022 (Studie 2) *) Nytt alternativ 2022 

Vad gör svenskarna på Youtube?

 • Det sker inga nämnvärda förändringar i hur Youtube används jämfört med föregående år.
 • Youtube används i första hand för att titta på videoklipp för underhållning, följt av instruktionsfilmer. Omkring hälften av användarna använder även Youtube för att lyssna på musik.
 • Bara ett fåtal av användarna (3 procent) lägger upp egna filmer.
 • Män använder Youtube i högre grad än kvinnor för att titta på instruktionsvideor, titta på dokumentärer/vetenskap, innehåll relaterat till arbetet, titta på sport och titta på nyhetsinslag. Det är även vanligare bland män att prenumerera på någon kanal jämfört med kvinnor.
 • Kvinnor använder Youtube i högre grad än män för att ta del av träningspass och ta del av innehåll specifikt för barn.

Fler barn än vuxna prenumererar på en kanal på Youtube

Diagram 7.3.3 visar vad vuxna respektive barn gör brukar göra på Youtube.

Använder Youtube 18+ år

Diagram 7.3.3a

Bas: Använt Youtube senaste 12 månaderna 18+ år

Fråga: Vad av följande brukar du göra på Youtube? Notera att svarsalternativen har kortats ned och att alternativen "annat" och "vill ej uppge" inte redovisas i diagrammet. Se frågeformulär för fullständiga formuleringar. År 2021–2022 (Studie 2) *) Nytt alternativ 2022 

Använder Youtube barn 8–19 år

Diagram 7.3.3b

Bas: Använt Youtube senaste 12 månaderna, barn 8-19 år

Fråga: Vad av följande brukar du göra på Youtube? Notera att svarsalternativen har kortats ned och att alternativen "annat" och "vill ej uppge" inte redovisas i diagrammet, se frågeformulär för fullständiga formuleringar. År 2021–2022 (Studie 2) *) Nytt alternativ 2022

Hur skiljer sig barn och vuxnas användning av Youtube?

 • Både barn och vuxna använder Youtube i första hand för att titta på videoklipp för underhållning. Bland barn är det däremot ännu vanligare att titta på underhållningsfilmer (85 procent) jämfört med vuxna (69 procent).
 • Bland vuxna är det vanligare att använda Youtube för att titta på instruktionsfilmer, vilket närmare 6 av 10 gör. Det är däremot en stor andel barn, omkring 4 av 10, som också tittar på instruktionsfilmer på Youtube.
 • Vuxna använder Youtube i högre grad än barn för att titta på dokumentärer/vetenskap, innehåll relaterat till arbetet och föreläsningar för allmänbildning/inspiration.
 • Barn prenumererar på kanaler i högre grad än vuxna, och använder även Youtube i högre grad för att titta på kurser/material för skola och titta på sport.
 • Bland vuxna sker inga nämnvärda skillnader vad man använder Youtube till jämfört med föregående år.
 • Bland barn finns en tendens till att något färre prenumererar på kanaler jämfört med föregående år. Utöver det sker inga väsentliga skillnader.

80- och 90-talister använder Facebook mest frekvent

Diagram 7.4.1 visar hur användandet av Facebook har utvecklats under åren 2021–2022.

Facebook

Diagram 7.4.1

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: Vilka sociala nätverksplatser/sociala medier har du använt de senaste 12 månaderna / varje vecka / varje dag? Facebook. År 2021–2022 (Studie 2)

Hur har användandet av Facebook utvecklats under åren 2021–2022?

 • Andelen internetanvändare som använder Facebook har inte förändrats jämfört med föregående år.
 • Användandet av Facebook är som störst bland personer födda på 70–, 80- och 90-talet. Användandet sjunker sedan kraftigt bland 00-talisterna, där endast drygt 5 av 10 använt Facebook under det senaste året och knappt 2 av 10 använder plattformen på daglig basis.
 • Användandet av Facebook minskar bland personer födda på 40-talet.
 • I övriga generationer sker inga nämnvärda förändringar i användningen av Facebook.

Personer födda på 50-, 60- och 70-talet är mest aktiva i att lägga upp egna inlägg på Facebook

Diagram 7.4.2 visar vad användarna brukar göra på Facebook.

Använder Facebook 8+ år

Diagram 7.4.2a

Bas: Använt Facebook senaste 12 månaderna 8+ år

Fråga: Vad av följande brukar du göra på Facebook? Notera att svarsalternativen har kortats ned och att alternativen "annat" och "vill ej uppge" inte redovisas i diagrammet, se frågeformulär för fullständiga formuleringar. År 2022 (Studie 2) 

Diagram 7.4.2b

Bas: Använt Facebook senaste 12 månaderna 8+ år

Fråga: Vad av följande brukar du göra på Facebook? Notera att svarsalternativen har kortats ned och att alternativen "annat" och "vill ej uppge" inte redovisas i diagrammet, se frågeformulär för fullständiga formuleringar. År 2022 (Studie 2) 

61%
av svenska Facebook-användare har det senaste året använt tjänsten för att gratulera en vän på födelsedagen.

Vad gör användarna på Facebook?

 • De vanligaste aktiviteterna som användarna gör på Facebook är att gratulera sina vänner på födelsedagen och chatta med personer man känner. Hälften av användarna brukar även delta i olika grupper.
 • Det är något vanligare bland personer med någon funktionsvariation att chatta med personer som de känner (70 procent) och personer som de inte känner (16 procent) på Facebook jämfört med Facebookanvändarna i genomsnitt. *)
 • Kvinnor använder generellt Facebook på fler olika sätt än män. Det är bland annat fler kvinnor som använder Facebook för att gratulera vänner på födelsedagen, chatta med personer de känner samt köpa och sälja saker på Marketplace. Det är även fler kvinnor än män som lägger upp egna inlägg med texter, foton eller videoklipp.

Vad gör olika generationer på Facebook?

Tabellen nedan visar hur några av de vanligaste användningsområdena på Facebook skiljer sig mellan olika generationer. I tabellbilagan går det att ta del av samtliga alternativ.

Bas: Använt Facebook senaste 12 månaderna 8+ år, Vad av följande brukar du göra på Facebook? Notera att svarsalternativen har kortats ned. Se frågeformulär för fullständiga formuleringar, År 2022 (Studie 2)

  20-/30-/40-talist 50-talist 60-talist 70-talist 80-talist 90-talist 00-talist
Gratulerar på födelsedag 71% 71% 74% 73% 57% 49% 33%
Chatta m. personer jag känner 39% 44% 60% 64% 65% 83% 46%
Delta i grupper 34% 50% 52% 52% 51% 53% 38%
Få inbjudan/anmäla till evenemang 18% 23% 31% 39% 35% 48% 29%
Köpa/sälja via Marketplace 13% 19% 24% 35% 42% 33% 18%
Titta på nyhetsinslag 42% 31% 27% 27% 23% 24% 18%
Lägga upp egna inlägg m. text/foto/videoklipp 23% 35% 42% 36% 22% 11% 7%
Dela inlägg från familj/vänner 40% 36% 25% 20% 11% 7% 8%
Lägga upp händelser 19% 23% 33% 27% 12% 5% 5%
Dela inlägg från grupper 33% 31% 24% 21% 10% 5% 7%
Skapa/bjuda in till evenemang 3% 4% 7% 15% 16% 27% 7%
 • De yngsta användarna, födda på 00-talet, använder betydligt färre funktioner på Facebook jämfört med äldre personer. De yngsta använder Facebook främst för att chatta med personer de känner, delta i olika grupper, gratulera vänner på födelsedagen eller få inbjudningar och anmäla sig till evenemang.
 • Bland personer födda på 90-talet är det betydligt vanligare att chatta med personer man känner, få inbjudningar och anmäla sig till evenemang och själva skapa och bjuda in till evenemang.
 • Personer födda på 50-, 60- och 70-talet är de som i högst utsträckning lägger upp egna inlägg på Facebook. Bland 60- och 70-talister är det också vanligare att lägga upp så kallade händelser (Stories).
 • De äldsta användarna, födda på 20-, 30-, 40- och 50-talet, delar inlägg från familj och vänner eller olika grupper i högre grad än yngre användare.

*) För mer information, se tabellbilaga

Personer födda på 80-, 90- och 00-talet använder Instagram i högst utsträckning

Diagram 7.5.1 visar hur användandet av Instagram har utvecklats under åren 2021–2022.

Instagram

Diagram 7.5.1

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: Vilka sociala nätverksplatser/sociala medier har du använt de senaste 12 månaderna / varje vecka / varje dag? Instagram. År 2021–2022 (Studie 2) 

Två 90-talister lägger upp material på Instagram.

Hur har användandet av Instagram utvecklats under åren 2021–2022?

 • Andelen internetanvändare som använder Instagram har inte förändrats jämfört med föregående år.
 • Användandet av Instagram är som störst bland personer födda på 80-, 90- och 00-talet. Därefter sjunker det successivt i de äldre generationerna.
 • Det är få 10-talister som använder Instagram. Detta beror sannolikt på att Instagram har en åldersgräns på 13 år för att skapa eget konto. Yngre barn behöver därför skapa konto tillsammans med en vuxen enligt Instagrams riktlinjer. Däremot ökar användandet av Instagram bland de allra yngsta, 10-talisterna. En möjlig förklaring till det är att barnen i undersökningen födda på 10-talet har blivit ett år äldre jämfört med föregående år.
 • Användandet av Instagram ökar även bland 00-talister, men tenderar att minska något i de äldre generationerna födda på 20-, 30- och 40-talet.
 • I övriga generationer sker inga nämnvärda förändringar i användningen av Instagram.

Närmare hälften av de som använder Instagram lägger upp egna inlägg i kanalen

Diagram 7.5.2 visar vad användarna brukar göra på Instagram.

Använder Instagram 8+år

Diagram 7.5.2a

Bas: Använt Instagram senaste 12 månaderna 8+ år

Fråga: Vad av följande brukar du göra på Instagram? Notera att alternativen "annat" och "vill ej uppge" inte redovisas i diagrammet. År 2022 (Studie 2) 

Diagram 7.5.2b

Bas: Använt Instagram senaste 12 månaderna 8+ år

Fråga: Vad av följande brukar du göra på Instagram? Notera att alternativen "annat" och "vill ej uppge" inte redovisas i diagrammet. År 2022 (Studie 2)

25%
av Instagrams användare tittar på Reels.

Vad gör användarna på Instagram?

 • Nästan samtliga som använder Instagram brukar titta på inlägg i flödet och över hälften tittar på händelser (Stories). Det är även vanligt att användarna lägger upp egna inlägg, vilket närmare hälften gör.
 • Kvinnor använder generellt Instagram på fler olika sätt än män. Det är bland annat fler kvinnor som använder Instagram för att titta på inlägg i flödet, titta på händelser (Stories) samt chatta med personer man känner.
 • Det är även betydligt vanligare att kvinnor lägger upp egna inlägg (57 procent jämfört med 32 procent bland män) och egna händelser/Stories (32 procent jämfört med 16 procent bland män).
 • Det är betydligt vanligare bland användare med någon funktionsvariation att chatta med personer man inte känner på Instagram, vilket 28 procent har gjort jämfört med 10 procent av användarna i genomsnitt. *)

Vad gör olika generationer på Instagram?

Tabellen nedan visar hur användningsområdena skiljer sig mellan olika generationer.

Bas: Använt Instagram senaste 12 månaderna 8+ år, Fråga: Vad av följande brukar du göra på Instagram? År 2022 (Studie 2)

  20-/30-/40-talist 50-talist 60-talist 70-talist 80-talist 90-talist 00-talist
Titta på inlägg i Instagram-flödet 83% 86% 86% 87% 87% 93% 87%
Titta på Stories 9% 11% 33% 52% 66% 78% 75%
Lägga upp egna inlägg 27% 36% 47% 49% 53% 51% 43%
Chatta m. personer jag känner 24% 31% 30% 36% 44% 56% 48%
Lägga upp egna Stories 2% 3% 11% 20% 36% 38% 30%
Titta på Reels 8% 6% 16% 21% 27% 34% 38%
Titta på Instagram TV/IGTV 5% 4% 5% 11% 11% 15% 16%
Chatta m. personer jag inte känner 1% 3% 6% 8% 12% 16% 14%
Titta på nyhetsinslag/väder 13% 8% 4% 8% 5% 9% 10%
Lägga upp Reels 0% 1% 3% 1% 3% 3% 4%
Shoppa på Instagram shopping 5% 1% 2% 2% 1% 2% 2%
 • I samtliga generationer tittar användarna på inlägg i Instagram-flödet.
 • Yngre generationer födda på 80-, 90- och 00-talet tittar i högre grad än andra på händelser (Stories) och på så kallade Reels. Bland dessa personer är det också vanligare att själva lägga upp egna Stories.
 • Bland personer födda på 80-, 90- och 00-talet är det också vanligare att chatta på Instagram med personer som man känner.

*) För mer information, se tabellbilaga

Snapchat ökar bland de yngsta barnen födda på 10-talet

Diagram 7.6.1 visar hur användandet av Snapchat har utvecklats under åren 2021–2022.

Snapchat

Diagram 7.6.1

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: Vilka sociala nätverksplatser/sociala medier har du använt de senaste 12 månaderna / varje vecka / varje dag? Snapchat. År 2021–2022 (Studie 2) 

Hur har användandet av Snapchat utvecklats under åren 2021–2022?

 • Andelen som använder Snapchat totalt sett har inte ändrats jämfört med föregående år.
 • Användandet av Snapchat är som störst bland 00-talister, där närmare 8 av 10 använder Snapchat dagligen.
 • Även 90-talister använder Snapchat i jämförelsevis hög utsträckning. Därefter sjunker användandet snabbt i de äldre generationerna.
 • Bland de yngsta, 10-talisterna, är användningen fortfarande ganska låg i jämförelse med 90- och 00-talisterna. Däremot har användningen av Snapchat ökat markant bland 10-talisterna jämfört med föregående år. Snapchat är den sociala medieplattform där användningen ökar mest bland barn födda på 10-talet.
 • Andelen 60-talister som använt Snapchat under året tenderar att minska något.
 • I övriga generationer sker inga nämnvärda förändringar i användningen av Snapchat.

Snapchat används främst för att snappa/chatta med personer man känner i verkliga livet

Diagram 7.6.2 visar vad användarna brukar göra på Snapchat.

Använder Snapchat 8+ år

Diagram 7.6.2

Bas: Använt Snapchat senaste 12 månaderna 8+ år

Fråga: Vad av följande brukar du göra på Snapchat? Notera att alternativen "annat" och "vill ej uppge" inte redovisas i diagrammet. År 2022 (Studie 2)

35%
av användarna på Snapchat tar selfies med eller utan filter.

Vad gör användarna på Snapchat?

 • 9 av 10 användare skickar meddelanden genom att snappa, chatta och messa med personer som de känner i verkliga livet.
 • Hälften av användarna följer vänner och familj på Snapchat och drygt en tredjedel av användarna tar självporträtt (selfies) med eller utan olika filter.
 • Kvinnor/flickor använder Snapchat i högre grad än män/pojkar för att följa familj och vänner, liksom för att följa var familj och vänner befinner sig på den så kallade Snapkartan. *)
 • Det är också betydligt vanligare att kvinnor/flickor tar selfies med eller utan olika filter och det är fler kvinnor/flickor som lägger upp material i "Min story". *)
 • Det är betydligt vanligare bland användare med funktionsvariation att chatta med personer man inte känner, vilket 36 procent har gjort jämfört med 16 procent av användarna i genomsnitt. *)

Vad gör olika generationer på Snapchat?

Tabellen nedan visar hur användningsområdena skiljer sig mellan olika generationer. I tabellen visas endast användningen bland personer födda på 60-talet eller yngre generationer. Det beror på att användningen i de äldre generationerna är för låg och därmed inte går att analysera.

Bas: Använt Snapchat senaste 12 månaderna 8+ år, Fråga: Vad av följande brukar du göra på Snapchat? År 2022 (Studie 2)

  60-talist 70-talist 80-talist 90-talist 00-talist 10-talist
Snappa/chatta m. personer jag känner 77% 70% 82% 93% 93% 81%
Följer vänner och familj 55% 51% 49% 42% 57% 43%
Ta selfies med eller utan filter 20% 32% 27% 28% 50% 49%
Följa familj och vänner på Snapkartan 15% 29% 16% 25% 49% 25%
Lägger upp i Min story 12% 11% 24% 23% 38% 31%
Snappa/chatta m. personer jag inte känner 1% 4% 8% 13% 33% 8%
Följer kändisar/influencers 2% 2% 4% 6% 21% 13%
Lägger upp i gemensamma Stories 2% 3% 3% 3% 13% 12%
Följer företag/varumärken 0% 0% 2% 1% 6% 2%
 • 00-talisterna använder Snapchat i högst utsträckning och de använder också flest funktioner på plattformen.
 • I de yngre generationerna, 00- och 10-talisterna, är det betydligt vanligare att ta selfies med eller utan filter på Snapchat. Dessa generationer är också nästan ensamma om att lägga upp innehåll i funktionen "gemensamma Stories", vilket nästan ingen i de äldre generationerna gör.
 • Nästan hälften av 00-talisterna följer familj och vänner på Snapkartan, vilket är betydligt fler än i övriga generationer.

*) För mer information, se tabellbilaga

Två tredjedelar av flickor i åldern 8–19 år brukar ta selfies med eller utan filter på Snapchat

Diagram 7.6.3 visar vad flickor respektive pojkar i ålder 8–19 år brukar göra på Snapchat.

Använder Snapchat barn 8–19år

Diagram 7.6.3

Bas: Använt Snapchat senaste 12 månaderna 8–19 år

Fråga: Vad av följande brukar du göra på Snapchat? Notera att alternativen "annat" och "vill ej uppge" inte redovisas i diagrammet. År 2022 (Studie 2) 

Vad gör flickor och pojkar på Snapchat?

 • Lika många flickor som pojkar brukar snappa, chatta och messa med personer de känner i verkliga livet på Snapchat.
 • 2 av 3 flickor i åldern 8–19 år brukar ta selfies med eller utan filter på Snapchat, jämfört med endast 1 av 3 pojkar i samma ålder.
 • Fler flickor än pojkar följer var vänner och familj befinner sig på Snapkartan och följer kändisar.
 • Det är också en större andel flickor som lägger upp eget material i "Min story". Nästan 5 av 10 flickor i åldern 8–19 år lägger upp innehåll i "Min story" jämfört med cirka 3 av 10 pojkar.

Hälften av 00-talisterna använder Tiktok dagligen

Diagram 7.7.1 visar hur användandet av Tiktok har utvecklats under åren 2021–2022.

Tiktok

Diagram 7.7.1

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: Vilka sociala nätverksplatser/sociala medier har du använt de senaste 12 månaderna / varje vecka / varje dag? Tiktok. År 2021–2022 (Studie 2) 

52%
av 00-talisterna använder Tiktok dagligen.

Hur har användandet av Tiktok utvecklats under åren 2021–2022?

 • Det dagliga användandet av Tiktok visar små tendenser på att öka. Det totala användandet under året ligger däremot kvar och har inte ändrats jämfört med föregående år.
 • Användandet av Tiktok är som störst bland 00-talister – drygt hälften av dem använder Tiktok dagligen. Tiktok används även i hög grad av 10-talister, där 4 av 10 använt plattformen under året och 3 av 10 är dagliga användare.
 • Även 90-talister använder Tiktok i viss utsträckning. Bland dem tenderar användandet av Tiktok dessutom att öka jämfört med föregående år, framförallt det dagliga användandet. Därefter sjunker användandet snabbt i de äldre generationerna.
 • Det finns även tendenser som tyder på att det dagliga användandet bland 00-talister ökar.
 • I övriga generationer sker inga nämnvärda förändringar i användningen av Tiktok.

9 av 10 Tiktokanvändare tittar på videor från "tiktokers" som de inte känner

Diagram 7.7.2 visar vad användarna brukar göra på Tiktok.

Använder Tiktok 8+ år

Diagram 7.7.2

Bas: Använt Tiktok senaste 12 månaderna 8+ år

Fråga: Vad av följande brukar du göra på Tiktok? Notera att alternativen "annat" och "vill ej uppge" inte redovisas i diagrammet. År 2022 (Studie 2)

Vad gör användarna på Tiktok?

 • Nästan samtliga som använder Tiktok tittar på videor från "tiktokers" som de inte känner i verkliga livet.
 • Hälften av användarna tittar på videor från kändisar som de följer. Fler kvinnor/flickor (61 procent) än män/pojkar (47 procent) följer kändisar på Tiktok. *)
 • Det är också betydligt vanligare bland kvinnor/flickor att titta på vänner och familjs videor (47 procent jämfört med 28 procent bland män/pojkar) och posta egna videor (25 procent jämfört med 11 procent bland män/pojkar). *)

*) För mer information, se tabellbilaga

Dubbelt så många flickor i åldern 8–19 år postar egna videor på Tiktok jämfört med pojkar i samma ålder

Diagram 7.7.3 visar vad flickor respektive pojkar i ålder 8–19 år brukar göra på Tiktok.

Använder Tiktok barn 8–19 år

Diagram 7.7.3

Bas: Använt Tiktok senaste 12 månaderna 8–19 år

Fråga: Vad av följande brukar du göra på Tiktok? Notera att alternativen "annat" och "vill ej uppge" inte redovisas i diagrammet. År 2022 (Studie 2) 

Vad gör flickor och pojkar på Tiktok?

 • Lika många flickor som pojkar tittar på videor från "tiktokers" som de inte känner.
 • Fler flickor än pojkar följer kändisar och tittar på videor som vänner och familj lägger upp.
 • Det är också en större andel flickor som lägger upp eget material. Fler än 4 av 10 flickor postar egna videor på Tiktok medan endast 2 av 10 pojkar gör det.

Närmare 6 av 10 tjänstemän har använt Linkedin under det senaste året

Diagram 7.8.1 visar hur användandet av Linkedin har utvecklats under åren 2021–2022.

Linkedin

Diagram 7.8.1

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: Vilka sociala nätverksplatser/sociala medier har du använt de senaste 12 månaderna / varje vecka / varje dag? Linkedin. År 2021–2022 (Studie 2)

Hur har användandet av Linkedin utvecklats under åren 2021–2022?

 • Den totala andelen som använder Linkedin har inte ändrats jämfört med föregående år.
 • Linkedins användare består nästan enbart av personer i åldern 18–65 år och det är framförallt personer födda från 60-talet till och med 90-talet, det vill säga i åldern 32–62 år.
 • Användandet av Linkedin är särskilt stort bland tjänstemän, där närmare 6 av 10 har använt Linkedin under det senaste året.
 • Bland tjänstemän tenderar andelen som använt Linkedin under det senaste året att öka något, skillnaderna är dock små. I övrigt sker inga nämnvärda förändringar i användningen av plattformen.

3 av 10 av Linkedins användare brukar marknadsföra sig själva på kanalen

Diagram 7.8.2 visar vad användarna brukar göra på Linkedin.

Använder Linkedin 8+ år

Diagram 7.8.2a

Bas: Använt Linkedin senaste 12 månaderna 8+ år

Fråga: Vad av följande brukar du göra på Linkedin? Notera att alternativen "annat" och "vill ej uppge" inte redovisas i diagrammet, År 2022 (Studie 2) 

Diagram 7.8.2b

Bas: Använt Linkedin senaste 12 månaderna 8+ år

Fråga: Vad av följande brukar du göra på Linkedin? Notera att alternativen "annat" och "vill ej uppge" inte redovisas i diagrammet. År 2022 (Studie 2) 

Vad gör användarna på Linkedin?

 • 7 av 10 brukar ta del av inlägg i flödet på Linkedin.
 • Omkring 3 av 10 brukar marknadsföra sig själva eller sitt professionella jag och ungefär lika många brukar söka efter platsannonser.
 • 2 av 10 använder Linkedin för att chatta med personer de känner i verkliga livet.
 • Drygt 1 av 10 marknadsför sitt företag/organisation och lika många brukar skicka direktansökan till utannonserade tjänster.
 • Knappt 1 av 10 brukar skapa egna inlägg.
 • Det är nästan inga skillnader mellan vad kvinnor respektive män gör på Linkedin.

Hur skiljer sig användandet av Linkedin mellan olika grupper?

Tabellen nedan visar hur användningsområdena skiljer sig mellan olika grupper.

Bas: Använt Linkedin senaste 12 månaderna 8+ år, Fråga: Vad av följande brukar du göra på Linkedin? År 2022 (Studie 2)

  Student Arbetar Privat sektor Offentlig sektor Tjänstemän Arbetare
Ta del av inlägg i flödet 57% 71% 73% 69% 74% 56%
Marknadsför mig/mitt professionella jag 42% 31% 33% 25% 30% 37%
Söka efter platsannonser 37% 28% 27% 29% 26% 44%
Chatta m. personer jag känner 2% 20% 22% 17% 22% 12%
Prenumerera på platsannonser 18% 14% 12% 19% 13% 20%
Skicka direktansökan till utannonserade tjänster 22% 11% 12% 8% 10% 16%
Marknadsföra mitt företag/organisation 2% 15% 18% 9% 16% 10%
Skapa egna inlägg 5% 11% 12% 9% 11% 7%
Chatta m. personer jag inte träffat i verkliga livet 3% 9% 11% 4% 9% 9%
Söka potentiella leverantörer/samarbetspartners 2% 7% 9% 3% 7% 7%
Anmäla mig till evenemang 2% 7% 7% 7% 8% 3%
Söka efter potentiella kandidater till en tjänst 0% 6% 8% 2% 6% 5%
Söka efter potentiella kunder 2% 5% 7% 1% 5% 6%
 • Bland studerande är det fler som marknadsför sig själva, söker efter platsannonser och skickar direktansökan till utannonserade tjänster jämfört med personer som arbetar.
 • Bland personer som arbetar är det bland annat fler som tar del av inlägg i flödet, marknadsför sitt företag/organisation och som skapar egna inlägg.
 • Det är betydligt vanligare att marknadsföra sitt företag/organisation bland personer som jobbar i privat sektor jämfört med offentlig sektor.
 • Bland tjänstemän är det vanligare att ta del av inlägg i flödet, chatta med personer man känner och att marknadsföra sitt företag/organisation jämfört med personer med arbetaryrken.
 • Bland personer med arbetaryrken är det vanligare att söka efter platstjänster jämfört med tjänstemän.

Fler än 4 av 10 följer varumärken eller företag i sociala medier

Diagram 7.9.1 visar hur stor del av internetanvändarna som följer olika varumärken eller företag i sociala medier.

Diagram 7.9.1

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: Följer du några varumärken eller företag i sociala medier? År 2022 (Studie 2) 

Kvinna leder en cykel och kollar på sin mobil.

Vilka generationer följer varumärken eller företag på sociala medier?

 • Drygt 4 av 10 internetanvändare följer varumärken eller företag i sociala medier.
 • 90-talister är den generation där det är vanligast att följa varumärken eller företag, vilket 7 av 10 gör.
 • Det är även många, minst hälften, av personer födda från 70-talet till och med 00-talet som följer varumärken eller företag.
 • Något fler kvinnor (48 procent) än män (40 procent) följer varumärken eller företag på sociala medier. Det är även något vanligare bland personer med högskoleutbildning (51 procent). *)

*) För mer information, se tabellbilaga

6 av 10 födda på 90-talet följer varumärken eller företag på Instagram

Diagram 7.9.2 visar hur stor del av internetanvändarna som följer olika varumärken eller företag i olika sociala medieplattformar, samt hur det skiljer sig mellan generationer.

Diagram 7.9.2

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: Följer du några varumärken eller företag i sociala medier? År 2022 (Studie 2) 

På vilka plattformar är det vanligast att följa varumärken eller företag?

 • Instagram är den sociala medieplattform där flest följer varumärken eller företag, vilket 3 av 10 internetanvändare gör.
 • Närmare 6 av 10 90-talister följer varumärken eller företag på Instagram. Andelen följare är däremot stor även bland personer födda på 80-talet och 00-talet, där drygt 4 av 10 följer varumärken eller företag på Instagram.
 • En fjärdedel av internetanvändarna följer varumärken eller företag på Facebook.
 • 70-, 80- och 90-talister är de som i högst grad följer varumärken eller företag på Facebook, vilket närmare 4 av 10 gör.
 • Knappt 1 av 10 följer varumärken eller företag på Linkedin och Youtube. I övriga sociala medier (Tiktok, Twitter och Snapchat) följer endast några få procent varumärken eller företag.
 • Personer födda på 00-talet följer i högre grad varumärken eller företag på Youtube eller Tiktok jämfört med övriga generationer.
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn