.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 9

"Nya smarta prylar kommer att förenkla och effektivisera vår vardag – och ge oss besvärsfrihet!"

40 min läsning

De flesta hem har en eller flera så kallade smarta prylar, även om de uppkopplade tillbehören också väcker oro för övervakning i hemmet. Framtidens smarta prylar förväntas göra livet enklare och bättre.

I det här kapitlet undersöker vi hur uppkopplade vi är i hemmen. Fortsätter vi att använda våra hem som arbetsplats och i så fall i vilken utsträckning? Vi undersöker också vilka smarta prylar befolkningen har i sina hem och om det finns någon oro kring dessa prylar som gör att vissa avstår från dem. Vi tar också reda på hur uppkopplade vi tror att vi kommer att vara om fem år. Vilka smarta prylar tror vi har utvecklats då och hur kommer de att påverka våra liv?

Liten pojke äter glass och talar med en smart högtalare.

Fler arbetar hemifrån, men inte lika ofta

Fler har börjat arbeta hemifrån, främst personer inom offentlig sektor och i arbetaryrken. I privat sektor och bland tjänstemän är andelen som arbetar hemifrån oförändrad, men de arbetar inte hemma lika många dagar per arbetsvecka längre

Smarta prylar finns i 3 av 4 hem

Så kallade smarta prylar finns idag i 3 av 4 hem. Den vanligaste uppkopplade prylen är en smart-tv, följt av en uppkopplad spelkonsol och en smartklocka. Fler har i år skaffat sig en uppkopplad strömbrytare och andelen som har en uppkopplad högtalare har minskat.

Uppkopplade prylar väcker oro hos några och vissa avstår från dem. Äldre avstår främst av rädsla att bli bestulna eller att få bank- eller kortuppgifter hackade. Yngre avstår framförallt av oro för att bli avlyssnade eller filmade i sitt hem, eller att personlig data ska samlas in om dem.

Framtidens prylar gör livet enklare

Svenskarna tror framförallt att nya smarta prylar kommer att göra framtiden bättre. De spås förenkla vår vardag, göra oss mer klimatsmarta, hjälpa oss att förebygga sjukdom och ensamhet, ge ökad trafiksäkerhet, ökat lärande, smidigare arbetsliv, ökad virtuell gemenskap och underhålla oss på helt nya nivåer.

Fler har arbetat hemifrån men inte lika många dagar

De här två diagrammen visar hur många som har arbetat hemifrån under 2021 respektive 2022 samt hur många veckodagar de i genomsnitt arbetat utanför den ordinarie arbetsplatsen. Det övre diagrammet (9.1a) visar hur många som arbetat hemifrån totalt sett bland alla som arbetar, såväl heltid som deltid. Det nedre diagrammet (9.1b) visar antal veckodagar i genomsnitt (0–5) som heltidsarbetande har arbetat hemifrån.

Diagram 9.1a

Bas: Arbetar

Fråga: Har du under de senaste 12 månaderna arbetat hemifrån digitalt minst någon dag under en genomsnittlig arbetsvecka? Med hemifrån avses ditt hem, sommarstuga eller annan plats som inte är arbetsrelaterad. År 2021–2022 (Studie 1) 

Arbetat hemifrån

Diagram 9.1b

Bas: Arbetar heltid

Fråga: Under de senaste 12 månaderna, hur många arbetsdagar per vecka har du i genomsnitt arbetat hemifrån digitalt? År 2021–2022 (Studie 1) 

Man arbetar på sin dator från ett kafé.
57%
har arbetat hemifrån under det senaste året.

Har arbete hemifrån ökat eller minskat?

 • Bland både heltids- och deltidsarbetande har arbete hemifrån ökat det senaste året – sammantaget från 51 procent till 57 procent.
 • Det tenderar vara fler i arbetaryrken och de som arbetar inom offentlig sektor som har arbetat hemifrån i år jämfört med föregående år.
 • Färre heltidsarbetande har arbetat hemifrån digitalt alla dagar i veckan – det har minskat från 21 procent till 15 procent.
 • Tjänstemän och de inom privat sektor har i princip arbetat hemifrån i lika stor utsträckning som föregående år. Dock är det färre bland dem som i år har arbetat hemifrån på heltid.
 • Det genomsnittliga antalet arbetsdagar hemifrån bland heltidsarbetande har minskat från 3,5 dagar per vecka år 2021 till 3,2 dagar per vecka år 2022. *)

Färre har röststyrda högtalare i sina hem i år

Det här diagrammet visar vilka uppkopplade prylar vi har i våra hem idag jämfört med föregående år. Flera svar har varit möjliga och man har kunnat ange andra uppkopplade prylar i fritext.

Diagram 9.2

Bas: Samtliga 16+ år

Fråga: Vilka uppkopplade prylar har du tillgång till i ditt hem? Med uppkopplade prylar avses vardagsföremål (ej datorer, mobiltelefoner, surfplattor) som har inbyggd elektronik och internetuppkoppling, vilket gör att de kan styras via internet. År 2021–2022 (Studie 1) *) Svarsalternativet fanns ej med 2021  

Hur har vårt innehav av smarta prylar utvecklats åren 2021–2022?

3 av 4 har i år en smart pryl i sitt hem. Det är en ökning med 5 procentenheter sedan föregående år. Detta kan dock delvis bero på att vi exemplifierat med fler smarta prylar i år vilka respondenterna kanske inte spontant tänkt på och därmed inte angivit som fritextsvar tidigare.

 • Andelen uppkopplade strömbrytare har ökat mest
 • Andelen röststyrda högtalare har minskat mest

Vilka smarta prylar är mest vanligt förekommande i svenska hem?

Vi har listat 14 svarsalternativ och även haft med ett öppet alternativ för fritextssvar. Ha i åtanke att det kan finnas andra uppkopplade prylar i hemmet som respondenterna inte spontant tänkt på. Nedan följer topp fem utifrån hur frågan är ställd samt en kort summering av fritextsvaren.

 1. Mer än hälften har en smart-tv
 2. Var tredje har en uppkopplad spelkonsol
 3. Drygt var fjärde har ett uppkopplat armbandsur
 4. Var femte har ett uppkopplat larmsystem
 5. Nära var femte har en uppkopplad strömbrytare

Andra uppkopplade prylar som angetts i fritextsvar är framförallt Chromecast, kameror och ljudsystem/högtalare för musik (ej röststyrda), men också skrivare samt uppkopplade solceller/solcellsanläggningar.

Nästan alla födda på 2000-talet har smarta prylar i sina hem

Det här diagrammet visar hur många som har någon uppkopplad pryl i sina hem, fördelat på kön och generation.

Netto – Någon uppkopplad pryl

Diagram 9.3

Bas: Samtliga 16+ år

Fråga: Vilka uppkopplade prylar har du tillgång till i ditt hem? Med uppkopplade prylar avses vardagsföremål (ej datorer, mobiltelefoner, surfplattor) som har inbyggd elektronik och internetuppkoppling, vilket gör att de kan styras via internet. År 2022 (Studie 1)  

Vilka har smarta prylar i sina hem?

 • I den yngre halvan av befolkningen har mer än 8 av 10 en uppkopplad pryl i sina hem. Allra mest 00-talisterna varav drygt 9 av 10 har en smart pryl.
 • Dubbelt så många som studerar (88 procent) jämfört med pensionärer (45 procent) har en uppkopplad pryl hemma. *)
 • Totalt sett uppger något fler män än kvinnor att de har uppkopplade prylar. Det är dock nästan enbart i de äldsta generationerna som fler män än kvinnor har en uppkopplad pryl.
 • Män har fler antal uppkopplade prylar än kvinnor har. De smarta prylar som män och kvinnor har i lika hög utsträckning är smartklocka, robotdammsugare, robotgräsklippare, elektroniskt lås till ytterdörren samt GPS-spårare för husdjur. I övriga kategorier är andelen män större än andelen kvinnor. *)
 • Oavsett ålder har fler högutbildade och fler i höginkomsthushåll uppkopplade prylar i sina hem. *)
Man sitter och arbetar vid köksbordet
Vilka är generationerna?

60-talister

Personer födda under 1960-talet är i år 2022 mellan 53 och 62 år gamla. De flesta 60-talister introducerades till datorer i arbetslivet.

Vilka föredrar olika smarta prylar mer än andra?

Nedan följer en kort summering per smart pryl. De bakgrundsvariabler som inte finns med i diagrammet går att se i tabellbilagan.

 • Smart-tv innehas av 7 av 10 bland 00-talisterna vilket är mest av alla. Endast var tredje pensionär har en smart-tv. Oavsett ålder är det mer vanligt förekommande med en smart-tv i städer än på landsbygden.
 • Spelkonsol används av 7 av 10 bland 00-talisterna vilket är mest av alla. I denna kategori är skillnaden som störst mellan män (36 procent) och kvinnor (28 procent). Läs gärna mer om spel och gaming i kapitel 8.
 • Smartklocka innehas av 4 av 10 bland 70-talisterna vilket är mest av alla. Bland 90-talisterna har betydligt fler kvinnor än män en smartklocka. Personer födda utanför Sverige har en smartklocka i högre grad än genomsnittet. Knappt 1 av 10 pensionärer har en smartklocka.
 • Uppkopplat larmsystem används av drygt var fjärde 70- och 80-talist vilket är mest av alla.
 • Uppkopplad strömbrytare innehas mest av 80-talisterna. Endast 7 procent av pensionärerna har en uppkopplad strömbrytare.
 • Uppkopplade bilar innehas mest av 60- och 70-talister. Oavsett ålder är uppkopplade bilar också mer vanligt förekommande bland stadsbor än landsbygdsbor.
 • Röststyrda högtalare innehas mest av 70- och 80-talister. Endast 4 procent av pensionärerna har en röststyrd högtalare.
 • Robotdammsugare används mest av 80-talister. Endast 5 procent av pensionärerna har en robotdammsugare.
 • Robotgräsklippare används mer av landsbygdsbor än stadsbor – och mer ofta i Götaland. Robotgräsklippare är den enda kategori som innehas av fler pensionärer än studerande, vilket sannolikt hänger samman med boendeform och behov.
 • Uppkopplade hushållsapparater och vitvaror används mer av 70-, 80- och 90-talister och allra mest av personer som lever i höginkomsthushåll.
 • Elektroniskt lås till ytterdörren innehas mer ofta av 70-talister och 00-talister.
 • GPS-spårare för ägodelar används av var tionde 00-talist vilket är mest av alla. Även funktionsvarierade använder GPS-spårare för ägodelar i högre grad än genomsnittet.
 • GPS-spårare för husdjur används mest av kvinnor födda på 70-talet. De är också mer vanligt förekommande på landsbygden än i städerna.
 • VR-headset används mest av män födda på 70-talet (9 procent).

Hur skiljer sig användandet av olika smarta prylar mellan de yngsta och de äldsta?

Pensionärer är de som använder smarta prylar i minst utsträckning av alla. De yngsta i sin tur använder smarta prylar mest av alla. Bland de yngsta skiljer det dessutom stort mellan vilka smarta prylar män och kvinnor använder. I tabellen nedan framgår dessa skillnader och vilka deras topp fem mest använda prylar är.

  Män 16–25 år Topp 5 Kvinnor 16-25 år Topp 5 Pensionärer Topp 5
Smart tv-apparat 61% (2) 67% (1) 32% (1)
Spelkonsol 69% (1) 50% (2) 3%  
Smartklocka 27% (3) 36% (3) 9% (4)
Uppkopplat larmsystem 12%   18% (4) 11% (2)
Uppkopplad strömbrytare 17%   14% (5) 7%  
Uppkopplad bil 24% (4) 12%   8% (5)
Röststyrd högtalare 20% (5) 11%   4%  
Robotgräsklippare 11%   10%   10% (3)

Äldre kvinnor och yngre män undviker smarta prylar för att skydda sin integritet

Det övre diagrammet (9.4a) visar hur många som undviker att använda uppkopplade prylar för att skydda sin integritet, och det nedre diagrammet (9.4b) visar hur många som undviker att använda smarta prylar av rädsla för att de ska bli hackade.

Undviker att använda uppkopplade prylar för att skydda sin integritet

Diagram 9.4a

Bas: Internetanvändare 16+ år

Fråga: Gör du något av följande på nätet för att skydda din personliga integritet? Ja, undviker att använda smarta, uppkopplade prylar. År 2022 (Studie 1)

Undviker att använda uppkopplade prylar av rädsla för att de ska bli hackade

Diagram 9.4b

Bas: Internetanvändare 16+ år

Fråga: Händer det att du undviker att göra något av följande på nätet på grund av otrygghet? Ja, undviker att använda smarta prylar av rädsla för att de ska bli hackade. År 2022 (Studie 1) 

Vilka undviker att använda smarta prylar?

Det är mer vanligt att internetanvändarna undviker att använda smarta prylar för att skydda sin integritet (16 procent) än av rädsla för att de ska bli hackade (10 procent). I båda fallen är det äldre kvinnor som är mest otrygga och när det gäller att skydda sin integritet delar de den platsen med unga män.

 • Nära var fjärde internetanvändande kvinna som är född på 20-, 30- eller 40-talet undviker smarta prylar för att skydda sin integritet eller av rädsla för att de ska bli hackade.
 • Drygt var femte ung man född på 80- eller 90-talet undviker smarta prylar för att skydda sin integritet.
 • Det är betydligt fler män än kvinnor födda på 70-, 80- och 90-talet som undviker smarta prylar för skydda sin integritet. När det gäller rädsla för att bli hackade är skillnaden mellan män och kvinnor marginella i dessa åldrar.
 • Minst oroliga för både sin integritet och att bli hackade är 00-talisterna, vilka också är de som använder smarta prylar mest av alla (se diagram 9.3).

Var tionde avstår från att använda vissa smarta prylar på grund av oro för att bli avlyssnad eller filmad i sitt hem

Vi har frågat internetanvändarna om de avstår att använda någon eller några smarta prylar på grund av oro. Det övre diagrammet visar samtliga skäl till oro för internetanvändarna totalt sett samt för de som har respektive inte har uppkopplade prylar. Det nedre diagrammet visar tre orsaker till oro fördelat på generation.

Diagram 9.5a

Bas: Internetanvändare 16+ år

Fråga: När det gäller uppkopplade prylar, avstår du från att använda någon eller några på grund av något av följande? År 2022 (Studie 1) 

Diagram 9.5b

Bas: Internetanvändare 16+ år

Fråga: När det gäller uppkopplade prylar, avstår du från att använda någon eller några på grund av något av följande? År 2022 (Studie 1) *Obs! Skala 30% 

Man sitter i köket bredvid en uppkopplad smart högtalare.
10%
avstår från att använda någon eller några uppkopplade prylar av oro för att bli avlyssnad eller filmad i sitt hem.

Vilka avstår från att använda smarta prylar?

 • Mer än var femte internetanvändare avstår från att använda någon eller några smarta prylar på grund av oro, men de avstår inte från alla.
 • Äldre avstår främst av oro för att bli bestulna eller att få bank- eller kortuppgifter hackade, medan yngre främst avstår av oro för att bli avlyssnade eller filmade i sitt hem eller för att personliga data ska samlas in om dem.
 • De som inte har någon smart pryl, vilket främst är de äldsta, avstår främst på grund av oro för att bli bestulen eller att konto- eller bankuppgifter ska hamna hos obehöriga.
 • 80- och 90-talister är de som mest av alla avstår på grund av oro för att bli avlyssnade eller filmade i sitt hem eller för att personliga data ska samlas in om dem.
 • Män avstår i något högre grad än kvinnor av oro för att bli avlyssnade eller filmade i sitt hem eller för att personliga data ska samlas in om dem. *)

"Nya smarta prylar kommer att förenkla och effektivisera vår vardag - och ge oss besvärsfrihet!"

Hur kommer den digitala världen med olika smarta uppkopplade prylar att utvecklas och vilka smarta prylar kommer dyka upp inom fem år? Det har respondenterna fått svara på i fritext. Ordmolnet nedan innehåller några av de mest vanligt förekommande och mest talande orden från deras svar. Efter det följer en strukturerad sammanfattning av svaren samt flera direktåtergivna citat.

Diagram 9.6

Bas: Internetanvändare 12+ år

Fråga: Sist men inte minst är vi nyfikna på hur du tror att den digitala världen med olika smarta uppkopplade prylar kommer att utvecklas? Vilka smarta prylar tror du kommer att dyka upp inom fem år? År 2022 (Studie 2)

"Sist men inte minst är vi nyfikna på hur du tror att den digitala världen med olika smarta uppkopplade prylar kommer att utvecklas? Vilka smarta prylar tror du kommer att dyka upp inom fem år?" Dessa frågor har vi låtit våra internetanvändande respondenter från 12 år och uppåt besvara. Deras svar har varit vittomfattande och ofta såväl kreativa som insiktsfulla och tankeväckande. Det visar exemplen nedan.

De mest fantasirika svaren har den yngsta gruppen bidragit med, allt från tidsmaskiner, digitala hästar till uppkopplade godismaskiner. De äldsta, som inte använder internet i lika hög utsträckning som andra, har svårare att föreställa sig denna digitala framtid. Därtill har de en större oro och en något mer skeptisk syn på den tekniska utvecklingen. Vi låter deras röster göra sig hörda i ett eget avsnitt.

Ser vi till den totala andelen uttalat negativa svar så består de av endast några få procent. Det betyder inte att resten är uttalat positiva utan de kan också vara neutrala. Det är dock övervägande större andel positiva än negativa svar. Om det kan bero på frågeställningen i sig ska vi låta vara osagt.

Svaren har vi summerat och grupperat enligt innehållsförteckningen nedan – och givetvis tagit med många direktåtergivna citat. Det är viktigt att ha i åtanke att detta är en sammanfattning av över 3 000 respondenters spontana fritextsvar. Spontana svar innebär att de inte fått någon hjälp på traven utan fritt fått skriva ned vad de först kommer att tänka på. Det är den bilden vi förmedlar här.

Våra smarta enheter

Våra smarta hem

Vårt smarta samhälle

Vår smarta framtid – bättre eller sämre?

En möjlig bild av Sverige år 2027?

Våra smarta enheter

Små enheter med vikbara skärmar

Våra digitala enheter såsom datorer, mobiler, surfplattor, läsplattor, smarta klockor och deras skärmar kommer att utvecklas och bli smartare. Det är de flesta överens om. I princip "allt" väntas bli trådlöst. Många förutspår att våra skärmar blir vikbara, eller kanske så tunna och mjuka att de går att rulla ihop. Några tror att de även blir genomskinliga. Kanske projiceras de direkt från en smartklocka. Flera menar att våra skärmar, telefoner och andra enheter kommer att ha hologram- och 3D-teknik.

Många tror att vi kommer att ha nya smarta enheter om fem år. Dessa beskrivs som mindre, lättare, smidigare och mer formbara än dagens varianter. Utöver smartklockor så tillkommer kanske andra digitala smycken som smarta halsband, armband och ringar. Det spekulerar i alla fall vissa om. Många nämner också uppkopplade glasögon (läs mer under "Uppkopplade glasögon") som en populär framtida produkt. Några tror att biochip kan ersätta våra smartklockor och smartmobiler på sikt (läs mer under "Inopererade chip").

"Jag tror att vi kommer ha en enhet som vi inte släpper eller tar av oss, som är mindre än en klocka och inte märks av att vi har den på oss, som håller oss uppkopplade med röstassistent etc."
Kvinna, 25 år

"Jag tror att vi kommer ha en enhet som vi inte släpper eller tar av oss, som är mindre än en klocka och inte märks av att vi har den på oss, som håller oss uppkopplade med röstassistent etc."
Kvinna, 25 år

"Vikbara skärmar kommer att utvecklas mycket, större skärmyta med bibehållen smidighet."
Man, 30 år

"Jag tror att utvecklingen kommer att fortsätta gå mycket fort. Framför allt tror jag att mängden smarta små lättburna prylar kommer att öka, samt att det mesta kommer att gå att styra med mobilen, eller något helt nytt som är mindre och lättare än en mobil."
Kvinna, 71 år

Röst-, rörelse- och ögonstyrning

I framtiden kommer vi inte att styra våra digitala enheter som vi gör idag, alltså med skrift och knapptryckningar. Det är de flesta överens om. Istället kommer vi att styra dem med rösten, rörelser eller våra ögon. Röst-, rörelse- och ögonstyrda skärmar behöver helt enkelt inte vidröras längre. Exempelvis kommer smartare skärmar såsom läsplattor att läsa av våra ögonrörelser, registrera var vi läser och automatiskt skrolla vidare.

"Vi kommer nog ha fler produkter som vi kan söka, göra saker med utan att fysiskt skriva, trycka på knappar etc. utan funkar nog via tal/ögon/tankar..."
Kvinna, 49 år

""Radar" i telefonen som känner av t.ex. handrörelser eller gester eller kroppsspråk och därigenom vet vad man vill utan att man behöver skriva eller säga kommandon."
Man, 34 år

"Jag tror vi kommer att sköta / ge kommando till våra apparater via tal istället för tangenter etc. Jag tror att alla kommer ha någon form av digital personlig assistent som man bär med sig alltid och den här personliga assistenten kommer ta hand om allt praktiskt runt våra liv."
Kvinna, 55 år

Inopererade chip

En del tror att några enheter, till exempel mobilen, kommer att kunna ersättas av inopererade chip. Dessa biochip kan ha många funktioner som legitimation, kontokort, nycklar och mycket annat. En hel del tror också att de kommer att kunna användas för att mäta och övervaka vår egen hälsa. Chipen sätts i armen (några få tror i hjärnan) och någon nämner "inopererade smartphones".

Vissa tror att chip kommer att göra det möjligt för oss att med tankens kraft styra våra enheter. Några spår att Elon Musk om fem år kommer att ha både testat och fått godkänt på sina hjärnchip i forskningsprojektet Neuralink. En del tycker chip känns spännande medan andra tycker att blotta tanken är skrämmande.

"Inopererade chip för att låsa upp dörren, bilen, gå på gym och kanske betala med på affären."
Kvinna, 47 år

"Biotech och brain chip känns ju spännande, att kunna kommunicera med datorer/människor via tankekraft hade ju varit något!"
Man, 31 år

"Jag ser det som en naturlig följd av den utveckling vi sett att företag och produktutvecklare kommer gå steget längre för att integrera tekniken i våra kroppar oavsett om konsumentens kropp betraktas som normalt fungerande. Chip är bara början. Personligen tycker jag att den tanken är skrämmande eftersom normala funktioner kan rubbas om de förblir outnyttjade. På så sätt ökar teknikberoendet naturligt i en nedåtgående spiral."
Man, 20 år

Uppkopplade glasögon

Uppkopplade glasögon tror många kommer att slå igenom på bred front. Tekniken finns redan idag men inom fem år spås den ha fått sitt genombrott hos konsumenterna. Glasögonens "bildskärm" kan visa i princip "allt", som tid, sms, avstånd, ansiktsigenkänning och film. Våra uppkopplade glasögon kommer att ha både VR- och AR-teknik (mer om det under "Media, VR och AR"). När glasögonen är etablerade kan uppkopplade ögonlinser vara nästa steg.

"Digitala glasögon som kan visa info som väder och tid vilket minskar behovet att konstant ta upp, slå på, och titta på mobilen."
Man, 23 år

"Glasögon med inbyggd bildskärm kopplad till trådlös hörsnäcka. Tekniken finns men är ännu inte konsumentanpassad."
Man, 71 år

"Jag tror att AR glasögon kommer, inte säker på varför dem aldrig slog för ett par år sedan."
Man, 38 år

Våra smarta hem

Hemautomatisering

Att våra hem kommer att fyllas med smarta hushållsprodukter är många överens om. De flesta tror på produkter som ger trygghet och förenklar vardagen. Några höjer också ett varningens finger för att dessa prylar kommer att göra oss lata eller mer sårbara. Mer eller mindre "allt" i våra hem kommer att var uppkopplat, och styras genom appar eller med röst eller rörelse. Vi behöver nog bara säga ”koka kaffe” på morgonen eller klappa med händerna för att lamporna ska tändas.

Mycket av hemautomatiseringen kretsar kring köket. Exempelvis en spis som ser till att inget bränns eller kokar över, ugnar som känner av och meddelar när maten är perfekt tillagad och självhandlande kylskåp som håller koll på bäst före-datum och varnar innan något går ut. Kanske har vi till och med 3D-skrivare som skriver ut mat åt oss.

Många tror att våra garderober kommer att bli smartare. Allt från appar som hjälper oss att matcha kläder och minnas när vi använde dem sist och i vilket sammanhang, till digital stöldmärkning av våra plagg. Vi kommer att shoppa kläder online med vår 3D-skannade kroppsprofil i digitala provrum. Kanske kommer det en smart pryl som stryker kläderna åt oss på kommando? Våra skor kommer hålla koll på våra steg, vår hälsa och kanske har vi till och med "flying boots" som får oss att flyga fram i framtiden.

Smarta prylar kommer också att "ta hand" om och värna våra hem på olika sätt. Prylar som känner av om det är smutsigt i huset eller om något behöver lagas. Eller prylar som håller koll på allt från elförbrukning till om olika livsmedel blivit dåliga. Säkerheten kommer att förbättras med smartare larmsystem och kanske kommer en "skvallerapparat" att varna om någon obehörig filmar oss eller våra hem med drönare. Hushållsrobotar, inte bara i form av dammsugare, kommer sannolikt att finnas i varje hem (mer om robotar "Robotar och AI").

"Automatiska beställningar när det är tomt på tvättmedel, mjölk etc. Smartare sätt att hålla koll på sin utekatt, sina nycklar. Klädappar för att kunna kombinera din garderob. Läsa av tvättråd mot avläsningsenhet på tvättmaskinen. Automatisk fasadmålning, häckklippning med smarta verktyg bara att ställa in och sen övervaka men slippa göra."
Kvinna, 54 år

"Jag tror att det i större utsträckning kommer finnas saker i hemmet som man kan styra någon annanstans ifrån. Typ koka kaffe från sängen och laga mat hemma fast man är på jobbet. Tidsvinnande prylar eftersom att befolkningen överlag är så j-vla stressade. Tror mycket på det som förenklar vardagen, snarare det som "bara" är kul."
Man, 24 år

"Mer röststyrda enheter. t ex att man kan säga "släck/tänd lyset" eller kylskåpet skickar en inköpslista till mobilen. Kanske att man kan prata med larmsystemet hemma och fråga vem som är hemma (osv), eller fråga hur varmt/kallt det är inomhus innan man kommer hem från semestern."
Man, 14 år

"Jag tror man kan köpa tillbehör till 3D-skrivare så att man kan skriva ut mat direkt i skrivaren. Jag antar att skrivaren på något sätt blandar tillbehören (ingredienserna) åt en. Det finns redan experimentella varianter av skrivare där detta varit möjligt. Designa tårtor, pizzor, bland annat."
Man, 29 år

"Elektronisk väggtavla som sätts innanför ytterdörren. Som talar om vad som hänt i hemmet sedan du lämnade det. Som ger de senaste nyheterna, vädret samt nya meddelade till dig på sociala medier, sms och mail. Som ger förslag på maträtter till nästa måltid utifrån vad du käkade för 3 - 5 veckor sedan ( inställbart )."
Man, 59 år

"Ett större utbud av robotiserade tjänster för hemmet och bilen, oavsett ålder, kön, språk etc. Den digitala världen hjälper oss hålla reda på våra
prylar i hög grad, en så självklar del som personlig stöldmärkning finns då i alla dyra märkeskläder, de "rånsäkras". Borde redan finnas!"
Kvinna, 73 år

"Mycket med hur ditt hem ”mår”. Dvs att alla saker är uppkopplade så kan du se allt från elförbrukning, till matens kvalitet, till dags att ta ut soporna osv. Också för att ha koll på hur klimatsmart du är (eller inte). Mycket röststyrning också."
Man, 25 år

"Utvecklingen tror jag egentligen bara kommer gå i samma riktning som den vi ser nu, nämligen att mer och mer ska automatiseras på så sätt att människan endast behöver röst för att styra saker, eller att man endast gör det en gång och föremålet sköter resten själv resten av tiden. Vilka smarta prylar som kommer att dyka upp… ja, det räcker väl med att man tittar sig runt i rummet man befinner sig i; det är fönster, lampor (i större utsträckning än det vi redan ser), dörrar, klockor, gardiner, element, kranar, ja till och med väggar och tak, kanske. Alltså, i princip vad som helst kommer människan försöka automatisera, för att förenkla sin vardag. Kommer sluta som karaktärerna i rymdskeppet i filmen Wall-E till slut, för att överdriva det lite."
Man, 19 år

Hälsofrämjande prylar

Många hoppas på smarta prylar som gynnar vår hälsa. Vissa menar att egenmonitorering, det vill säga att själv kunna mäta och kontrollera sin hälsostatus, kan ha blivit önskvärt som en effekt av pandemin. Det spekuleras kring allt från inopererade chip, hälsofokuserade smartklockor till helt nya prylar med sensorer som kan göra hälsokontroller, ställa diagnoser och meddela vad vi behöver. Kanske kan de till och med känna av våra sinnestillstånd och känslor för att hjälpa oss att må bättre.

Några, i synnerhet äldre, tror på nya prylar eller appar som är uppkopplade mot vården med vårt godkännande. Detta skulle göra att läkare kan följa vår hälsostatus vid behov och att vi kan välja om vi vill vårdas i våra hem istället.

Andra exempel på hälsoprylar som förutspås är smarta tandborstar som varnar för karies innan det uppstår, och portabla luftrenare. Kanske kommer smartklockan att kunna mäta luftkvalitén och varna för föroreningar. Kan träningsutrustningen bli så smart att den känna av vilken nivå av träning som är perfekt för dig just den dagen? Kanske har vi även digitala personliga tränare för träning i hemmet.

"En kroppsavkännare som talar om vad du behöver idag tex B-vitamin, gå minst 5000 steg, drick inte mjölk, stressnivå, sömnbehov m.m."
Man, 83 år

"Implantat som håller koll på hälsomarkörer."
Kvinna, 27 år

"Prylar som kan testa om du är sjuk, har virus, bakterieinfektion el dyl. Om inte annat hade det tacksamt tagits emot."
Kvinna, 44 år

"Hoppas på fler diagnostest för kroppen via telefon eller smartdevices."
Man, 44 år

"Smartklocka som känner när man är ledsen och varnar/hjälper den personen. Kanske skickar meddelande till någon närstående."
Kvinna, 39 år

"Hälsa och sjukdomstillstånd. Typ att se sin hälsostatus i nutid som larmar om värden eller allmäntillståndet är farligt. Hjärta, puls, blodtryck, syresättning hålls koll på per automatik och larm går om nivåerna är fel."
Kvinna, 58 år

"Bättre tjänster för träningsredskap och anpassning för individuell träning i hemmet (digital PT)."
Man, 46 år

Robotar och AI

Robotar är en given del av vår smarta framtid enligt många och hänger nära samman med utvecklingen av artificiell intelligens (AI). Vi kommer att ha hushållsrobotar som städar och tjänar oss i hemmet. De kommer att underlätta och effektivisera vår vardag men också vårt yrkesliv. Robotar lär kunna göra allt från att ersätta monotont och farligt arbete till att arbeta i sjukvården och äldrevården med omsorg och terapi.

Robotarna tros vara människolika. Kanske kommer de att kunna bli våra vänner? "Social" AI är något som nämns av flera, som tror att isolering och ensamhet under pandemin drivit på denna utveckling. Ensamheten, i många fall hos äldre, kanske kan avhjälpas med AI-kompisar? Kanske även robothusdjur utvecklas? Kommer dessa robotar att kunna läsa våra tankar och känna av våra känslor? Sannolikt kommer i alla fall dagens konversationsbaserade röstassistenter som Alexa och Siri att utvecklas stort – eller bli utkonkurrerade av något helt nytt.

"Med tanke på utvecklingen av AI (Artificiell Intelligens) så kommer vi förmodligen att skapa en större fascination för robotar än vad vi redan har. Jag tror att det kommer finnas som små tjänstefolk i form av robotar, ca 30 cm - 1 meter höga (på hjul). Dessa små robotar kommer kunna bädda sängar, hämta mat / dricka från kylar och skåp och städa."
Kvinna, 18 år

"Mer teknik för att förhindra och förebygga ensamhet, exempelvis robotar eller appar som är kompatibla i hemmiljön, som man kan ha intressanta samtal med samtidigt som man lär sig ny information."
Kvinna, 24 år

"Utveckla robothusdjur med viss AI-funktion för sjuka, ensamma och isolerade, funktionsnedsatta personer, som också kommer ha viss assistent-/kompisfunktion. Man kommer att utveckla AI-terapi så att alla som behöver samtalsterapi mot fobier, ångest, ptsd, beroendeproblem, sorgebearbetning etc, kan få hjälp hemma eller var man nu befinner sig."
Kvinna, 51 år

"Mer fungerande AI/Maskininlärning som faktiskt kan stödja oss. I dagsläget fungerar inte det som benämns som AI, exempelvis Alexa eller Siri. Siri kan bara lösa enklare uppgifter. Uppgiften "ta kort när alla ler" eller ”ta kort om 4 sekunder” kan ingen av tjänsterna lösa, vilket för oss är fundamentalt simpla uppgifter."
Man, 37 år

"Det går mot att det finns någon typ av AI i allt vi använder. Dess saker och arbetsverktyg lär sig och anpassar sig efter hur vi använder dem. Vi kommer att med tiden förvänta oss att allt vi använder har någon typ av intelligent beteende och anpassning till just mig."
Man, 80 år

Självkörande bilar

Den smarta ”pryl” som de flesta spontant nämner är självkörande bilar. Dessa finns till viss del redan idag men om fem år tros de vara hos allmänheten, och kanske till och med mer vanliga än de manuellt styrda bilarna. Röststyrning och självnavigering kommer att utvecklas, och inom fem år är kanske de smarta bilarna helt förarlösa tack vare etablerad och beprövad teknik för detta. Några få spår till och med att våra bilar kan vara flygande eller "flytande".

Överlag tror man att uppkopplade bilar kommer att ge ökad säkerhet i trafiken. Detta inte bara för att de smarta bilarna har bättre reaktionsförmåga än människor utan även genom andra inbyggda smarta system, exempelvis varningssystem för vilt som är på väg ut på vägen.

"Självkörande bilar kommer komma i större utsträckning på allmänna vägar. Med utveckling som pågår kommer det bli säkrare än att människor kör själva."
Man, 31 år

"Fordon som kommunicerar med andra fordon för ökad trafiksäkerhet."
Man, 52 år

"En flytande bil för att man har redan gjort en flytande skateboard."
Man, 12 år

Vårt smarta samhälle

Smarta samhällsfunktioner och infrastruktur

Det svenskar spontant nämner kopplat till det smarta samhället om fem år handlar främst om betalning, identifiering, trafik, drönare och prylar som gynnar miljön (mer om det under "Klimatsmarta prylar"). Betalning och identifiering spås ske via fingeravtryck, ögonscanning eller biochip. Kanske blir kryptovalutor mer vanliga. Butiker tros blir helt obemannade och hemleveranser kommer att ske via drönare. Drönarleveranser ses som miljövänliga men att arbetstillfällen förvinner kan också väcka oro.

Många tänker också på trafiken. Nya smarta system som styr om trafiken och ser till att köbildning inte uppstår. Utöver smarta bilar kommer också smarta flyg, smarta tåg och smarta båtar. Allmänna transporter och kollektivtrafik lär bli förarlösa. Likaså kommer varutransporter och andra tunga arbetsfordon att bli helt självkörande och inte behöva någon bakom ratten.

Byggindustrin tros också förenklas genom AR, VR och hologram. AR och VR lär också utveckla våra yrkesliv, studier och vår mediekonsumtion (mer om det under "Media, AR & VR"). En annan sektor som ofta nämns är vården. Mer vård i det egna hemmet med smart övervakning kopplad direkt till vården. Robotar tros också kunna avlasta vården och många andra sektorer (mer om det under "Robotar och AI").

"Jag känner viss oro inför den digitala framtid vi går mot. Att exempelvis leveranser börjar ske med hjälp av drönare istället för faktiska människor är något jag ser hända inom 5-10 år då det går mer och mer åt att robotisera arbeten som finns i samhället."
Kvinna, 29 år

"Leveranser med hjälp av drönare vid onlineköp. Pizza, matkasse, kläder etc. Detta då det ger snabbare leverans samt mindre klimatavtryck."
Kvinna, 29 år

"Smarta mobilitetstjänster (bil, kollektivtrafik, elcyklar, mm) och förarlösa hemleveranser i städerna. Landsbygden kommer halka efter med allt detta."
Man, 51 år

Klimatsmarta prylar

Många tror att nya smarta tjänster och prylar kan komma att gynna miljön. Visionen är att dessa smarta lösningar enkelt ska mäta vår klimat- och miljöpåverkan – "vårt footprint på jorden". De ska också hjälpa oss att minska belastningen på miljön och stötta oss i att leva ett mer miljömedvetet liv.

Många nämner prylar som hjälper oss att effektivisera vår energianvändning och styra vår elkonsumtion. Det kan också vara kylar, frysar och skafferier som håller koll på bäst före-datum och därmed minskar matsvinnet. Eller smarta batterier som håller längre och som laddas via sol eller rörelse. Flera tror på smartare och mer klimatvänliga tjänster för leveranser, som drönare. Tekniken för digitala möten lär utvecklas i rask takt, och bli mer eller mindre norm i yrkeslivet då virtuella möten ger mindre klimatpåverkan. Likaså lär digitala läkarbesök, där så är relevant, öka.

De allra flesta tror att smarta prylar kan göra oss mer klimatsmarta. Några hävdar dock att fler nya prylar, oavsett om de är smarta eller ej, bara är ytterligare en belastning på miljön.

"Jag tror att alla olika typer av uppkopplade prylar kommer att utvecklas på något sätt. En stor faktor i detta, tror jag, är miljön. Då världen nu jobbar mot ett mer klimatsmart uppbyggt samhälle. Därav tror jag att flera olika prylar från idag kommer att dyka upp om fem år fast mer utvecklade efter miljön. Såsom mobil eller datorer, det vill säga uppkopplade prylar som alla olika åldrar använder dagligen vare sig det är för jobb eller nöje, tex spel."
Kvinna, 13 år

"Prylar som gör oss mer miljömedvetna, vilket är motsägelsefullt för slutade vi överkonsumera och dela på våra resurser över världen på ett annat sätt hade det nog sett annorlunda ut. Men det är ju sjukt svårt att ändra en hel värld."
Man, 41 år

"Tror det blir mindre uppkopplade ”onödiga” prylar och mer prylar som faktiskt har nytta av uppkoppling ex värmesystem etc. Digitaliserad hållbarhet eller hållbarhet genom digitalisering."
Man, 35 år

"Det känns som att det borde komma fler prylar som ska spara el eller på något sätt hjälpa till med den pågående klimatkrisen."
Kvinna, 15 år

"Oj det är svårt att ens fantisera om. Men jag hoppas att det kommer fler klimatsmarta lösningar. Klimatförändringar, elförsörjning, transporter, konsumtion, psykisk ohälsa bland unga. Kan den digitala världen med fler och nya smarta uppkopplingar hjälpa till att bidra till en mer Hållbar framtid?"
Kvinna, 52 år

"Ser just nu inget behov av nya prylar, vare sig uppkopplade eller ej. Klimathänsyn talar för att inte köpa så mycket nytt."
Man, 76 år

Medier, VR & AR

Många tror att medielandskapet fortsätter att utvecklas i rask takt, i synnerhet med hjälp av VR (Virtual Reality) och AR (Augmented Reality). Flera tror på mer sammankopplade medier och pakettjänster som innehåller fler möjligheter som film, musik och annan underhållning. En del menar att medier till en början lär bli allt mindre textbaserade och istället bestå av mer bild eller ljud. Sedan kommer VR och AR gradvis att ta över i form av nya, kreativa sätt att förmedla nyheter, berättelser och annonser. Medier kommer alltmer att konsumeras via upplevelser.

Sociala medieplattformar antas också utvecklas mot VR och kanske bli mer sociala VR-communities. Några tror att det utvecklas fler alternativa sociala medier som gör att man "får gehör för egna åsikter". Några andra spår att våra profiler på sociala medier blir allt viktigare för att de kan öppna upp eller begränsa möjligheter i den fysiska världen.

Våra digitala kommunikationstjänster kommer också att utvecklas med VR. En del tror att VR-världen kommer få oss att känna fysisk närvaro med andra, som att vi sitter runt samma digitala bord. Inte bara i sociala sammanhang utan också i arbetslivet i form av exempelvis VR-möten från olika hemmakontor eller VR-konferenser. Även skolan kommer att utvecklas med både VR och AR för att öka lärandet.

Att virtuellt titta på film eller tv-serier tillsammans med vänner som inte är i samma rum eller ens i samma stad kommer att bli vardagsmat – ungefär som gamers gör idag när de spelar ihop virtuellt. Spelen tros bli ”häftigare” tack vare mer inslag av VR och AR. Likaså väntas kulturupplevelser bli "coolare" och mer tillgängliga för alla. Fysisk träning kommer också att få en skjuts av VR. Det hoppas i alla fall en hel del på. AR och VR kommer helt enkelt att ge starkare upplevelser på bred front i den uppkopplade världen.

"Media kommer att bestå av mindre text, mer videomaterial. Folk blir latare och latare och orkar inte läsa lika mycket som tidigare, eftersom de inte behöver det - allt finns i videoformat. Bingwatcha serier tillsammans med kompisar fast vi är i olika lägenheter med VR."
Kvinna, 27 år

"Vi kommer slippa läsa tidningar och nyheter och uppleva dom med VR istället. AR i mobilen så att jag kan veta allt om allt och lära mig och inte bara för pokemon. VR till gympalektionerna. Och jag tror att min hund kan bestämma över sin matskål."
Kvinna, 14 år

"Det kommer nog fler virtuella chatrum eller liknande, som Facebook föreslår med metaverse."
Man, 14 år

"VR kommer kanske få större utrymme inom underhållning, begränsas just nu av kostnad, utbud och fysiskt utrymme. Gamingen kommer bara bli bättre med mer VR. Ev. Uthyrning/subscriptions för Virtuella maskiner som man kopplar sig till från sin egen PC i brist på lokal prestanda. Cyber sec lär ju växa, men om det är något som kommer märkas på "konsument"-sidan vet jag inte."
Man, 30 år

"Digitala hemkontor kommer att utvecklas betydligt mycket mer. Något som påminner om kontorslandskap fast digitalt där vi ser/kan interagera med kollegor trots att vi arbetar hemifrån."
Man, 43 år

"Jag tror att VR-prylar för att kommunicera på distans kommer att utvecklas, mot att mer efterlikna fysisk närvaro. Även beröring via prylar på distans kommer bli vanligare."
Kvinna, 29 år

Vår smarta framtid – bättre eller sämre?

Smartare och bättre

Fler ser positivt än negativt på hur den digitala världen med olika smarta uppkopplade prylar kommer att utvecklas inom de närmaste fem åren. Nya prylar kommer till exempel att förenkla vår vardag, göra oss mer klimatsmarta, hjälpa oss att förebygga sjukdom och ensamhet, ge ökad trafiksäkerhet, ökat lärande, smidigare arbetsliv, ökad virtuell gemenskap och dessutom underhålla oss på helt nya nivåer.

Ytterligare ett positivt inslag är att många tror på både ett mer tillgängligt och inkluderande samhälle tack vare smarta prylar. Vi kommer att utveckla teknik som är mer anpassad för utanförskapsgrupper som äldre, funktionsvarierade och de som talar olika språk. Detta kommer i sin tur göra olika samhällsfunktioner mer tillgängliga för alla.

Vi kommer också att få ett starkare och godare internet enligt många. Säkerheten kommer att öka i takt med att fler prylar blir uppkopplade och risken för hackare kommer att minska. Mer lagar och regler kommer att förbättra integritetsskyddet och faktagranskningen. Internet spås också få förenklade gränssnitt och algoritmer för utveckling av smarta produkter.

"Jag tror det kommer gå framåt och att det kommer bli säkrare att vara på nätet utan att bli kränkt eller påhoppad"
Man, 13 år

"Tror internet kommer bli mer transparant, att vi hittar vägar att avslöja anonyma ryktesspridare m.m." Man, 96 år

"Prylar som är mer användarvänliga för funktionsnedsatta personer, prylar som är kompatibla med varandra så funktionsnedsatta kan använda dem. Till exempel en tvättmaskin kan styras med en app i telefonen, telefonen kan vara anpassad till en blind person som använder röstkommandon, men själva appen kan inte känna igen röstkommandon. Och därför kan den blinda inte använda tvättmaskinen. Såna saker hoppas jag att man utvecklar och gör tillgängligt för alla."
Kvinna, 26 år

"Virtuella hjälpmedel i 3D med röststyrning både som information, instruktioner och hjälp i kontakter med olika instanser. Kommer att underlätta för alla med språksvårigheter och göra hela samhället mer lättåtkomligt."
Man, 63 år

"IFTTT tror jag kommer utvecklas. Ett mer generaliserat gränssnitt för smarta produkter. Exempelvis att man kan ha "Mitt hus" där larm, lås, värmepump, tvättmaskin mm är samlade i en och samma app. Antingen via ett gränssnitt för en hub eller att tillverkarna har t.ex en QR-kod som är kompatibel med valfri app där alla produkter kan samlas. Hade jag haft någon fantastisk idé på en specifik produkt hade jag ju naturligtvis inte talat om det."
Man, 33 år

Smartare men sämre

Det är bara några få procent som spontant uttrycker något direkt negativt. Det betyder inte att resterande svar är enbart positiva. De kan vara neutrala eller sakna en åsikt. Vi vill här sätta ett strålkastarljus på de farhågor som nämns.

En oro är att smarta prylar kommer att göra oss latare och dummare genom att vi låter tekniken ta över. Man betraktar smarta prylar som onödiga och att fler prylar är dåligt för miljön. Det finns också en rädsla för att vi blir mindre sociala, mindre empatiska och mindre lyckliga ju mer tid vi är uppkopplade. Vissa smarta prylar som inopererade chip och självkörande bilar kan också upplevas som skrämmande.

Man litar inte heller på säkerheten i de smarta prylarna och menar att ökad användning och "beroende" leder till ökad sårbarhet. Rädslan för cyberbrott och att bli utnyttjad av storföretag och myndigheter som "kartlägger våra liv" är också närvarande. Några enstaka är också rädda för att vi utvecklar så intelligenta prylar att de tar över och vi inte längre kan styra dem. Kan dylika domedagsprofetior, hot om cyberbrottslighet och integritetskränkningar till och med avskräcka en del av oss från att använda smarta prylar?

Den snabba tekniska utvecklingen av smarta prylar skapar också en stress över att behöva lära nytt. I synnerhet bland äldre finns en oro för att mer smarta prylar kommer att öka det digitala utanförskapet hos de som inte hänger med i utvecklingen (läs mer under "Äldre tycker till").

"Jag hoppas inte det kommer fler smarta prylar, vi människor behöver snarare utveckla vår empati. Det är viktigare."
Kvinna, 14 år

"Jag vet inte. Jag hoppas egentligen att hela internet of things-trenden lägger sig, den skapar bara säkerhetshål, integritetsproblem och resursslöseri."
Man, 20 år

"Oj, bra fråga! Jag är rätt så rädd för utvecklingen med ”smarta” prylar. Folk blir dummare, vi behöver inte använda våra hjärnor längre att tänka efter."
Kvinna, 31 år

"Fler och fler prylar kommer att bli tillverkade och utvecklade. Alla kommer bli mer latare och inte orkar göra någonting själva."
Man, 15 år

"Tveklöst kommer den digitala utvecklingen att gå vidare framåt. Det finns pengar att tjäna på detta. Tyvärr är jag övertygad om att med en ökad digitalisering, ökar vi även vår sårbarhet. Det krävs allt mindre för att ställa till med mycket. Den digitala terrorn kommer att utvecklas (som vanligt) lite snabbare än den allmänna säkerheten. Företagen idag är angelägna om att sälja alla sina fantastiska digitala tjänster, men man är inte lika angelägen om att bekosta säkerheten i samma grad. Det blir ofta den enskilde som "råkar illa ut" och företagen arbetar i bästa fall reaktivt för att åtgärda problematiken. För den enskilde är skadan dock redan gjord."
Kvinna, 50 år

"Allt kommer bli mer digitaliserat och så även vårat sociala liv. Det kommer byggas upp ett parallellt digitalt samhälle där vi umgås istället för att träffas i verkligheten. Detta kommer spä på den psykiska ohälsan ännu mera!!"
Man, 29 år

"Hot från cyberattacker kommer att delvis minska intresset för smarta prylar."
Man, 48 år

"Jag kommer nog även tycka att allt utvecklas för fort och att det kommer uppstå fler klyftor mellan åldrarna eftersom man inte hinner hänga med."
Kvinna, 21 år

"Har ingen aning; jag är ingen "slav" under den digitala världen. Jag är snarare orolig över att den digitala världen kommer att utvecklas på ett sätt där ingen till sist kan styra vad som händer."
Kvinna, 74 år

Äldre tycker till

Här låter vi våra äldre som är 65 år och äldre komma till tals. Samtliga äldre som besvarat denna fråga är internetanvändare. Flera av dem ger insiktsfulla svar som visar att de hänger med lika bra som i övriga åldrar, vilket även framgår av deras citat under föregående rubriker. Här kommer ytterligare två exempel:

"Våra telefoner idag är för stora och blir mindre i omfång. AI kommer att finnas i robotar-som kan användas både hemma och på arbetet. Bilarna blir smartare. Vi kommer att sluta använda pengar i reell form. De betalkort vi använder idag kommer säkert att bli något som bara finns och vi scannar ögat för att betala mm. Tyvärr så blir samhället ännu sårbarare och i händelse av krig är landet lätt att inta då vi blir helt beroende av det digitala."
Kvinna, 66 år

"Bilar blir alltmer självkörande. Hälsoövervakning för de som behöver det.(puls, blodtryck mm) Ännu bättre larmfunktioner i bostaden. Bärbart överfallslarm så att men med en knapptryckning kan larma 112, med gps positionering."
Man, 73 år

Det är dock en större andel äldre som inte använder internet i samma omfattning eller lika ofta som de yngre och det visar sig i deras svar. Mer ofta än andra svarar de att de inte har "en aning" eller ens kan föreställa sig hur den digitala världen med olika smarta prylar kommer att utvecklas inom fem år. Många påpekar att utvecklingstakten går rasande fort, att det känns svårt att hänga med och att behöva lära om. Här hör vi några av deras röster:

"Den digitala utvecklingen kommer att öka och jag försöker att ”hänga med” så gott det går, känner frustration över hur tekniken hela tiden tar över vardagen. Svårt för oss äldre att hänga med, man känner sig dum och försöker ändå att hålla humöret uppe. Glappet mellan åldrarna blir större och större- tyvärr." Kvinna, 80 år

"Hoppas att jag slipper lära nått nytt."
Kvinna, 74 år

"Utvecklingen går så fort att fantasin inte hänger med. Jag tror att den digitala utvecklingen inom hälsa- och sjukvård kommer att gå fort framåt med t ex robotar och utökade besök på distans."
Kvinna, 65 år

"Utvecklingen går framåt med stormsteg hela tiden. Det kommer ständigt nya prylar. Hur de kommer att se ut är svårt att säga. Säkert är det kommer att dyka upp prylar som vi idag inte har en aning om att vi behöver, men som vi inte kan klara oss utan när de väl är här."
Man, 73 år

"Vid 92 års ålder följer jag någotsånär aktivt med men mina framtidsfantasier är alltför torftiga!"
Kvinna, 92 år

Många äldre påpekar också att användarvänligheten i uppkopplade prylar behöver förbättras. De upplevs bland annat som komplexa, krångliga och att de har svårbegripliga facktermer.

"Vad som kommer att dyka upp har jag ingen uppfattning om, men jag skulle nog önska att datorer av olika slag blev mer lättbegripligare och lättare att använda än vad de är idag."
Man, 68 år

"Jag hoppas att det utvecklas så det blir enklare och självklarare att installera nya funktioner, lägga till nya enheter,.. Köper jag en ny bil, så startar jag den och kör. Jag vet vilka funktioner jag kan vänta mig och ser till att jag vet hur jag gör för att kunna hitta dem. När jag installerar en ny enhet, en ny app får jag frågor, som jag inte förstår och jag vet inte om jag vill lära mig alla dessa förkortningar. Använd tydlig svenska utan fackuttryck!"
Kvinna, 73 år

"Smarta prylar är roliga men dålig funktionssäkerhet och krångliga att få igång."
Man, 78 år

Betydligt fler äldre än yngre uppger alltså att tekniken är krånglig och att de har svårt att lära sig. Men det finns även de som gillar att lära nytt, eller åtminstone har inställningen att det går om man bara vill, och att det är nödvändigt för att skydda sin integritet på nätet. Några berättar också att de hoppas på att den smarta utvecklingen går framåt med nya hjälpmedel och utbildningar som förenklar för dem.

"Den digitala världen har stannat för gott. Man måste vara på sin vakt så att man inte utelämnar sig helt. Det är viktigt att veta hur man gör och har lite skydd i sin dator/telefon och att man måste lära sig och tänka framåt. Alla kan lära sig om man vill."
Man, 72 år

"Jag lär mig främmande språk på nätet. Suveränt! Tror att mer folkbildning finns i framtiden på nätet. Sannolikt överhuvud taget mer utbildning digitalt. Rädsla för att "internetnissarna" finner totalt onödiga användningsområden. Koppla upp ditt kylskåp t.ex."
Kvinna, 75 år

"Jag hoppas att det kommer fram hjälpmedel, så att jag kan använda telefon/platta, trots min allt sämre syn. En stor lätt telefon, att använda vid "blipp ", swish osv. Hoppas någon tänker på oss som successivt mister synen."
Kvinna, 75 år

"Vi är bara i början på datoriseringen. Utvecklingen sker i rasande takt, i huvudsak en utveckling till det bättre. Det man kan önska sig som en "senior citizen" är kanske att någon instans i samhället skall kunna hjälpa oss äldre att finna oss tillrätta - någon form av utbildning under lättsamma och trevliga former. Sådant finns ju redan i dag, men kan kanske behöva byggas ut."
Man, 76 år

En rädsla hos en del äldre är att samhället ska bli mindre ”mänskligt” med fler uppkopplade prylar, i synnerhet för dem själva. De vill värna om den fysiska kontakten och upplevelser bortom skärmarna. Såhär uttrycker de sig:

"Tyvärr går vi mot allt mindre mänsklig kontakt och mer chatrobotar. Samtidigt hoppas jag att medvetandet om vikten av den fysiska kontakten och beredskapen för att klara sig utan nät eller el under perioder ökar."
Kvinna, 65 år

"Att man får prata med en intelligent robot istället för att sitta timmevis i telefonkö! Pensionärer får robotsällskap i brist på människor!!"
Kvinna, 75 år

"Förhoppningsvis avtar intresset för att vara uppkopplad. Människor blir mer selektiva när det gäller att sitta framför en skärm. Vistelser i det riktiga livet kommer att överglänsa."
Man, 68 år

Säkerhet är en av de viktigaste frågorna för många äldre. Några tror att smarta prylar kommer att öka säkerheten medan än fler har farhågor om allt från integritet till hackare. Såhär väljer några att sätta ord på sina tankar:

"Säkerhet. Mer prylar för att övervaka egendom, t ex hus, båt, bil, traktor, 4-hjuling etc. Ligor far ju ständigt omkring."
Man, 81 år

"Är orolig för att jag inte kan få vara privat när jag vill det. Bryr mej inte om övervakningskameror på allmän plats, men vill ej ha drönare över mitt hus, eller kamera i mitt rum på äldreboendet. Integritetsskydd är viktigt!"
Kvinna, 71 år

"Inga av de här prylarna är intressanta för mig med ytterligare utveckling så länge säkerheten på nätet är så DÅLIG. Man vågar - kan ju inte ens använda de som finns, de är inte så smarta när man inte kan använda sig av dem utan att bli lurad eller bedragen."
Kvinna, 79 år

"Den kommer utvecklas till mer elände. AI kan var mycket bra men kräver samtidigt ett helt nytt samhälle. Självkörande bilar tveksamt. Vem har ansvar vid olyckor? Vilka smarta prylar som kan komma är nog helt omöjligt att förutse men jag hoppas på att samhällsviktiga funktioner får ett helt eget Internet."
Man, 68 år

"Jag tror att massor av digitala smarta lösningar kommer att dyka upp hela tiden och att samtliga av de, som blir kvar kommer att missutnyttjas på allehanda sätt. Tror därför också att debatten om friheten på nätet kommer att stramas åt under vilda protester."
Man, 76 år

Kort summerat så har internetanvändande äldre mer ofta än andra ingen uppfattning om hur den digitala värden med olika smarta prylar kommer att utvecklas de kommande fem åren. Många anser att den tekniska utvecklingstakten går för fort för dem och att de behöver kämpa för att hänga med. Flera äldre oroar sig också för att den digitala världen gör oss mindre sociala och att robotar ska ersätta mänsklig kontakt.

Säkerhetsfrågor som rör både integritet och hackare väcker också oro och är en av de viktigaste frågorna för de äldsta. Men det finns också en spirande optimism bland de äldre att utvecklingen av smarta prylar kommer att medföra bättre tekniska hjälpmedel anpassade för dem. Likaså att det kommer att utvecklas smarta prylar som gör både den verkliga och digitala världen till en säkrare och bättre plats.

Låt oss reflektera över denne mans kloka och fina ord om hur han ser att internet kan bidra till en bättre värld:

"Jag hoppas och tror att gemene man genom att avge sin röst kan komma att demokratiskt påverka olika viktiga frågor och ej enbart politiska. Till en början kanske mera lokalt - men drömmen är att även så kan ske globalt när alla i världen fått tillgång till internet. Jag tror att förståelse mellan människor i världen skulle öka och att orsaker till fatala missförstånd och krig skulle minska. Vi kunde hjälpa varandra mera om man först enas i den digitala världen."
Man, 79 år

En möjlig bild av Sverige år 2027?

Här följer en kort sammanfattning av framtidens Sverige utifrån våra respondenters svar. Kanske är det såhär vardagen i Sverige kommer att se ut?

Om fem år är smarta prylar norm och de effektiviserar och förenklar vår vardag. Vi behöver inte ta upp mobilen för att kolla klockan eller läsa sms för det gör vi direkt i våra smarta glasögon. Det är heller inte längre nödvändigt att trycka på någon knapp eller skriva i våra enheter utan de är röst-, rörelse- och ögonstyrda. Vi har vikbara skärmar på våra mobiler och dessutom har nya, mindre enheter lanserats, som kan projicera hologram i 3D. Med ett chip i armen identifierar vi oss, gör betalningar, låser upp dörren och övervakar vår egen hälsa.

Vår hushållsrobot håller det helt uppkopplade hemmet rent och passar upp på oss. Kylen håller koll på bäst före-datumen så att vi inte har något matsvinn och beställer också själv hem maten som levereras av en klimatsmart drönare. Vi har full koll på vår egen klimatpåverkan och nya smarta prylar hjälper oss att leva miljövänligt. En klädapp tipsar oss om vad vi ska ha på oss och vi behöver inte känna oss ensamma för vi har alltid vår AI-kompis eller vårt robothusdjur som håller oss sällskap.

Ute på vägarna skjutsas vi fram i självkörande bilar och det bildas inga köer tack vare smarta sammankopplade trafiksystem. I de flesta arbetsmöten sitter vi i samma virtuella konferensrum som kollegorna trots att vi jobbar från hemmakontoret. Med VR kollar vi även film ihop med kompisar i olika städer om kvällarna. Ska vi ta del av nyheter så levererar medierna dem alltmer i form av upplevelsepaket med VR och AR, och allt mer sällan i text. AR och VR ger också utbildning och lärande en rejäl skjuts.

Äldre och funktionsvarierade har fått bättre och smartare tekniska lösningar anpassade för dem, men kämpar fortfarande för att hänga med och lära sig allt det nya. De oroar sig också för säkerhetsriskerna och det är de inte ensamma om. Även de yngre generationerna pendlar mellan att känna sig mer sårbara när så mycket av deras liv är uppkopplat och samtidigt tryggare tack vare de smarta säkerhetslösningar som utvecklats.

Den positiva känslan överväger. Samhället har ju blivit mer tillgängligt och inkluderande tack vare smarta uppkopplade prylar. Och vi vill ju gärna tro att prylarna kan göra precis allt för oss, som denna 53-åriga kvinna väljer att uttrycka det:

"En smart pryl som vet precis vad jag behöver, vad jag tycker om. Ger förslag på kläder, mat, resor, utbildningar mm."
Kvinna, 53 år

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn