.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 10

Pensionärerna vill ägna sig mer åt digitala aktiviteter efter pandemin

21 min läsning

Vi har frågat internetanvändarna om de ägnat sig åt ett antal olika digitala aktiviteter under pandemin, och om de vill fortsätta göra det i högre grad efter pandemin.

Det är inte bara arbetsplatserna och skolorna som fått ställa om under coronapandemin; även kultursektorn tvingades anpassa sig till publikbegränsningar och en situation där de flesta utövare rekommenderades stanna hemma. Många familjetillställningar och andra sociala sammankomster fick också ske via mobiltelefonen eller webbkameran.

I det här kapitlet undersöker vi vad Sveriges internetanvändare har ägnat sig åt online under pandemin, utifrån ett antal digitala aktiviteter. Frågorna är ställda i årets tredje kvartal (Q3) och handlar både om beteende under pandemin samt huruvida man vill fortsätta ägna sig åt de olika aktiviteterna i högre grad när pandemin är över.

1 av 10 har för första gången haft en digital AW med kompisar eller kollegor under pandemin

Vi har frågat internetanvändarna i vilken utsträckning de har ägnat sig åt olika digitala aktiviteter under pandemin. Med restriktioner och uppmaningar till social distansering har vi i många fall behövt hitta nya sätt att umgås på. Det märks tydligt då närmare 4 av 10 svarar att de haft en digital videoträff med familj och släktingar, varav nära 1 av 10 för första gången någonsin.

Likaså har 2 av 10 haft en digital AW (afterwork) med kompisar eller kollegor, varav drygt 1 av 10 för första gången. Att delta på en fest, dop, bröllop eller annan högtid digitalt har 7 procent gjort varav de flesta för första gången.

Diagram 10.1

Andel av internetanvändarna (16+ år), Har ägnat sig åt olika digitala aktiviteter under pandemin, år 2020 Q3.

Kulturella evenemang har naturligtvis också begränsats av pandemin, och nära en fjärdedel (23%) av Sveriges internetanvändare valde att ta del av en livesändning på internet av något kulturevenemang, som till exempel en konsert eller teaterpjäs. 1 av 10 gjorde detta för första gången.

När det gäller att spela spel online ägnade sig nära 4 av 10 åt nöjesspel, och 1 av 10 åt så kallad online gambling, alltså hasardspel. Spelarna bestod mestadels av de som ägnat sig åt detta tidigare och bara 1 procent var nya utövare. Mer om spel finns att ta del av i diagram 10.8.

19%
av internetanvändarna har haft en digital AW under pandemin

Knappt 1 av 10 internetanvändare – 8 procent – nätdejtade under pandemin, och 1 procent var nya nätdejtare. Vilken andel av den mer relevanta målgruppen singlarna som nätdejtade ser vi i diagram 10.5 och diagram 10.9.

3 av 10 internetanvändare svarar att de tagit del av pornografiskt innehåll online under pandemin, varav praktiskt taget ingen var ny på området. Dock var 3 procent mer frekventa porrsurfare under pandemin. I nästa diagram 10.2 ska vi se hur både porrkonsumtion och de andra digitala aktiviteterna skiljer sig åt mellan män och kvinnor.

Fler män än kvinnor har nätdejtat under pandemin

Kvinnliga internetanvändare har ägnat sig i något högre grad åt sociala event online än männen gjort, i synnerhet digitala videoträffar med familj och släkt. Manliga internetanvändare har istället ägnat sig mer åt spel och pornografi online än kvinnor gjort.

Diagram 10.2

Andel av internetanvändare (16+ år), Har ägnat sig åt olika digitala aktiviteter under pandemin, Kön, år 2020 Q3.

När det gäller att ta del av olika kulturevenemang live på internet under pandemin är däremot fördelningen lika mellan män och kvinnor, 23 procent. Däremot har något fler män (9%) än kvinnor (7%) ägnat sig åt att nätdejta under pandemin.

Mer om nätdejting finns att läsa i diagram 10.9 men i nästa diagram 10.3 ska vi istället titta på hur de digitala aktiviteterna skiljer sig åt mellan stad och landsbygd.

Digitala familjeträffar mer populärt i storstäderna än på landsbygden under pandemin

Utövandet av de olika digitala aktiviteterna under pandemin skiljer sig åt mellan stad och landsbygd – i synnerhet sticker storstäderna ut. Nära hälften (45%) av internetanvändarna i storstäderna har under pandemin haft en digital videoträff med familj och släktingar. På landsbygden är motsvarande siffra endast 28 procent. Skillnaden är också stor vad gäller att ha en digital AW (after work) med kompisar och kollegor, det har nära 3 av 10 i storstäderna ägnat sig åt, men bara 1 av 10 på landsbygden.

Diagram 10.3

Andel av internetanvändarna (16+ år), Har ägnat sig åt olika digitala aktiviteter under pandemin, Stad/Landsbygd, år 2020 Q3.

Det är också stor skillnad mellan stad och landsbygd när det gäller att ta del av kulturevenemang live på internet, att porrsurfa och att nätdejta. I alla dessa fall är aktiviteten under pandemin betydligt högre i både städerna och storstäderna än på landsbygden.

Spelandet under pandemin skiljer inte stad och landsbygd mycket åt. I städerna spelar 37 procent av internetanvändarna nöjesspel online, vilket endast marginellt är något mer än på landsbygden (35%). Vad gäller online gambling så har landsbygdsborna (11%) med knapp marginal spelat något mer än stadsborna (10%) under pandemin. Mer om spel online finns att läsa i diagram 10.8 men i nästa diagram 10.4 ska vi se hur de som arbetat hemifrån ägnat sig åt dessa digitala aktiviteter under pandemin.

3 av 10 som arbetat hemifrån under pandemin har för första gången haft en digital AW

De digitala aktiviteterna vi undersökt har utövats i olika grad av de som har arbetat hemifrån under pandemin respektive de som arbetat men inte hemifrån. Hälften av de som har arbetat hemifrån under pandemin har haft en digital videoträff med familj och släktingar. Bland de som inte har arbetat hemifrån är siffran 27 procent, och bland internetanvändarna i stort 36 procent. Hela 16 procent har dessutom haft en digital videoträff för första gången bland hemarbetarna.

När det gäller att ha en digital AW (after work) med kompisar och kollegor är skillnaderna ännu större. Det har hela 41 procent av de som arbetat hemifrån haft, men bara 9 procent av de som inte arbetat hemifrån. Bland internetanvändarna i stort är siffran 19 procent. Hela 28 procent av hemarbetarna har därtill haft en digital AW för första gången någonsin.

Diagram 10.4

Andel av internetanvändarna (16+ år) som arbetar, Ägnat sig åt olika digitala aktiviteter under pandemin, Har arbetat hemifrån respektive har INTE arbetat hemifrån under pandemin, år 2020 Q3.

Kulturevenemang live på nätet har 30 procent av hemarbetarna ägnat sig åt, vilket är betydligt mer än de som inte arbetat hemma (20%). Motsvarande siffra för internetanvändarna i stort är 23 procent. Hela 14 procent av hemarbetarna har också tagit del av detta för första gången.

Också pornografi online är något som hemarbetarna ägnat sig åt något mer än de som inte arbetat hemifrån – 35 respektive 31 procent. Däremot har de som inte arbetat hemifrån ägnat sig åt nätdejting och spel online – både nöjesspel och online gambling – i högre grad än hemarbetarna.

Mer om arbete hemifrån finns att läsa i kapitel 2: Arbeta hemifrån.

Nära 4 av 10 singlar har porrsurfat under pandemin

Att leva som singel eller i en relation är givetvis något som påverkar vår livssituation i allmänhet, och vad vi kan se även våra digitala beteenden. De internetanvändare som är i en relation har i högre utsträckning haft en digital videoträff med familj och släktingar än de som är singlar. De har också i högre grad deltagit digitalt på fest, dop, bröllop eller annan högtid under pandemin än singlarna.

Diagram 10.5

Andel av internetanvändare (16+ år), Ägnat sig åt olika digitala aktiviteter, Singel/I relation, år 2020 Q3.

Att ha en digital AW med kompisar och kollegor är däremot något som både singlar och de i relationer ägnat sig åt i lika hög grad, 18 procent.

De övriga digitala aktiviteter vi tittat på har singlarna ägnat sig åt mer än de i en relation. Exempelvis har något fler singlar deltagit i kulturevenemang live på internet. De har också spelat mer på nätet än de i en relation, i synnerhet nöjesspel online. Av förklarliga skäl har också singlarna (23%) nätdejtat under pandemin betydligt mer än de som är i en relation (1%). Mer om nätdejting finns att läsa i diagram 10.9.

Ett annat område där singlarna är mer aktiva är att ta del av pornografi på nätet. Det svarar 38 procent av singlarna att de gjort, men endast 24 procent av de i en relation. Mer om porrsurfandet hittar vi i diagram 10.10.

7 procent av de internetanvändande pensionärerna har deltagit i en digital fest eller högtid under pandemin

Nu ska vi titta närmare på de olika digitala eventen utifrån sysselsättning. Av de studerande har 41 procent haft digitala videoträffar med familj och släktingar, vilket är mer än de arbetande (37%) och pensionärerna (33%). I alla tre grupper har cirka 1 av 10 haft en dylik digital videoträff för första gången under pandemin.

Diagram 10.6

Andel av internetanvändarna (16+ år), Ägnat sig åt olika digitala event under pandemin, Sysselsättning, år 2020 Q3.

Bland de studerande har också 28 procent deltagit på en digital AW, jämfört med 22 procent av de arbetande varav cirka var sjunde har gjort det för första gången i båda grupperna. Digital AW är däremot inget pensionärerna (5%) har ägnat sig åt i någon större utsträckning.

När det kommer till att delta digitalt på en fest, dop, bröllop eller annan högtid under pandemin så leder de internetanvändande pensionärerna (7%) med en procentenhet över både de studerande och de arbetande. För hela 5 procent av pensionärerna är det dessutom första gången de deltagit digitalt på en fest, dop, bröllop eller liknande.

Kulturevenemang live på internet har 24 procent av de arbetande ägnat sig åt, tätt följt av de studerande (23%) och kort därefter pensionärerna (20%). Runt 1 av 10 i alla tre grupper har under pandemin upplevt kulturevenemang live på internet för första gången någonsin.

Var fjärde internetanvändare som är 76+ år har sett ett kulturevenemang live online under pandemin

I föregående diagram 10.6 såg vi att pensionärerna i högre grad deltagit digitalt på fest, dop, bröllop eller annan högtid. I denna åldersgraf delar vi upp pensionärerna i två åldersintervall; 66–75 år respektive 76+ år. Det står då tydligt att det är de allra äldsta pensionärerna på 76+ år som ägnat sig åt detta i allra högst grad – 9 procent. Värt att komma ihåg är att alla över 70 år har klassats som en riskgrupp under pandemin på grund av åldern.

Diagram 10.7

Andel av internetanvändarna (16+ år), Ägnat sig åt olika digitala event minst någon gång under pandemin, Ålder, år 2020 Q3.

Att delta i en digital AW (after work) har däremot intresserat de äldsta minst av de undersökta aktiviteterna, och mindre än alla andra åldersgrupper. Endast två procent av personer på 76+ år svarar att de deltagit i en sådan.

Däremot har 25 procent av dessa äldsta under pandemin deltagit i kulturevenemang live på nätet. Det är i princip lika hög grad som de allra yngsta 16–25 år (26%). Likaså har en tredjedel av de äldsta 76+ år haft en digital videoträff med familj och släktingar – det är ungefär lika många som de mellan 46–75 år.

Var tionde internetanvändare har ägnat sig åt online gambling under pandemin

Totalt sett har 1 av 10 internetanvändare ägnat sig åt online gambling – alltså hasardspel på nätet – under pandemin. De som arbetar (12%) har ägnat sig åt det i högre grad, i jämförelse med de studerande (8%) och pensionärerna (6%).

I vår undersökning Svenskarna och internet 2019 ställde vi en fråga om online gambling till internetanvändarna. Den är dock inte formulerad på samma sätt (2019: Spelar du spel om pengar (t ex betting och casinospel) på internet?). Den frågan var heller inte avgränsad till en specifik period som coronapandemin, och därmed inte fullt jämförbar med årets undersökning.

Diagram 10.8

Andel av internetanvändarna (16+ år), Har under pandemin spelat nöjesspel online respektive online gambling minst någon gång, år 2020 Q3.

Nära 4 av 10 internetanvändare har ägnat sig åt nöjesspel online under pandemin. Det är i synnerhet de studerande (59%), alltså till stor del de yngre i befolkningen, som spelat nöjesspel online. De följs av de arbetande (36%) och pensionärerna (22%).

År 2019 ställde vi också en fråga om att spela spel på internet, som dock inte heller är jämförbar i formulering (2019: Hur ofta använder du internet för att spela spel (nöjesspel, ej gambling)). Den gällde heller inte en avgränsad period som pandemin utgör. Det resultatet finns att ta del av i Svenskarna och internet 2019.

Nära en fjärdedel av alla singlar har nätdejtat under pandemin

23%
av de internetanvändande singlarna har nätdejtat under pandemin

Totalt sett bland internetanvändarna 16 år eller äldre svarade 8 procent i årets tredje kvartal (Q3) att de ägnat sig åt nätdejting under pandemin. I denna fråga är det mer relevant att titta på singlarna, varav nära en fjärdedel uppgav att de nätdejtat under pandemin.

De som nätdejtat allra mest är singlar bland de studerande (36%). Tittar vi på de studerande utan att ta hänsyn till om de är singlar eller ej ser vi att 16 procent svarar att de nätdejtat under pandemin, vilket också det är högre än både arbetande (9%) och pensionärer (1%).

Bland de arbetande som är singlar uppger nära 3 av 10 att de har nätdejtat under pandemin, medan endast 2 procent av de pensionärerna som är singlar ägnat sig åt nätdejting.

Diagram 10.9.1

Andel av internetanvändarna (16+ år) + singlar, Har ägnat sig åt nätdejting under pandemin, Sysselsättning, år 2020 Q3.

I 2020 års första kvartal (Q1) ställde vi en liknande fråga om nätdejting som löd ”Använder du någon dejtingsajt eller nätdejtingapp?” Den frågan gällde inte en specifik period vilket frågan i Q3 gjorde (”under pandemin”), och de två frågorna är därför inte jämförbara. Dessutom är alltså formuleringen annorlunda, eftersom nätdejting i Q1 avgränsas till bara en nätdejtingapp eller dejtingsajt. Frågan i Q3 fångar upp även andra typer av nätdejting, som till exempel via sociala medier, olika chattappar och intressegrupper på Facebook. Av denna anledning redovisar vi båda frågorna i separata diagram.

På frågan som den var formulerad i Q1 svarade 7 procent av internetanvändarna att de nätdejtade samt 20 procent bland de internetanvändare som var singlar. Även i Q1 var det främst singlar bland de studerande (30%) som ägnade sig åt nätdejting, följt av singlarna bland de arbetande (24%) och därefter singlar bland pensionärerna (5%).

Diagram 10.9.2

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder någon dejtingsajt eller nätdejtingapp, Sysselsättning + singel/ensamstående, år 2020 Q1 (Obs! Annorlunda formulering mot 2020 Q3).

Om vi tittar på resultatet i Q1 respektive Q3 ser det ut som om pensionärerna tenderar att ha minskat sitt nätdejtande under pandemin. Om det beror på att frågorna varit formulerade olika eller att pensionärerna – som i många fall tillhört en riskgrupp under pandemin – har dragit ner på sina sociala kontakter och därmed även sitt nätdejtande, ska vi låta vara osagt.

Vill man veta mer om hur nätdejtandet fördelat sig på specifika åldrar eller annan demografi hänvisar vi till tabellbilagorna för Q1 och Q3.

Drygt 3 av 4 studerande män har porrsurfat under pandemin

När vi tittar på frågan om att ta del av pornografi online under pandemin står det klart att detta är något i synnerhet män som studerar ägnar sig åt – det vill säga i huvudsak de yngre männen. Drygt 3 av 4 av de studerande männen svarar att de tagit del av pornografi online under pandemin, och fler än var tionde (14%) svarar att de gjort det mer frekvent under pandemin än annars. I jämförelse är det inte ens hälften så många studerande kvinnor (30%) som svarar att de tagit del av pornografi online under pandemin.

Diagram 10.10

Andel av internetanvändarna (16+ år), Har tagit del av pornografi online under pandemin, Sysselsättning + kön, år 2020 Q3.

Gapet mellan männen som arbetar (57%) och kvinnorna som arbetar (12%) är också mycket stort. Ser vi till pensionärerna är pornografi online inte något som verkar intressera dem i någon högre grad. Endast 10 procent av de pensionerade männen och praktiskt taget ingen pensionerad kvinna säger sig ha tagit del av pornografi online under pandemin.

Det ska också påtalas att ämnet pornografi kan betraktas som känsligt att svara på, och kanske särskilt i vissa samhällsgrupper. I denna fråga finns ett litet mörkertal, då 11 procent valt att lämna den blank utan svar.

Vill man studera mer i detalj hur olika åldrar och andra demografiska grupper har porrsurfat under pandemin, hänvisar vi till tabellbilagan.

Var femte vill e-handla i högre utsträckning efter pandemin

Vi har här listat några olika digitala beteenden och frågat internetanvändarna vilka av dessa de vill ägna sig åt i högre utsträckning efter pandemin. Det handlar alltså inte bara om att fortsätta med ett beteende de redan haft tidigare, utan om att göra det oftare när pandemin är över, som en effekt av pandemin.

Vi delar också upp internetanvändarna utifrån om de har erfarenhet av respektive digitala aktiviteter under pandemin eller inte. Som vi ser är de som har ägnat sig åt en aktivitet under pandemin också mer positiva till att fortsätt göra det. Ett exempel är de hemarbetande, där drygt 7 av 10 av de som arbetat hemifrån under pandemin inte bara vill fortsätta att göra det efter, utan även göra det i högre utsträckning. Mer om att arbeta hemifrån finns att läsa i kapitel 2: Arbeta hemifrån.

Diagram 10.11

Andel av internetanvändarna (16+ år), Digitalt beteende man vill fortsätta med i högre utsträckning efter pandemin, år 2020 Q3.

Av de som har e-handlat läkemedel och/eller apoteksvaror vill nästan 4 av 10 fortsätta med det i högre utsträckning än tidigare efter pandemin. 2 av 10 vill fortsätta att e-handla generellt i högre utsträckning. Mer om e-handel finns att läsa i kapitel 4: E-handel och digitala betalningslösningar.

En mamma och två barn pratar har ett videosamtal via mobilen utomhus.

En tredjedel av de som besökt en läkare digitalt vill göra det i högre utsträckning efter pandemin, och bland internetanvändarna generellt vill var tionde göra det.

När det gäller livesändning av kulturevenemang live på internet så vill drygt 4 av 10 som deltagit i ett sådant under pandemin fortsätta göra det i högre utsträckning även efteråt. Motsvarande siffra bland internetanvändarna totalt sett är 14 procent.

En dryg tredjedel av de som haft digitala videoträffar med familj/släktingar vill fortsätta med det i högre utsträckning efter pandemin (motsvarande siffra bland internetanvändarna är 14%). En fjärdedel av de som haft en digital AW vill fortsätta ha det högre utsträckning än tidigare.

Att besöka fest, dop, bröllop eller annan högtid digitalt är det listade alternativ som var minst populärt. Bara 1 procent av internetanvändarna och 14 procent av de som har erfarenhet vill fortsätta med det i högre utsträckning efter pandemin.

Pensionärerna vill ägna sig åt digitala aktiviteter i högre utsträckning efter pandemin

Ser vi till sysselsättning – som alltså till stor del speglar ålder – är det stor skillnad på vad man vill fortsätta att göra i högre utsträckning efter pandemin.

Pensionärerna har som vi sett i kapitel 1 ökat sin skärmtid under pandemin, och är den grupp där vi hittar flest nya internetanvändare. Det är i synnerhet pensionärerna som nu svarar att de vill ägna sig åt de listade digitala aktiviteterna i högre utsträckning efter pandemin än tidigare. De pensionärer som e-handlat har fått mersmak, och hälften vill e-handla livsmedel mer än tidigare. Nära hälften (45%) av pensionärerna som under pandemin e-handlat apoteksvaror och/eller läkemedel vill göra det i högre utsträckning fortsättningsvis. Det är betydligt fler än de studerande (38%) och arbetande (35%). Mer om e-handel finns att läsa i kapitel 4.

Studerar

Diagram 10.12.1

Andel av internetanvändarna (16+ år), Digitalt beteende man vill fortsätta med i högre utsträckning efter pandemin, Sysselsättning, år 2020 Q3.

Arbetar

Diagram 10.12.2

Andel av internetanvändarna (16+ år), Digitalt beteende man vill fortsätta med i högre utsträckning efter pandemin, Sysselsättning, år 2020 Q3.

Pensionär

Diagram 10.12.3

Andel av internetanvändarna (16+ år), Digitalt beteende man vill fortsätta med i högre utsträckning efter pandemin, Sysselsättning, år 2020 Q3.

Av de som besökt läkare digitalt under pandemin vill drygt en tredjedel av både pensionärer och arbetare göra det i högre utsträckning efter pandemin. Bland de studerande är motsvarande siffra endast 29 procent. Mer om digitala vårdtjänster finns att läsa om i kapitel 3.

Äldre par sitter framför datorn och arbetar tillsammans

Av de som har haft digitala videoträffar med familj eller andra släktingar under pandemin vill runt en tredjedel av både pensionärer (36%) och de arbetande (37%) fortsätta med det efteråt i högre grad. De studerande (29%) är inte i lika hög grad pigga på det. Att arbeta hemifrån ligger av förklarliga skäl de arbetande närmast om hjärtat, men att delta i en digital AW verkar tilltala både arbetande (29%) och de få internetanvändande pensionärer (33%) som provat på det eller motsvarande aktivitet.

En annan sak som pensionärerna tycks ha fått upp ögonen för under pandemin är att ta del av livesändning av kulturevenemang på internet, som till exempel en konsert eller teaterpjäs. Mer än hälften av de pensionärer som ägnat sig åt det under pandemin vill fortsätta med det efteråt i högre utsträckning än tidigare. Här ligger pensionärerna före både de arbetande (43%) och de studerande (32%) som testat detta.

Att gå en distansutbildning eller läsa en kurs på distans har många studenter behövt göra under pandemin. Det är dock endast en tredjedel av de som gjort detta som säger sig vilja göra det i högre utsträckning efter pandemin. Det är ännu ett tecken på att digital undervisning under pandemin inte varit lika framgångsrikt som arbete hemifrån, något som vi också kunde konstatera i kapitel 9: Digital utbildning. Där såg vi bland annat att bara knappt en fjärdedel av de som studerar på högskola föredrar distansundervisning.

Vill man titta mer på vad olika grupper bland internetanvändarna vill ägna sig åt i högre grad efter pandemin hänvisar vi till tabellbilagan.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn