.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 8

Digitala videosamtal har skjutit i höjden under pandemin, främst bland de äldsta

17 min läsning

Vi har frågat Sveriges internetanvändare om deras användning av olika samtals- och kommunikationstjänster för videosamtal, e-post och chatt.

En kvinna står och talar framför sin laptop i distansmöte.

Digitala samtals- och kommunikationstjänster används för att kommunicera på olika sätt; chatta och skicka meddelanden med text och ljud samt ringa röst- eller videosamtal. De flesta av tjänsterna vi jämför har stöd för flera olika av dessa kommunikationssätt. De kan vara en del av ett socialt nätverk (se kapitel 7: Sociala medier) eller en helt fristående tjänst.

Vi kan konstatera att användningen av de allra flesta samtals- och kommunikationstjänster generellt har ökat under pandemin – inte förvånande under ett år av social distansering och inställda fysiska möten. Mer uppseendeväckande är hur framförallt de äldsta internetanvändarna anammat digitala kommunikationstjänster, och i vissa fall dubblerat sin användning.

8 av 10 använder Facebook Messenger

Av de samtals- och kommunikationstjänster vi undersökt är Facebook Messenger den mest populära – 8 av 10 svarar att de använder den i Q3. Användningen har ökat med 3 procentenheter under pandemin, från 77 procent i Q1 till 80 procent i Q3.

34%
av internetanvändarna använder Microsoft Teams

Facebook Messenger har funnits med i tidigare år av Svenskarna och internet, men då endast när vi frågat kring användningen av olika Facebook-tjänster, utan möjlighet att ange hur ofta tjänsten används. Detta är alltså nytt för årets rapport, och tidigare år är inte fullt jämförbara.

Whatsapp är en av världens mest använda chattappar, och ägs av Facebook sedan 2014. Vi ser att tjänsten vuxit en del bland svenska internetanvändare sedan 2019, och att den har fortsatt att göra det under pandemin. År 2019 använde en dryg tredjedel Whatsapp, och i 2020 års tredje kvartal nära hälften (48%).

Skype är en tjänst för främst videosamtal som ägs av Microsoft. Användningen har minskat över tid, men nu har den fått en skjuts under pandemin. År 2019 använde 46 procent Skype, men första kvartalet 2020 hade användningen minskat med 8 procentenheter. Användningen har under pandemin tagit fart igen och gått upp med 6 procentenheter till 44 procent i Q3. Skype är alltså nästan tillbaka på 2019 års nivå.

Diagram 8.1

Andel av internetanvändarna (16+ år), Användning av olika samtals- och kommunikationstjänster, år 2020 Q1–Q3. Obs! Där data saknas för 2019 samt Q1 har frågan inte ställts.

Discord är en tjänst där användare kan skapa egna chattrum och kanaler, där det också går att bjuda in andra. Discord används till stor del för att samtala om dataspel och spela online tillsammans. Vi började mäta användningen av Discord i 2020, och kan se att den ökat med 3 procentenheter till 16 procent under pandemin.

Två andra mindre tjänster vi mätt under 2020 är Signal, en chattjänst med fokus på säkerhet och krypterad kommunikation, samt Slack, en tjänst som används av många organisationer där man precis som i Discord kan skapa flera olika kanaler utifrån ämnen. Dessa båda appar har knappt påverkats av pandemin; Signal används endast av 3 procent och Slack av 6 procent i Q3.

I mätningen för årets tredje kvartal har vi också lagt till tre tjänster för videosamtal som blivit mer aktuella under pandemin. Den största av dessa tre är Microsoft Teams som 34 procent använder, följt av Zoom på 30 procent och Google Meet (inklusive den snarlika tjänsten Google Hangout) på 16 procent.

Alla dessa tjänster ska vi granska fördelat på internetanvändarnas sysselsättning i diagram 8.2 och diagram 8.3.

Fler pensionärer än studerande använder Skype

De studerande – som till stor del är de yngre – använder främst Facebook Messenger av de sex tjänsterna vi jämfört, och den har ökat med 2 procentenheter under pandemin. Nära hälften använder Discord, som ökat med sju procentenheter under pandemin, från 40 procent i Q1 till 47 procent i Q3. Mer än var fjärde använder också Whatsapp, som ökat med 7 procentenheter, från 37 procent i Q1 till 44 procent Q3.

35%
av de internetanvändande pensionärerna använder Skype

Bland de studerande svarar 31 procent att de använder Skype, alltså i något lägre grad än både de arbetande (51%) och pensionärerna (35%). Under pandemin har pensionärerna börjat använda Skype mer, och rentav gått om studenterna i Q3. Pensionärerna har ökat sin användning av Skype med 8 procentenheter under pandemin, jämfört med de studerandes ökning på 2 procentenheter. Ökningen hos de arbetande var 7 procentenheter under pandemin.

Nära 6 av 10 av de internetanvändande pensionärerna använder Facebook Messenger, vilket är en ökning med 6 procentenheter under pandemin. En tredjedel (34%) använder Whatsapp. Däremot är det praktiskt taget ingen pensionär som använder Signal eller Slack, vilket en liten del av både de arbetande och de studerande gör.

De arbetande använder Facebook Messenger praktiskt taget i lika hög grad som de studerande – 86 procent jämfört med 85 procent. Under pandemin har de arbetande ökat användningen av Facebook Messenger med 4 procentenheter. Mer än hälften – 54 procent – av de arbetande använder Whatsapp, vilket är en ökning med 5 procentenheter under pandemin. Det är alltså mer än både de studerande (44%) och pensionärerna (34%) i Q3. Bara 15 procent av de arbetande använder Discord, men den tjänsten har ökat med 5 procentenheter under pandemin.

Facebook Messenger

Diagram 8.2.1

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder olika samtals- och kommunikationstjänster minst någon gång, Sysselsättning, år 2020 Q1–Q3.

Whatsapp

Diagram 8.2.2

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder olika samtals- och kommunikationstjänster minst någon gång, Sysselsättning, år 2020 Q1–Q3.

Skype

Diagram 8.2.3

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder olika samtals- och kommunikationstjänster minst någon gång, Sysselsättning, år 2020 Q1–Q3.

Signal

Diagram 8.2.4

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder olika samtals- och kommunikationstjänster minst någon gång, Sysselsättning, år 2020 Q1–Q3.

Slack

Diagram 8.2.5

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder olika samtals- och kommunikationstjänster minst någon gång, Sysselsättning, år 2020 Q1–Q3.

Discord

Diagram 8.2.6

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder olika samtals- och kommunikationstjänster minst någon gång, Sysselsättning, år 2020 Q1–Q3.

6 av 10 studerande har använt Zoom under pandemin

Ser vi till de tre samtals- och kommunikationstjänsterna vi mätte för första gången i kvartal 3 2020 kan vi konstatera stora skillnader i nyttjandegrad sett till sysselsättning (som till stor del också speglar ålder).

Zoom är mest använt hos de studerande, där 6 av 10 svarar att de använder tjänsten, jämfört med 3 av 10 av de arbetande och bara lite mer än var tionde pensionär.

Microsoft Teams används i högre grad av de arbetande – nära hälften eller 46 procent, men bara 6 procent av pensionärerna använder tjänsten. En lika stor del av pensionärerna använder Google Meet/Hangout, samt en dryg fjärdedel av de studerande. Av de arbetande är det nära 2 av 10 som använder Google Meet/Hangout.

Diagram 8.3

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använt olika samtals- och kommunikationstjänster minst någon gång, Sysselsättning, år 2020 Q3.

Nära 3 av 4 av de som arbetat hemifrån under pandemin har använt Microsoft Teams

Kvinna sitter vid sitt köksbord och har videokonferensmöte med en annan kvinna.

Nu ska vi titta på hur några olika arbetsrelaterade grupper använder de tre tjänsterna Microsoft Teams, Skype och Zoom. Det ska dock understrykas att vi inte frågat internetanvändarna huruvida de använder dessa tjänster i arbetet eller privat. Resultatet speglar därför det totala användandet, det vill säga både yrkesrelaterat och privat.

Nära tre fjärdedelar (72%) av de som har arbetat hemifrån under pandemin har använt Microsoft Teams, jämfört med en fjärdedel av de som inte arbetat hemifrån. Nära hälften av hemarbetarna har använt Zoom, till skillnad från de icke hemarbetande där knappt 2 av 10 gjort det. Två tredjedelar av hemarbetarna har använt Skype, jämfört med en dryg tredjedel av de som inte arbetat hemifrån.

Diagram 8.4

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder olika samtals- och kommunikationstjänster minst någon gång, Sektor, Yrkesroll samt Arbete hemifrån, år 2020 Q3.

Tittar vi på yrkesroll kan vi se att runt två tredjedelar av tjänstemännen har använt Microsoft Teams (68%) och Skype (63%). Bland arbetarna har endast en tredjedel använt Skype, och bara 2 av 10 har använt Microsoft Teams. Zoom använder 41 procent av tjänstemännen, men bara 18 procent av arbetarna.

Skillnaden mellan de som arbetar i privat eller offentlig sektor är inte alls lika stora. Cirka hälften av de i privat sektor har använt Microsoft Teams (51%) och Skype (49%). De i offentlig sektor har använt Skype i lite högre grad (52%), men Microsoft Teams i lägre grad (39%). Zoom används i lägre grad av både de i offentlig sektor (31%) och privat sektor (29%).

Vi har nu tittat på användningen av olika samtals- och kommunikationstjänster som kan användas för både videosamtal och textchatt. I nästa diagram 8.5 ska vi följa upp det genom att titta på hur mycket internetanvändarna specifikt ägnar sig åt att chatta och ha videosamtal, samt hur mycket de e-postar.

8 av 10 har haft ett videosamtal under pandemin

I detta diagram ska vi se i vilken omfattning och hur frekvent internetanvändarna ägnar sig åt e-post, chatt och videosamtal/videochatt.

79%
av internetanvändarna använder sig av videosamtal

Videosamtal har fått en ordentlig skjuts under pandemin. Från 2020 Q1 har det ökat med 8 procentenheter, så att 79 procent eller 8 av 10 internetanvändare 16+ år använder sig av videosamtal i Q3.

I stort sett alla internetanvändare 16+ år e-postar, och det totala användandet har legat stadigt på 97% sedan 2019 utan någon förändring under pandemin 2020. Däremot kan vi se att det dagliga e-postandet har gått upp under pandemin med 6 procentenheter från Q1 till Q3, efter ett tapp från 2019. Det är dock fortfarande färre som e-postar dagligen i Q3 (66%) än som gjorde det 2019 (72%).

Diagram 8.5

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använt av olika sätt att kommunicera över internet, år 2019–2020 Q1 och Q3.

Att chatta innebär att skicka direktmeddelanden i realtid över internet, till enskilda eller en grupp. Chattandet minskade något mellan 2019 och 2020 års första kvartal, både totalt sett och på daglig nivå. Under pandemin har chatt totalt sett fått ett litet uppsving på tre procentenheter, och i Q3 uppger 83 procent att de chattar. Vilka olika tjänster som används för att chatta kommer vi att se i diagram 8.7.

2 av 10 pensionärer har haft videosamtal varje vecka under pandemin

När vi tittar på e-post, chatt och videosamtal så är det de studerande – till stor del de yngsta – som påverkats minst av pandemin, jämfört med de arbetande och pensionärerna.

De studerandes totala användning av e-post tenderar minska något från 96 procent i Q1 till 95 procent i Q3. Även chatt har minskat lite, från 96 procent i Q1 till 94 procent i Q3. Videosamtal har däremot ökat med 2 procentenheter till 85 procent i Q3. En tänkbar förklaring är att de studerande i högre grad börjat använda video än textchatt när de under pandemin spenderat mer tid hemma, där det oftast finns en pålitlig wifi-anslutning, och där telefonens mobildata inte förbrukas.

De arbetande är de som e-postar mest av alla, och hela 99 procent svarar att de använder e-post. De arbetandes dagliga e-postande har ökat under pandemin med 5 procentenheter, och 3 av 4 e-postar dagligen i Q3. De arbetande har också börjat chatta mer under pandemin – i Q3 är det 88 procent som chattar någon gång, och 57 procent som gör det dagligen. De arbetandes användning av videosamtal har också ökat med hela 8 procentenheter på både total och daglig nivå.

Diagram 8.6

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder olika sätt att kommunicera över internet, Sysselsättning, år 2020 Q1–Q3.

De internetanvändande pensionärerna är de som ökat sin användning av e-post, chatt och videosamtal mest under pandemin. Detta är sannolikt en effekt av social distansering, och att många äldre tillhört en riskgrupp. Som vi såg i kapitel 1: Internetanvändande och digital skärmtid är det också pensionärer som allra mest ökat sin skärmtid under pandemin.

61%
av de internetanvändande pensionärerna har videosamtal

E-post har ökat totalt sett bland pensionärer, men i synnerhet på daglig nivå. Där har användningen gått upp med hela 10 procentenheter vilket innebär att hälften av de internetanvändande pensionärerna nu e-postar dagligen. 2 av 3 pensionärer svarar också i Q3 att de chattar, vilket är en ökning med 4 procentenheter under pandemin.

Men det är videosamtal som verkligen har skjutit i höjden för pensionärerna. I Q1 hade 44 procent videosamtal, vilket i Q3 har ökat med hela 17 procentenheter till 61 procent. I Q3 svarar också 5 procent av pensionärerna att de har videosamtal varje dag, och 18 procent att de har det varje vecka. I diagram 8.8 och diagram 8.9 ska vi titta närmare på hur olika samhälls- respektive åldersgrupper använder videosamtal.

Den chattjänst som ökat mest under pandemin är Instagram

Nu ska vi titta på vilka olika tjänster som används för att chatta, alltså skicka direktmeddelanden i realtid till en person eller i en grupp. Vi ska också fördela detta på sysselsättning, vilket vi påminner om till stor del speglar internetanvändarnas ålder.

Frågan tillåter att flera olika tjänster anges som svar. Vi ska också understryka att många av dessa tjänster och appar också kan användas för att ringa röst- och videosamtal, och andra saker. Men frågan avser alltså endast att skicka direktmeddelanden.

33%
av internetanvändarna chattar via Instagram

För att chatta använder 3 av 4 internetanvändare sms. Det är en ökning med 5 procentenheter under 2020 från Q1 (70%) till Q3 (75%). En tredjedel svarar att de använder appen Imessage, som finns inbyggd i Apples produkter så som Iphone. Där används Imessage både för sms och andra direktmeddelanden. Slår vi samman sms och Imessage når vi 78 procent i Q3.

Näst mest populärt är Facebook Messenger, som används av 64 procent för chatt och har ökat med 2 procentenheter under pandemin. Därefter är det ett stort glapp till tre tjänster som alla används av cirka 3 av 10 internetanvändare, nämligen Instagram, Whatsapp och Snapchat.

Instagram är i första hand en tjänst för att dela bilder, men har också en chattfunktion som används av 33 procent i Q3. Instagram för chatt har ökat med 8 procentenheter under pandemin, och därmed går den med minimal marginal om Whatsapp som används av 32 procent efter en ökning med 4 procentenheter under pandemin. Snapchat har också ökat med 4 procentenheter, och används av 29 procent i Q3.

Internetanvändare 16+ år

Diagram 8.7

Andel av internetanvändarna (16+ år), Vilka tjänster man använder för att chatta, dvs skicka direktmeddelanden, Sysselsättning, år 2020 Q1–Q3.

Studerar

Diagram 8.7.2

Andel av internetanvändarna (16+ år), Vilka tjänster man använder för att chatta, dvs skicka direktmeddelanden, Sysselsättning, år 2020 Q1–Q3.

Arbetar

Diagram 8.7.3

Andel av internetanvändarna (16+ år), Vilka tjänster man använder för att chatta, dvs skicka direktmeddelanden, Sysselsättning, år 2020 Q1–Q3.

Pensionär

Diagram 8.7.4

Andel av internetanvändarna (16+ år), Vilka tjänster man använder för att chatta, dvs skicka direktmeddelanden, Sysselsättning, år 2020 Q1–Q3.

De studerande är de som chattar mest jämfört med arbetande och pensionärer. De använder också Imessage mer – under pandemin har deras användning av Apples meddelandetjänst ökat med 9 procentenheter till 45 procent i Q3.

Den sammanslagna användningen av sms och Imessage är 87 procent, alltså nära 9 av 10 studerande. Därefter följer Snapchat som används av 70 procent, men har minskat med 1 procentenhet under pandemin. Därefter kommer Facebook Messenger som i Q1 låg på delad andraplats med Snapchat på 71 procent, men som minskat till 65 procent i Q3.

Drygt hälften av de studerande i Q3 använder också Instagram för att chatta, och nära 3 av 10 använder Whatsapp som ökat med 5 procentenheter under pandemin. Var fjärde studerande använder Discord. De chattjänster som ökat mest under pandemin för de studerande är alltså Imessage och Whatsapp, och den som minskat mest är Facebook Messenger.

De arbetande har ökat sin användning av nästan alla chattjänster i jämförelsen under pandemin. Utöver sms/Imessage, som används av 82 procent, är Facebook Messenger mest populär på 72 procent. Därefter följer Whatsapp (38%), Instagram (36%) och Snapchat (29%). Instagram är den tjänst som ökat mest för chatt bland de arbetande, med hela 11 procentenheter under pandemin. Både Whatsapp och Snapchat har ökat med 7 procentenheter, och Facebook Messenger har ökat 5 procentenheter. I Q3 använder dessutom 1 av 10 arbetande Linkedin för att chatta – en ökning med 2 procentenheter under pandemin.

Pensionärerna är de som chattar minst i jämförelse, men också de har ökat sin användning av vissa tjänster under pandemin. 6 av 10 pensionärer använder sms/Imessage, och det är en ökning med 6 procentenheter. Bryter vi ut Imessage används den tjänsten av drygt 1 av 10 pensionärer. Efter sms/Imessage i kombination kommer Facebook Messenger (36%) som ökat med 2 procentenheter under pandemin. På tredje plats kommer Whatsapp (19%) som ökat med 5 procentenheter. Runt 1 av 10 pensionärer i Q3 chattar via Instagram (11%) och Skype (9%). Endast 4 procent chattar via Snapchat.

4 procent av internetanvändarna svarar att de använder "annan tjänst" för att chatta. Här återfinns främst Microsoft Teams, följt av Viber och därefter Google Hangouts. Några andra tjänster som nämns av ett fåtal är Steam, Kik, Zoom och korsordsappen Wordfeud. Fördelningen mellan Q1 och Q3 är i stort sett densamma, med tillägget att i Q3 har även några få nämnt att de använder Tiktok som en chattjänst.

Singlar har haft videosamtal i betydligt högre utsträckning under pandemin

I detta diagram ska vi fördela internetanvändarnas användning av videosamtal utifrån olika grupperingar så som kön, sysselsättning, hushållsinkomst och civilstånd.

De som haft videosamtal i högst grad både i Q1 och Q3 är tjänstemän, de som bor i höginkomsthushåll och de med hemmaboende barn under 18 år. Det är dock ingen av dessa grupper som ökat användningen av videosamtal mest under pandemin. Det är istället bland annat de som är singel/ensamstående – där användningen har ökat med hela 11 procentenheter under pandemin, till 75 procent i Q3. Den ökningen kan förstås genom att många singlar drabbats hårdare av social distansering än de som lever i en relation. Vi ska återkomma till singlarna i kapitel 10: Digitala beteenden.

Diagram 8.8

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder videosamtal/videochatt minst någon gång, Bakgrundsprofil, år 2020 Q1–Q3.

Två andra grupper som ökat användningen av videosamtal stort under pandemin är de som bor i låginkomsthushåll samt de med enbart grundskoleutbildning. Bland personer i låginkomsthushåll använder 72 procent videosamtal i Q3, en ökning med 12 procentenheter. Bland grundskoleutbildade är siffran 66 procent i Q3, en ökning med 10 procentenheter. Fördelar vi på kön ser vi att männens användning av videosamtal har ökat med 10 procentenheter under pandemin till 78 procent i Q3. Därmed är den skillnad som fanns mellan män och kvinnor i Q1 i stort sett utjämnad i Q3.

De som är 76 år eller äldre har dubblerat sin användning av videosamtal under pandemin

Ser vi till internetanvändarna 16+ år är videosamtal/videochatt något som ökat med 8 procentenheter under pandemin, till 79 procent i Q3. De som videosamtalar allra mest tillhör åldersgruppen 26–45 år. De yngsta på 16–25 år videosamtalar knappt mer än genomsnittet, men ligger kvar på ungefär samma nivå i Q3 som i Q1 – vi ser rentav en tendens till minskning under pandemin.

Diagram 8.9

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder videosamtal/videochatt minst någon gång, Ålder, år 2020 Q1–Q3.

Bland internetanvändare 56 år och äldre har användningen av videosamtal ökat med minst 10 procentenheter. Allra störst är ökningen bland de äldsta på 76+ år, vilka mer eller mindre dubblerat sin användning från 29 procent i Q1 till 59 procent i Q3. Det innebär en ökning på hela 30 procentenheter under pandemin.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn