.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 5

Text dominerar, men videomeddelanden populärt bland yngre

23 min läsning

Att skriva text är fortfarande den vanligaste metoden för att skicka meddelanden på nätet och sms är den vanligaste tjänsten. Användningen av videosamtal minskar igen efter att ha ökat kraftigt under pandemin.

Det här kapitlet visar vilka tjänster internetanvändarna använder för att kommunicera med varandra. Vi undersöker bland annat hur svenskarna använder sig av text-, röst-, bild- och video för att skicka meddelanden, liksom för att söka och ta reda på ny information.

Mor och son ringer videosamtal på en mobiltelefon.

I kapitlet ser vi hur användningen av olika kommunikationstjänster skiljer sig åt mellan generationerna och hur användningen av videosamtal har utvecklats i pandemirestriktionernas efterdyningar. Sist men inte minst undersöks hur många som chattat socialt med personer de inte känner och hur vi ställer oss till digital kommunikation – är det enklast att prata med våra vänner fysiskt eller digitalt?

Att skriva är vanligaste sökmetoden

Skriven text är fortfarande den vanligaste metoden för att skicka meddelanden och söka information på nätet. Men röst, video och bild dyker upp som nya sätt för att kommunicera, särskilt i de yngre generationerna.

Videosamtal minskar efter pandemin

Internetanvändarna använder återigen videosamtal mer sällan efter att ha skjutit i höjden under pandemin. Framför allt sjunker den veckovisa och dagliga användningen markant.

Sms används av flest

Sms kvarstår som den vanligaste digitala tjänsten för att kommunicera med andra. Under en vanlig vecka är sms den tjänst som flest använder sig av i samtliga generationer – bortsett från 90-talisterna där Facebook Messenger används av fler.

Discord särskiljer sig från andra digitala kommunikationstjänster genom att användarna i hög grad håller kontakten med personer som de aldrig träffat i verkliga livet.

Lättast att kommunicera i den fysiska världen

I samtliga generationer tycker en större andel att det är enklare att kommunicera med sina vänner fysiskt istället för digitalt. Bland 00-talister anser däremot en fjärdedel att det är enklare att kommunicera med sina vänner digitalt – det är en betydligt större andel jämfört med övriga generationer.

Textmeddelanden fortsätter att dominera

Diagram 5.1 visar hur internetanvändarna använder olika tekniker för att skicka meddelanden till varandra.

Diagram 5.1

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: På vilka av följande sätt har du skickat meddelanden de senaste 12 månaderna / varje vecka / varje dag? År 2022 (Studie 2)  

7%
har dikterat ett textmeddelande, alltså talat in ett meddelande som omvandlas till vanlig text.

Vilka tekniker är vanligast för att skicka digitala meddelanden?

 • Textmeddelanden fortsätter att vara det dominerande sättet för hur vi kommunicerar och skickar digitala meddelanden med varandra.
 • Nästan 2 av 10 internetanvändare har under året skickat videomeddelanden, där man spelar in en kort video som mottagaren sedan kan titta på.
 • Drygt var sjunde internetanvändare har skickat röstmeddelanden, det vill säga korta ljudklipp där man pratar in sitt meddelande som mottagaren sedan kan lyssna på.
 • Det är mindre vanligt att prata in ett meddelande som sedan omvandlas till text och skickas som ett vanligt textmeddelande. Endast 7 procent av internetanvändarna har använt denna teknik under senaste året.

En fjärdedel av 00-talister skickar videomeddelanden till varandra varje vecka

Diagram 5.2 visar hur stor andel i olika generationer som har skickat meddelanden i form av text, i videoformat, röstmeddelande som spelas upp som ljudfil samt pratat in meddelanden som mottagaren sedan läser i text.

Textmeddelande

Diagram 5.2.1

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: På vilka av följande sätt har du skickat meddelanden de senaste 12 månaderna / varje vecka / varje dag? År 2022 (Studie 2) 

Röstmeddelande (spelas upp som ljudfil)

Diagram 5.2.3

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: På vilka av följande sätt har du skickat meddelanden de senaste 12 månaderna / varje vecka / varje dag? År 2022 (Studie 2) 

Videomeddelande

Diagram 5.2.2

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: På vilka av följande sätt har du skickat meddelanden de senaste 12 månaderna / varje vecka / varje dag? År 2022 (Studie 2) 

Pratat in meddelande (visas som text)

Diagram 5.2.4

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: På vilka av följande sätt har du skickat meddelanden de senaste 12 månaderna / varje vecka / varje dag? År 2022 (Studie 2) 

Hur skickar olika generationer digitala meddelanden?

Textmeddelanden är fortsatt dominerande för hur vi kommunicerar och skickar digitala meddelanden till varandra i samtliga generationer. Men nya tekniker har kommit och inte minst unga är snabba på att testa nya kommunikationssätt.

Tjej född på 2000-talet ligger i sängen och tittar på sin mobil.
Vilka är generationerna?

00-talister

Personer födda under 2000-talet är mellan 13 och 22 år gamla i år (2022). Under den här tiden blev datorerna allt mer bärbara, och de första smarta mobiltelefonerna dök upp.

 • Textmeddelanden skickas brett över generationerna. De äldsta och de yngsta internetanvändarna skickar dock textmeddelanden i något lägre utsträckning än andra.
 • Unga personer födda på 00-talet har skickat videomeddelanden i betydligt högre utsträckning än andra, både äldre och yngre personer.
 • Bland 00-talisterna är det mest kvinnor som skickar videomeddelanden. En tredjedel av kvinnor/flickor födda på 00-talet skickar videomeddelanden varje vecka jämfört med hälften så många, en sjättedel, bland män/pojkar i samma ålder. *)
 • Unga 00-talister har även skickat röstmeddelanden (som spelas upp som ljud) i högre grad än andra. Även här är kvinnor födda på 00-talet de främsta användarna, där 2 av 10 skickar röstmeddelanden varje vecka jämfört med endast 1 av 10 av män/pojkar i samma ålder. *)
 • Det är genomgående i generationerna förhållandevis ovanligt att prata in ett meddelande som sedan omvandlas till text och som mottagaren läser som ett vanligt textmeddelande.
 • Personer med någon funktionsvariation skickar generellt meddelanden något mer sällan jämfört med internetanvändarna i genomsnitt. *)

*) För mer information, se tabellbilaga

Tre av fyra skriver in sökningar på nätet varje dag

Diagram 5.3 visar hur internetanvändarna gjort sökningar på nätet, exempelvis för att få svar eller söka information om något.

Diagram 5.3

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: På vilka av följande sätt har du gjort sökningar på nätet under de senast 12 månaderna / varje vecka / varje dag? T ex sökt efter svar eller information om något. År 2022 (Studie 2) 

Vilka tekniker används för att söka information?

Textsökningar dominerar hur vi söker information på nätet. Nyare tekniker för att söka information används betydligt mer sparsamt.

 • Bland internetanvändarna gör 3 av 4 textsökningar dagligen (till exempel genom att "googla").
 • 1 av 7 har under året använt röstsökning för att prata in en fråga, exempelvis via Siri, Alexa eller Google Assistant. Det är däremot endast 5 procent som använder denna typ av sökning varje vecka och ytterst få gör det dagligen.
 • 1 av 7 har under året använt bildsökning, det vill säga när man använder en bild eller mobilens kamera för att söka på nätet (exempelvis med appen Google Lens). Mycket få, endast ett par procent, använder däremot denna teknik mer frekvent.

Nästa diagram 5.4 visar hur olika generationer använder sig av olika söktekniker.

Röstsökning används mest av de födda på 2000-talet

Diagram 5.4 visar hur internetanvändarna i olika generationer använder olika söktekniker på nätet.

Textsökning

Diagram 5.4.1

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: På vilka av följande sätt har du gjort sökningar på nätet under de senast 12 månaderna / varje vecka / varje dag? T ex sökt efter svar eller information om något. År 2022 (Studie 2)

Bildsökning

Diagram 5.4.3

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: På vilka av följande sätt har du gjort sökningar på nätet under de senast 12 månaderna / varje vecka / varje dag? T ex sökt efter svar eller information om något. År 2022 (Studie 2)

Man talar med en smart högtalare i sitt kök.

Hur används olika söktekniker av olika generationer?

 • Textsökning är det vanligaste sättet för att söka svar eller information på nätet i samtliga generationer. De äldsta och de yngsta internetanvändarna använder dock textsökningar i något lägre utsträckning än andra generationer.
 • De allra yngsta, personer födda på 10-talet, har använt röstsökning (exempelvis genom Siri, Alexa eller Google Assistant) i betydligt högre utsträckning än äldre personer. Nästan 4 av 10 barn födda på 10-talet har använt röstsökning under det senaste året och 1 av 7 använder det varje vecka.
 • Personer födda på 70-, 80-, 90- eller 00-talet är de som i högst utsträckning har använt bildsökning, där omkring 1 av 6 använt sig av denna teknik för att söka information under året. Bildsökningar innebär att man söker svar på nätet genom att använda mobilens kamera eller bilder, exempelvis med appen Google Lens.

Drygt 4 av 10 lågstadiebarn har använt röstsökning för att söka svar på frågor under året

Diagram 5.5 visar hur internetanvändarna använder olika söktekniker på nätet i olika generationer.

Använt senaste 12 månaderna

Diagram 5.5

Bas: Barn 8–19 år

Fråga: På vilka av följande sätt har du gjort sökningar på nätet under de senast 12 månaderna? T ex sökt efter svar eller information om något. År 2022 (Studie 2) 

 

Vilka söktekniker har barn 8–19 år använt under året?

Textsökning är den vanligaste sökmetoden att använda bland barn, men de har även i jämförelsevis hög grad testat andra sätt för att få svar på frågor eller söka ny information.

 • Lågstadiebarn använder i lägre utsträckning textsökning jämfört med barn i äldre åldrar.
 • Röstsökning är vanligast bland de yngsta lågstadiebarnen, där drygt 4 av 10 har använt rösten för att söka svar och information på nätet under året.
 • Bildsökning är vanligare bland ungdomar som går på gymnasiet. Bland gymnasieeleverna har 1 av 5 använt bildsök under året.

4 av 10 internetanvändare har under det senaste året chattat socialt med personer de inte träffat utanför nätet

Diagram 5.6 visar hur stor del av internetanvändarna som har messat eller chattat socialt med personer som de inte träffat ansikte mot ansikte i den fysiska världen.

Diagram 5.6

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: 8–11 år: Har du under de senaste 12 månaderna messat/chattat med kompisar som du aldrig träffat? 12+ år: Har du under de senaste 12 månaderna messat/chattat socialt med människor (ej kundtjänst eller motsvarande) som du aldrig har träffat ansikte mot ansikte i verkliga livet? År 2022 (Studie 2) 

Vilka har chattat socialt med personer de inte träffat utanför nätet?

 • Andelen som chattar socialt med personer som de inte har träffat ökar successivt i de yngre generationerna.
 • Vanligast är att personer födda på 00-talet chattar socialt med personer de inte träffat, där 6 av 10 har gjort det under det senaste året.
41%
har chattat socialt på nätet med personer de inte har träffat i den fysiska världen.

I tabellbilagan kan vi även se att:

 • Män (45 procent) i högre grad än kvinnor (36 procent) har chattat socialt med personer de inte träffat i den fysiska världen.
 • Personer med någon funktionsvariation (48 procent) har i högre grad chattat socialt med personer de inte känner jämfört med genomsnittet (41 procent).
 • Högstadiebarn (52 procent) och gymnasieungdomar (67 procent) chattar i hög grad socialt med personer de inte träffat. Motsvarande andel bland de yngre barnen är 9 procent bland lågstadiebarn och 27 procent bland mellanstadiebarn.

Hur har andelen som chattar socialt utvecklats sedan föregående år?

I föregående mätning, Svenskarna och internet 2021, ställdes samma fråga till personer 12 år eller äldre. Då uppgav 45 procent att de under året chattat socialt med personer som de inte träffat. Denna andel minskar något, då motsvarande andel i åldersgruppen 12 år eller äldre är 42 procent i årets mätning. Skillnaderna är dock små.

*) För mer information, se tabellbilaga

En fjärdedel av 00-talisterna tycker att det är enklare att kommunicera med sina vänner digitalt än fysiskt

Diagram 5.7 visar på vilket sätt internetanvändarna anser att de enklast kommunicerar med sina vänner – digitalt online eller fysiskt utanför nätet.

Diagram 5.7a

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: Vilket tycker du är lättast – att prata med dina vänner genom att messa/chatta eller att prata ansikte mot ansikte i verkliga livet? År 2022 (Studie 2) 

Diagram 5.7b

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: Vilket tycker du är lättast – att prata med dina vänner genom att messa/chatta eller att prata ansikte mot ansikte i verkliga livet? Notera att alternativen "lika lätt eller svårt" och "chattar ej/vill ej uppge" inte redovisas i diagrammet. År 2022 (Studie 2) 

11%
tycker det är lättare att kommunicera genom att messa eller chatta än ansikte mot ansikte.

Vilka tycker att det är enklast att kommunicera i den fysiska världen?

 • I samtliga generationer tycker en större andel att det är enklare att kommunicera med sina vänner fysiskt jämfört med digitalt på nätet. Bland 00-talister anser däremot bara en tredjedel att de enklast pratar med sina vänner ansikte mot ansikte utanför internet.
 • I de äldre generationerna anser en klar majoritet, omkring 7 av 10, att de enklast kommunicerar med sina vänner ansikte mot ansikte i den fysiska världen.

Vilka tycker det är enklast att kommunicera via mess/chatt

 • Det är betydligt vanligare att unga födda på 00-talet tycker att det är lättare att kommunicera via mess eller chatt online.
 • Bland personer med någon funktionsvariation anser en något större andel (15 procent) att det är enklare att kommunicera med sina vänner digitalt på nätet i stället för fysiskt jämfört med genomsnittet. *)

*) För mer information, se tabellbilaga

Sms är den digitala kommunikationstjänst som används av flest och mest frekvent

Diagram 5.8 visar användningen av olika digitala kommunikationstjänster bland internetanvändarna. Nytt för årets undersökning är att frågan ställs bland internetanvändare som är 8 år eller äldre.

Diagram 5.8

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: Vilka av följande digitala kommunikationstjänster har du använt de senaste 12 månaderna / varje vecka / varje dag? (Studie 2) 

Ung kille skickar ett sms.

Vilka använder sms?

 • Sms är den digitala kommunikationstjänst som används av flest internetanvändare och som även används mest frekvent. Detta har vi sett även tidigare år och sms fortsätter att ha en särställning i vår digitala kommunikation.
 • Kvinnor använder sms något oftare än män. Exempelvis skickar 62 procent av kvinnor sms dagligen medan motsvarande andel bland män är 54 procent. *)

Vilka använder Facebook Messenger?

 • Chatt-tjänsten Facebook Messenger används av närmare 2 av 3 internetanvändare under ett år.
 • Omkring hälften använder Facebook Messenger under en vecka och drygt en tredjedel kommunicerar där dagligen.
 • Det är något fler kvinnor än män som använder Facebook Messenger. Bland kvinnor använder 41 procent Facebook Messenger dagligen medan endast 32 procent av män gör detsamma. *)

Vilka använder Whatsapp?

 • Chatt-tjänsten Whatsapp används av drygt en tredjedel av internetanvändarna under ett år.
 • Det är vanligare bland personer födda utanför Sverige att använda Whatsapp. Totalt har 5 av 10 personer med utländsk bakgrund använt Whatsapp under året. *)
 • Whatsapp är också vanligare i storstäder. Bland storstadsbor har nästan hälften (46 procent) använt tjänsten under året jämfört med endast 25 procent bland personer som bor på landsbygd. *)

Vilka använder Discord?

 • Betydligt fler män än kvinnor använder Discord. Under det senaste året har 20 procent av männen använt Discord jämfört med endast 7 procent av kvinnorna. *)
 • Män födda på 00-talet är den grupp som använder Discord i högst utsträckning. I denna grupp har 55 procent använt Discord under det senaste året, jämfört med endast 22 procent bland kvinnliga 00-talister. *)

Vilka använder Signal och Telegram Messenger?

 • Signal och Telegram Messenger används av få internetanvändare. Endast 4 procent har använt dessa chatt-tjänster under senaste året.
 • I diagram 5.10 ska vi titta på hur användningen av digitala kommunikationstjänster per vecka skiljer sig åt mellan olika generationer.

*) För mer information, se tabellbilaga

Signal används av få internetanvändare

Diagram 5.9 visar hur användningen av olika digitala kommunikationstjänster har förändrats under åren 2021–2022.

Föregående år, 2021, ställdes frågan endast till personer från 12 år eller äldre medan i årets undersökning har den ställts till internetanvändare i åldern 8 år eller äldre. Jämförelsen i diagrammet nedan utgår från åldern 12 år eller äldre för att resultaten ska vara jämförbara mellan åren.

Diagram 5.9

Bas: Internetanvändare 12+ år

Fråga: Vilka av följande digitala kommunikationstjänster har du använt de senaste 12 månaderna / varje vecka / varje dag? År 2021–2022 (Studie 2) 

Man född på 80-talet använder mobiltelefon.
Vilka är generationerna?

80-talister

Personer födda under 1980-talet är i år 2022 mellan 33 och 42 år gamla. De har varit barn och vuxit upp under den period när datorer blev allt vanligare, och var unga när internet blev ett allmänt begrepp.

Hur har användandet av kommunikationstjänster utvecklats sedan år 2021?

Bland internetanvändare i åldern 12 år eller äldre har användandet av dessa fyra digitala kommunikationstjänster inte ändrat sig nämnvärt mellan 2021 och 2022.

Notera att sms inte är med i jämförelsen då frågan ställdes på ett annat sätt föregående år. Tjänsten Telegram Messenger är ny i årets undersökning och finns därmed inte heller med.

 • Whatsapp tenderar att öka bland internetanvändare födda på 70- och 80-talet, skillnaderna är dock små. *)
 • Bland 80-talister ökar andelen som använt Signal under det senaste året något. *)
 • Bland 90-talister sjunker användningen av Discord något under det senaste året, men i övrigt sker inga nämnvärda skillnader i användningen. *)

*) För mer information, se tabellbilaga

90-talister använder Facebook Messenger mer ofta än sms under en vecka

Diagram 5.10 visar användningen av olika kommunikationstjänster under en vecka.

Användning varje vecka

Diagram 5.10

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: Vilka av följande digitala kommunikationstjänster har du använt varje vecka? År 2022 (Studie 2) 

Vilka kommunikationstjänster används under en vecka?

 • Sms används brett i olika åldrar och är den tjänst som används av flest i nästan samtliga generationer, bortsett från 90-talisterna.
 • Bland 90-talister är Facebook Messenger den tjänst som flest använder under en vecka, där drygt 8 av 10 använder tjänsten varje vecka.
 • Användandet av Facebook Messenger ökar successivt i yngre generationer, men når sin topp bland 90-talister. Därefter sjunker det veckovisa användandet kraftigt bland 00-talister och 10-talister.
 • Whatsapp används främst av 80-talister, där 4 av 10 använder tjänsten varje vecka.
 • Drygt 1 av 4 00-talister använder Discord under en vecka och är den generation som i högst grad använder tjänsten. Därefter kommer 90-talister, där drygt 1 av 7 använder Discord varje vecka.
 • Användandet av Signal och Telegram Messenger är generellt lågt i samtliga generationer.

Hälften av användarna på Discord pratar med personer de inte träffat utanför nätet

Diagram 5.11 visar hur stor andel av användarna för respektive tjänst som använder tjänsterna för att chatta eller messa med personer som de inte träffat utanför nätet.

Andel som brukar chatta med personer de inte träffat utanför nätet

Diagram 5.11

Bas: Har använt respektive tjänst under de senaste 12 månaderna

Fråga: Brukar du göra något av följande? Andel som brukar chatta/messa/skriva med personer som de inte träffat i verkliga livet. År 2022 (Studie 2) 

Vilka tjänster används för att kommunicera med personer man inte träffat?

 • Discord särskiljer sig i hög grad från övriga kommunikationstjänster genom att det är betydligt vanligare att deras användare pratar med personer som man aldrig har träffat utanför nätet.
 • Övriga kommunikationstjänster används nästan enbart för kommunikation med personer som man känner eller har träffat i den fysiska världen.

4 av 10 har videosamtal varje vecka

Diagram 5.12 visar hur användningen av videosamtal ser ut i olika generationer bland internetanvändare i åldern 8 år eller äldre.

Diagram 5.12

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: Hur ofta under de senaste 12 månaderna / varje vecka / varje dag har du haft videosamtal? År 2022 (Studie 2) 

53%
av 80-talisterna har videosamtal minst någon gång varje vecka.

Vilka använder videosamtal mest?

 • Personer födda från 70-talet till och med 00-talet har videosamtal oftare än äldre generationer.
 • Det är en större andel personer boende i storstäder (88 procent) som har haft videosamtal under det senaste året jämfört med personer som bor på landsbygden (79 procent). *)
 • Bland personer med utländsk bakgrund har en större andel haft videosamtal, där 92 procent har haft videosamtal under det senast året och 53 procent varje vecka. *)

*) För mer information, se tabellbilaga

Andelen dagliga videosamtal har nästan halverats under det senaste året

Diagram 5.13 visar hur användningen av videosamtal har förändrats under åren 2021–2022.

Föregående år, 2021, ställdes frågan endast till personer 12 år eller äldre medan årets undersökning ställts till internetanvändare i åldern 8 år eller äldre. Jämförelsen i diagrammet nedan utgår från åldern 12 år eller äldre för att resultaten ska vara jämförbara mellan åren.

Diagram 5.13

Bas: Internetanvändare 12+ år

Fråga: Hur ofta under de senaste 12 månaderna / varje vecka / varje dag har du haft videosamtal? År 2022 (Studie 2) 

Kvinna och en pojke ringer ett videosamtal på mobilen.

Hur har användningen av videosamtal utvecklats under åren 2021–2022?

 • Användningen av videosamtal minskar något under året, men framför allt sjunker användningen på vecko- och dagsbasis.
 • Bland unga födda på 90- eller 00-talet samt personer födda på 50- eller 60-talet, sjunker den veckovisa och dagliga användningen kraftigt. Förändringarna beror sannolikt på att behovet av videosamtal har minskat i samband med färre pandemirestriktioner.
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn