.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 6

Strömmande videotjänster fortsätter att öka bland internetanvändarna

23 min läsning

Drygt hälften använder strömmande videotjänster och playtjänster dagligen och två stora tjänster är mest populära. När det gäller strömmande ljud har Spotify en dominerande ställning.

Det här kapitlet visar vilka strömmande och digitala medietjänster som internetanvändarna använder och hur det skiljer sig mellan olika grupper i samhället. Vi undersöker även vilka specifika tjänster internetanvändarna använder för att konsumera tv, film och serier, musik, poddar och digitala böcker.

En man tar ut tvätt ur tvättmaskinen och lyssnar på ljudbok i mobilen.

De flesta använder digitala videotjänster

Strömmande videotjänster och så kallade playtjänster används av de flesta internetanvändarna och drygt hälften konsumerar någon av dessa tjänster dagligen. SVT Play är den tjänst som flest använt under året. Ser vi däremot till den veckovisa och dagliga användningen så når Netflix något fler användare än SVT Play, som kommer strax därefter.

Spotify absolut största digitala ljudtjänsten i Sverige 

Spotify har en särställning när det kommer till strömmande ljudtjänster. Det är den överlägset största tjänsten för musik, men också den mest använda för att lyssna på poddar. Storytel är störst när det kommer till ljudböcker och e-böcker, men därefter kommer Spotify även för ljudböcker.

Den digitala läsningen minskar något

Den totala andelen internetanvändare som läst digitala dagstidningar under året minskar något från 55 procent år 2021 till 52 procent år 2022. Andelen som läser digitala dagstidningar dagligen eller veckovis ligger däremot kvar på en stabil nivå jämfört med föregående år.

Ljudböcker används i hög grad av de allra yngsta. Vi ser däremot att andelen lågstadiebarn som har lyssnat på ljudböcker har minskat jämfört med föregående år.

Drygt hälften av internetanvändarna tittar på play- och strömmande videotjänster varje dag

Diagram 6.1 visar vilka digitala och strömmande medietjänster som internetanvändarna använder. Det nedre diagrammet visar hur användningen har utvecklats under åren 2021–2022.

Notera att vissa tjänster inte kan jämföras med föregående år på grund av att frågeställningen justerats eller att tjänsten är ny för i år.

Diagram 6.1a

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: Vilka av följande medietjänster har du använt under de senaste 12 månaderna / varje vecka / varje dag? År 2022 (Studie 2) 

Diagram 6.1b

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: Vilka av följande medietjänster har du använt under de senaste 12 månaderna / varje vecka / varje dag? År 2021–2022 (Studie 2) *Notera att strömmande tjänst för musiktjänster och poddtjänster 2022 har ställts som två separata alternativ medan det 2021 ställdes som ett gemensamt alternativ. I jämförelsen används en sammanslagning (netto) av musik- och poddtjänster för 2022.   

Ung kvinna sitter i soffan och tittar på Netflix.

Vilka digitala och strömmande medietjänster används mest?

41%
använder strömmande tjänster för musik eller poddar dagligen.
 • De digitala medietjänster som används mest totalt sett och som dessutom används mest frekvent är strömmande videotjänster samt tv-kanalernas playtjänster.
 • Det är fler som tittar på playtjänster under ett år än som tittar på strömmande videotjänster. Strömmande videotjänster används däremot något mer frekvent.
 • Det är nästan lika vanligt att strömma musik som att strömma film och tv-serier. 7 av 10 har använt strömmande tjänster för musik under det senaste året och nästan 4 av 10 lyssnar dagligen.
 • Drygt 5 av 10 internetanvändare har läst digital dagstidning under året och en tredjedel läser dagligen digitala dagstidningar.
 • 4 av 10 har använt någon strömmande tjänst för poddar under året och drygt 1 av 10 använder dagligen strömmande poddtjänster.

Hur har användningen av digitala och strömmande medietjänster utvecklats under åren 2021–2022?

 • Användandet av digitala och strömmande medietjänster ser i stort sett likadant ut jämfört med föregående år.
 • Andelen som använt strömmande tjänster för film/serier har ökat något, skillnaden är dock förhållandevis liten.
 • Andelen som använt strömmande tjänster för musik eller poddar tenderar att öka. Frågan har däremot formulerats något annorlunda i år jämfört med 2021.Jämförelser bör därmed göras med viss försiktighet.
 • Andelen som läst någon digital dagstidning under året minskar något. Den veckovisa och dagliga användningen ligger däremot kvar på samma nivå som vid föregående år.
 • Användningen av övriga digitala och strömmande medietjänster har inte förändrats nämnvärt jämfört med år 2021.

Fler kvinnor än män konsumerar ljudböcker, e-böcker, vloggar och bloggar

Diagram 6.2 visar vilka digitala och strömmande medietjänster som män respektive kvinnor använt under det senaste året.

Diagram 6.2

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: Vilka av följande medietjänster har du använt under de senaste 12 månaderna? År 2022 (Studie 2)

Vilka skillnader finns mellan män och kvinnors användande av digitala och strömmande medietjänster?

 • Kvinnor och män använder playtjänster och strömmande tjänster för film/serier, musik och poddar i ungefär lika hög utsträckning. Däremot är det en något större andel kvinnor än män som lyssnar på poddar totalt sett.
 • Lika många män som kvinnor läser digitala dagstidningar.
 • Kvinnor lyssnar i högre grad än män på ljudböcker och läser i högre utsträckning e-böcker. Det spiller även över på användandet av strömmande tjänster för e-böcker/ljudböcker, där en större andel kvinnor använder denna typ av tjänster.
 • Kvinnor tittar även i högre grad än män på vloggar och läser i högre utsträckning bloggar.

90-talister använder digitala och strömmande tjänster för tv, film/serier, musik och poddar mest av alla

Diagram 6.3 visar vilka digitala och strömmande medietjänster som internetanvändarna har använt under det senaste året i olika generationer.

Diagram 6.3

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: Vilka av följande medietjänster har du använt under de senaste 12 månaderna? År 2022 (Studie 2) 

Kvinnor födda på 90-talet spelar in en podd.
Vilka är generationerna?

90-talister

Personer födda under 1990-talet är mellan 23 och 34 år gamla i år (2022). De var barn när internet slog igenom på bred front och har vuxit upp i ett samhälle där de flesta har en dator hemma.

Vilka digitala och strömmande medietjänster används i olika generationer?

 • Tv-kanalernas playtjänster och digitala dagstidningar används brett över generationerna. Även i de allra äldsta generationerna tittar mer än hälften på playtjänster och ytterligare något fler har läst digitala dagstidningar under året.
 • 90-talister är särskilt aktiva i att använda digitala medietjänster. Det gäller allt från tv, film/serier till musik och poddar.
 • I de äldre generationerna födda på 20-, 30- och 40-talet tenderar användningen av play- och strömmande videotjänster att öka jämfört med föregående år.
 • Bland de allra äldsta, 20- och 30-talisterna, tenderar även andelen som läst digitala dagstidningar ha ökat något jämfört med år 2021.

Vilka generationer lyssnar på poddar, ljudböcker eller läser e-böcker?

Tabellen nedan visar hur stor andel i olika generationer som har lyssnat på poddar, tittat på vloggar, läst bloggar eller e-böcker under de senaste 12 månaderna.

Bas: Internetanvändare 8+ år, Fråga: Vilka av följande medietjänster har du använt under de senaste 12 månaderna? År 2022 (Studie 2)

  20-/30-talist 40-talist 50-talist 60-talist 70-talist 80-talist 90-talist 00-talist 10-talist
Lyssnat poddar 11% 16% 24% 38% 48% 58% 73% 45% 15%
Lyssnat ljudbok 7% 12% 18% 21% 28% 28% 32% 21% 32%
Läst e-böcker 4% 7% 7% 10% 11% 16% 17% 13% 9%
Tittat vloggar 3% 2% 5% 8% 11% 15% 37% 39% 30%
Läst bloggar 8% 8% 9% 18% 20% 24% 22% 12% 1%
Barn född på 2010-talet med surfplatta.
Vilka är generationerna?

10-talister

Personer födda under 2010-talet är i år 2022 mellan 3 och 12 år gamla. I undersökningen har vi intervjuat personer som är 8 år och äldre. De har fötts in i ett samhälle där smarta mobiltelefoner är självklara och internet finns överallt.

 • Det är vanligast att lyssna på poddar bland personer födda från 70-talet till och med 00-talet. Allra vanligast är det bland 90-talister där mer än 7 av 10 har lyssnat på poddar under året.
 • Bland 1920- och 30-talisterna har något fler lyssnat på poddar jämfört med föregående år, men det är även fortsättningsvis få (11 procent) av de äldsta internetanvändarna som lyssnar på poddar.
 • De generationer som i högst utsträckning lyssnar på ljudböcker är 70-, 80-, 90- och 10-talister. I dessa generationer har omkring 3 av 10 lyssnat på ljudbok under det senaste året.
 • Bland de yngsta, 10-talisterna, har andelen som lyssnat på ljudböcker under året minskat jämfört med föregående år.
 • Läsa e-böcker är vanligast bland 80- och 90-talister, där omkring 1 av 6 läst e-böcker under det senaste året.

Vilka generationer tittar på vloggar och läser bloggar?

 • Det är vanligare att titta på vloggar i de yngre generationerna födda på 90-, 00- och 10-talet.
 • Det är vanligast att läsa bloggar bland personer födda från 60-talet till och med 90-talet.

3 av 4 gymnasieungdomar använder strömmande musiktjänster dagligen

Diagram 6.4 visar hur barn i olika åldrar använder digitala och strömmande medietjänster.

Lågstadiet

Diagram 6.4.1

Bas: Barn 8–19 år

Fråga: Vilka av följande medietjänster har du använt under de senaste 12 månaderna / varje vecka / varje dag? År 2022 (Studie 2) 

Mellanstadiet

Diagram 6.4.2

Bas: Barn 8–19 år

Fråga: Vilka av följande medietjänster har du använt under de senaste 12 månaderna / varje vecka / varje dag? År 2022 (Studie 2) 

Högstadiet

Diagram 6.4.3

Bas: Barn 8–19 år

Fråga: Vilka av följande medietjänster har du använt under de senaste 12 månaderna / varje vecka / varje dag? År 2022 (Studie 2) 

Gymnasiet

Diagram 6.4.4

Bas: Barn 8–19 år

Fråga: Vilka av följande medietjänster har du använt under de senaste 12 månaderna / varje vecka / varje dag? År 2022 (Studie 2) 

Vilka digitala och strömmande medietjänster använder barn?

 • Barn i samtliga åldrar använder frekvent strömmande tjänster för både film/tv-serier och för musik.
 • Gymnasieungdomarna använder strömmande tjänster i särskilt hög utsträckning. Drygt 5 av 10 tittar dagligen på strömmande film/tv-serier och fler än 7 av 10 använder dagligen strömmande musiktjänster.
 • Bland högstadiebarn och gymnasieungdomar är det vanligare att lyssna på poddar och använda strömmande tjänster för poddar jämfört med barn i de yngre åldrarna. Särskilt vanligt är det bland gymnasieungdomarna, där drygt 5 av 10 har använt strömmande poddtjänster under året.

Hur har barnens användning av digitala och strömmande medietjänster utvecklats under åren 2021–2022?

Tabellen nedan visar hur barnens användning av digitala och strömmande medietjänster har förändrats under åren 2021–2022. Tabellen visar andelen barn som använt respektive tjänst minst någon gång under året.

Barnens användning av digitala och strömmande medietjänster har inte förändrats i någon större utsträckning jämfört med år 2021, bortsett från följande:

 • Bland lågstadiebarn sjunker andelen som lyssnat på ljudböcker under året jämfört med år 2021.
 • Bland högstadiebarn och gymnasieungdomar tenderar andelen som använder strömmande musik- eller poddtjänster att öka jämfört med föregående år. Notera att frågeformuleringen justerats något och att jämförelser mellan åren därmed bör göras med viss försiktighet.

Bas: Barn 8–19 år, Fråga: Vilka av följande medietjänster har du använt under de senaste 12 månaderna? I tabellen visas endast de alternativ där jämförbara data finns från föregående år. År 2021–2022 (Studie 2) *Notera att strömmande tjänst för musiktjänster och poddtjänster 2022 har ställts som två separata alternativ medan det 2021 ställdes som ett gemensamt alternativ. I jämförelsen används en sammanslagning (netto) av musik- och poddtjänster för 2022.

  Lågstadium Mellanstadium Högstadium Gymnasium
  2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022
Titta på tv-kanals playtjänst 76% 72% 62% 59% 67% 66% 69% 72%
Tittat på strömmande tjänst film/serier 78% 75% 70% 72% 80% 79% 85% 88%
Lyssnat på strömmande musik-/poddtjänst (netto)* 67% 72% 68% 65% 78% 87% 79% 88%
Läst digital dagstidning 2% 2% 6% 7% 18% 14% 33% 30%
Lyssnat på poddar 15% 12% 24% 20% 35% 34% 46% 48%
Lyssnat på ljudböcker 50% 33% 33% 29% 23% 17% 20% 24%
Tittat på vloggar 35% 30% 35% 36% 42% 35% 38% 37%
Läst bloggar 1% 0% 4% 3% 12% 9% 11% 15%
Läst e-böcker 16% 11% 10% 9% 9% 13% 10% 9%

5 av 10 internetanvändare tittar på Netflix varje vecka

Diagram 6.5 visar hur stor andel av internetanvändarna 8 år eller äldre som tittat på olika play- och strömmande videotjänster.

Diagram 6.5

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: Vilka strömmande tjänster (streamingtjänster) eller playtjänster för film/tv-serier har du tittat på de senaste 12 månaderna / varje vecka / varje dag? År 2022 (Studie 2)  

26%
tittar på Netflix varje dag.
Ung kille ligger i soffan och kollar på Netflix på en surfplatta.

Vilka playtjänster och strömmande videotjänster använder flest under ett år?

 • Nästan 9 av 10 internetanvändare tittar varje år på play- och strömmande tjänster för film och tv-serier. SVT Play är den tjänst som flest har använt under året. Nästan 8 av 10 internetanvändare har tittat på SVT Play under året.
 • Bland de som tittar på SVT Play finns en större andel tjänstemän (87 procent) och personer med högskoleutbildning (85 procent). *)
 • Det är en mindre andel som tittar på SVT Play bland personer födda utanför Sverige (70 procent).*)
 • Den näst vanligaste strömmande tjänsten är Netflix vilket närmare 7 av 10 har tittat på under året. Därefter kommer TV4 Play som drygt 5 av 10 har tittat på under året.
 • Bland de som tittar på Netflix finns en större andel personer med högskoleutbildning (73 procent). *)
 • Det är även fler som tittar på Netflix bland personer som bor i storstäder (74 procent) jämfört med personer som bor på landsbygd (60 procent). *)

Vilka playtjänster och strömmande videotjänster använder flest varje vecka?

 • När vi tittar på vilka playtjänster och strömmande videotjänster som flest använder under en vecka så skiftar bilden något jämfört med det totala användandet under ett år.
 • Under en vecka är Netflix den tjänst som flest tittar på, 5 av 10 internetanvändare tittar på Netflix varje vecka. SVT Play kommer strax därefter, som knappt hälften (47 procent) tittar på varje vecka.
 • TV4 Play, Viaplay, HBO Max, Disney+ och Cmore kommer därefter på ungefär samma nivå. Omkring 2 av 10 har tittat på dessa tjänster varje vecka.
 • Disney+ har trots sin jämförelsevis korta tid på den svenska marknaden nått ut till många. Nästan 2 av 10 internetanvändare tittar på Disney+ varje vecka.

Vilka playtjänster och strömmande videotjänster använder flest dagligen?

 • Det dagliga tittandet sker främst på Netflix följt av SVT Play. Omkring 1 av 4 tittar på dessa tjänster dagligen.
 • Därefter kommer TV4 Play, Viaplay, HBO Max, Disney+ och Cmore på ungefär samma nivå. Omkring 1 av 10 tittar på dessa tjänster dagligen.
 • Det är vanligare att personer som bor i storstäder (30 procent) tittar på Netflix dagligen jämfört med personer som bor på landsbygd (21 procent). *)
 • Bland personer med någon funktionsvariation är det något färre (20 procent) som tittar på Netflix dagligen. *)
 • Men hur skiljer sig då tittandet utifrån olika generationer? Det ska vi titta närmare på i diagram 6.6.

*) För mer information, se tabellbilaga

Bland 90-talister har nästan 9 av 10 tittat på SVT Play och Netflix under det senaste året

Diagram 6.6 visar vilka playtjänster och strömmande videotjänster som internetanvändarna tittar på i olika generationer.

Diagram 6.6

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: Vilka strömmande tjänster (streamingtjänster) eller playtjänster för film/tv-serier har du tittat på de senaste 12 månaderna? År 2022 (Studie 2) 

Äldre man söker med fjärrkontroll på en smart-tv.

Vilka playtjänster och strömmande videotjänster är populärast i olika generationer?

 • SVT Play når en bred grupp och är genomgående i samtliga generationer en av de mest använda kanalerna. SVT Play har en särställning hos de äldre generationerna som generellt använder betydligt färre playtjänster och strömmande videotjänster.
 • Netflix är ytterligare en populär tjänst som når brett över de flesta åldrar. Netflix används i särskilt hög grad bland personer födda från 70-talet till och med 00-talet.
 • Användandet av TV4 Play är också brett över åldrarna även om det överlag är en mindre andel som använder TV4 Play jämfört med SVT Play och Netflix. TV4 Play har likt SVT Play en särställning hos de äldre generationerna, som annars använder färre playtjänster och strömmande videotjänster än personer i de yngre generationerna.
 • Viaplay och HBO Max används främst av personer födda under 70-, 80- och 90-talet. Användandet är förhållandevis stort även bland personer födda på 60-talet och 00-talet, men sjunker sedan bland de äldre och de allra yngsta generationerna.
 • Disney+ är vanlig hos de yngre generationerna. Men många tittar på Disney+ även bland personer födda på 80- och 90-talet. Omkring hälften av personer födda från 80-talet till och med 10-talet har under året tittat på Disney+.
 • Cmore är vanligast att titta på bland personer födda från 60-talet till och med 90-talet.

Vilka fler playtjänster och strömmande videotjänster används i olika generationer?

Tabellen nedan visar playtjänster och strömmande videotjänster som 20 procent eller mindre har tittat på under de senaste 12 månaderna.

Bas: Internetanvändare 8+ år, Fråga: Vilka strömmande tjänster (streamingtjänster) eller playtjänster för film/tv-serier har du tittat på de senaste 12 månaderna? År 2022 (Studie 2)

  20-/30-talist 40-talist 50-talist 60-talist 70-talist 80-talist 90-talist 00-talist 10-talist
Discovery+ 5% 7% 8% 16% 21% 20% 28% 17% 11%
SF Anytime 0% 2% 5% 13% 16% 16% 19% 10% 13%
UR Play 3% 7% 7% 15% 16% 13% 7% 12% 19%
Apple TV+ 2% 4% 6% 11% 12% 11% 8% 11% 5%
Amazon Prime 0% 0% 1% 6% 12% 14% 14% 10% 4%
Paramount+ 0% 1% 2% 5% 7% 3% 3% 3% 0%
 • Discovery+ används främst av personer födda under 70-, 80- och 90-talet. Bland 70- och 80-talister har cirka 2 av 10 tittat på Discovery+ under året och bland 90-talisterna har nästan 3 av 10 gjort detsamma.
 • Även Amazon Prime har framförallt 70-, 80- och 90-talister tittat på under det senaste året. Omkring 1 av 7 har använt Amazon Prime i dessa generationer.
 • Också SF Anytime är vanligare att använda bland 70-, 80-, och 90-talister. Omkring 1 av 6 har använt SF Anytime under året i dessa generationer, bland 90-talisterna är det något fler.
 • UR Play har, till skillnad från de andra tjänsterna, två något mer separerade användargrupper. Dels personer födda under 60-, 70- och 80-talet, och dels barn och ungdomar födda på 00- och 10-talet.
 • Apple TV+ används främst av personer födda på 60-, 70- och 80-talet samt 00-talet.
 • Paramount+ har förhållandevis få använt under det senaste året. Bland 60- och 70-talister har något fler använt tjänsten men även i dessa generationer är det bara några få procent.

Det bör nämnas att flera av dessa strömmande videotjänster är relativt nya på den svenska marknaden. Apple TV+ lanserades i november 2019, Discovery+ hette tidigare Dplay men nylanserades i januari 2021. Paramount+ lanserades i april 2021, men har redan hunnit paketeras om och ersättas av tjänsten Skyshowtime.

Spotify är den överlägset största strömmande musiktjänsten bland svenskarna

Diagram 6.7 visar hur stor andel av internetanvändarna 8 år eller äldre som använder strömmande tjänster för musik och vilka.

Diagram 6.7

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: Vilka strömmande tjänster (streamingtjänster) har du lyssnat på musik på de senaste 12 månaderna / varje vecka / varje dag? År 2022 (Studie 2) 

40%
använder Spotify för att lyssna på musik varje dag.

Vilka strömmande tjänster används för att lyssna på musik?

 • 7 av 10 internetanvändare har under det senaste året använt strömmande musiktjänster. Spotify är den i särklass största musiktjänsten på den svenska marknaden.
 • Spotify är både den tjänst som använts av flest personer under ett år och som används mest frekvent. Närmare 7 av 10 internetanvändare har lyssnat på musik i Spotify under det senaste året och hela 4 av 10 lyssnar dagligen på musik på denna tjänst.
 • Den näst vanligaste musiktjänsten är Youtube Music, men andelen användare ligger långt efter Spotify. Bland internetanvändarna har drygt 1 av 10 använt Youtube Music under det senaste året för att lyssna på musik och endast 3 procent lyssnar på Youtube Music dagligen.

Bland 90-talister har mer än 9 av 10 lyssnat på musik i Spotify under det senaste året

Diagram 6.8 visar vilka strömmande musiktjänster som internetanvändarna i olika generationer lyssnar på.

Diagram 6.8

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: Vilka strömmande tjänster (streamingtjänster) har du lyssnat på musik på de senaste 12 månaderna? År 2022 (Studie 2) 

Spotify på en dator.

Vilka strömmande musiktjänster är populärast i olika generationer?

 • Spotify når en mycket bred grupp på marknaden och är den mest använda strömmande musiktjänsten i samtliga generationer.
 • Spotify är särskilt populär bland personer födda på 80-, 90 och 00-talet. Bland 90-talister har drygt 9 av 10 lyssnat på musik i Spotify under året och drygt 8 av 10 bland personer födda på 80- och 00-talet.
 • Användandet av Youtube Music är förhållandevis jämnt över åldrarna, men något lägre i de äldsta generationerna.

4 av 10 har lyssnat på poddar under året – Spotify är den mest använda tjänsten

Diagram 6.9 visar hur stor andel av internetanvändarna 8 år eller äldre som använder strömmande tjänster för att lyssna på poddar.

Diagram 6.9

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: Vilka strömmande tjänster (streamingtjänster) har du använt för att lyssna på poddar de senaste 12 månaderna / varje vecka / varje dag? År 2022 (Studie 2) 

Vilka strömmande tjänster används för att lyssna på poddar?

 • Under det senaste året har 4 av 10 internetanvändare använt strömmande tjänster för att lyssna på poddar.
 • Spotify är den mest använda tjänsten för att lyssna på poddar. Därefter kommer SR Play och Apple Podcasts.
 • Nästan 3 av 10 internetanvändare har lyssnat på poddar i Spotify under det senaste året. Det är något vanligare bland personer boende i storstad (32 procent) att lyssna på poddar i Spotify jämfört med personer boende på landsbygd (26 procent). *)
 • 11 procent har använt SR Play för att lyssna på poddar under det senaste året. Ungefär lika många, 10 procent, har lyssnat på poddar via Apple Podcasts.
 • Bland personer boende i storstad har en större andel lyssnat på poddar via SR Play jämfört med personer boende på landsbygd (14 procent respektive 8 procent). Detsamma gäller Apple Podcasts (13 procent i storstad respektive 8 procent på landsbygd). *)
 • Det är något vanligare bland personer med högskoleutbildning (18 procent) att lyssna på SR Play. *)
 • Bland kvinnor lyssnar något fler på poddar via Apple Podcasts (13 procent) jämfört med män (8 procent). *)

*) För mer information, se tabellbilaga

Mer än hälften av 90-talisterna har lyssnat på poddar i Spotify under det senaste året

Diagram 6.10 visar vilka strömmande tjänster som internetanvändarna har använt för att lyssna på poddar i olika generationer.

Diagram 6.10

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: Vilka strömmande tjänster (streamingtjänster) har du använt för att lyssna på poddar de senaste 12 månaderna? År 2022 (Studie 2) 

Vilka strömmande tjänster använder olika generationer för att lyssna på poddar?

 • Spotify är den tjänst för poddar som är vanligast att använda i de flesta generationer, förutom bland de äldre födda på 50-talet eller tidigare.
 • Spotify används i särskilt hög grad för att lyssna på poddar av personer födda från 70-talet till och med 00-talet.
 • Mer än hälften av 90-talisterna har lyssnat på poddar i Spotify under året. Det är den åldersgrupp som i högst grad använt Spotify för att lyssna på poddar.
 • Bland 90-talisterna är det även vanligare att lyssna på poddar via Apple Podcasts. 3 av 10 har använt denna tjänst under det senaste året.
 • SR Play används främst av personer födda från 60-talet till och med 90-talet.

Drygt 2 av 10 har använt strömmande tjänster för ljudböcker och e-böcker under det senaste året

Diagram 6.11 visar hur stor andel av internetanvändarna 8 år eller äldre som använder strömmande tjänster för att lyssna på ljudböcker eller läsa e-böcker. Det är värt att nämna att flera av nedanstående tjänster bara erbjuder ljudböcker, medan några erbjuder både e-böcker för läsning och ljudböcker att lyssna på.

Diagram 6.11

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: Vilka strömmande tjänster (streamingtjänster) för digitala böcker, dvs. ljudböcker/e-böcker, har du lyssnat/läst på de senaste 12 månaderna / varje vecka / varje dag? År 2022 (Studie 2) 

Vilka strömmande tjänster används för att lyssna på ljudböcker eller läsa e-böcker?

 • Drygt 2 av 10 internetanvändare har under året använt strömmande tjänster för att lyssna på ljudböcker eller läsa e-böcker.
 • Storytel är den mest använda tjänsten för att lyssna på ljudböcker eller läsa e-böcker. Drygt 1 av 10 internetanvändare har lyssnat på ljudböcker eller läst e-böcker på Storytel under det senaste året.
 • Därefter kommer Spotify, Bookbeat och Nextory, som alla har ungefär lika stor andel användare. 6 procent har använt Spotify för att lyssna på ljudböcker under det senaste året. Ungefär lika många har använt Bookbeat (5 procent) eller Nextory (5 procent) under året.
 • Något fler kvinnor än män har använt sig av de olika tjänsterna under året. Det är överlag fler kvinnor än män som har använt strömmande tjänster för att lyssna på ljudböcker eller läsa e-böcker under året (27 procent bland kvinnor och 16 procent bland män). *)

*) För mer information, se tabellbilaga

Omkring 1 av 6 av 70-, 80- och 90-talisterna har under året använt Storytel för ljudböcker eller e-böcker

Diagram 6.12 visar vilka strömmande tjänster för ljudböcker eller e-böcker som internetanvändarna har lyssnat på under året i olika generationer.

Diagram 6.12

Bas: Internetanvändare 8+ år

Fråga: Vilka strömmande tjänster (streamingtjänster) för digitala böcker, dvs. ljudböcker/e-böcker, har du lyssnat/läst på de senaste 12 månaderna? År 2022 (Studie 2) *Obs! Skala 50% 

Vilka strömmande tjänster för ljud- eller e-böcker används i olika generationer?

 • Storytel är den tjänst som flest har använt under året i samtliga generationer. Användningen är däremot förhållandevis låg i de äldre generationerna.
 • Storytel används i särskilt hög grad av personer födda på 70-, 80- och 90-talet. I dessa generationer har omkring 1 av 6 har använt Storytel för att lyssna på ljudböcker eller läsa e-böcker under året.
 • I de yngre generationerna födda på 00- och 10-talet används Spotify i nästan lika hög utsträckning som Storytel för att lyssna på ljudböcker.
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn