.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 12

Spel är en social arena för unga

16 min läsning

I Sverige spelar mer än hälften digitala nöjesspel, och bland de födda på 2000-talet har 6 av 10 tittat på andra som spelar spel via nätet. 7 av 10 skolbarn följer streamers, influencers och youtubers på nätet.

I det här kapitlet tittar vi på digitala nöjesspel, och hur beteendet om och kring spel skiljer sig åt mellan åldrarna. Dessutom undersöker vi spel om pengar, att betala för virtuella föremål i spel, och influencers. Vi ser bland annat…

  • Att mer än hälften av internetanvändarna har ägnat sig åt digitala nöjesspel det senaste året
  • Att 3 av 10 födda på 2000-talet umgås med kompisar på digitala spelplattformar som de inte har träffat i verkligheten
  • Att nära hälften av de födda på 10-talet har betalat för virtuella föremål i spel.
  • Att var femte man har ägnat sig åt spel om pengar det senaste året
  • Att 7 av 10 skolbarn följer influencers, streamers och youtubers på nätet
Ung kille som sitter framför en bildskärm och spelar, med hörlurar på sig.

Var femte man har ägnat sig åt spel om pengar online senaste året

Vi har frågat internetanvändare som är 18 år eller äldre om de har ägnat sig åt online gambling, det vill säga spel om pengar, de senaste 12 månaderna. Det visar det här diagrammet, uppdelat på generation och kön.

Diagram 12.1

Bas: Internetanvändare 18+ år, Har du under de senaste 12 månaderna ägnat dig åt spel om pengar online (gambling)? (Ja), År 2021 (Studie 2)

Totalt sett har mer än 1 av 10 ägnat sig åt online gambling de senaste 12 månaderna. Det är betydligt fler män än kvinnor som spelar om pengar. Var femte man (21%) och endast 5 procent av kvinnorna har spelat om pengar på nätet under det senaste året.

De yngre spelar mer om pengar än de äldre. 80-talisterna spelar mest av alla varav 2 av 10 spelar totalt sett och 3 av 10 av männen. Bland 80-talisterna har även flest kvinnor spelat om pengar det senaste året, dock inte ens i närheten av männens nivå utan endast 7 procent.

Bland de allra äldsta som är på nätet finns inget större intresse för online gambling då endast några få procent har ägnat sig åt detta.

Tittar vi i tabellbilagan ser vi att de som spelar spel om pengar i högre utsträckning har enbart en gymnasieutbildning, bor i ett medelinkomsthushåll eller är födda utanför Sverige. Ha i åtanke att dessa grupper delvis kan överlappa varandra..

Frågan om online gambling är ny i sin formulering i år. Vi har dock ställt liknande men inte fullt jämförbara frågor tidigare. Gör vi ändå med viss försiktighet en jämförelse kan vi se att årets svar ligger i linje med tidigare år - och eventuellt kan vi skönja en ökning. År 2020 i kvartal tre ställde vi en fråga om man spelat spel om pengar online under pandemin vilket 10 procent uppgav att de hade gjort. År 2019 ställdes en liknande fråga i ämnet till internetanvändare 16 år eller äldre och utan avgränsning till de senaste 12 månaderna som i år, och då uppgav 8 procent uppgav att de spelat om pengar.

Nu ska vi diagram 12.2 sätta fokus på nöjesspel istället för spel om pengar.

Mer än hälften har ägnat sig åt digitala nöjesspel senaste året

De som är 8 år eller äldre har fått frågan om de under det senaste året har ägnat sig åt att spela spel (ej om pengar) på mobil, dator eller surfplatta. Resultatet för detta digitala nöjesspelande ser vi i det här diagrammet fördelat på kön och generation.

Diagram 12.2

Bas: Internetanvändare 8+ år, Har du under de senaste 12 månaderna ägnat dig åt att spela spel (ej om pengar) på mobil, surfplatta eller dator? (Ja), År 2021 (Studie 2)

Över hälften har spelat nöjesspel på nätet det senaste året. Män har spelat spel i något högre utsträckning än kvinnor men skillnaden är inte alls lika stor mellan män och kvinnor som för online gambling (diagram 12.1).

De allra yngsta spelar nöjesspel på nätet mest av alla och sedan minskar antalet nöjesspelare gradvis för varje generation. Nästan alla – hela 94 procent – av 10-talisterna har spelat digitala spel det senaste året. Bland de födda mellan 80-talet och 90-talet dominerar männen i nöjesspelande. Störst är skillnaden mellan män och kvinnor hos 80-talister där nära 7 av 10 män spelar nöjesspel i jämförelse med endast 5 av 10 av kvinnorna. Hos 60- och 70-talister är nöjesspelandet ungefär likvärdigt mellan män och kvinnor. Bland de äldre internetanvändarna födda på 1920-talet fram till 50-talet är det omvända roller då fler kvinnor än män har spelat digitala nöjesspel det senaste året.

94%
av de födda på 10-talet spelar digitala nöjesspel.

Tar vi en titt i tabellbilagan finner vi att det är fler som bor i höginkomsthushåll, stadsbor och/eller de som har hemmaboende barn som ägnar sig åt spela digitala nöjesspel som inte handlar om pengar. Några som i betydligt lägre utsträckning ägnat sig åt nöjesspelande är de högskoleutbildade eller de födda utanför Sverige. Ha i åtanke att dessa grupper delvis kan överlappa varandra.

Frågan är helt ny i sin formulering i år och inte jämförbar med tidigare mätningar.

I diagram 12.6 kommer vi att se på hur detta spelande är fördelat på skolåldrar men först i
diagram 12.3 ska vi ta reda på hur många som har tittat på andra som har spelat spel på nätet.

6 av 10 födda på 2000-talet har tittat på andra som spelar spel på nätet senaste året

Hur vanligt är att det att ägna sig åt att titta på andra som spelar spel på nätet, till exempel på Twitch, Youtube eller e-sportplattformar? Svaret finner vi i det här diagrammet.

Diagram 12.3

Bas: Internetanvändare 8+ år, Har du under de senaste 12 månaderna ägnat dig åt att titta på andra som spelar spel på nätet (t ex på Twitch, Youtube eller e-sportplattformar? (Ja), År 2021 (Studie 2)

Idag tittar närmare var fjärde internetanvändare på andra som spelar spel på nätet. Det är nästan tre gånger fler män än kvinnor som har ägnat sig åt detta det senaste året. Att titta på andra som spelar spel gör nästintill enbart den yngre halvan av befolkningen. Mer än 6 av 10 av de födda på 2000-talet tittar på detta. Bland dessa är 8 av 10 av pojkarna och uppemot hälften av flickorna tittare på andra som spelar spel online.

Efter de två yngsta generationerna går tittandet på andra som spelar spel online brant utför. 4 av 10 tittar bland 90-talisterna, vilket sedan halveras till 80-talisterna. Bland 90-talisterna tittar tre gånger så många män som kvinnor och bland 80-talisterna hela sex gånger fler män än kvinnor. Bland 70-talisterna är tittandet nere på 6 procent och i äldre generationer är det endast några få procent bland internetanvändarna.

Om vi öppnar tabellbilagan ser att vi att det är fler som tittar på andra när de spelar spel på nätet bland stadsbor, de som bor i höginkomsthushåll, de som har hemmaboende barn och de med en funktionsvariation.

Blickar vi bakåt till år 2019 ställde vi en snarlik fråga till internetanvändarna 12+ år, och då tittade var femte (19%) på andra som spelade spel online. Frågorna är inte fullt jämförbara men om vi ändå med viss försiktighet jämför den andelen mot samma målgrupp år 2021, det vill säga internetanvändare 12+ år, är det fortfarande var femte (20%) som tittar. Det indikerar att ingen direkt ökning skett i målgruppen 12+ år.

I kommande avsnitt Streamers/influencers/youtubers kommer vi att få reda på vilka topp tre favoriter de unga har. Då får vi reda på om någon som spelar spel på nätet som andra tittar på, intar en av topplaceringarna eller ej. Dessförinnan ska vi i diagram 12.4 ta reda på om man på digitala spelplattformar umgås med kända eller okända personer.

3 av 10 födda på 2000-talet umgås med kompisar på digitala spelplattformar som de inte har träffat i verkliga livet

Hur många har under det senaste året umgåtts med vänner som de känner i verkliga livet respektive vänner som de inte träffat i verkligheten, på en digital spelplattform? Exempel på digitala spelplattformar där man kan umgås med andra är Roblox, Minecraft och Playstation Network.

Resultatet i det här diagrammet är fördelat på kön och generation. Vi har valt att redovisa endast generationerna från 70-talet och senare. Bland de tidigare generationer är det endast enstaka som ägnar sig åt detta och vi hänvisar istället till tabellbilagan.

Diagram 12.4

Bas: Internetanvändare 8+ år, Har du under de senaste 12 månaderna ägnat dig åt att umgås med vänner som du känner i verkliga livet respektive vänner som du inte träffat i verkliga livet på en digital spelplattform (t ex Roblox, Minecraft, Playstation online)? (Ja), År 2021 (Studie 2)

Av internetanvändarna 8 år eller äldre har nära 2 av 10 umgåtts på digitala spelplattformar med vänner de känner i verkliga livet och 1 av 10 har umgåtts på spelplattformar med vänner de aldrig har träffat. Dubbelt så många män som kvinnor umgås med folk de känner i dessa forum och tre gånger fler män umgås med vänner de inte har träffat i verkligheten.

Att umgås med vänner på digitala spelplattformar är närmast obefintligt i de äldre generationerna och för resultat för personer födda på 60-talet eller tidigare hänvisar vi till tabellbilagan. Bland 70-talisterna är det endast några få procent, vilket sedan ökar till cirka 1 av 10 bland 80-talisterna. Av 90-talisterna umgås var fjärde med personer de känner och lite mer än var tionde med okända personer på en digital spelplattform.

Att umgås med vänner på digitala spelplattformar är mest vanligt bland de allra yngsta födda på 2000-talet. Mer än 6 av 10 umgås med vänner de känner och 3 av 10 med vänner de inte träffat i verkliga livet.

Nu ska vi titta på hur många som har betalat för virtuell valuta i spel i diagram 12.5.

Nära hälften av 10-talisterna har betalat för virtuella föremål och valuta i spel

Vilka har under det senaste året köpt och betalat för virtuella föremål eller valuta i digitala spel som till exempel Roblox, Candy Crush, Pokemon Go, World of Warcraft, Call of Duty eller Fortnite? Det visar det här diagrammet.

Diagram 12.5

Bas: Internetanvändare 8+ år, Har du under det senaste året köpt och betalat för virtuella föremål eller valuta i spel på mobil, surfplatta eller dator? (T ex Roblox, Candy Crush, Pokemon Go, World of Warcraft, Call of Duty, Fortnite med mera)? (Netto Ja), År 2021 (Studie 2)

48%
av internetanvändare födda på 10-talet har betalat för virtuella föremål och valuta i spel

2 av 10 internetanvändare har under det senaste året betalat för virtuella föremål eller valuta i digitala spel. Var fjärde man och var sjunde kvinna har gjort dylika köp.

De födda på 2000-talet är de som dominerar på detta område. 5 av 10 av 10-talisterna har köpt något virtuellt i digitala spel och 4 av 10 av 00-talisterna. Skillnaden är stor mellan män och kvinnor. Bland 10-talisterna har nära en tredjedel fler pojkar gjort dylika köp och bland 00-talisterna nästan tre gånger så många pojkar som flickor.

Bland 70-, 80- och 90-talister har runt var femte köpt något virtuellt i digitala spel. Skillnaden mellan män och kvinnor är här ganska liten. Tabellbilagan visar också att de med hemmaboende barn köper virtuella föremål och valuta i digitala spel i betydligt högre utsträckning än genomsnittet.

Nu ska vi titta på hur denna fråga och tidigare frågor om nöjesspel fördelar sig bland olika skolåldrar i diagram 12.6.

Mellanstadieeleverna mest engagerade av skolbarnen i den digitala spelvärlden

I det här diagrammet ska vi jämföra hur barn i olika skolåldrar har ägnat sig åt olika digitala spelaktiviteter de senaste 12 månaderna. Det handlar om huruvida de har spelat digitala nöjesspel (ej om pengar), om de har tittat på andra som spelar spel, om de har umgåtts med personer de känner eller helt okända på digitala spelplattformar och om de har betalat för virtuella föremål och valuta i digitala spel.

Diagram 12.6

Bas: Internetanvändare 8–19 år, Har du under de senaste 12 månaderna ägnat dig åt att… / Spelat spel (ej om pengar) på mobil, surfplatta eller dator/ Tittat på andra som spelar spel på nätet (t ex på Twitch, Youtube eller e-sportplattformar)/ Umgåtts med kompisar som du känner i verkliga livet på en digital spelplattform (t ex Roblox, Minecraft, Playstation online)/ Umgåtts med kompisar som du inte träffat i verkliga livet på en digital spelplattform (t ex Roblox, Minecraft, Playstation online)/ Har du under det senaste året köpt och betalat för virtuella föremål eller valuta i spel på mobil, surfplatta eller dator?, År 2021 (Studie 2)

Mellanstadiebarnen är de som har ägnat sig mest åt samtliga fem digitala spelaktiviteter i jämförelsen. Nästan alla på mellanstadiet – 94 procent – har spelat digitala nöjesspel och nära 3 av 4 har tittat på andra som spelar spel online. 3 av 4 av mellanstadiebarnen har också umgåtts med kompisar från verkliga livet på digitala spelplattformar och 4 av 10 har hängt med sådana de inte känner på en digital spelplattform. Av mellanstadiebarnen har också mer än 5 av 10 betalat för virtuella föremål och valuta i digitala spel.

Minst engagerade i digitala spel är gymnasieungdomarna, i alla fall är de minst sysselsatta med 4 av 5 av de listade spelaktiviteterna. Undantaget är att umgås med okända på spelplattformar vilket gymnasieungdomarna gör mer ofta än de på lågstadiet. Inte ens var femte lågstadiebarn umgås med okända på digitala spelplattformar. Detta kan bero på att lågstadiebarnen i högre grad har regler om de får umgås med okända på nätet på nätet eller ej. Mer om detta i nästa kapitel 13 Föräldrar och barn på nätet.

Sammantaget visar diagrammet att mer än hälften av skolbarnen har tittat på andra som spelar spel online. Det ska vi följa upp i nästa diagram 12.7 då vi frågat just skolbarnen om de följer några streamers, influencers eller youtubers på nätet - och i diagram 12.8 får vi reda på vilka deras topp tre favoriter är.

7 av 10 skolbarn följer streamers, influencers och youtubers på nätet

Vi har frågat de som är 8–19 år om de följer några streamers, influencers eller youtubers på nätet. Resultatet ser vi i det här diagrammet fördelat på skolålder.

Diagram 12.7

Bas Internetanvändare 8–19 år, Följer du idag några influencers, youtubers eller streamers på internet? (Ja), År 2021 (BOI)

86%
av högstadieelever följer influencers, youtubers eller streamers.

Totalt sett följer drygt 7 av 10 internetanvändare i ålder 8–19 år streamers, influencers eller youtubers. Störst andel följare – uppemot 9 av 10 – hittar vi på högstadiet, följt av gymnasiet där 8 av 10 är följare. På mellanstadiet följer 7 av 10 streamers, influencers eller youtubers och på lågstadiet är knappt hälften följare. Pojkar och flickor följer streamers, influencers eller youtubers i princip i lika stor utsträckning.

Vilka streamers, influencers eller youtubers är det då skolbarnen följer? I nästa diagram 12.8 ska vi se deras topp tre favoriter i ett så kallat ordmoln.

Youtubern Therese Lindgren är en favorit bland 8–19-åringar

Vi har bett de 8–19 åringar som följer streamers, influencers eller youtubers på nätet att ange sina tre favoriter. Deras svar ser vi summerade i det här ordmolnet. Större text visar att fler har angivit just denna som en av sina favoriter.

Alla i detta ordmoln har fått minst tre röster som en topp tre-favorit. Vi reserverar oss för eventuella felstavningar eller sammanslagningar av de namngivna som kan ha gått oss förbi.

Diagram 12.8

Bas Internetanvändare 8–19 år, Följer du idag några influencers, youtubers eller streamers på internet? (Om ja, ange dina tre favoriter), År 2021 (BOI)

Det finns en given favorityoutuber hos 8–19-åringarna – Therese Lindgren. Hennes youtubekanal är den första svenskspråkiga kanalen som fått över en miljon prenumeranter. Hon pratar om olika delar av sitt liv; om inredning och smink, men också om sin ångest och sina panikattacker.

På andra plats hamnar IJustWantToBeCool, en svensk humortrio som sedan 2013 publicerar humoristiska klipp på Youtube med nära en miljon följare.

På bronspallen finner vi Pewdiepie, som egentligen heter Felix Kjellberg och är en gamer och komiker från Göteborg. Han startade år 2010 en engelskspråkig youtubekanal där han spelade spel som andra kunde titta på online. Idag har han över 110 miljoner följare på Youtube.

Andra som många har som favorit är Bianca Ingrosso, Tomu och MrBeast. Även Anis Don Demina och Antonija Mandir, Dream, Helen Torsgården, Margaux Dietz och Linn Ahlborg nämns av flera.

Vill man veta mer om vad en influencer gör kan vi tipsa om Internetstiftelsens podd Dumma frågor om internet, där ett avsnitt handlar om just detta.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn