.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 12

De som står vid sidan av

6 min läsning

630 000 människor står vid sidan av internet i Sverige. Det motsvarar 7 procent av befolkningen. Någon eller några procent finns i alla åldrar, men det är framförallt bland de äldre icke användarna finns.

Hälften av de äldsta (över 75 år) är icke-användare. Men det sker stora förändringar bland de äldre. För bara några år sedan var en tredjedel mellan 66-75 år icke-användare mot bara 14 procent i dag. Ointresse är främsta orsaken till att inte använda internet och krånglig teknik en annan. Få anger i dag att det är dyrt eller att de saknar uppkoppling. För de äldre anges även funktionshinder som syn och motorik som problem för internetanvändning.

93 procent av befolkningen över 12 år använder någon gång internet. Det innebär att det bara är 7 procent som aldrig någonsin gör det. Ser vi till de som aldrig använder internet i hemmet ökar siffran till 9 procent. Ställer vi lite högre krav på internetanvändningen – att den exempelvis bör ske åtminstone någon gång i veckan – ökar de som inte räknas som internetanvändare med 2 procentenheter och uppgår till totalt 11 procent.

Någon eller några procent icke-användare finns i alla åldersgrupper men det är bland de äldre de flesta hör hemma. 54 procent av dem över 75 år är icke-användare, plus 4 procent som använder internet högst någon gång i månaden.

Hur många använder internet sällan eller aldrig i hemmet?

Diagram

12.1. Andel av olika åldersgrupper som inte använder internet dagligen utan högst någon gång i veckan, någon gång i månaden eller aldrig.

Räknar vi om procenttalen till antal personer i befolkningen finner vi att de 7 procent som aldrig använder internet motsvarar 633 000 människor. Detta är alltså antalet i Sverige som står helt utanför. Lägger vi till de 4 procent som använder internet hemma högst någon gång i månaden blir det ytterligare 332 000 människor som har väldigt liten delaktighet i internetsamhället.

Främsta skälen att inte använda internet

Ointresse är det främsta skälet (54 %) till att de flesta icke-användare inte använder internet. Krånglig teknik är ett annat skäl som delvis hänger ihop med den bristande kunskapen om att handskas med datorer. Få anger idag att det är för dyrt eller att de inte har någon uppkoppling.

Främsta skäl att inte använda internet

Diagram

12.2. Skälen som icke-användarna av internet uppger för att de inte använder internet.

8 procent av befolkningen uppger att de helt saknar kunskap om datorer. Tre fjärdedelar av dessa använder inte internet, men en fjärdedel försöker alltså använda internet trots att de saknar kunskap om datorer och surfplattor.

De flesta icke-användare har bett andra personer om hjälp

Att leva utan internet kan försvåra livet på många sätt. Två av tre icke-användare (65 %) har bett andra personer om hjälp att göra saker åt dem med internet. 57 procent ha gjort det ibland medan 7 procent ofta har bett andra om internethjälp.

Även de äldsta på väg att bli internetanvändare

Bland dem mellan 66-75 år har det skett stora förändringar de senaste åren. För bara några år sedan var en tredjedel i denna åldersgrupp icke-användare. Förra året var det 20 procent och nu är det bara 14 procent som inte använder internet i hemmet.

Sakta ökar andelen som använder internet även i den äldsta gruppen över 75 år. Hälften (54 %) använder idag internet och en tredjedel är dagliga användare.

Tillgång och användning av internet bland de över 65 år

Diagram

12.3. Andel av de yngre och äldre pensionärerna som har tillgång till internet i hemmet och andel som också använder internet.

Tillgången till en smart mobil har ökat snabbt bland dem över 65 under de senaste åren. Men den smarta telefonen uppskattas inte av alla. 58 procent mellan 66 – 75 år har tillgång till en sådan men bara 49 procent ansluter till internet. Bland de äldsta har 22 procent tillgång till en smart telefon men bara 16 procent använder internetuppkopplingen.

Tillgång till smart mobil för dem över 65 år

Diagram

12.4. Andel av befolkningen och av de yngre och äldre pensionärerna som har tillgång till en smart mobil.

Varför inte smart mobil?

Diagram

12.5. Skälen som icke-användarna uppger för att de inte använder smart mobil 2016.

Skälen till att man inte har en smart mobil med tillgång till internet har inte bara att göra med ointresse. Krånglig teknik, pris och att man föredrar dator är några ytterligare skäl icke-användarna anger.

Skillnader i känsla av delaktighet syns tydligt om man jämför med tillgång till smart telefon. Tre av fyra (75 %) av de som har smarta mobiler känner sig helt och fullt eller till stor del delaktiga i informationssamhället mot endast en tredjedel (31%) av de som inte har någon smart mobil. Det kan även vara så att delaktighet gör att man väljer en smarttelefon. De som har smart mobil känner sig i hög utsträckning ganska eller mycket kunniga när det gäller användning av datorer och surfplattor (85 %). Även här finns en stor skillnad mot de som inte har någon smart mobil. Endast 38 % av dem känner sig ganska eller mycket kunniga.

Hälften (49 %) mellan 66 – 75 år har tillgång till en surfplatta och 43 procent använder den. Bland de äldsta använder alla de 22 procent som har tillgång till en sådan också surfplattan.

Tillgång till en surfplatta bland de över 65 år

Diagram

12.6. Andel av befolkningen (12+ år) och bland pensionärerna som har tillgång till en surfplatta under perioden 2011 till 2016.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn