.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 9

Flickor och pojkar, kvinnor och män

8 min läsning

I dag är det ungefär lika många kvinnor som män som använder internet. Män lägger betydligt mer tid på internet hemma än kvinnor som ägnar mer tid åt internet i sina smarta mobiler.

Upp till sex års ålder är skillnaderna mellan könen små, men därefter blir de större och finns kvar under hela livet. Kvinnor är genomgående mer aktiva på sociala nätverk än män. De postar, delar och skickar vidare mer frekvent. De är också mer intresserade av hälsa och medicinska frågor på internet. Män är mer aktiva på diskussionsforum och ser mer film än kvinnor. De besöker också oftare dejtingsajter och spelar om pengar. Skillnaden mellan kvinnor och män vad gäller kunnighet består och gäller i huvudsak att fler män än kvinnor bedömer sig själva som mycket kunniga.

Tillgång, tid och utrustning

De skillnader som fanns mellan flickor och pojkar och mellan kvinnor och män i internets barndom när det gäller tillgång och användningen av internet har till stor del försvunnit. I dag är det ungefär lika många kvinnor som män som använder internet. De skillnader som finns är bland de äldre där till exempel 73 procent av männen i åldern 66 - 75 år dagligen använder internet i hemmet jämfört med 64 procent av kvinnorna i samma ålder. I de yngre åldrarna är skillnaderna mellan könen små.

Daglig internetanvändning i hemmet

Diagram

9.1. Andel av män och kvinnor i olika åldersgrupper som dagligen använder internet i hemmet.

Men även om män och kvinnor använder internet lika ofta så tillbringar männen betydligt mer tid åt internet i hemmet, särskilt bland de yngre. En skillnad som funnits sedan slutet av 90-talet och som till och med ökat. År 2000 ägnade männen 1,3 timmar mer i veckan på internet än vad kvinnorna gjorde. 2016 är skillnaden 3,4 timmar. Det är framför allt de unga männen som tillbringar mycket tid på internet i hemmet.

Tid för internet i hemmet

Diagram

9.2. Genomsnittlig tid (timmar per vecka) för användning av internet i hemmet för män och kvinnor under perioden år 2000 till 2016.

Tid för internet hemma i olika åldrar

Diagram

9.3. Genomsnittlig tid (timmar per vecka) för användning av internet i hemmet för män och kvinnor i olika åldrar 2016.

När det gäller smarta mobiler är förhållandet det motsatta. Här är det kvinnorna som ägnar mer tid än männen även om det är lika många kvinnor och män som dagligen använder sina smarta mobiler. Detta gäller i alla åldersgrupper.

Tid kvinnor och män ägnar smarta mobiler

Diagram

9.4. Genomsnittlig tid (timmar per vecka) för användning av internet i mobilen för män och kvinnor i olika åldrar.

Skillnader i aktiviteter

Upp till sex års ålder är det små skillnader mellan pojkar och flickor. De ser huvudsakligen på video och spelar spel. Från sju års ålder blir skillnaderna större, ökar ytterligare under tonåren och finns delvis kvar ända upp i pensionsåldern.

Spelande online i olika åldrar

Diagram

9.5. Andel av pojkar och flickor, män och kvinnor i olika åldrar som spelar online på internet 2016.

Både pojkar och flickor spelar men i åldern 12-15 år spelar 59 procent av pojkarna dagligen jämfört med 32 procent av flickorna. Skillnaderna blir ännu större om vi jämför tiden som läggs ner på spelandet, skillnader som finns kvar upp i vuxen ålder.

Efter 36 år och med stigande ålder är kvinnorna mest intresserade av spel. Mellan 46 till 55 år spelar 32 procent av kvinnorna dagligen jämfört med 18 procent av männen.

Män i åldern 16-25 år spelar i genomsnitt 9,5 timmar i veckan on line och räknar vi enbart de som spelar blir genomsnittet 13,6 timmar i veckan eller nästan 2 timmar per dag.

Tid kvinnor och män ägnar åt spel på internet

Diagram

9.6. Genomsnittlig tid (timmar per vecka) för spel online för män och kvinnor i olika åldrar 2016. Räknat på alla internetanvändare i respektive åldersgrupp.

Besöker sociala nätverk dagligen

Diagram

9.7. Andel av män och kvinnor i olika åldrar som dagligen besöker sociala nätverk 2016.

Flickor intresserar sig för sociala nätverk tidigare än pojkar. Det börjar under de tidiga skolåren och i tioårsåldern besöker en majoritet (55 %) av flickorna sociala nätverk. Mer än var fjärde (28 %) gör det varje dag. Motsvarande siffror för pojkar är 31 respektive 8 procent. De unga kvinnorna är mycket aktiva och i 16-35 års ålder besöker mer än nio av tio sociala nätverk varje dag. Så hög andel kommer inga åldersgrupper av männen upp i.

Detta återspeglas även i den tid som kvinnor och män ägnar åt sociala nätverk. I åldrarna över 16 år tillbringar kvinnor i genomsnitt 5,6 timmar i veckan på sociala nätverk jämfört med männens 3,9 timmar per vecka.

Tid kvinnor och män ägnar åt sociala nätverk på internet

Diagram

9.8. Genomsnittlig tid (timmar per vecka) för sociala nätverk för män och kvinnor i olika åldrar 2016. Räknat på alla internetanvändare i respektive åldersgrupp.

Kvinnor är genomgående mer aktiva på sociala nätverk än män. De postar också oftare eget innehåll och delar och skickar vidare mer frekvent än män. De är också mer intresserade av att informera sig om hälsa och medicinska frågor.

Aktiviteter där kvinnor är mer aktiva än män:

• Publicera var man är (från 12 år)
• Läsa andras bloggar (mellan 12 till 55 år)
• Skriva egna bloggar (mellan 16 till 25 år)
• Leta efter hälsoinformation (från 16 år)
• Instagram (från 12 år)
• Snapchat (12 till 25 år)
• Facebook (från 26 år)

Män är mer aktiva än kvinnor på olika diskussionsforum och på sajter där hobbyer styr. De ser i vuxen ålder mer på film och video än kvinnor, besöker dejtingsajter och spelar om pengar. Aktiviteter som fildelning och att navigera med GPS utförs också mer av männen.

Aktiviteter där män är mer aktiva än kvinnor:

• Twitter (mellan 26 till 45 år)
• Reddit (från 12 år)
• Hobby (från 16 år)
• Blocket (från 16 år)
• Youtube (från 16 år)
• Film och video (från 16 år)
• Dejting (mellan 26 till 45 år)
• Spela om pengar (från 16 år)
• Navigera GPS (från 16 år)
• Fildelning (från 12 år)
• Spotify (från 16 år)

Kunnighet

Den totala kunnigheten om datorer har ökat i takt med den dagliga användningen, men samtidigt består de skillnader mellan män och kvinnor som funnits från början. Skillnaden är i huvudsak att fler män än kvinnor bedömer sig själva som mycket kunniga.

Egen skattning av kunnighet om datorer i befolkningen

Diagram

9.9. Kunnighetspoäng på en fyrgradig skala där 4 står för mycket kunnig i att handskas med datorer och 1 står för inte alls kunnig.

Män och kvinnors skattning av kunnighet om datorer

Diagram

9.10. Andel som i olika ålder skattar sin kunnighet i att använda datorer och surfplattor. Kunnighetspoäng på en fyrgradig skala där 4 står för mycket kunnig och 1 står för inte alls kunnig.

Undantaget finns i åldern 12-15 år där lika många flickor som pojkar tycker att de är mycket kunniga. Största skillnaden (omkring 20 procentenheter) finns i åldrarna 16 - 45 år. Här är det drygt hälften av männen som anser sig vara mycket kunniga.

De som själva bedömer sig vara helt okunniga återfinns huvudsakligen bland de äldre. 52 procent av kvinnorna över 75 år och 38 procent av männen i samma ålder gör en sådan bedömning.

Delaktighet

Delaktiga i informationssamhället

Diagram

9.11. Andel av befolkningen som känner sig helt och fullt eller till stor del delaktig i det nya informationssamhället.

Bland de yngsta (12-15 år) är det flickorna som känner sig mest delaktiga. Även i åldersgrupperna upp till 55 år är kvinnorna något mer delaktiga, medan det är tvärtom bland de över 55 år. Här är det betydligt fler män än kvinnor som känner sig helt eller till stor del delaktiga i informationssamhället.

Delaktighet för män och kvinnor i olika åldrar

Diagram

9.12. Andel av män och kvinnor i olika åldrar som känner sig helt och fullt eller till stor del delaktig i det nya informationssamhället.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn