.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 10

Kvinnor mer digitalt sociala än män

18 min läsning

I Sverige har 2 av 10 tagit del av ett livesänt kulturevenemang på nätet, och var fjärde har haft en digital videoträff med släktingar. Mer än dubbelt så många kvinnor än män har tränat fysiskt utifrån digitala träningspass.

I det här kapitlet undersöker vi hur internetanvändarna tar del av kulturevenemang och olika sociala event på nätet, samt hur många som använder digitala träningspass för att träna fysiskt hemma. Vi ser bland annat…

  • Att 2 av 10 internetanvändare har deltagit i ett livesänt kulturevenemang det senaste året
  • Att mer än 4 av 10 har deltagit i något socialt digitalt event det senaste året
  • Att var fjärde har haft en videoträff med sin familj och släktingar
  • Att nästan 3 av 10 har tränat fysiskt med hjälp av digitala träningspass
  • Att mer än dubbelt så många kvinnor som män använt digitala träningspass för att träna fysiskt
Kvinna som tränar på en matta med träningsvideo på en surfplatta.

2 av 10 har under det senaste året deltagit i ett livesänt kulturevenemang på nätet

Vi har tagit reda på hur många som har tagit del av livesända kulturevenemang, alltså livesända via internet – ej tv-sändning, de senaste 12 månaderna. Resultatet visas i det här diagrammet fördelat på generation.

Diagram 10.1

Bas: Internetanvändare 16+ år, Har du under de senaste 12 månaderna tagit del av livesända kulturevenemang på internet (ej tv-sändning)?, År 2021 (Studie 2)

2 av 10 har under det senaste året tagit del av ett livesänt kulturevenemang på internet. De yngre har ägnat sig något mer åt detta än de äldre och 90-talisterna har tagit del av det livesända digitala kulturutbudet på nätet mer än alla andra. I övrigt är skillnaderna inte särskilt stora mellan generationerna.

I kommande diagram 10.2 och diagram 10.3 ska vi ta reda på vilka livesända kulturevenemang vi deltagit i och vilka åldrar som ägnat sig åt dessa.

Var sjunde har tagit del av en livesänd konsert på nätet under året

Vilka livesända kulturevenemang på internet (ej tv-sändning) har vi tagit del av de senaste 12 månaderna? Det visar det här diagrammet.

Diagram 10.2

Bas: Internetanvändare 16+ år, Har du under de senaste 12 månaderna tagit del av livesända kulturevenemang på internet (ej tv-sändning)?, År 2021 (Studie 2) Obs! Skala 50%

14%
har tagit del av en livesänd konsert på internet under det senaste året.

Det livesända kulturevenemang som flest har tagit det av på nätet under det senaste året är konserter. Var sjunde har sett en livesänd digital konsert på nätet. Övriga livesända kulturevenemang har under året som gått inte haft lika stor genomslagskraft. 3 procent har tagit del av en livesänd guidad tur eller virtuell vandring i stad, natur eller i historiska platser och byggnader. 2 procent har varit på en livesänd festival och lika många på en guidad tur på ett museum. 1 procent har sett en livesänd teater eller vernissage.

Bland de som anger ett annat livesänt kulturevenemang har en knapp handfull nämnt Bokmässan och lika många har varit på kulturella föreläsningar av olika slag. En mindre andel nämner också en livesänd gudstjänst vilket vi kommer återkomma till under sociala, digitala event i diagram 10.6.

Nu ska vi ta reda på hur några av dessa livesända kulturevenemang har använts av olika åldrar då vi ska jämföra de som studerar, arbetar och är pensionärer i diagram 10.3.

Mer än 1 av 10 pensionärer har tagit del av en livesänd konsert på nätet det senaste året

Det här diagrammet visar hur några livesända kulturevenemang har använts av de som studerar, arbetar och är pensionärer, vilket också speglar åldrar.

Diagram 10.3

Bas: Internetanvändare 16+ år, Har du under de senaste 12 månaderna tagit del av livesända kulturevenemang på internet (ej tv-sändning)? (Netto – Tagit del av något livesänt kulturevenemang på internet / En livesänd konsert / En livesänd guidad tur/virtuell vandring i stad/natur/historiska platser/byggnader / En livesänd festival / En livesänd guidad tur/virtuell visning på ett museum), År 2021 (Studie 2) Obs! Skala 50%

De studerande har ägnat sig mest åt samtliga av de livesända kulturevenemangen i jämförelsen. De internetanvändande pensionärerna är de som varit minst aktiva med ett undantag – att ta del av en livesänd guidad tur eller virtuell vandring i stad, natur eller i historiska platser och byggnader. Detta har fler pensionärer än arbetande ägnat sig åt under året. I synnerhet de äldsta internetanvändande pensionärerna födda på 20- och 30-talet har tagit del av en livesänd vandringstur på nätet.

Tittar vi i tabellbilagan kan vi se att något fler stadsbor har gått på museum digitalt än landsbygdsbor. 90-talisterna är de som ägnat sig mest av alla åt livesända kulturevenemang på nätet det senaste året (diagram 10.1). Det är också 90-talisterna som mest av alla har ägnat sig åt livesända konserter och festivaler på nätet.

Skiljer det sig åt mellan män och kvinnor vad gäller att ta del av livesända kulturevenemang på nätet? Det ser vi i nästa diagram 10.4.

Fler kvinnor än män har deltagit i ett livesänt kulturevenemang på nätet

I vilken grad har män och kvinnor tagit del av livesända kulturevenemang på nätet de senaste 12 månaderna? Det visar det här diagrammet.

Diagram 10.4

Bas: Internetanvändare 16+ år, Har du under de senaste 12 månaderna tagit del av livesända kulturevenemang på internet (ej tv-sändning)?, År 2021 (Studie 2) Obs! Skala 50%

Fler kvinnor än män har tagit del av livesända kulturevenemang på nätet det senaste året, men skillnaderna är dock relativt små.

Skiljer det sig åt mellan män och kvinnor hur många som har ägnat sig åt olika sociala, digitala event det senaste året? Det ser vi i diagram 10.8 men först ska vi i diagram 10.5 ta reda på hur många som totalt sett ägnat sig åt detta.

Mer än 4 av 10 har deltagit i något socialt digitalt event det senaste året

Vi har tagit reda på hur många som har deltagit digitalt på något socialt event de senaste 12 månaderna. Det visar det här diagrammet, fördelat på generation.

Diagram 10.5

Bas: Internetanvändare 16+ år, Har du under de senaste 12 månaderna deltagit digitalt på något socialt, digitalt event? (Netto Ja), År 2021 (Studie 2)

Mer än 4 av 10 har deltagit i något socialt digitalt event det senaste året. De yngre har i högre utsträckning än de äldre ägnat sig åt detta. Mest av alla har 90-talisterna deltagit i sociala digitala event, varav mer än hälften ägnat sig åt det under året. Minst av alla har de äldsta internetanvändarna födda på 20- och 30-talet ägnat sig åt digitala sociala event.

I nästa diagram 10.6 ska vi ta reda på vilka olika digitala, sociala event vi ägnat oss åt.

Var fjärde har haft en videoträff med familj och släktingar det senaste året

Vilka sociala event har vi deltagit digitalt i de senaste 12 månaderna? Det visar det här diagrammet.

Diagram 10.6

Bas: Internetanvändare 16+ år, Har du under de senaste 12 månaderna deltagit digitalt på något socialt, digitalt event? År 2021 (Studie 2)

3%
har deltagit på en digital dryckesprovning under det senaste året.

Det vanligaste digitala sociala eventet har under året varit att ha en videoträff med familj och släktingar, något som var fjärde har ägnat sig åt. Det följs av att gå på en digital AW (after work) som var sjätte har gjort. Var tionde har deltagit vid ett digitalt helgfirande som jul eller påsk det senaste året.

Andra digitala sociala event är det färre än var tionde som har ägnat sig åt under året. 6 procent har varit på en digital gudstjänst, 4 procent på en digital fest och 3 procent på en digital dryckesprovning. Det är fler som har varit på en digital begravning (3%) än på ett digitalt bröllop eller dop (1%).

Andra digitala sociala event som nämns av flera är digital bokcirkel eller bokklubb, digital fika med vänner eller kollegor och digital konfirmation. En person har också varit på en digital chinchillautställning, och en annan på en digital pizzakurs. Någon nämner också en digital "cookalong", det vill säga att flera deltagare lagar mat tillsammans med en kock över nätet. Kanske en växande trend i Sverige?

I nästa diagram 10.7 ska vi jämföra hur några av dessa digitala, sociala event har använts av de som studerar, arbetar och är pensionärer.

7 procent av pensionärerna har deltagit digitalt på en begravning det senaste året

I det här diagrammet jämför vi hur studerande, arbetande och pensionärer har deltagit i olika sociala event de senaste 12 månaderna.

Diagram 10.7

Bas: Internetanvändare 16+ år, Har du under de senaste 12 månaderna deltagit digitalt på något socialt, digitalt event? (Netto Ja), År 2021 (Studie 2)

De studerande har ägnat sig mer åt de flesta av de listade digitala sociala eventen, med tre undantag. Två av dessa undantag är digital AW (after work) med kompisar eller kollegor och digital dryckesprovning, som de arbetande har deltagit i mer än övriga. Det tredje undantaget är digital begravning som de internetanvändande pensionärerna varit på i högre utsträckning än andra.

Var tredje internetanvändande pensionär har varit på ett digital socialt event det senaste året. Utöver de 7 procent som deltagit i en digital begravning har även 7 procent varit på en digital gudstjänst och lika många deltagit i ett digitalt helgfirande som jul eller påsk.

Tittar vi i tabellbilagan på generationerna ser vi bland annat att det framförallt är 60- och 70-talister som har varit på en digital dryckesprovning och allra flest 00-talister som varit på en digital fest. De internetanvändande 1920- och 30-talisterna utmärker sig genom att 1 av 10 har varit på en digital begravning och drygt var tionde har även deltagit i en digital gudstjänst det senaste året.

I tabellbilagan kan vi också se att digitala, sociala event är betydligt mer vanligt förkommande bland stadsbor än landsbygdsbor, och att de som är födda utanför Sverige mer ofta än andra har deltagit digitalt på en fest.

Nu ska vi ta reda på hur män och kvinnor har ägnat sig åt digitala, sociala event under det senaste året i diagram 10.8.

Kvinnor har varit mer digitalt sociala än män det senaste året

Hur många män och kvinnor har deltagit på något social digitalt event de senaste 12 månaderna? Svaret finner vi i det här diagrammet.

Diagram 10.8

Bas: Internetanvändare 16+ år, Har du under de senaste 12 månaderna deltagit digitalt på något socialt, digitalt event? (Netto Ja), År 2021 (Studie 2)

Det är betydligt fler kvinnor än män som deltagit i sociala digitala event det senaste året. Nära hälften av kvinnorna har ägnat sig åt detta jämfört med en dryg tredjedel av männen. Den enda av de listade aktiviteterna som något fler män har ägnat sig åt är digital dryckesprovning. Digitala dop och digitala begravningar har lika många män som kvinnor deltagit i under året.

Störst skillnad mellan män och kvinnor är det vad gäller att ha en videoträff med familj och släktingar. Nästan en tredjedel fler kvinnor har ägnat sig åt detta.

Nu ska vi ta reda på mer om fysisk träning med hjälp av digitala träningspass. Häng med till diagram 10.9.

Nära 3 av 10 har tränat fysiskt med hjälp av digitala träningspass det senaste året

Vi har frågat internetanvändarna om de har tränat fysiskt med hjälp av digitala träningspass av olika slag. Resultatet ser vi i det här diagrammet.

Diagram 10.9

Bas: Internetanvändare 16+ år, Fysisk träning digitalt - Har du under de senaste 12 månaderna… Netto - tränat fysiskt digitalt (hemma utifrån ett förinspelat fysiskt träningspass som du strömmat (streamat) på nätet (t.ex. via Youtube, playtjänst eller motsvarande) / …tagit en del av livesändning på nätet av någon form av fysiskt träningspass / ...tränat fysiskt på annat digitalt sätt), År 2021 (Studie 2)

28%
har tränat med hjälp av ett digitalt träningspass.

Nära 3 av 10 har tränat fysiskt med hjälp av digitala träningspass av olika slag de senaste 12 månaderna. De yngre generationerna har gjort detta i betydligt högre utsträckning än de äldre. Nästintill hälften av 90-talisterna har tränat fysiskt med digitala träningspass vilket är mer än alla andra. Endast 1 av 10 av de allra äldsta internetanvändarna har haft någon form av digitala fysiska träningspass.

Vilken form av digitala träningspass har vi då ägnat oss åt under året. Det svaret ger nästa diagram 10.10.

Mer än 2 av 10 har tränat fysiskt hemma med hjälp av ett strömmat träningspass

Vilken form av digitala, fysiska träningspass har de som är på nätet använt sig av under de senaste 12 månaderna? Det visar det här diagrammet.

Diagram 10.10

Bas: Internetanvändare 16+ år, Fysisk träning digitalt - Har du under de senaste 12 månaderna… tränat hemma utifrån ett förinspelat fysiskt träningspass som du strömmat (streamat) på nätet (t.ex. via Youtube, playtjänst eller motsvarande) / …tagit en del av livesändning på nätet av någon form av fysiskt träningspass / ...tränat fysiskt på annat digitalt sätt, År 2021 (Studie 2)

2 av 10 har tränat hemma med hjälp av ett förinspelat fysiskt träningspass och 1 av 10 har tagit del av en livesändning på nätet av ett träningspass.

2 procent svarar att de har tränat fysiskt på ett annat digitalt sätt. De flesta har använt appar för olika digitala träningspass. Flera berättar också att de har haft träningspass med kompisar över videolänk på Teams, Zoom eller Facebook Messenger. Några har också kört digitala träningspass med hjälp av tv-spel med rörelsedetektor.

Vilka är det då som har ägnat sig åt dessa fysiska, digitala träningspass? Det ser vi i nästa diagram 10.11 där vi jämför de som studerar, arbetar och är pensionärer.

1 av 10 pensionärer har tränat med hjälp av ett livesänt träningspass på nätet

I det här diagrammet jämför vi hur de som studerar, arbetar respektive är pensionärer har tränat fysiskt med hjälp av digitala träningspass de senaste 12 månaderna.

Diagram 10.11

Bas: Internetanvändare 16+ år, Fysisk träning digitalt - Har du under de senaste 12 månaderna…? (… tränat hemma utifrån ett förinspelat fysiskt träningspass som du strömmat (streamat) på nätet (t.ex. via Youtube, playtjänst eller motsvarande) / …tagit en del av livesändning på nätet av någon form av fysiskt träningspass / ...tränat fysiskt på annat digitalt sätt), År 2021 (Studie 2)

De studerande har tränat fysiskt med ett digitalt träningspass mer än andra. 4 av 10 av de studerande har tränat hemma med hjälp av ett strömmande förinspelat fysiskt träningspass. Knappt 1 av 10 av de internetanvändande pensionärerna har gjort detsamma. Drygt 1 av 10 – av både de studerande och pensionärerna – har tränat till ett livesänt träningspass på nätet.

Bland de arbetande har var fjärde tränat till ett strömmade träningspass och knappt var tionde till ett livesänt sådant. De som har arbetat hemifrån har i betydligt högre utsträckning tränat fysiskt med något digitalt träningspass än de som inte har arbetat hemifrån. Detta är också mer vanligt förekommande i städer än på landsbygden. Mer om det i tabellbilagan.

Nu ska vi se hur män och kvinnor har tränat fysiskt utifrån digitala träningspass i diagram 10.12.

Mer än dubbelt så många kvinnor som män tränar fysiskt med hjälp av digitala träningspass

Hur har män och kvinnor tränat fysiskt med digitala träningspass de senaste 12 månaderna? Det visar detta diagram.

Diagram 10.12

Bas: Internetanvändare 16+ år, Fysisk träning digitalt - Har du under de senaste 12 månaderna…? (… tränat hemma utifrån ett förinspelat fysiskt träningspass som du strömmat (streamat) på nätet (t.ex. via Youtube, playtjänst eller motsvarande) / …tagit en del av livesändning på nätet av någon form av fysiskt träningspass / ...tränat fysiskt på annat digitalt sätt), År 2021 (Studie 2)

Mer än dubbelt så många kvinnor som män tränar fysiskt med hjälp av digitala träningspass. Endast drygt 1 av 10 män har tränat hemma med ett strömmande träningspass på nätet jämfört med drygt 3 av 10 kvinnor. Vad gäller livesända träningspass på nätet uppger endast 5 procent av männen att de tränat fysiskt till dylika jämfört med 14 procent av kvinnorna.

Är du nyfiken på hur många som har ett smart armbandsur som kan användas för fysiska träningspass för att mäta till exempel puls, antal steg, hur långt man sprungit och som registreras online? Det kan vi se mer om i diagram 1.15 i avsnittet om det uppkopplade hemmet.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn