.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 7

Antalet användare av sociala medier börjar plana ut

18 min läsning

Tillväxttakten för de största sociala nätverken minskar, och färre lägger ut bilder, skriver och delar inlägg på Facebook. Många upplever inte att tiden på sociala nätverk är meningsfull.

En stor majoritet - 83 procent - av internetanvändarna använder sociala medier. Från år 2010 har det skett en ökning i användandet varje år men den har nu avstannat. De tjänster som vuxit snabbt de senaste åren som Instagram och Snapchat har minskat i tillväxttakt och ligger mer eller mindre kvar på samma nivåer som föregående år. Facebooks tillväxt tycks ha stannat av och eventuellt kan vi till och med ana en nedåtgående trend.

Händer skrollar på mobiltelefon med Facebook.

De unga är i majoritet på sociala medier och de yngsta föredrar Snapchat framför Facebook där i många fall deras föräldrar befinner sig. Vilka beteenden kommer de att ta med sig framöver och hur kommer det att påverka de olika sociala nätverkens roller i vårt digitala samhälle? Faktum är att bland användarna av sociala medier så känner endast en fjärdedel att tiden de spenderar på de olika sociala nätverken är meningsfull.

Användandet av sociala medier – en översikt

Sociala medier används på samma nivå som föregående år

Diagram 7.1

Andel av internetanvändarna (12+ år), Besöker sociala medier minst någon gång respektive dagligen, år 2010-2019

Liksom föregående år ligger användandet av sociala medier på 83 procent totalt sett. Det dagliga användandet har ökat marginellt till 65 procent.

I Europa använder Sverige i högre grad sociala medier än genomsnittet bland EU-länderna som år 2018 låg på 56 procent. (Källa: EU:s statistikmyndighet Eurostat.) Islänningarna toppar EU:s lista i användning och Sverige kommer på en femteplats.

4 av 10 upplever inte tid på sociala medier som meningsfull

Diagram 7.2

Andel användare av sociala medier (16+ år), I vilken grad tid används väl/meningsfullt vid användande av sociala media, Skala 1-5 5= Mycket meningsfullt 1=Inte alls meningsfullt, år 2019

24%
tycker att deras tid på sociala medier är meningsfull.

Nytt för i år är att vi frågar om hur meningsfull vi upplever att den tid är som vi lägger på sociala medier. Faktum är att endast en fjärdedel (24%) finner sin tid meningsfull. Hela 40 procent anser att tiden inte används väl/är meningsfull och nästan lika många tycker att den tiden är varken eller (36%).

Några som i högre grad tycker att tiden används väl är de som är födda utanför Norden (38%) som sannolikt delvis använder sociala medier för att hålla kontakt med släkt och vänner i andra länder. En grupp som i lägre grad finner att tiden används väl är de med hemmaboende barn (17%).

Sett till ålder så ser de 16–25 år (31%) i högre utsträckning att tiden på sociala media är meningsfull och de 26–35 år (16%) i lägre utsträckning. Likaså skiljer det sig stort åt utbildningsmässigt där fler grundskoleutbildade (33%) ser tiden som mer meningsfull till skillnad från högskoleutbildade (21%).

De största sociala nätverken minskar i tillväxttakt

Diagram 7.3

Andel av internetanvändarna (12+ år), Använder olika sociala medier minst någon gång (totala stapeln) respektive dagligen (orange del av stapeln), år 2017-2019

De tre största sociala nätverken Facebook (74%), Instagram (61%) och Snapchat (39%) ligger alla tre i det totala användandet på ungefär samma nivå som föregående år. I det dagliga användandet är det främst Instagram som ökar något, från 38 procent till 41 procent.

Twitter som har en tendens att fluktuera något i användandet har ökat något i år till 24 procent. Linkedin (31%) och Flashback (32%) ligger kvar i nivå med föregående år.

Kvinnor använder sociala medier oftare än män

Diagram 7.4

Andel av internetanvändarna (12+ år), Använder olika sociala medier minst någon gång, Kön år 2019

Totalt sett använder fler kvinnor (86%) sociala medier än män (79%). Kvinnor är flitigare på att använda de tre stora sociala nätverken Facebook, Instagram och Snapchat än män. Män är i sin tur i högre grad än kvinnor användare på Twitter, Linkedin och Flashback.

Praktiskt taget alla som studerar använder sociala medier

Diagram 7.5

Andel av internetanvändarna (12+ år), Använder olika sociala medier minst någon gång, Sysselsättning år 2019

Hela 98 procent av de som studerar använder totalt sett sociala medier och är, med undantag av Linkedin och Flashback, i betydligt högre grad användare av de andra sociala nätverken. Av de som arbetar använder 87 procent sociala medier och är av naturliga skäl i högre grad än andra på Linkedin. I övrigt har de arbetande hög användning av Facebook. Bland pensionärerna använder 60 procent sociala medier och de är främst på Facebook och även till viss del på Instagram.

Tre sociala nätverk är mer populära i städerna

Diagram 7.6

Andel av internetanvändarna (12+ år), Använder olika sociala medier minst någon gång, Stad/Landsbygd år 2019

Total sett är användningen av sociala medier ganska jämnt fördelad mellan stad (84%) och landsbygd (80%).

För de tre stora sociala nätverken Facebook, Instagram och Snapchat är skillnaderna små mellan stadsbor och boende på landsbygd. Däremot är det betydligt större skillnad för Twitter, Linkedin och Flashback där det är en större andel stadsbor som använder dessa.

Facebook, Instagram och Snapchat

Har Facebook nått sin peak?

Diagram 7.7

Andel av internetanvändarna (12+ år), Använder Facebook minst någon gång respektive dagligen, år 2011–2019

74%
av internetanvändarna använder Facebook.

Facebook är världens största sociala nätverkstjänst och har funnits sedan år 2004. Idag använder tre fjärdedelar (74%) av internetanvändarna Facebook minst någon gång och hälften (51%) gör det dagligen. Tillväxten för Facebook tycks ha stannat av och eventuellt kan en nedåtgående trend vara på gång. Det får tiden utvisa.

Den grupp vi ser lägre användning i är de yngsta 12–15 år, till skillnad från deras föräldrageneration. Mindre än hälften av de yngsta använder idag Facebook totalt sett vilket är lika många som bland de äldsta. Faktum är att det är fler äldre än 66 år som använder Facebook dagligen, runt 4 av 10, än de 12–15 år, där färre än 1 av 10 använder Facebook på daglig basis. (Se diagram 7.11.)

Färre lägger ut bilder, skriver eller delar andras inlägg på Facebook

Diagram 7.8

Andel av facebookanvändarna (16+ år), Uppger om de gör respektive aktivitet på Facebook, år 2017-2019

Messenger är den av Facebooks tjänster som flest nyttjar. De senaste tre åren har användandet legat på 81 procent bland Facebookanvändarna. Grupper och evenemang ligger ungefär på samma nivå som förra året, medan att skriva och dela andras inlägg samt lägga ut bilder minskar.

De i åldern 16–35 år använder framförallt Messenger samt evenemang och grupper på Facebook. En grupp som är flitigare på att skriva egna inlägg, lägga upp bilder, dela andras inlägg och nyheter är 36–55-åringar. Just vad gäller att skriva egna inlägg är funktionsvarierade något mer aktiva än genomsnittet.

Vänligen notera att frågan endast är ställd till 16 år och äldre – ej till 12–15 år.

Instagram växer men har minskat i tillväxttakten

Diagram 7.9

Andel av internetanvändarna (12+ år), Använder Instagram minst någon gång respektive dagligen, år 2015–2019

61%
av internetanvändarna använder Instagram.

Instagram är världens näst största sociala nätverkstjänst och har funnits sedan år 2010. Instagram köptes av Facebook år 2012 men räknas som en egen tjänst. Instagrams snabba tillväxttakt fram till förra året har nu planat ut. På total nivå ligger nyttjandet i princip i linje med föregående år och på daglig basis har det ökat till 41 procent. Ökningen har framförallt skett i gruppen 36–45 år.

Mer än hälften av alla upp till 55 år använder Instagram och drygt två tredjedelar av de i åldern 12–35 år använder Instagram dagligen. (Se diagram 7.11.)

Snapchat har tappat tempo i sin tillväxt

Diagram 7.10

Andel av internetanvändarna (12+ år) Använder Snapchat minst någon gång respektive dagligen, år 2015–2019

Den sociala nätverkstjänsten Snapchat lanserades år 2011. Snapchat har vuxit stort de senaste åren men nu har tillväxttakten avtagit såväl totalt sett (39%) som på daglig basis (24%).

Majoriteten av de som är på Snapchat totalt sett är i åldern 12–25 år (86%) och på daglig basis används denna tjänst av fler än 7 av 10 i denna unga grupp. I synnerhet unga flickor. För mer information om åldersfördelning, se diagram 7.11.

De yngsta föredrar Snapchat och väljer bort Facebook

Diagram 7.11.1

och 7.11.2 Andel av internetanvändarna (12+ år), Använder Facebook, Instagram och Snapchat totalt sett (övre graf) respektive dagligen (nedre graf), Åldersfördelning år 2019

Diagram 7.11.2

En åldersmässig jämförelse av de tre största sociala nätverken visar att de i åldern 12–25 år föredrar Instagram och Snapchat framför Facebook i sitt dagliga användande. De yngsta 12–15 år använder nästan inte alls Facebook på daglig basis.

Bland de som är 26 år och äldre börjar Facebook ta över. Frågan är vad som kommer att ske ju äldre 12–25-åringarna blir. Kommer de att ta med sig sitt högre användande av Instagram och Snapchat eller kommer de att börja använda Facebook i högre utsträckning? Eller rentav någon annan tjänst?

Twitter, Linkedin och Flashback

Användningen av Twitter fluktuerar något över åren

Diagram 7.12

Andel av internetanvändarna (12+ år), Använder Twitter minst någon gång respektive dagligen, år 2011–2019

24%
av internetanvändarna använder Twitter.

Twitter är en social nätverkstjänst som funnits sedan år 2006. Denna tjänst är en så kallad mikroblogg och har en något smalare användarbas på totalt sett 24 procent bland internetanvändarna i år, jämfört med Facebook, Instagram och Snapchat. De som twittrar är i högre utsträckning män och twittrarna bor i högre grad i städer. Högst är användandet hos de unga 16–25 år (45%).

Användandet av Twitter har fluktuerat något över åren. Från föregående år har det ökat en aning igen, men knappt 1 av 10 använder Twitter på daglig basis.

Linkedins tillväxt planar ut

Diagram 7.13

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder Linkedin minst någon gång respektive dagligen, år 2015–2019

Linkedin är ett socialt nätverk, med det professionella nätverkandet som fokus, som grundades år 2003. Användandet av Linkedin har totalt sett legat på runt 30 procent de senaste tre åren. Det är i synnerhet de i åldern 36–45 år som är mitt i karriären som nyttjar detta nätverk.

Det är något fler män, något fler stadsbor, fler högutbildade och i synnerhet fler som bor i ett höginkomsttagarhushåll som befinner sig på Linkedin.

En tredjedel använder Flashback

Diagram 7.14

Andel av internetanvändarna (16+ år), Använder Flashback minst någon gång respektive dagligen, år 2018-2019

32%
av internetanvändarna använder Flashback.

Flashback är ett internetforum som säger sig verka för yttrandefrihet och vars digitala nätverkstjänst har funnits sedan år 2000. Runt en tredjedel av internetanvändarna använder totalt sett Flashback. Nyttjandet ligger i princip på samma nivå som föregående år. Det är inget forum som besöks ofta utan endast 1 procent är där på daglig basis.

Det är främst personer upp till 45 år som är på Flashback och allra flest i åldern 36–45 år. Fler användare är män, fler är stadsbor och fler bor också i ett höginkomsttagarhushåll.

Fler 26–35-åringar på Flashback än på Twitter och Linkedin

Diagram 7.15

Andel av internetanvändarna, Använder Twitter (12+ år), Linkedin (16+ år), Flashback (16+ år) minst någon gång, Åldersfördelning år 2019

Twitter, Linkedin och Flashback har fler män och fler storstadsbor som användare. Jämför vi dessa tre nätverk åldersmässigt så ser vi att Twitter har en majoritet användare i yngre åldern 16–25 år och därefter lägst antal användare i jämförelse från 26 år och uppåt. Även Flashback väger tungt bland de yngsta men peakar bland 36–45 år. Linkedin, som främst är till för den arbetande befolkningen, används oftast av de som är 36–45 år.

Eneida Berisha, 25 år

Eneida Berisha

Vilka appar för sociala medier använder du?

Jag använder Messenger, Facebook, Instagram och Snapchat.

Hur mycket använder du sociala medier?

Typ varenda ledig stund. Jag använder sociala medier både i jobbet och privat, det är en vana och en naturlig del av min vardag. Jag kan fastna på Instagram och brukar kolla på videor i två timmar innan jag lägger mig.

I vilket syfte använder du sociala medier?

Min familj bor utspridd i olika städer, så vi har en familjechatt för att hålla kontakt dagligen. Där skickar vi roliga bilder på vad vi gör. Sociala medier gör det också möjligt att följa släktingar som bor utomlands och gamla klasskompisar.

Vad tycker du om sociala medier som fenomen?

Det har lett till en demokratisering av samhället. En helt vanlig person kan skriva sin historia som sedan blir viral och så kan den personen få upprättelse. Människor kan kopplas samman över hela världen! Men det kan bli problematiskt att alla blir publicister – information om vad som helst kan lätt spridas okritiserat.

Har ditt beteende på sociala medier förändrats över tid?

Jag har aldrig varit aktiv med att posta inlägg själv, men tidigare delade jag ofta andras inlägg och nyhetsartiklar. Nu använder jag sociala medier främst för att hålla koll på vad andra gör. Jag chattar mycket mer med familj och vänner än jag delar saker offentligt.

Hur tror du att framtiden för sociala medier kommer se ut?

Jag tror att människor kommer använda sociala medier mer, som en naturlig och integrerad del av våra liv. Min mamma som är fett oteknisk skaffade Facebook sent, men hon blev aktiv väldigt snabbt. Jag tror att det finns ett fundamentalt behov hos människor att dela med sig av sånt vi tänker och gör. Men jag hoppas att det kommer utvecklas verktyg för att förhindra desinformation.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn