.FILE 2G 3G 4G 5G
Om årets rapport

Fakta om Svenskarna och internet 2019

3 min läsning

Med Svenskarna och internet 2019 vill vi bidra med fakta och insikter om hur användningen i Sverige utvecklas, och förutsättningar till att digitaliseringen sker på välinformerad grund.

Bakgrund

Materialet i denna rapport baserar sig på Internetstiftelsens undersökning Svenskarna och internet 2019. Sedan år 2000 har World Internet Institute samlat in data om hur den svenska befolkningen använder informations- och kommunikationsteknik samt hur detta påverkar enskilda individer, familjer och samhället. Detta har framförallt gjorts genom panelstudien.

Svenskarna och internet, en studie som från början omfattade 2 000 telefonintervjuer och idag cirka 3 000 intervjuer, baserat på ett slumpvist urval av befolkningen från 11 år och uppåt (2007 och tidigare från 18 år). Sedan år 2010 är Internetstiftelsen huvudman för studien.

Svenskarna och internet är den svenska delen av World Internet Project, ett internationellt forskningsprojekt som följer internets spridning och användning runt om i världen. Antalet deltagande länder ökar för varje år och nu har projektet ett trettiotal medlemsländer. Varje partner i respektive land finansierar sin egen verksamhet i projektet. De nationella urvalen är representativa urval av befolkningen. I frågepaketen är drygt 100 frågor gemensamma för alla länder, de så kallade Common Questions. Dessa är formulerade likadant i varje land för att skapa jämförbara resultat.

Intervjuerna är omfattande och innehåller frågor om de intervjuade personernas bakgrundsdata, tillgång till teknik, användning av traditionella medier och användning av internet i olika former. Till ungdomar 11–15 år ställs också frågor till deras föräldrar.

De som deltog i fjolårets undersökning (2018) fick frågan om de ville delta igen. Totalt var det 1 241 personer som då svarade att de ville delta i årets undersökning.

Deltagare i åldern 11–15 år rekryteras genom att deras föräldrar får brev eller blir uppringda och då ger sitt medgivande till intervju.

I årets undersökning är det 1 701 personer (57%) som deltagit i undersökningen via webbenkät och 1 302 (43%) per telefon.

Metod

Svenskarna och internet är upplagd efter en så kallad revolving panel design. Det innebär att grunden utgörs av en panel av människor som intervjuas år efter år.

En del i panelen faller dock ifrån av olika skäl, till exempel att de inte vill vara med längre eller att de har flyttat, bytt namn eller av andra anledningar är svåra att få tag på. Därför tillkommer ett nytt urval människor varje år som ska fylla upp bortfallet i panelen. De utgör också en kontrollgrupp som gör det möjligt att kontrollera för paneleffekter. Syftet är att det totala urvalet av människor som intervjuas varje år ska vara representativt för befolkningen.

Urval

Urvalen beställs via SPAR och Marknadsinformation i Sverige. Spar är statens personadressregister som nu handhas av Skatteverket. Det är ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige, både svenska och utländska medborgare.

Totalurvalet för de vuxna, 16 år och äldre, var 19 014 varav 1 778 hade ej nåbara telefonnummer vilket ger 17 236 i storurval. 3 110 ville eller kunde inte vara med, 205 personer hade språkproblem och ytterligare 165 var ej kvalificerade. Antalet genomförda vuxenintervjuer uppgick till 2 706. Det ger en svarsprocent på 16 procent beräknat på storurvalet.

Till drygt halva totalurvalet (10 000 personer) skickades brev med information om undersökningen och inbjudan med länk till att besvara undersökningen via webbformulär. Alla som fått brev men ej besvarat undersökningen påmindes via sms.

I ungdomsintervjuerna, 11–15 år, där föräldrarnas samtycke först måste inhämtas är svarsprocenten något lägre. Totalurvalet för ungdomarna var 3 528 varav 339 hade ej nåbara nummer. Storurvalet var 3 189 varav 389 inte kunde eller ville vara med och 40 hade språkproblem.

Svenskarna och internet 2019 Svenska folkets åldersfördelning
(SCB 31.12.2018)
Ålder Antal Procent Ålder Procent
12–15 år 1746,0% 12–15 år 5,3%
16–25 år 473 16,4% 16–25 år 13,5%
26–35 år 415 14,4% 26–35 år 16,2%
36–45 år 363 12,6% 36–45 år 14,6%
46–55 år 434 15,1% 46–55 år 15,3%
56–65 år 347 12,1%56–65 år 13,1%
66–75 år 421 14,6% 66–75 år 126%
76+ år 251 8,7% 76+ år 9,4%
Totalt 2 878* 100% 100%

Tidsperiod

Med undantag för de allra första åren genomförs undersökningen i början av året. 2019 års undersökning pågick februari och mars 2019.

Vuxenundersökning 2019

Intervjuundersökning av ett urval av befolkningen 16+ år (ingen övre gräns).

Antal intervjuade: 2 706

52 procent av deltagarna är män och 48 procent kvinnor. 69 procent bor i stad och 31 procent på landsbygden.

Författare

Svenskarna och internet 2019 är skriven av Jenny Andersson, Insight Manager på Internetstiftelsen.

Upphovsrätt

Texten och bilderna i Svenskarna och internet 2019 skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative CommonsErkännande 4.0 Internationell.

Graferna i rapporten tillhandahålls med Creative Commons licensen CC0 1.0 Universiell.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn