.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 5

Titta, lyssna och läsa

23 min läsning

Både att titta på rörlig bild och lyssna på innehåll på internet blir allt vanligare. Bland unga personer under 25 år använder praktiskt taget alla Youtube, en stor majoritet av dem dagligen. Även bland tv-kanalernas playtjänster och Netflix ökar tittandet.

När det gäller lyssnandet på innehåll växer såväl radio som poddradio och musik. En stor del av de som lyssnar på musik på internet gör det via Spotify.

Färre personer än tidigare använder fildelningstjänster ofta, även om användandet mer sällan håller i sig. Fler betalar också för prenumererade tjänster för såväl musik som film än tidigare.

När det kommer till läsandet är det få personer som prenumererar på en dagstidning digitalt, papperstidningen är fortfarande en vanligare prenumeration.

Titta på rörlig bild

Titta på rörlig bild

Diagram 5.1

Andel internetanvändare som någon gång respektive dagligen tittar på film/video, tv-kanalernas playtjänster, Youtube respektive Netflix 2017.

Fler och fler internetanvändare använder nätet för att titta på rörlig bild i alla dess olika former.

Titta på film eller video

Titta på film/video

Diagram 5.2

Andel internetanvändare (12+ år) som någon gång respektive dagligen tittar på film eller video på internet 2007–2017.

Fyra av fem internetanvändare (81 %) tittar på film eller video på internet någon gång och mer än var fjärde (27 %) tittar dagligen.

Filmtittandet på internet har ökat kraftigt på senare år. Det har ökat från att ha legat kring 50 procent åren 2011–2014 till över 80 procent 2017. Framförallt har det dagliga tittandet mer än fördubblats på tre år, från 9 procent 2014 till 27 procent 2017. Ökningen skulle kunna ha att göra med att fler och fler hushåll har fått fast bredband med högre kapacitet såväl som att mobilnäten har blivit utbyggda med en nästan rikstäckande 4G-teknik.

Det är något vanligare att män (83 %) än kvinnor (80 %) tittar på film.

Titta på film/video

Diagram 5.3

Andel internetanvändare som tittar på film eller video någon gång respektive dagligen fördelat på ålder 2017.

Filmtittande är vanligt i alla åldrar men det dagliga tittandet förekommer främst i de yngre åldrarna. I åldrarna 12–25 år är det över 60 procent som dagligen tittar på film via internet. Bland pensionärerna är det dock endast ungefär hälften (54 %) som använder internet för att titta på film och bara ett fåtal gör det dagligen.

Titta på tv-kanalernas playtjänster

Utvecklingskurvan för internetanvändarnas tittande på tv-kanalernas play-tjänster liknar i stort sett den för tittandet på film.

Tv-kanalernas playtjänster

Diagram 5.4

Andel internetanvändare (12+ år) som någon gång respektive dagligen tittar på tv-kanalernas playtjänster 2007–2017.

Det är lite drygt tre av fyra (77 %) av internetanvändarna som tittar på tv-kanalernas playtjänster och knappt var tionde som gör det dagligen. Det är mer vanligt att titta varje vecka, vilket en tredjedel (29 %) gör.

Det är något vanligare att kvinnor (79 %) än män (75 %) tittar på playtjänster.

Ser på tv-kanalernas playtjänster

Diagram 5.5

Andel internetanvändare som tittar på tv-kanalernas playtjänster dagligen, varje vecka, varje månad respektive någon gång och totalt fördelat på ålder 2017.

Dagligt tittande på tv-kanalernas playtjänster är inte vanligt i någon åldersgrupp, vilket är intressant då tittande på tv i en traditionell tv-apparat är något som två tredjedelar av befolkningen gör dagligen.

Det är vanligast att titta på playtjänster i åldrarna 26–45 år där ungefär hälften tittar varje vecka och uppemot 85 procent tittar någon gång.

Netflix

Netflix

Diagram 5.6

Andel internetanvändare (12+ år) som tittar på Netflix dagligen, varje vecka, varje månad eller mer sällan 2015–2017.

I frågorna till undersökningen Svenskarna och internet finns några tjänster med som är namngivna. En av dem är Netflix. Nästan hälften, 46 procent, av internetanvändarna tittar på Netflix. 13 procent tittar varje dag och ytterligare 18 procent gör det inte varje dag men varje vecka. Det gör att det totalt sett är nästan en tredjedel av internetanvändarna som varje veckar tittar på Netflix.

Tittandet på Netflix har ökat på två år, från 28 procent 2015 till 46 procent 2017. Det dagliga tittandet har nästan fördubblats, från 7 procent till 13 procent.

Netflix

Diagram 5.7

Andel internetanvändare som tittar på Netflix dagligen, varje vecka, varje månad respektive någon gång och totalt fördelat på ålder 2017.

Att titta på Netflix är störst bland unga, de i åldern 16–35 år. Där tittar över 70 procent på Netflix och ungefär en fjärdedel (25 %) tittar dagligen. Bland pensionärerna är det 15 procent som tittar någon gång och knappt några (1 %) som dagligen tittar på Netflix.

Youtube

Youtube

Diagram 5.8

Andel internetanvändare (12+ år) som tittar på Youtube någon gång respektive dagligen 2011, 2013–2017.

Youtube har länge varit en populär tjänst. Över 80 procent av internetanvändarna tittar någon gång och antalet ökar. Det dagliga användandet av Youtube ökar stadigt och nu är det mer än var fjärde (27 %) av internetanvändarna som dagligen är på Youtube.

Youtube

Diagram 5.9

Andel internetanvändare som tittar på Youtube dagligen, varje vecka, varje månad respektive någon gång och totalt fördelat på ålder 2017.

Det ligger nära till hands att säga att de unga bor på Youtube eftersom alla under 25 använder det och en stor del gör det dagligen. Det är 86 procent av 12-15 åringarna som dagligen använder Youtube och ytterligare 13 procent som inte tittar dagligen men varje vecka.

Även i de äldre åldersgrupperna är användningen hög. Nästan två tredjedelar av de i åldern 66–75 år och en dryg tredjedel av de över 75 år använder Youtube.

Aktivitet på Youtube

Diagram 5.10

Andel Youtubeanvändare som någon gång gör olika aktiviteter på Youtube 2017.

Det allra vanligaste bland de som använder Youtube är att titta på underhållningsfilm, vilket tre av fyra uppger att de gör. Lite drygt hälften (58 %) av alla tittar på instruktionsfilmer på Youtube medan ungefär en fjärdedel av alla Youtubetittare tittar på kursmaterial och var femte (19%) tittar på sport. Tre av tio prenumererar på en kanal.

Det är endast 6 procent av Youtubeanvändarna som skapar egna filmer och lägger upp.

9 procent har uppgivit att de gör något annat och det vanligaste är att lyssna på musik. Det är även vanligt att titta på filmer som hör till en specifik hobby. Även kattvideor finns i det här svarsalternativet, som en deltagare i undersökningen skrivit ”Katter som springer efter sin svans”.

Youtube, utbildning

Diagram 5.11

Andel Youtubeanvändare som någon gång tittar på instruktionsfilm eller kursmaterial fördelat på ålder på Youtube 2017.

Det är vanligast att man tittar på instruktionsfilmer i 26–45 årsåldern och det är vanligast att titta på kursmaterial ju yngre man är.

Youtube, egen aktivitet

Diagram 5.12

Andel Youtubeanvändare som prenumererar på kanaler respektive skapar egna filmer fördelat på ålder 2017.

Att prenumerera på en Youtubekanal är något som hör de unga till. 78 procent av 12–15 åringarna som gör det och 69 procent av 16–25 åringarna. Få Youtubeanvändare över 55 år prenumererar på någon kanal.

Att skapa egna filmer och lägga upp är inte särskilt vanligt i någon ålder. Som mest är det 12 procent som gör det och det är bland 12–15 åringarna. Men med tanke på att de tittar så mycket på Youtube så känns det som en liten andel.

Radio, musik och lyssnande

Lyssna på radio och musik

Diagram 5.13

Andel internetanvändare (12+ år) som någon gång respektive dagligen använder internet för att lyssnar på musik, radiostation, poddradio respektive Spotify 2017.

Fler och fler använder internet för att lyssna på såväl musik som radiostationer och poddar.

Lyssna på radio

Radiolyssnande

Diagram 5.14

Andel av internetanvändare som använder internet för att lyssna på radiostation eller poddradio respektive lyssnar på radioapparat (ej på internet). Fördelat på ålder 2017.

Mer än hälften av internetanvändarna lyssnar någon gång på en radiostation över internet, men bara ungefär en tredjedel (35 %) gör det mer regelbundet fördelat på 10 procent dagliga lyssnare, 14 procent som lyssnar några gånger i veckan och 11 procent som lyssnar någon gång i månaden. Det är högst andel (över 70 procent) som lyssnar någon gång på radiostation på internet bland de som är 26-55 år.

Poddradiolyssnandet har ökat, men det är ändå inte ens hälften (45 %) av alla internetanvändare som någon gång lyssnar på poddradio. Det är en fjärdedel av internetanvändarna som regelbundet lyssnar på poddradio fördelat på 6 procent som gör det dagligen, 11 procent lyssnar någon gång i veckan och 9 procent lyssnar någon gång i månaden. I åldrarna upp till 25 år är det mer vanligt att lyssna på poddradio än att lyssna på radiostationer på internet.

Även bland de som använder internet så är det mest vanligt att lyssna på radio i en radioapparat (inte via internet). Nästan hälften av alla internetanvändare (45 %) gör det dagligen och 84 procent gör det någon gång.

I alla åldersgrupper är det fortfarande vanligare att lyssna på radio via radioapparat (inte via internet) än att göra det över internet.

Lyssna på musik

Lyssna på musik

Diagram 5.15

Andel internetanvändare som lyssnar på musik på internet någon gång respektive dagligen 2007–2017.

Det är fler och fler som upptäcker at de kan använda internet för att lyssna på musik. Nu lyssnar 84 procent av internetanvändarna på musik på internet någon gång och 39 procent gör det varje dag. Det innebär att nästan hälften av de som lyssnar på musik på internet gör det dagligen.

Lyssna på musik

Diagram 5.16

Andel internetanvändare som lyssnar på musik på internet någon gång respektive dagligen fördelat på ålder 2017.

I åldersgruppen 16–25 år lyssnar alla på musik på internet och 82 procent som gör det varje dag. Lyssnandet sjunker sedan med stigande ålder, framförallt det dagliga lyssnandet. I åldersgruppen nyblivna pensionärer 66–75 år är det 61 procent som lyssnar på musik och 9 procent som gör det dagligen.

Spotify

Spotify

Diagram 5.17

Andel internetanvändare som lyssnar på Spotify någon gång respektive dagligen 2014–2017.

Lyssna på musik vs lyssna på Spotify

Diagram 5.18

Andel internetanvändare som lyssnar på musik respektive Spotify någon gång fördelat på ålder 2017.

En stor del av de som lyssnar på musik på internet använder Spotify. Åldersfördelningen för de som lyssnar på musik liknar fördelningen hos de som lyssnar på Spotify, men det är en något lägre andel som lyssnar på Spotify, särskilt i de äldre åldersgrupperna. I åldersgrupperna upp till 35 år är det uppåt 90 procent som lyssnar på Spotify medan det i åldrarna över 56 år är mindre än hälften, såväl av internetanvändarna som av de som lyssnar på musik över internet.

Fildelning och piratstreaming

Använda fildelningstjänster och piratstreamingtjänster

Diagram 5.19

Andel internetanvändare (18+ år) som uppger att de någon gång använder fildelningstjänster 2007–2017 respektive piratstreamingtjänster 2016-2017. *Frågan om piratstreamingtjänster ställdes inte mellan åren 2007-2015.

I Svenskarna och internet frågar vi om deltagarna någon gång använder "fildelningstjänster som till exempel Bit Torrent eller The Pirate Bay" och påminner samtidigt om att svaren är helt anonyma. Vi frågar även om de brukar se på film och tv via piratstreaming, som till exempel Swefilmer och nämner att frågan inte avser Netflix eller liknande betaltjänster.

Ser man på utvecklingen av de som uppger att de någon gång använt fildelningstjänster låg andelen på ungefär 23 procent under ett flertal år, men visade sedan en sjunkande trend som sedan ökat igen till nivån runt 23 procent.¨

Nedgången i fildelning kunde möjligen förklaras med att svenskarna övergått till att titta på film via piratstreaming. Det var 27 procent som gjorde det 2017 och det är en nedgång jämfört med 2016 då det var 29 procent.

Använda fildelningstjänster och piratstreamingtjänster (varje månad)

Diagram 5.20

Andel internetanvändare (18+ år) som uppger att de minst varje månad använder fildelningstjänster 2011–2017 respektive piratstreamingtjänster 2016-2017. *Frågan om piratstreamingtjänster ställdes inte mellan åren 2011-2015.

Även om användandet av fildelningstjänser ökat bland personer som använder dem någon gång så är det färre som använder tjänsterna minst varje månad. 15 procent använde fildelningstjänster minst varje månad 2012. Den andelen har sjunkit till 9 procent år 2017. Även de som tittar på piratstreaming minst varje månad har minskat, från 14 procent 2016 till 10 procent 2017.

Använda fildelningstjänster och piratstreamingtjänster

Diagram 5.21

Andel internetanvändare som uppger att de någon gång använder fildelningstjänster respektive piratstreamingtjänster fördelat på ålder 2017.

Fildelning är mest förekommande bland unga och framförallt bland unga män. 60 procent av de 16–35 åriga männen har någon gång använt fildelningstjänster. Det kan jämföras med hälften så många, 30 procent av kvinnorna i samma ålder, har använt dem.

Även användningen av piratstreaming är mest förekommande bland de unga. 75 procent av 16–25 åringarna använder dem och det är något högre andel kvinnor (79%) än män (72 %) i den åldersgruppen. I övriga åldrar är det männen som i högre grad tittar än kvinnorna.

Betala för musik och film

Prenumererar (betalar per abonnemang) för att få tillgång till musik/film via internet

Diagram 5.22

Andel internetanvändare som prenumererar (betalar för abonnemang) för att få tillgång till musik respektive film via internet 2014–2017.

Det är fler och fler som betalar för att få tillgång till musik och film via internet. Det är nu hälften av alla internetanvändare som prenumererar och betalar för en musiktjänst. Det är en ökning sedan 2016 då det var 44 procent. Det är 46 procent av alla internetanvändare som betalar för att se på en filmtjänst. Detta oavsett om de tittat på film eller ej. Frågar man enbart de som tittar på film så är det 53 procent som betalar för att se på film på internet.

Prenumererar (betalar per abonnemang) för att få tillgång till musik/film via internet

Diagram 5.23

Andel internetanvändare som prenumererar (betalar per abonnemang) för att få tillgång till musik respektive film via internet fördelat på ålder 2017.

När det gäller att betala för att lyssna på musik på internet så är det främst yngre som gör det. 77 procent av de upp till 25 år betalar för att få tillgång till musik, andelen sjunker sedan med stigande ålder.

När det gäller att betala för film ser kopplingen till ålder annorlunda ut. Där är det omkring 60 procent som betalar i alla åldersgrupper upp till 45 år. I åldersgruppen 46-55 år är det omkring hälften som betalar för musik och lika många som betalar för film. I åldersgrupperna över 56 år är det mer vanligt att betala för film än att betala för musik.

Betalar vs hushållsinkomst

Diagram 5.24

Andel internetanvändare som prenumererar (betalar per abonnemang) för att få tillgång till musik respektive film, använder fildelningstjänster respektive piratstreamingtjänster fördelat på inkomstgrupper 2017.

Föga förvånande är det större andel som betalar för musik och film ju högre årsinkomst hushållet har. I gruppen med högst hushållsinkomst (över 750 000 kr/år) är det 72 procent som betalar för musik och 66 procent som betalar för film. Det kan jämföras med gruppen med hushållsinkomster mellan 150 000 och 300 000 kr per år där det är drygt 25 procent som betalar för film respektive musik.

Men när det gäller att använda fildelningstjänster och piratstreaming är det ingen större skillnad i andel som gör det i förhållande till hushållsinkomst.

Läsa tidning, bloggar och e-böcker

Läsa tidningar, bloggar och böcker

Diagram 5.25

Andel internetanvändare (12+ år) som någon gång respektive dagligen läser tidning, bloggar eller lyssnar/läser på e-böcker på internet 2017.

81 procent av internetanvändarna använder internet för att läsa tidningen på webben eller i en tidningsapp. 40 procent gör det dagligen.

Över hälften av internetanvändarna läser ibland bloggar men bara 8 procent gör det dagligen. Nästan var tredje använder internet för att lyssna eller läsa e-böcker men enbart en av tjugo gör det dagligen.

Läsa dagstidning på nätet

Läsa tidningar på internet

Diagram 5.26

Andel av internetanvändarna (12+ år) som läser en tidning på internet någon gång ibland och dagligen 2007–2017.

Andelen som läser tidning på internet har varit ganska konstant under de senaste tio åren. 75 till 80 procent av svenskarna läser en tidning åtminstone någon gång och drygt 30 procent gör det dagligen. Här har det skett en uppgång under det senaste året.

Läsa dagstidningar på internet

Diagram 5.27

Andel av internetanvändare i olika åldersgrupper (12+ år) som någon gång respektive dagligen läser en tidning på internet 2017.

81 procent av internetanvändarna läser någon gång dagstidningen på internet och 40 procent gör det dagligen. Det är framför allt i åldrarna över 55 år som tidningsläsandet på internet ökat. Men det är i åldrarna 36–55 år som det dagliga läsandet är störst med över hälften som varje dag läser en digital version av en dagstidning. Det dagliga läsandet minskar bland de yngre (16–35 åringar) som inte tycks vara så intresserade.

Prenumeration på dagstidning

Prenumeration på dagstidning (papper respektive digitalt)

Diagram 5.28

Andel i olika åldersgrupper som prenumererar enbart på en papperstidning, på papper och digitalt eller enbart på en digital tidning 2017.

54 procent av befolkningen prenumererar på en dagstidning hemma. Det är samma nivå som föregående år. De allra flesta som prenumererar på en dagstidning prenumererar på papperstidningen. Det är 50 procent av befolkningen som prenumererar på papperstidning, 27 procent uppger att de enbart har papperstidning medan 23 procent uppger att de har både papperstidning och digital version. Mycket få (4 %) betalar för en prenumeration på enbart tidningens digitala version.

Läsa och lyssna på e-böcker

Så många läser eller lyssnar på e-böcker på internet

Diagram 5.29

Andel av internetanvändare i olika åldersgrupper (12+ år) som någon gång respektive dagligen läser eller lyssnar på en bok på internet 2017.

Nästan var tredje internetanvändare (30 %) läser eller lyssnar någon gång på böcker över internet. Det är ingen skillnad mellan könen, det är 30 procent av såväl män som kvinnor som konsumerar e-böcker. Det är vanligast att läsa eller lyssna på e-böcker i 26–45 års ålder där uppåt 40 procent någon gång gör det. Det dagliga läsandet eller lyssnandet är däremot vanligare i åldrarna 56–65 år där 7 procent är dagliga användare.

Läsande och lyssnande av digitala böcker har tidigare varit separata frågor, men i år har vi slagit ihop dem till en och samma fråga.

Läsa och skriva bloggar

Läser och skriver bloggar

Diagram 5.30

Andel internetanvändare (12+ år) som läser bloggar någon gång och dagligen 2017.

Hälften (51 %) av alla internetanvändare läser bloggar någon gång, en dryg fjärdedel (27 %) läser bloggar varje månad eller oftare, medan ungefär lika många (24 %) läser bloggar mer sällan än månadsvis. 8 procent av internetanvändarna skriver själva någon gång i bloggar, det är vanligast att ägna sig åt att läsa såväl som skriva bloggar bland de som är 26–35 år där 66 procent någon gång läser och 12 procent någon gång skriver i bloggar.

Det är vanligare att kvinnor läser bloggar (57 %) än att män gör det (45 %). Att skriva blogg är lika vanligt bland män och kvinnor.

Titta, lyssna, läsa utanför internet

De vuxna deltagarna i undersökningen, 16 år och äldre, har även fått svara på hur ofta de tittar på tv på en tv-apparat, lyssnar på radio via radioapparat och läser böcker och dagstidningar i pappersformat.

Titta, lyssna, läsa utanför internet

Diagram 5.31

Andel av befolkningen (16+ år) som någon gång tittar på tv-apparat, lyssnar på radioapparat, läser papperstidning respektive läser pappersbok 2017.

Titta, lyssna, läsa utanför internet

Diagram 5.32

Andel av befolkningen (16+ år) som någon gång tittar på tv-apparat, lyssnar på radioapparat, läser papperstidning respektive läser pappersbok, fördelat på de som använder internet och de som inte gör det 2017.

Oavsett om man använder internet eller ej så tittar de flesta på tv, lyssnar på radio eller tidningen på så kallat traditionellt vis, alltså via tv-apparat, radioapparat eller papperstidning. Men när det gäller att läsa böcker på papper är det vanligare att internetanvändare över huvud taget gör det (88 %) än att de som inte använder internet gör det (67%).

Titta, lyssna, läsa utanför internet (dagligen)

Diagram 5.33

Andel av befolkningen (16+ år) som dagligen tittar på tv-apparat, lyssnar på radioapparat, läser papperstidning respektive läser pappersbok, fördelat på de som använder internet och de som inte gör det 2017.

Ser man däremot på den dagliga användningen av traditionella medier på traditionellt vis så är det betydligt vanligare att de som inte använder internet tittar, lyssnar och läser på traditionellt vis. Två tredjedelar av internetanvändarna tittar på tv på tv-apparat varje dag men så mycket som 92 procent av de som inte använder internet tittar på tv på tv-apparat dagligen. Nästan hälften (46%) av internetanvändarna lyssnar på radio varje dag, jämfört med 68 procent av de som inte använder internet. Den största skillnaden i daglig användning ser man i läsandet av dagstidning i pappersformat. 79 procent av de som inte använder internet gör det dagligen jämfört med 37 procent av internetanvändarna. När det gäller att läsa en vanlig bok på papper varje dag är det lite mer jämnt mellan internetanvändare och de som inte använder internet. 25 procent av internetanvändarna läser pappersböcker, att jämföras med 32 procent av de som inte använder internet.

Den stora skillnaden i användning av traditionella medier i traditionellt format är snarare beroende av ålder. Ju äldre svenskar, desto mer vanligt att dagligen titta på tv på tv-apparat, lyssna på radio på radioapparat och läsa böcker och dagstidningar på papper.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn