.FILE 2G 3G 4G 5G
Om årets rapport

Fakta om Svenskarna och internet 2017

4 min läsning

Med Svenskarna och internet 2017 vill vi bidra med fakta och insikter om hur användningen i Sverige utvecklas, och förutsättningar till att digitaliseringen sker på välinformerad grund.

Bakgrund

Materialet i denna rapport baserar sig på Internetstiftelsens undersökning Svenskarna och internet 2017. Sedan år 2000 har World Internet Institute samlat in data om hur den svenska befolkningen använder informations- och kommunikationsteknik samt hur detta påverkar enskilda individer, familjer och samhället. Detta har framförallt gjorts genom panelstudien Svenskarna och internet, en studie som från början omfattade 2 000 telefonintervjuer och idag över 3 000 intervjuer, baserat på ett slumpvist urval av befolkningen från 11 år och uppåt (2007 och tidigare från 18 år). Sedan år 2010 är Internetstiftelsen huvudman för studien.

Svenskarna och internet är den svenska delen av World Internet Project, ett internationellt forskningsprojekt som följer internets spridning och användning runt om i världen. Antalet deltagande länder ökar för varje år och nu har projektet ett trettiotal medlemsländer. Varje partner i respektive land finansierar sin egen verksamhet i projektet. De nationella urvalen är representativa urval av befolkningen. I frågepaketen är drygt 100 frågor gemensamma för alla länder, de så kallade Common Questions. Dessa är formulerade likadant i varje land för att skapa jämförbara resultat.

Intervjuerna är omfattande och innehåller frågor om de intervjuade personernas bakgrundsdata, tillgång till teknik, användning av traditionella medier och användning av internet i olika former. Till föräldrar med hemmavarande barn mellan 2 och 11 år ställs frågor om barnens användning av internet. Till ungdomar 11–15 år ställs också frågor till deras föräldrar.

De som deltagit ett år i undersökningen får följande år ett brev med inbjudan att delta igen, antingen via webbenkät eller genom att bli uppringd.

Nya deltagare i åldern 11–15 år rekryteras genom att deras föräldrar blir uppringda, de kan då välja att svara via webbenkät eller telefonintervju.

I årets undersökning är det 1 827 personer (57 %) som deltagit i undersökningen via webbenkät och 1 357 (43 %) per telefon.

Metod

Svenskarna och internet är upplagd efter en så kallad revolving panel design. Det innebär att grunden utgörs av en panel av människor som intervjuas år efter år. En del i panelen faller dock ifrån av olika skäl, till exempel att de inte vill vara med längre eller att de har flyttat, bytt namn eller av andra anledningar är svåra att få tag på. Därför tillkommer ett nytt urval människor varje år som ska fylla upp bortfallet i panelen. De utgör också en kontrollgrupp som gör det möjligt att kontrollera för paneleffekter. Syftet är att det totala urvalet av människor som intervjuas varje år ska vara representativt för befolkningen.

Urval

Första året undersökningen genomfördes, år 2000, drogs ett slumpmässigt urval på Sveriges befolkning från ett nationellt telefonregister. Detta urval kompletteras årligen för det bortfall som uppstår för att urvalet totalt ska uppgå till 3 200 personer. Vanligtvis måste cirka 1 500 nya personer (16+ år) rekryteras till panelen för att kompensera för personer som inte längre vill delta i studien. Nyrekryteringen av panelen görs genom stratifierade urval styrda av ålder och kön för att säkerställa en jämn representativitet på dessa variabler.

Urvalen beställs via SPAR, statens personadressregister, som nu handhas av Skatteverket. Det är ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige, både svenska och utländska medborgare.

Totalurvalet för de vuxna, 16 år och äldre, var 17 387 varav 5 453 hade nåbara telefonnummer (storurval). 2 097 (38%) ville eller kunde inte vara med, 37 personer hade språkproblem och ytterligare 231 var ej kvalificerade. Antalet genomförda vuxen-intervjuer uppgick till 3 088. Det ger en svarprocent på 57 procent beräknat på storurvalet. Nytt för årets undersökning var att brev med information om undersökningen och inbjudan och länk till att besvara undersökningen via webbformulär skickades ut till alla i totalurvalet. Beräknat på totalurvalet blir svarsfrekvensen 18 procent.

I ungdomsintervjuerna, 11–15 år, där föräldrarnas samtycke först måste inhämtas är svarsprocenten något lägre. Storurval 1 813, varav  1 458 (80 %) inte kunde eller ville vara med. Antal genomförda ungdomsintervjuer var 355 och svarsprocenten 20 procent.

  Svenskarna och internet 2017 Svenska folkets åldersfördelning (SCB 31.12.2016)
Ålder Antal Procent Ålder Procent  
12-15 år 215 6,8% 12-15 år 5,1%  
16-25 år 452 14,2% 16-25 år 14,1%  
26-35 år 356 11,2% 26-35 år 15,5%  
36-45 år 509 16,0% 36-45 år 14,9%  
46-55 år 483 15,2% 46-55 år 15,3%  
56-65 år 452 14,2% 56-65 år 13,2%  
66-75 år 410 12,9% 66-75 år 12,7%  
76+ år 307 9,6% 76+ år 9,1%  
Totalt 3 184 100,0%   100,0%  


Tidsperiod

Med undantag för de allra första åren genomförs undersökningen i början av året. 2017 års undersökning pågick från mars till april.

Vuxenundersökning 2017

Intervjuundersökning av ett urval av befolkningen 16+ år (ingen övre gräns).

Antal intervjuade: 3 088, varav 3 051 var kompletta och 2 969 ingår i denna redovisning.

51 procent av deltagarna är män och 49 procent kvinnor. 67 procent bor i stad och 33 procent på landsbygden.

Till detta kommer svar från tilläggsfrågor i vuxenpanelen till de 500 föräldrar som har barn mellan 2–11 år om barnens användning av mobil och internet, vilket ger underlag för data om 800 2–11 åringar i denna rapport.

Ungdomsundersökning 2017

Intervjuundersökning av ett urval ungdomar mellan 11 och 15 år och deras föräldrar. För att inte ungdomar ska få övervikt jämfört med befolkningen i stort så är det endast 215 av dem som ingår i ”Svenskarna och internet 2017”.

Antal intervjuade: 355 ungdomar och 355 föräldrar.

Kapitel 9 om barns digitala kompetens baserar sig på deltagare som ingår i sammanställningen Eleverna och internet. Där ingår 531 ungdomar som fyller 11–19 år i år (2017). De fördelar sig enligt följande

Ålder i år (2017) Antal intervjuade Andel pojkar Andel flickor
11-13 år (Mellanstadiet) 146 61% 39%
14-16 år (Högstadiet) 208 48% 52%
17-19 år (Gymnasiet) 177 53% 45%
Totalt 11-19 år 531 53% 46%


Tabellbilaga

Fullständig tabellbilaga finns att ladda ner i Excel-format här.

Författare

"Svenskarna och internet 2017" är skriven av Pamela Davidsson och Anders Thoresson.

Presentation från släppet av Svenskarna och internet 2017

Pamela Davidsson och Måns Jonasson från Internetstiftelsen presenterar Svenskarna och internet 2017.
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn