.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 1

Allmänt om utvecklingen

15 min läsning

Så gott som alla i Sverige har tillgång till internet i sitt hem 2017. Det vanligaste sättet att använda internet dagligen är dock via sin mobiltelefon.

Yngre använder nätet oftare än äldre men i år är det första gången vår undersökning visar att en majoritet av de som är 76 år och äldre svarar att de använder internet. Äldre personer använder dock inte internet dagligen lika ofta som yngre. De har heller inte samma vana att använda internet i sin mobil dagligen som yngre personer.

Det genomsnittliga antalet datorer i hushållen har för länge sedan planat ut, medan surfplattorna fortsätter att bli fler. I de flesta hushåll i Sverige idag finns också såväl dator som smart mobil och surfplatta.

Bredband via fiber blir allt vanligare. Årets undersökning är den första där en majoritet av hushållen är uppkopplade till internet via fiber medan anslutningar via kabel-tv och adsl-uppkopplingar blir allt ovanligare.

Sammanfattning av utvecklingen

Tillgång i hemmet

Diagram 1.1

Andel av befolkningen (12+ år) som har tillgång till dator, internet, bredband respektive surfplatta i hemmet, samt andel som har tillgång till en smart mobil. Åren 1995–2017.

Tillgången till internet, bredband, dator och surfplatta i hemmet har ökat konstant sedan 1995. 95 procent av alla svenskar över 12 år har idag tillgång till internet i hemmet. På så här höga nivåer är det naturligt att ökningstakten har planat ut. Det är dock drygt en procentenhet fler som svarar att de har internet hemma jämfört med 2016. Förändringar i den här storleksordningen i ett urval av 3 000 personer inte kan sägas vara statistiskt säkerställda. Slutsatsen i år är dock att så gott som alla nu har tillgång till internet i sitt hem. Man behöver dock inte gå särskilt långt tillbaka i tiden för att få en annan bild. För fem år sedan, 2012 hade 89 procent tillgång till internet hemma och vid millennieskiftet hade enbart varannan tillgång till internet hemma.

91 procent har tillgång till bredband hemma, vilket är samma nivå som för ett år sedan men mer än en fördubbling sedan 2005 då 43 procent hade bredband hemma.

93 procent av svenskarna har en dator i hemmet, vilket är en aning mer än förra året. För drygt 20 år sedan, 1995, fanns det datorer i 25 procent av alla hem. Andelen hushåll med dator har mer än trefaldigats på 20 år.

Det är alltså fler som har tillgång till internet hemma än vad det är som har datorer i hemmet. Numera behövs det ingen dator för att ansluta sig till internet.

Det är 98 procent av Sveriges befolkning som har en mobiltelefon och 85 procent av befolkningen har en smart mobil. Det är en ökning med 4 procentenheter sedan förra året (2016) då 81 procent av befolkningen hade en smart mobil.

Drygt två tredjedelar (69 %) av svenskarna har minst en surfplatta i hemmet. 2010 var surfplattan årets julklapp och i början av 2011, när de första mätningarna om surfplattor gjordes, var det bara 5 procent av hushållen som hade en surfplatta. Ökningen var snabb och redan 2014 fanns det surfplattor i mer än hälften av alla hushåll.

Internet hemma

I åldrarna upp till och med 65 år har minst 98 procent tillgång till internet hemma.

Har tillgång till internet hemma

Diagram 1.2

Andel av befolkningen (56+ år) som har tillgång till internet hemma 2010–2017.

Ända upp i åldrarna 66–75 år är det så gott som alla, 95 procent, som har tillgång till internet hemma. Men bland den äldsta gruppen i undersökningen, de över 76 år, har enbart två tredjedelar (68 procent) tillgång till internet hemma. Nära en tredjedel är alltså utan internetuppkoppling i hemmet. Mer om dem kan man läsa i kapitel 10.

Har internet hemma respektive använder internet

Diagram 1.3

Andel av befolkningen (12+ år) som har tillgång till internet hemma och som använder internet (oavsett plats) 2011–2017.

Det var 91 procent av befolkningen som vid intervjutillfället i mars 2017 hade använt en internetuppkoppling hemma ”under den senaste månaden”. Det motsvarar 96 procent av alla internetanvändare.

Använder internet

Diagram 1.4

Andel av befolkningen (12+ år) som minst någon gång använder internet respektive använder internet i mobilen 2017.

I åldrarna upp till 55 år använder så gott som alla internet (mer än 99 %). Sedan sjunker andelen internetanvändare med stigande ålder. 98 procent av de mellan 56 och 65 år använder internet. Sammantaget är det över 99 procent av befolkningen i arbetsför ålder, 16–65 år, som använder internet. I åldern 66–75 år använder 92 procent internet.
Bland befolkningen över 76 år, är det nu över hälften, 56 procent, som använder internet och 52 procent som använt det hemma senaste månaden. I den åldersgruppen är det 12 procent som inte använder internet trots att de har tillgång till det hemma.

Mer än 8 av 10 (85 %) av befolkningen använder internet i mobilen. I åldrarna upp till 55 år är det mer än 93 procent som använder internet i mobilen, men sedan sjunker användningen kraftigt med stigande ålder. 84 procent i åldern 56–65 år använder internet i mobilen, Drygt 7 av 10 (71 %) av 65–76-åringarna och nära var tredje (30 %) av de över 76 år använder internet i mobilen.

Använder internet i olika utrustning

Använder internet i olika utrustning (någon gång)

Diagram 1.5

Andel av befolkningen (12+ år) som någon gång använder internet i dator, mobiltelefon respektive surfplatta fördelat på ålder 2017.

I samtliga åldersspann mellan 12 och 45 år ligger internetanvändningen på 95 procent eller mer i såväl dator som mobiltelefon. I samma grupper använder över ungefär två av tre internet i surfplatta någon gång (mellan 64 och 77 procent). Bland de som är 46 år eller äldre är det fler som använder dator för att nå internet medan mobiltelefon inte är så vanligt. Oavsett ålder är surfplatta det minst vanliga att använda för att nå internet.

Använder internet i olika utrustning (dagligen)

Diagram 1.6

Andel av befolkningen (12+ år) som dagligen använder internet i dator, mobiltelefon respektive surfplatta 2017.

Ser man till den dagliga användningen är det däremot mobiltelefonen som är klart vanligast upp till 55 år. I åldersgruppen 16–35 gör 96 procent det dagligen. Det går att dra slutsatsen att så gott som alla mellan 16 och 35 år, som har en smart mobil, använder internet i den dagligen. Sett till hela befolkningen är det mobiltelefonen som är det vanligaste sättet att nå internet dagligen (76 procent av befolkningen).

För personer över 55 år är det inte lika vanligt att använda internet dagligen och de som gör det använder främst dator. Det är värt att notera att även bland de som är 76 år eller äldre är det två av fem som dagligen använder internet i en dator.

Surfplattan har inte slagit igenom som dagligt redskap för att använda internet. Det är ungefär en tredjedel av befolkningen som dagligen använder internet via en surfplatta. Det är ingen större skillnad mellan åldrarna förutom att inte ens var femte i åldersgruppen 16–25 år dagligen använder surfplatta. Den åldersgruppen är också de som flitigast använder internet dagligen i dator och mobiltelefon. Även äldre avviker. Bland personer över 76 år använder endast 14 procent internet i en surfplatta dagligen.

Använder internet på olika platser

Hur har du anslutit till internet den senaste månaden?

Diagram 1.7

Andel av befolkningen (12+ år) som kopplade upp sig på olika vis till internet under ”den senaste månaden”, 2017.

Det är allra vanligast att koppla upp sig till internet hemma. Det är mer än 90 procent av deltagarna som svarat att de gjort det den senaste månaden. Det är även vanligt att koppla upp sig via mobilnäten. Det är över 70 procent av befolkningen som gjort det senaste månaden. Sett till hela befolkningen är det 46 procent som kopplat upp sig på skolan eller jobbet. För mer statistik kring internet på arbetet, se kapitel 3.

Var fjärde svensk har kopplat upp sig via publika wifi-nätverk medan drygt var tionde har gått över till någon vän och kopplat upp sig där (privata nätverk). Det är främst unga 12–15 år som kopplar upp sig hemma hos andra (60 % av 12–15 åringarna gör det, 20 % av 16–25 åringar, men inte ens 5 % av de över 45 år gör det). Få svenskar (2 %) går till en allmän plats och lånar en dator för att använda internet.

Innehav av utrustning

Genomsnittt antal i hushållen

Diagram 1.8

Genomsnittligt antal datorer och surfplattor i hushållen, åren 2011–2017.

Det finns i genomsnitt lite drygt två datorer i varje hem. Med dator avses här bärbara och stationära datorer, inte surfplattor. Antalet ökar inte längre utan har legat på samma nivå i flera års tid. I enpersonshushåll finns det i genomsnitt 1,5 dator medan det i hushåll med barn finns i genomsnitt 2,5 datorer. Flest datorer, i genomsnitt 2,7, finns inte oväntat i hushåll där någon jobbar inom IT och kommunikation, medan de som jobbar inom vård har i genomsnitt 1,7 datorer i hushållet. Naturligtvis finns det ett samband mellan inkomst och antal datorer. I hushåll med en inkomst över 750 000 per år finns det i genomsnitt nära 3 datorer.

Medan antalet datorer i hushållen har planat ut så fortsätter det genomsnittliga antalet surfplattor i hemmen att öka. Nu finns det i genomsnitt 1,2 surfplattor i varje hushåll. I enpersonshushåll finns det i genomsnitt 0,6 surfplattor medan det i barnfamiljer finns i genomsnitt 1,9 surfplattor. Precis som med datorinnehav är det de som jobbar i it och kommunikationsbranschen som har flest (1,5) medan de som jobbar inom vården har 2 surfplatta hemma i genomsnitt. I hushåll med en inkomst över 750 000 kronor finns det i genomsnitt 2 surfplattor.

Utrustning i hemmet

Diagram 1.9

Andel hushåll som har dator, surfplatta respektive smart mobiltelefon 2011–2017.

93 procent av hushållen har en dator i hemmet. Det sker ingen nämnvärd ökning av andelen hushåll som ha en dator.

Det finns 1 smart mobiltelefon i 85 procent av alla hushåll. Det har varit en jämn tillväxt med 4 procentenheter per år de senaste tre åren.

Nu finns det en surfplatta i mer än två av tre hushåll. Även det är en ökning med 4 procentenheter på ett år. Det är samma ökningstakt som för smarta mobiler, även om tillväxten för surfplattor har planat ut något.

Kombinationer av utrustning i hemmen

Diagram 1.10

Andel hushåll som har olika kombinationer av dator, smart mobil och surfplatta 2017.

Det är vanligast att det finns såväl dator som smart mobiltelefon och surfplatta i ett hushåll. En majoritet, 62 procent av de svenska hushållen, har alla tre enheterna. Näst vanligast är att ha dator och smart mobiltelefon, vilket 20 procent av hushållen har. Hos 6 procent av hushållen finns enbart dator. Det är enbart i 1 procent av hushållen som det endast finns mobiltelefon och ingen dator eller surfplatta. Så även om mycket av internetanvändningen har gått över till mobilen så är det få svenskar som slutat ha en dator eller surfplatta.

Typ av mobiltelefon

Diagram 1.11

Andel av befolkningen (12+ år) som har olika modell av smart mobiltelefon, ingen smart mobil respektive ingen mobiltelefon 2017.

Iphone är den vanligaste mobilmodellen bland svenskarna. 46 procent har en Iphone, medan 39 procent har en Androidtelefon. Av dessa har 2 procentenheter båda modellerna. 2 procent har en annan modell. Ett fåtal, som har smart mobil, vet inte vilken modell de har. Utöver det är 14 procent av svenskarna utan en smart mobil.

Egen utrustning

Diagram 1.12

Andel av befolkningen (12+ år) som har en egen dator, surfplatta, mobiltelefon respektive smart mobiltelefon 2017.

Det är mycket vanligt att ha en egen mobiltelefon, vilket 98 procent av befolkningen (12 år och äldre) har. Eftersom nivån är hög sker så gott som ingen tillväxt. Post- och telestyrelsens statistik över svenska telekommunikationsmarknaden visar dessutom att vi har över 11 miljoner privata mobilabonnemang i Sverige, vilket med tanke på att befolkningen är 10 miljoner, innebär att många har mer än ett abonnemang. (PTS Svensk telekommunikationsmarknad 2016, statistik.pts.se.)

85 procent av befolkningen har en egen smart mobil. Det är en ständig ökning och sedan några år tillbaka är det mer vanligt att ha en egen smart mobiltelefon än att ha en egen dator. Det är 78 procent som uppger att de har en dator som de kan betrakta som sin egen. Det är samma nivå som de senaste sju åren.

Det är 42 procent som har en egen surfplatta.

Egen utrustning

Diagram 1.13

Andel av befolkningen som har en egen dator, surfplatta respektive smart mobiltelefon fördelat på ålder 2017.

Ungdomar mellan 16 och 25 år har i störst utsträckning egen dator (95 procent) medan 12–15-åringarna i högst utsträckning (55 %) har egen surfplatta, följt av de i åldern 56–65 år (47 %).

Typ av bredbandsanslutning hemma

Typ av bredbandsanslutning hemma

Diagram 1.14

Andel av befolkningen (16+ år) som uppger olika typer av bredbandsanslutning i hemmet 2011–2017. (Flera svar möjliga, så summan blir mer än 100 procent.)

andelen hushåll som har bredband via fiberkabel ökar. 2017 är det mer än hälften (51 %) av alla hushåll som uppger att de har fiber hemma. Medan andelen som har ADSL numera har sjunkit till vart femte hushåll (20 %). Andelen som har mobilt bredband (3G/4G) via router har ökat till 29 procent och är nu större än andelen som har ADSL.

Andelen som uppger att de har bredband via kabel-tv har minskat till 11 procent. Det är fortfarande många (6 %) som inte vet vad de har för bredband i hushållet. Det är vanligt att ungdomar (16–25 år) inte vet vad de har för sorts bredband (18 %), medan det enbart är 3 procent i åldern 36–75 år som inte vet vad de har för bredband i hemmet. Det är mer vanligt att kvinnor (9 %) inte vet än män (5 %).

Det är vanligare att ha fiber (55 %) om man bor i stad än på landet (41 %), samma för internet via kabel-tv (15 % i staden jämfört med 4 % i landsbygd) medan det är motsatta förhållandet för ADSL där det är (30 % landsbygd jämfört med 15 % stad) och mobilt bredband (36 % landsbygd jämfört med 26 % stad).

Trådlöst nätverk hemma

Diagram 1.15

Andel av befolkningen respektive andel av internetanvändarna som har trådlöst närverk hemma 2007–2017.

Drygt 9 av 10 hushåll har som har en internetanslutning har även ett trådlöst nätverk hemma, 87 procent av befolkningen. Ökningen har varit stor de senaste tio åren. 2007 hade enbart en dryg fjärdedel tillgång till trådlöst nätverk (27 % av hushållen).

Internet i mobilen

Använder internet i mobiltelefon

Diagram 1.16

Andel av befolkningen (12+ år) som använder internet i mobilen varje dag respektive någon gång åren 2007–2017.

Det sker fortfarande en ökning i andelen svenskar som använder internet i sina mobiltelefoner. Det är 85 procent av befolkningen som använder internet i mobiltelefon och 76 procent av befolkningen som gör det dagligen.

Internet i mobilen

Diagram 1.17

Andel av befolkningen i olika åldrar som använder internet i mobilen olika ofta, 2017.

I åldrarna upp till 45 år är det över 90 procent av befolkningen som använder internet i mobilen dagligen. Sedan sjunker andelen av den dagliga användningen. Även bland 66–75 åringar är det mer än hälften som använder internet i mobiltelefonen dagligen.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn