.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 11

Bra och dåligt med internet

8 min läsning

Internet är på många sätt en mycket bra teknik, enligt internetanvändarnas egna bedömningar. Här erbjuds mycket information, man kan hålla kontakt med familj och vänner samt handla och sköta bankärenden. Men samtidigt finns det brister.

Inte bara kriminalitet och bristande säkerhet utan själva innehållet på internet har dåliga egenskaper. Bristande källkritik, falsk information och rent skräp. Till detta kommer hat och mobbning och att användningen kan ta över, ta för mycket tid och ibland leda till ett beroende.

Det bästa med internet

Det bästa med internet är all information som erbjuds och finns tillgängligt, tycker två av tre (61 %) internetanvändare. För en majoritet av svenskar har internet även blivit den viktigaste källan till information.

Vad är bra med internet?

Diagram

11.1. Andel av de öppna svaren på frågan vad som är bäst med internet som kan kategoriseras inom sju områden. (n=1931).

Tillgängligheten, snabbheten och att man kan hitta det man vill är det som uppskattas mest med informationen på internet.

Det bästa med informationen på internet

Diagram

11.2 Andel av de totala svaren som lyfter fram internets informativa egenskaper.

En del av dem som svarar att informationen är det bästa med internet lyfter fram att allt finns på internet. Andra betonar fakta och kunskap och åter andra lyfter fram mångfald.

Internet möjliggör även kommunikation med andra människor. Men att denna egenskap är det bästa med internet lyfts fram av betydligt färre än de som betonar internets informativa egenskaper. Här är det främst möjligheten att hålla kontakt med andra över geografiska avstånd som nämns som det bästa (5 %), sedan kommer e-posten (2 %) och möjligheten till sociala kontakter (2 %).

En bra sak med internet är att det underlättar ekonomi och handel. Det som uppskattas allra mest här är möjligheten att betala räkningar och göra bankärenden (6 %). En bra allmän egenskap hos internet är dess öppenhet och frihet som också lyfts fram (2 %).
Få personer lyfter upp internets roll för arbetslivet (1 %) eller för nöjen och underhållning (1 %). Det bästa med internet, tycker en bred majoritet, är den information som gjorts tillgänglig, inte hur det underlättar arbetet eller har ökat tillgången till musik, film, video eller andra nöjen.

Det sämsta med internet

Även om internet har många goda egenskaper finns det saker som användarna tycker är dåliga. Internet har en baksida. Det gäller framför allt innehållet (44 %), men också säkerheten (24 %). Tekniken kan vara mindre pålitlig (7 %) och användningen svår (5 %). Internet har också en del negativa effekter (14 %).

Vad är dåligt med internet?

Diagram

11.3 Andel av de öppna svaren på frågan vad som är dåligt med internet som kan kategoriseras inom sex områden. ( n=1484).

Vad är dåligt med innehållet på internet?

Diagram

11.4 Andel av de totala svaren som lyfter fram dåliga egenskaper med innehållet på internet.

12 procent nämner att det sämsta med innehållet på internet är förekomsten av falsk information. Andra nämner att allt, även det dåliga, finns osorterat om vartannat (5 %). Reklamen på nätet är dåligt uppger 5 procent och 4 procent menar att det finns mycket skräp på internet.

Dåligt med internet är också den bristande säkerheten (5 %). Att det förekommer bedrägerier och kriminalitet (5 %), att den personliga integriteten är hotad (5 %) och att andra kan komma åt vad man gör på internet (3 %). Övervakning förekommer också som svar (3 %).

En del lyfter fram de negativa effekter som användningen av internet kan ge upphov till. Internet har en tendens att ta för mycket tid (6 %) och kan ge upphov till beroende (5 %).

En annan dålig sak med internet är att det främjar mobbning (6 %) och hatbrev (4 %). En bidragande orsak till detta är anonymiteten (3%). Detta förs i synnerhet fram av de yngre.

Dåligt med internet är också att tekniska problem kan uppstå. Det kan vara uppkopplingsproblem (3 %) eller virus (2 %). Tekniken är sårbar och känslig (4 %). Detta lyfts främst fram av de äldre. De äldre nämner också att det finns användarproblem. Det är till exempel krångligt (2 %) och svårt (1 %) att hitta det man söker.

Ökad oro för större internetföretag

Oron för att stora internetföretag som Google och Facebook ska kränka den personliga integriteten har ökat under senare år. 2014 uppgav 27 procent av internetanvändarna att de kände stor eller mycket stor oro inför denna typ av företag. Idag har andelen ökat till 33 procent.

Däremot har inte oron för att myndigheterna ska kränka integriteten ökat. I dag är det något färre (15 %) som känner en sådan oro jämfört med 2014 (19 %).

Stor eller mycket stor oro för att den personlig integritet ska kränkas

Diagram

11.5. Andel av internetanvändarna som hyser stor eller mycket stor oro för att den personliga integriteten ska kränkas av myndigheter respektive stora företag som Google och Facebook.

Mobbning på internet

Att bli mobbad eller besvärad av någon på internet är spritt särskilt bland de yngre. Men att någon använder internet för att mobba eller besvära någon annan förekommer också bland de äldre. Andelen som drabbats är mindre men andelen där mobbningen får allvarliga konsekvenser är nästan lika stor, omkring 1 procent i alla åldersgrupper utom i åldern 12-15 år där det är 3 procent och i åldern 16-25 år där andelen allvarligt drabbade är 2 procent.

Andel som blivit mobbade eller besvärade av någon på internet?

Diagram

11.6. Andel av internetanvändarna i olika åldersgrupper som har blivit mobbade eller besvärade av någon på internet.

Känner någon som blivit mobbad eller besvärad av någon på internet

Diagram

11.7. Andel av internetanvändarna i olika åldersgrupper som känner någon som blivit mobbad eller besvärad av någon på internet.

Fler dåliga sidor idag än för åtta år sedan

De bra sidorna hos internet som lyfts fram idag omnämndes också för åtta år sedan i Svenskarna och internet 2008. Det är möjligheten att söka information och kunskap, sköta bankärenden, e-handla och underhålla kontakter. Men det är många fler idag som tar upp internets dåliga sidor. Det gäller framför allt problem med innehållet, falsk information och reklam. Men också hotet mot den personliga integriteten och risken för bedrägerier.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn