.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 3

Barn och internet

9 min läsning

Internet går allt längre ner i åldrarna. I dag har tre av fyra tvååringar testat och mer än hälften av alla treåringar är dagliga internetanvändare.

Tillgången till surfplattor har varit en bidragande orsak till det flitiga användandet och bland förskolebarnen är det ungefär lika många som använder internet varje dag som också har en surfplatta. Även mobilanvändandet ökar och bland åttaåringarna har hälften en egen smart mobil. Förskolebarnen använder internet till video och spel för att under de första skolåren öka sina sociala kontakter och informations- och faktasökande. I åldern 12-15 år har nästan var fjärde varit utsatt för mobbning, framförallt flickorna.

Barns tillgång till och användning av internet

Nästan alla skolungdomar, över 90 procent, från sex års ålder använder internet. Allt fler gör det varje dag. En majoritet av sjuåringarna (59 %) använder internet dagligen.

De stora förändringarna de senaste fem åren har skett bland de yngre barnen. Internet går allt längre ner i åldrarna. Redan vid två års ålder har tre av fyra (72 %) börjat använda internet. Över hälften av barnen som är tre år och äldre är nu dagliga användare.

Tvååringars internetanvändning

Diagram

3.1. Andel av de som är två år som använder internet någon gång och dagligen.

Barns internetanvändning

Diagram

3.2. Andel av 3- till 6-åringar som någon gång använde internet under åren 2011 till 2016.

Redan för några år sedan använde mer än 90 procent av alla barn över sex år internet. De förändringar som skett under de senaste åren har varit bland förskolebarnen. Det syns ännu tydligare om vi jämför den dagliga internetanvändningen under de senaste åren. Här har det blivit fler dagliga användare i alla åldrar upp till åtta år.

Daglig användning av internet bland barn  

Diagram

3.3. Andel av 2- till 11-åringar som dagligen använde internet under åren 2011 till 2016.

Internet är idag allmänt spritt bland barnen från fyra till fem års ålder, men samtidigt är skillnaderna stora. Bland treåringarna är hälften dagliga användare medan den andra hälften alltså bara använder internet någon gång ibland. När de några år senare börjar skolan kvarstår dessa skillnader.

Tillgången till surfplattor har varit en bidragande orsak till det flitiga användandet bland förskolebarnen och det är ungefär lika många som använder internet varje dag som också använder en surfplatta dagligen.

Barns dagliga användning av internet, surfplatta och smart mobil

Diagram

3.4. Andel av barn i olika åldrar som dagligen använder internet, surfplatta och smart mobil.

Många yngre barn får kännedom om internet via föräldrarnas mobiler innan de själva har tillgång till en egen smart mobil.

Hälften av alla åttaåringar har tillgång till en egen mobil i åttaårsåldern och över 90 procent av tioåringarna. Det är en internationellt sett hög siffra. I de flesta andra länder får barnen tillgång till en egen mobil långt senare.

Barns tillgång till en egen mobil

Diagram

3.5. Andel av barnen i olika åldrar som enligt föräldrarna har tillgång till en egen mobil.

Barns aktiviteter på internet

Video och spel dominerar bland förskolebarnen, men under de första skolåren ökar både sociala kontakter och informations- och faktasökande. Spelandet fortsätter dock liksom videotittandet.

Spela spel

Diagram

3.6. Andel barn i olika åldrar som spelar spel på internet någon gång och dagligen.

Titta på tv och video

Diagram

3.7. Andel barn i olika åldrar som tittar på tv och video på internet någon gång och dagligen.

De små barnen prövar tidigt olika sorts pedagogiska spel och appar. En majoritet (61 %) av barnen i tvåårsåldern har åtminstone någon gång prövat. Detta pågår upp till elvaårsåldern. Det dagliga användandet är dock begränsat vilket innebär att läroapparna inte dominerar barnens internetanvändande.

Redan i sexårsåldern börjar en del barn söka efter information på internet. Allt fler gör det med ökande ålder och vid elva år har de flesta (91 %) sökt information på nätet. Aktiviteten är dock inte så hög. I tio till elva års ålder söker en av fyra (25 %) dagligen efter information och fakta på internet.

Skillnaderna är stora i hur barn använder internet i skolan. I nioårsåldern använder drygt hälften (59 %) internet för skolarbete åtminstone någon gång. Den andra hälften gör det aldrig. Få använder internet för skolarbete dagligen.

Användning av läroappar, faktasökning och internet för skolarbete

Diagram

3.8. Andel av barnen i olika åldrar som någon gång använt sig av läroappar, sökt efter information och fakta och använt internet för sitt skolarbete.

Daglig användning av läroappar, faktasökning och internet för skolarbete

Diagram

3.9. Andel av barnen i olika åldrar som dagligen använder sig av läroappar, söker efter information och fakta och använder internet för sitt skolarbete.

Ungefär när barnen börjar skolan börjar de kommunicera med andra via internet. En av fyra sjuåringar, var tredje åttaåring och mer än hälften av nioåringarna har prövat, men det dröjer upp till tonåren innan nästan alla skickat textmeddelanden.

I början är det fråga om enstaka textmeddelanden någon gång och det dröjer tills barnen är elva år eller mer innan det blivit en daglig aktivitet för en majoritet.

Skriva textmeddelanden och besöka sociala nätverk

Diagram

3.10. Andel av åldersgruppen som någon gång besöker sociala nätverk eller skickar textmeddelanden.

Pojkar och flickor på sociala nätverk (dagligen)

Diagram

3.11. Andel av pojkar och flickor i olika åldrar som dagligen besöker sociala nätverk.

Barns och föräldrars oro

Vi har frågat föräldrar om deras barn råkat ut för något på internet som upprört eller oroat dem. Ju äldre barn blir desto vanligare är det att de någon gång råkar ut för något på internet som upprör eller oroar dem. I åldern två till elva år har en av fyra (26 %) råkat ut för något sådant. En liten ökning har skett sedan 2015 då 21 procent uppgav att deras barn upprörts.

I tonåren har mer än var tredje (39 %) blivit oroad eller upprörd av något på internet. Hälften av flickorna (50 %) har upprörts jämfört med drygt en av fyra pojkar (29 %). För 8 procent av flickorna och 5 procent av pojkarna har det skett upprepade gånger.

Barn 2-11 år som någon gång upprörts av något de sett på internet

Diagram

3.12. Andel av barnen 2-11 år där föräldrarna uppger att barnet någon gång upprörts eller oroats av något de sett på internet

Barn 12-15 år som någon gång upprörts av något de sett på internet

Diagram

3.13. Andel av barn 12-15 år där föräldrarna uppger att det någon gång upprörts eller oroats av något de sett på internet

Hur ofta brukar ni i skolan tala om hur ni kan skydda er mot mobbning på nätet

Diagram

3.14. Andel som någon gång i skolan brukar tala om hur de kan skydda sig mot mobbning på nätet samt de som minst varje vecka talar om det i skolan 2016.

När vi frågade ungdomar om hur ofta de pratar om att skydda sig på nätet var det 81 procent av mellanstadieeleverna som uppgav att de någon gång pratat om hur de skulle skydda sig mot mobbning i skolan. Bland högstadieeleverna var det 84 procent som uppgav att de i skolan pratat om det någon gång.

Var tionde mellanstadieelev (12 %) har utsatts för mobbning på nätet någon gång. Bland högstadie- och gymnasieeleverna är det mer än var femte elev (23 % respektive 22 %) som drabbats av mobbning på nätet.

Har någon gång blivit mobbad eller besvärad av någon på internet

Diagram

3.15. Andel som någon gång blivit mobbad eller besvärad av någon på internet, fördelat på kön 2016.

När vi bryter ner för respektive kön hur ofta ungdomarna blir mobbade ser vi att bland elever på högstadiet och gymnasiet är det i högre utsträckning flickor som drabbas. Nästan tre av tio flickor, 29 procent, på högstadiet upplever att de blivit mobbade någon gång. På gymnasiet är det var fjärde flicka, 26 procent, som någon gång blivit mobbad på nätet. Att flickor drabbas i högre grad än pojkar är alltså uppenbart, frågan är om det beror på vilka tjänster flickor använder eller hur de använder internet. Eller om det helt enkelt hänger ihop med att kvinnor generellt sett är mer utsatta på nätet jämfört med män.

Vi har också frågat de elever som säger att de utsatts för nätmobbning hur allvarlig de upplevde att mobbningen var. Majoriteten upplevde den inte som särskilt allvarlig, men det var ändå 13 procent av mellanstadieeleverna och 19 procent av gymnasieeleverna som upplevde den som ganska allvarlig. Högstadiet sticker ut rejält, där säger 37 procent av de utsatta eleverna att mobbningen var ganska allvarlig eller mycket allvarlig.

"Hur allvarligt upplevde du det?" (Andel av de 20% som blivit mobbade)

Diagram 3.16

Av de som blivit mobbade, hur stor andel som skattat olika grad av hur allvarligt det var 2016.

Även om endast en minoritet av eleverna själva utsatts för mobbning känner många elever till kompisar som blivit utsatta. Bland mellanstadieeleverna är det 24 procent som uppger att de känner någon eller några som blivit utsatta för mobbning, på högstadiet är det vanligare (43 %) och bland de äldsta eleverna är det över hälften, 56 procent, som uppger att de känner någon eller några som blivit utsatta för mobbning.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn