.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 1

Allmänt om internetutvecklingen

10 min läsning

Även den dagliga användningen i hemmet ökar, framförallt i gruppen 66-75 år. Det blir allt vanligare att ha både dator, surfplatta och smart mobil.

Det finns nu i genomsnitt 2,07 datorer och 1,3 surfplattor per hushåll. Åtta av tio har en smart mobil och nästan alla (98 %) har mobil.

I dag använder nästan alla svenskar internet. Andelen hushåll med dator har mer än tredubblats på 20 år och ligger sedan en tid tillbaka stabilt över 90 procent. Tiden som ägnas åt internet ökar för varje år. 2016 lägger vi lite drygt en femtedel av vår vakna tid på nätet.

Tillgång till internet

Tillgång i hemmet

Diagram

1.1. Andel av befolkningen (12+ år) som har tillgång till internet, bredband, dator respektive surfplatta i hemmet.

Allt sedan vi inledde våra mätningar 1995 har tillgången till internet, bredband, datorer och surfplattor i hemmet fortsatt att öka, men takten har nu mattats av.

93 procent har idag tillgång till internet i hemmet. Vår undersökning visar en liten ökning sedan 2015, från 92,8 till 93,4 procent.

91 procent har tillgång till bredband hemma, vilket är en ökning med lite drygt 1 procentenhet på ett år, men mer än en fördubbling sedan 2005 då det var 45 procent som hade bredband hemma.

92 procent av svenskarna har en dator i hemmet, vilket är lika stor andel som förra året. För tjugo år sedan, 1996, fanns det datorer i 27 procent av alla hem. Andelen hushåll med dator har mer än tredubblats på 20 år.

I dag att det alltså fler som har tillgång till internet hemma än vad det är som har datorer i hemmet. Numera behövs det ingen dator för att ansluta sig till internet.

Nästan två tredjedelar (65 %) av svenskarna har minst en surfplatta i hemmet. 2010 var surfplattan årets julklapp och i början av 2011, när de första mätningarna om surfplattor gjordes, var det bara 5 procent av hushållen som hade en surfplatta. Ökningen var raketartad och 2014 fanns det surfplattor i mer än hälften av alla hushåll.

Har internet hemma

Diagram

1.2. Andel av befolkningen (56+ år) som har tillgång till internet hemma.

Redan 2010 hade mer än 94 procent i alla åldrar upp till 55 år tillgång till internet hemma. För de över 55 år har tillgången till internet hemma ökat stadigt med några procentenheter varje år. Bland de som är 66-75 år var det nästan två tredjedelar (64 %) som hade internet i hemmet 2010. Sex år senare, 2016, är det 93 procent i denna åldersgrupp som har tillgång till internet i hemmet. Bland dem som är 76 år eller äldre, är det nu mer än hälften (56 %) som säger att de har tillgång till internet i hemmet. För sex år sedan var det bara drygt var fjärde (27%) i åldersgruppen som hade tillgång till internet i hemmet.

Har internet hemma respektive använder internet

Diagram

1.3. Andel av befolkningen (12+ år) som har tillgång till internet hemma, använder internet och som använder internet hemma 2011-2016.

Men att ha tillgång till internet hemma betyder inte att man använder det. 93 procent av befolkningen använder internet och 91 procent gör det hemma. Det finns alltså en liten del som använder internet, men som inte gör det hemma. 2007 var skillnaden större, då var det 76 procent som använde internet och 71 procent som gjorde det hemma.

Använder internet

Diagram

1.4. Andel av befolkningen (12+ år) som använder internet, överhuvudtaget, hemma respektive i mobilen 2016.

I åldrarna upp till 55 år använder så gott som alla (mer än 99 %) internet och de flesta gör det hemma (mer än 97 %). Sen sjunker andelen internetanvändare med stigande ålder. 88 procent av de mellan 66-75 år använder internet och 86 procent gör det hemma. Men som tidigare nämnts är det 93 procent som har tillgång till internet hemma, vilket alltså innebär att 7 procent av dem inte använder internet hemma trots att de har tillgång till det.

Bland de över 76 år, är det nästan hälften, 48 procent, som använder internet och 46 procent som gör det hemma. I denna åldersgrupp är det 10 procent som inte använder internet trots att de har tillgång till det hemma.

Nästan 8 av 10 (78 %) i befolkningen använder internet i mobilen. I åldrarna upp till 45 år är det mer än 95 procent som använder internet i mobilen, men sedan sjunker användningen kraftigt med stigande ålder. Två av tre (67 %) i åldern 56-65 år använder internet i mobilen, knappt häften (49 %) av 65-76 åringarna och endast var sjätte (16 %) av de över 76 år använder internet i mobilen. Mer om användning i mobilen i kapitel 2.

Använder internet någon gång och dagligen hemma 2007-2016

Diagram

1.5 Andel av befolkningen (12+ år) som använder internet överhuvudtaget respektive som dagligen använder internet hemma.

Den dagliga användningen av internet hemma ökar i alla åldrar. 2007 använde halva befolkningen (52 %) internet hemma dagligen. I dag är motsvarande siffra 82 procent.

Använder internet dagligen hemma

Diagram

1.6. Andel av befolkningen i olika åldrar som dagligen använder internet hemma.

Det är framförallt i åldersgruppen 66-75 år som den dagliga användningen i hemmet ökar mycket, med ungefär 7 procentenheter, från 62 – 69 procent sedan förra året, medan ökningen bland de över 76 år inte är lika stor, från 29 – 31 procent. Detta avspeglar sig även i den tid som läggs på internet i hemmen varje vecka.

Tiden vi ägnar åt internet

Det är svårt att mäta tid i den här typen av undersökningar. Det blir en uppskattning som den som svarat gör. I Svenskarna och internet har vi alla år ställt samma fråga till internetanvändarna över 16 år: ”Hur många timmar och minuter i veckan använder du internet?”. Eftersom frågan varit den samma antar vi att eventuella fel har varit ungefär de samma genom årens lopp.

Tiden som ägnas åt internet ökar för varje år. 2016 ägnar svenska internetanvändare i genomsnitt 24 timmar i veckan åt internet, lite drygt en femtedel av den vakna tiden.

Tiden för internet i hemmet är 13,8 timmar per vecka vilket blir i genomsnitt nästan 2 timmar om dagen.

Genomsnittlig tid per vecka som internetanvändare ägnar sig åt internet hemma och totalt

Diagram

1.7. Genomsnittlig tid (timmar per vecka) som internetanvändarna (16+ år) använder internet per vecka totalt och hemma.

Tiden vi ägnar åt internet sjunker med stigande ålder. Personer mellan 16-25 år ägnar i genomsnitt nästan 40 timmar i veckan åt internet. Det kan låta mycket, men många av dessa är studenter som dels spenderar mycket tid hemma och dels använder internet i sina studier. Studietiden räknas också med i totaltiden.

Internet totalt (timmar per vecka)

Diagram

1.8. Genomsnittlig tid (timmar per vecka) som kvinnor respektive män ägnar åt internet 2016.

Tiden som användarna ägnar åt internet har ökat i de flesta åldrar från 2015 till 2016, men inte i den äldsta åldersgruppen (76+). Där är tiden som ägnas åt internet i princip oförändrad kring 7 timmar per vecka och har legat på den nivån i flera år.

Genomsnittlig internettid bland användarna på olika platser

Diagram

1.9. Genomsnittlig tid (timmar per vecka) som användare ägnar åt internet hemma, på arbetet, i skolan eller på andra platser (än hemma, skola eller arbete) samt den tid som ägnas åt internet i mobilen 2015 och 2016.

Tiden vi använder till internet har ökat på alla platser det senaste året.

Utrustning i hemmet

Andelen hushåll som har en dator har stagnerat strax över 90 procent. I år, 2016, är det 92 procent av alla hushåll i Sverige som har minst en dator. Det finns datorer i minst 95 procent av alla hushåll med personer under 65 år. Det är först i åldern över 76 år som andelen hushåll med dator sjunker rejält, till 56 procent.

Till år 2012 ökade antalet datorer i de hem som redan hade dator. Sedan vände det och nu finns det i genomsnitt 2,07 datorer i varje hushåll. 77 procent av svenskarna har en dator som de kan använda som sin egen. 81 procent har en smart mobil vilket innebär att det är fler som har en egen smart mobil än som har en egen dator.

Genomsnittligt antal datorer och surfplattor i hushållen

Diagram

1.10 Genomsnittligt antal datorer och surfplattor i hushållen.

Antalet datorer i hemmen minskar något medan antalet surfplattor ökar. Det finns nu i genomsnitt 2,07 datorer och 1,13 surfplattor i hemmen, det vill säga inte riktigt dubbelt så många datorer som plattor.

Utrustning i hemmet

Diagram

1.11. Utveckling av andel av befolkningen som har tillgång till dator respektive surfplatta i hushållen respektive att de har smart mobiltelefon.

De flesta svenskar har tillgång till en kombination av flera olika sorters utrustning i hemmet. Det har blivit allt vanligare att ha tillgång till både dator, smart mobil och surfplatta. 58 procent av befolkningen har i dag tillgång till alla tre jämfört med 53 procent 2015. Det näst vanligaste är att ha tillgång till en dator och en smart mobil, vilket 21 procent av befolkningen har. Samtidigt blir det mindre vanligt att inte ha tillgång till något alls. Bara 6 procent har varken dator, smart mobil eller dator i hemmet.

Andel av befolkningen som har tillgång till olika kombinationer av utrustning i hemmet 2016

Diagram

1.12 Andel av befolkningen som har tillgång till olika kombinationer av utrustning i hemmet 2016.

Egen utrustning

Egen utrustning

Diagram

1.13. Utveckling av andel av befolkningen (12+ år) som har egen dator, surfplatta, mobiltelefon och smart mobil.

Utrustningen vi använder internet i blir allt oftare vår egen. Nästan 98 procent av befolkningen har en egen mobiltelefon och 81 procent av befolkningen har en smart mobil. 77 procent av befolkningen har en dator och 39 procent har en surfplatta som de kan använda som sin egen.

Egen utrustning

Diagram

1.14. Andel av befolkningen i olika ålder som har tillgång till smart mobil, egen dator respektive egen surfplatta.

I åldrarna upp till 75 år är det över 75 procent som har en dator som de kan använda som sin egen. Vanligast är det i åldern 16-25 år där 92 procent har en egen dator.

Upp till 45 års ålder har nästan alla (97 % eller fler) en smart mobil och upp till 55 år är det fler som har en egen smart mobil än som har en egen dator eller surfplatta. Men över 55 års ålder är det datorn som flest har som sin egen. Även bland befolkningen över 76 år är det nästan hälften som har en dator som de kan använda som sin egen.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn