.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 2

Nästan var tredje väljare uttrycker sina politiska åsikter på nätet

16 min läsning

Nätet är en plats där internetanvändarna både tar del av andras politiska åsikter och uttrycker sina egna. Vilka som diskuterar politik på nätet skiljer sig däremot mellan olika grupper i samhället.

I det här kapitlet undersöker vi hur de politiska samtalen på nätet går till. Vem medverkar, var sker diskussionerna och vilka ämnen florerar?

Vi ser att nära en tredjedel av internetanvändarna väljer att uttrycka sina politiska åsikter på nätet, exempelvis genom att dela inlägg på sociala medier, prata politik med sina vänner online eller delta i diskussionsforum. Däremot finns betydande skillnader både utifrån vilka som deltar i samtalet och vilka ämnen som diskuteras.

Nyckelinsikter från kapitlet

Politiskt intresse leder till fler diskussioner på nätet

 • Det är betydligt vanligare att delta i politiska diskussioner på nätet om intresset för politik är stort. Dessa mönster uppvisas genomgående i olika samhällsgrupper.
 • Politiskt intresse är däremot inte den enda faktorn som påverkar vilka som diskuterar politik på nätet, även ålder spelar in.

Kvinnor och män diskuterar politik på nätet på olika sätt

 • En större andel män än kvinnor har diskuterat politik på nätet under det senaste året. Detta beror till stor del på att det politiska intresset är mindre utbrett bland kvinnor.
 • Det finns däremot skillnader i hur kvinnor och män diskuterar politik på nätet som inte är kopplade till det politiska intresset.
 • Några skillnader mellan män och kvinnor är bland annat vilka ämnen som diskuteras och på vilket sätt diskussionerna förs. Det är exempelvis fler män som diskuterar politik i grupper på nätet medan det är ungefär lika stor andel kvinnor som män som delar politiska inlägg i sociala medier.

Förstagångsväljare är bland de mest aktiva i det politiska samtalet på nätet

 • Förstagångsväljare särskiljer sig genom att vara betydligt mer aktiva i det politiska samtalet på nätet än äldre personer.
 • Förstagångsväljare har även en betydligt mer positiv syn på internets och sociala mediers möjlighet att ge tillgång till mer politisk information och att ge möjlighet att påverka samhällsfrågor.

Äldre internetanvändare deltar sällan i det politiska samtalet på nätet

 • Trots att internetanvändande pensionärer generellt sett har ett stort intresse för politik, så deltar de betydligt mer sällan i det politiska samtalet på nätet.

Drygt hälften av internetanvändarna har ett stort intresse för politik

Diagram 2.1 visar hur stor andel av internetanvändarna som i december 2021 angav att de har ett stort intresse för politik. Det övre diagrammet visar skillnader i politiskt intresse mellan olika generationer. Det nedre diagrammet visar hur intresset skiljer sig mellan män och kvinnor i olika generationer.

Stort politiskt intresse

Diagram 2.1A

Bas: Internetanvändare 18+

Fråga: Hur allmänt politiskt intresserad är du?, Andel med mycket eller ganska stort intresse (svarsalternativ 4-5 av skala 1-5, där 1=Inte alls intresserad och 5=Mycket intresserad av politik), Valspecial 2022 

Stort politiskt intresse

Diagram 2.1B

Bas: Internetanvändare 18+ år

Fråga: Hur allmänt politiskt intresserad är du?, Andel med mycket eller ganska stort intresse (svarsalternativ 4-5 av skala 1-5, där 1=Inte alls intresserad och 5=Mycket intresserad av politik), Valspecial 2022 

 

62%
av män har ett stort politiskt intresse

Drygt hälften av internetanvändarna har ett stort intresse för politik. Andelen politiskt intresserade är som störst bland de äldsta internetanvändarna och sjunker sedan generellt med åldern. Både 80-talisterna och de yngsta, 00-talisterna skiljer sig däremot med en något större andel politiskt intresserade jämfört med närliggande generationer.

Det politiska intresset skiljer sig också mellan män och kvinnor. Omkring 6 av 10 män uppger att de har ett stort intresse för politik. Bland kvinnor är motsvarande andel drygt 4 av 10.

Skillnaden i politiskt intresse mellan män och kvinnor är genomgående mellan generationerna. Skillnaderna är däremot något mindre bland de äldsta internetanvändarna, födda på 20-/30-/40-talet, liksom bland de yngsta, 90-/00-talisterna.

Politiskt intresse är en viktig variabel att ta hänsyn till eftersom det är en av faktorerna som påverkar vilka som medverkar i det politiska samtalet på nätet. Nästa diagram 2.2 visar att det finns tydliga skillnader i politiskt intresse mellan de som diskuterar politik på nätet och de som inte gör det.

Politiskt intresse får fler att diskutera politik på nätet

Diagram 2.2 nedan visar hur stor del av internetanvändarna som har diskuterat någon politisk fråga på nätet fördelat på de som har ett stort intresse för politik och de som har ett lägre politiskt intresse.

Andel som har diskuterat politik på nätet

Diagram 2.2

Bas: Internetanvändare 18+ år

Fråga: Vilka politiska sakfrågor har du diskuterat på nätet under de senaste 12 månaderna? Andel som har diskuterat någon politisk fråga under det senaste året, Valspecial 2022 

Mer än dubbelt så många med stort intresse för politik har diskuterat någon politisk fråga på nätet under det senaste året jämfört med personer med lågt intresse.

Däremot, som nästa diagram 2.3 visar, är politiskt intresse inte den enda variabel som påverkar vilka som diskuterar politik på nätet.

Tjänstemän mer politiskt intresserade men arbetare har oftare diskuterat politik på nätet

Diagram 2.3 nedan visar andelen som har ett stort politiskt intresse och andelen som har diskuterat någon politisk fråga på nätet under 2021 utifrån olika bakgrundsvariabler.

Stort politiskt intresse / Diskuterat politisk fråga

Diagram 2.3

Bas: Internetanvändare 18+ år

Fråga: Hur allmänt politiskt intresserad är du? / Vilka politiska sakfrågor har du diskuterat på nätet under de senaste 12 månaderna?, Andel med stort politiskt intresse och andel som diskuterat någon politisk fråga på nätet under senaste året, Valspecial 2022 

Män och personer med arbetaryrken har i något högre grad diskuterat politik på nätet jämfört med genomsnittet.

Det är överlag betydligt fler som diskuterat någon politisk fråga på nätet om man också har ett stort intresse för politik. Bland personer med arbetaryrken är det däremot generellt en större andel som diskuterat politik på nätet, oavsett om intresset för politik är högt eller lågt. Faktum är att det är vanligare att tjänstemän är politiskt intresserade, medan arbetare mer ofta har diskuterat politik på nätet.

Betydligt fler förstagångsväljare diskuterar politik på nätet än pensionärer

Diagram 2.4 visar åter hur de allra yngsta väljarna, 00-talister, har varit särskilt aktiva i att diskutera politik på nätet under 2021.

Stort politiskt intresse / Diskuterat politisk fråga

Diagram 2.4

Bas: Internetanvändare 18+ år

Fråga: Hur allmänt politiskt intresserad är du? / Vilka politiska sakfrågor har du diskuterat på nätet under de senaste 12 månaderna?, Andel med stort politiskt intresse och andel som diskuterat någon politisk fråga på nätet under senaste året, Valspecial 2022 

Unga tar inte del av politiskt innehåll fullt lika frekvent som den äldre delen av befolkningen, vilket vi kan se i kapitel 1 – Politisk information och budskap på nätet. Trots det är de allra yngsta betydligt mer aktiva i att diskutera politik på nätet. Betydligt fler förstagångsväljare diskuterar politik på nätet jämfört med de internetanvändande pensionärerna.

Äldre väljare, de internetanvändande 20-, 30- och 40-talisterna, är alltså betydligt mindre delaktiga i det politiska samtalet på nätet trots att intresset för politik är högt. Det beror sannolikt på att de äldre generellt sett inte är lika internetvana som den yngre generationen. Tidigare undersökningar visar att en större andel av de äldre är mer ovana internetanvändare och det är sannolikt en faktor som påverkar även i det här fallet. I Svenskarna och internet 2021 går det att läsa mer om de äldres internetvanor.

Fler män än kvinnor har diskuterat politiska frågor på nätet under det senaste året

Diagram 2.5 visar andelen män respektive kvinnor i olika generationer som har diskuterat någon politisk fråga på nätet under 2021.

Diagram 2.5

Bas: Internetanvändare 18+ år

Fråga: Vilka politiska sakfrågor har du diskuterat på nätet under de senaste 12 månaderna? Netto - andel som har diskuterat någon sakpolitisk fråga, Valspecial 2022 

Andelen personer som har diskuterat någon politisk fråga på nätet under år 2021 skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Män har genomgående i generationerna mer ofta diskuterat politik under året, med undantag för de yngre väljarna, 90-, och 00-talisterna.

Politiskt intresse är en av de främsta anledningarna till att förstå varför fler män än kvinnor deltar i det politiska samtalet på nätet. Andelen personer med stort politiskt intresse skiljer sig mellan män och kvinnor i samtliga generationer, vilket diagram 2.1 visar.

Ser vi enbart till gruppen som har ett stort politiskt intresse, så tonas skillnaderna mellan män och kvinnor ut. Däremot kvarstår skillnader mellan hur män och kvinnor diskuterar politik på nätet och vilka ämnen som diskuteras. Det ska vi titta vidare på i diagram 2.7 och diagram 2.9.

Facebook är den vanligaste platsen för att uttrycka politiska åsikter på nätet, förutom bland de yngsta väljarna

Vi bad de internetanvändare som brukar diskutera politiska frågor på nätet att lista vilka platser på nätet där de har diskuterat eller delat sina politiska åsikter under 2021. Ordmolnet nedan visar var de politiska diskussionerna vanligen äger rum.

Diagram 2.6

Bas: Har diskuterat politisk fråga på nätet under de senaste 12 månaderna

Fråga: Var brukar du diskutera politik på nätet, Valspecial 2022 

Facebook är den plats på nätet där flest nämner att de har uttryckt sina politiska åsikter. Facebook är genomgående den plats som flest nämner, förutom bland de yngsta väljarna. Det ligger väl i linje med vilka sociala mediekanaler som unga använder för att ta del av politiskt innehåll – mer om det går att se i diagram 1.7 i kapitel 1 – Politisk information och budskap på nätet.

Bland de yngre väljarna är istället Instagram den plats där flest delat, diskuterat eller uttryckt politiska åsikter. Därefter kommer Facebook, Twitter och Discord på ungefär samma nivå.

Invandring/integration, sjukvård och energipolitik är de politiska frågor som flest har diskuterat på nätet under 2021

Totalt har cirka 3 av 10 internetanvändare vid något tillfälle under 2021 diskuterat någon politisk fråga på nätet - det visar Diagram 2.2 som redovisats tidigare i kapitlet. Ordmolnet nedan visar de ämnesområden som har diskuterats i högst utsträckning.

Diagram 2.7

Bas: Internetanvändare 18+ år

Fråga: Vilka politiska sakfrågor har du diskuterat på nätet under de senaste 12 månaderna?, Valspecial 2022 

Vilka ämnen som har diskuterats skiljer sig i viss mån mellan de yngsta och de äldsta. Bland förstagångsväljarna, är de tre vanligaste politiska sakområdena som diskuterats: miljö/klimat, skola/utbildning samt jämställdhet och invandring/integration på delad tredjeplats.

De internetanvändande pensionärerna har istället oftast diskuterat följande politiska frågor: pensioner, sjukvård, lag och ordning/brottsbekämpning samt invandring/integration. Pensioner är dock den enda politiska sakfråga som pensionärerna diskuterat mer ofta än förstagångsväljarna.

Vilka ämnen som diskuterats skiljer sig till viss del även bland män och kvinnor. Generellt har män diskuterat fler ämnen än kvinnor. Bland män är de tre vanligast förekommande ämnena:

 • Energipolitik
 • Invandring/integration
 • Lag och ordning/brottsbekämpning

De tre vanligaste ämnena bland kvinnor är:

 • Sjukvårdsfrågor
 • Miljö/klimat
 • Invandring/integration

Den enda politiska sakfråga som kvinnor har diskuterat mer ofta än män under året är jämställdhet.

Nästan var tredje förstagångsväljare har delat politiska åsikter på sociala medier under det senaste året

Diagram 2.8 nedan visar på vilket sätt internetanvändarna har uttryckt politiska åsikter på nätet 2021, och hur det skiljer sig mellan förstagångsväljare och pensionärer.

Diagram 2.8

Bas: Internetanvändare 18+ år

Fråga: Har du någon gång under de senaste 12 månaderna gjort något av följande?, Valspecial 2022, Obs! Skala 50%

30%
av förstagångsväljare har diskuterat politik på nätet med någon de känner

Det vanligaste sättet att uttrycka sina politiska åsikter på nätet är genom att dela eller skicka vidare inlägg i sociala medier, vilket 2 av 10 internetanvändare gjort under 2021.

Det är betydligt vanligare att diskutera politik på nätet med någon man känner (17 procent) än med personer man inte känner (10 procent).

Förstagångsväljarna är särskilt aktiva i att uttrycka sina politiska åsikter på nätet: Nära en tredjedel har uttryckt politiska åsikter genom att dela inlägg i sociala medier, och lika många förstagångsväljare har diskuterat politik med någon de känner på nätet.

Det är däremot även bland unga väljare mindre vanligt att diskutera politik med personer man inte känner, vilket bara cirka 1 av 6 har gjort under 2021.

Nästan dubbelt så många män som kvinnor har diskuterat politik på nätet med personer de inte känner

Diagram 2.9 nedan visar hur stor andel bland män och kvinnor som har uttryckt politiska åsikter på nätet under 2021.

Diagram 2.9

Bas: Internetanvändare 18+ år

Fråga: Har du någon gång under de senaste 12 månaderna gjort något av följande?, Valspecial 2022, Obs! Skala 50%

Kvinnor och män delar politiska inlägg på sociala medier i ungefär lika hög utsträckning. Däremot har en större andel män än kvinnor diskuterat politik på nätet både med personer de känner och okända. Nästan dubbelt så många män som kvinnor har diskuterat politik med okända på nätet.

Män har även i högre grad diskuterat politik i olika grupper på nätet. Det gäller både öppna grupper, där alla kan se och läsa inlägg, och slutna grupper, som endast medlemmar kan ta del av.

Vanligare bland förstagångsväljare att både försöka påverka andra och att själva påverkas av politiska åsikter på nätet

Diagram 2.10 visar andelen som under 2021 har försökt påverka andras politiska åsikter och andelen som själva ändrat sina åsikter genom att ta del av politiska diskussioner på nätet.

Det övre diagrammet visar internetanvändare i stort, samt skillnader mellan förstagångsväljarna och internetanvändande pensionärer. Det nedre diagrammet visar hur det skiljer sig mellan män och kvinnor.

Diagram 2.10A

Bas: Internetanvändare 18+ år

Fråga: Har du någon gång under de senaste 12 månaderna gjort något av följande?, Valspecial 2022, Obs! Skala 50%

Diagram 2.10B

Bas: Internetanvändare 18+ år

Fråga: Har du någon gång under de senaste 12 månaderna gjort något av följande?, Valspecial 2022, Obs! Skala 50%

8%
har försökt påverka andra att ändra politisk åsikt

Förhållandevis få, 8 procent, uppger att de försökt påverka andra att ändra åsikt under 2021. Ungefär lika många, 7 procent, svarar att de själva har ändrat sina åsikter efter att ha tagit del av politiska diskussioner/samtal på nätet.  ​

Det är vanligare bland förstagångsväljare att både försöka påverka andra (17 procent) och att själva påverkas (13 procent) av politiska diskussioner/samtal på nätet.

Dubbelt så många män som kvinnor uppger att de både har försökt påverka andra, och att de även själva har ändrat sina politiska åsikter efter att ha tagit del av politiska samtal på nätet.

Möjligheter till politisk information och samhällspåverkan

Knappt 1 av 4 tycker att internet ger dem större möjligheter att påverka samhällsfrågor

Diagram 2.11 nedan visar hur stor andel av internetanvändarna som i december 2021 instämde i fyra olika påståenden:

Internet / sociala medier ger mig större möjlighet att:

 • Ta del av politisk information
 • Påverka samhällsfrågor

Det övre diagrammet visar hur man ställer sig till internet i stort och det nedre visar motsvarande frågor för sociala medier.

Internet ger större möjligheter

Diagram 2.11A

Bas: Internetanvändare 18 + år

Fråga: I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden? Andel instämmer (svarsalternativ 4-5 av skala 1-5 + ingen uppfattning, där 1=instämmer inte alls och 5=instämmer helt), Valspecial 2022 

Sociala medier ger större möjligheter

Diagram 2.11B

Bas: Internetanvändare 18 + år

Fråga: I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden? Andel instämmer (svarsalternativ 4-5 av skala 1-5 + ingen uppfattning, där 1=instämmer inte alls och 5=instämmer helt), Valspecial 2022 

Mer än hälften av internetanvändarna (56 procent) upplever att internet har gett dem större möjligheter att ta del av politisk information, men bara en knapp fjärdedel (23 procent) anser att det ger dem större möjlighet att påverka samhällsfrågor.

Skillnaden är stor mellan förstagångsväljarna och de seniora väljarna, pensionärerna. Bland förstagångsväljarna är tilltron till internets möjligheter mycket hög – 9 av 10 unga anser att internet ger dem större möjligheter att ta del av politisk information och mer än hälften tycker att det ger dem större påverkansmöjligheter.

Bland de internetanvändande pensionärerna är bilden en helt annan. Endast 2 av 10 anser att internet ger dem större möjligheter att ta del av politisk information och inte ens 1 av 10 anser att internet ger större möjlighet att påverka samhällsfrågor.

En betydligt mindre andel av internetanvändarna upplever att sociala medier ger större möjligheter att ta del av politisk information och möjligheter att påverka samhällsfrågor jämfört med internet i stort. En dryg tredjedel anser att sociala medier ger större möjligheter att ta del av politisk information. Endast en sjättedel, 16 procent, anser att sociala medier ger större möjligheter att påverka samhällsfrågor.

I tabellbilagan ser vi även att personer som deltar aktivt i det politiska samtalet på nätet också i högre grad upplever att både internet i stort, och sociala medier specifikt, ger dem större påverkansmöjligheter (omkring 3 av 10).

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn