.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 4

Kommunikation och sociala plattformar

21 min läsning

Den överlägset vanligaste kommunikationstjänsten på internet är också den äldsta: e-posten. Andra tjänster utmanar dock.

Att skicka och ta emot direktmeddelanden ökar stort. I år skickar nära varannan person direktmeddelanden varje dag. Många fler än tidigare använder också internet för telefonsamtal. Även videosamtal ökar stort i årets mätning.

Andelen personer som använder det största sociala nätverket, Facebook, ökar fortfarande. Men bland de unga har Facebook minskat det senaste året, vilket beror på att de yngsta inte börjar använda nätverket. Den vanligaste aktiviteten bland de som använder Facebook är att skicka meddelanden via Messenger.

Instagram används idag av mer än hälften av alla internetanvändare. Det är betydligt fler yngre än äldre som använder Instagram, framförallt tjejer. Så gott som alla 12–15-åriga tjejer använder Instagram. Snapchat ökar stort i årets mätning och är en tjänst som används av över 80 procent av såväl män som kvinnor upp till 25 års ålder. Sedan faller användandet snabbt.

Sammanfattning kommunikation och sociala plattformar

Kommunikation och sociala plattformar

Diagram 4.1

Andel internetanvändare som använder olika sätt att kommunicera någon gång respektive dagligen 2017.

Den absolut vanligaste kommunikationstjänsten på internet är att använda e-post, vilket 97 procent av alla internetanvändare gör, 69 procent dagligen. Näst vanligast är att chatta, vilket 83 procent gör någon gång och nästan hälften gör dagligen.

Det är ungefär lika vanligt att ringa telefonsamtal eller videosamtal över internet. 62–67 procent gör det. Fyra av fem (81 %) använder sociala nätverk och över hälften (56 %) gör det dagligen.

Användning av e-post

Kontrollera, läsa eller skriva e-post

Diagram 4.2

Andel internetanvändare som använder e-post någon gång och dagligen 2007–2017.

E-post är en tjänst som nästan alla använder sig av. Det är 97 procent som uppger att de använder e-post och det är sju av tio som gör det dagligen. Ser man på utvecklingen de senaste 10 åren så har det varierat på ungefär samma nivå, kring 95 procent som någon gång använder och strax under 70 procent som dagligen läser e-posten. Den tillfälliga uppgången i användning år 2013 och 2016 beror till stor del på att frågan i undersökningen då var uppdelad på användning i mobilen respektive datorn och det sammanvägda värdet blev högre.

Kontrollera, läsa eller skriva e-post

Diagram 4.3

Andel internetanvändare som använder e-post någon gång och dagligen fördelat på ålder 2017.

E-postanvändningen är hög i alla åldrar, omkring 90 procent eller högre. I åldersgruppen 26–35 år uppger alla att de använder e-post någon gång. E-post är en av få tjänster där användningen är lika hög eller högre bland de äldsta, de över 76 år som bland de yngsta, mellan 12 och 15 år.

När det gäller daglig användning är det däremot större skillnad mellan åldersgrupperna. Högst daglig användning är det bland 36–45-åringarna där 87 procent använder e-post dagligen. Lägst daglig användning är det bland de yngre, de som är 12–15 år där det enbart är var femte som dagligen läser eller skriver e-post.

Chattar och direktmeddelanden

I årets undersökning har frågan om att skicka korta textmeddelanden formulerats om en smula och lyder: Hur ofta använder du internet för att skicka direktmeddelanden (chattar)?

Korta textmeddelanden och chattar

Diagram 4.4

Andel internetanvändare (12+ år) som skickar direktmeddelanden (chattar) någon gång, varje månad, varje vecka, dagligen respektive flera gånger dagligen 2014–2017.

Användningen av direktmeddelanden och chattar har fullständigt exploderat och det är främst den dagliga användningen som har ökat mycket det senaste året. Det är 83 procent av internetanvändarna som chattar och nästan hälften (48 %) som gör det dagligen. Den dagliga användningen har fördubblats på tre år, från 24 procent år 2014 till 48 procent 2017.

Såväl det totala chattandet som det dagliga har ökat i alla åldersgrupper mellan 2016 och 2017.

Chattar dagligen

Diagram 4.5

Andel internetanvändare (12+ år) som dagligen skickar direktmeddelanden eller chattar fördelat på ålder 2016 och 2017.

Det är vanligast att chatta dagligen i åldrarna 12–25 år där över 80 procent gör det. Det dagliga chattandet sjunker sedan med ökande ålder. Det dagliga chattandet har ökat med minst 10 procentenheter i alla åldersgrupper 2016 och 2017.

Telefonsamtal över internet

Ringa upp eller ta mot telefonsamtal via internet

Diagram 4.6

Andel internetanvändare som använder internet för att ta emot eller ringa telefonsamtal någon gång respektive dagligen 2007–2017.

Två av tre internetanvändare ringer telefonsamtal över internet någon gång och var sjätte (16 %) gör det dagligen. Ökningen har varit stor, från 49 procent 2016 till 67 procent 2017. Det är en ökning med 27 procentenheter på bara ett år.

Bland de som är födda utanför Norden är det mycket mer vanligt att använda internet för att tala i telefon. Det är 85 procent av dem som gör det någon gång och 30 procent av dem som gör det dagligen.

Ringa upp eller ta mot telefonsamtal via internet

Diagram 4.7

Andel internetanvändare som ringer eller tar emot telefonsamtal via internet någon gång respektive dagligen fördelat på ålder 2017.

I åldersgrupperna 12–35 år är det fler än fyra av fem som ringer eller tar emot telefonsamtal över internet. Sedan sjunker telefonerandet med ökande ålder. När det gäller de dagliga telefonsamtalet följer användandet samma mönster och minskar med ökande ålder. I åldersgruppen 12–15 år är det två av fem (39 %) som dagligen pratar i telefon över internet.

I alla åldersgrupper är det mer vanligt bland män än kvinnor att prata i telefon över internet.

Videosamtal och videochatt

Videosamtal eller videochatt

Diagram 4.8

Andel internetanvändare som använder internet för videosamtal eller videochatt någon gång, varje månad, varje vecka respektive dagligen 2012, 2014, 2015 och 2017.

Allt fler använder internet för videosamtal och videochattar. Totalt är det 62 procent som gör det 2017 vilket är en ökning med 20 procentenheter på två år då det var 42 procent som använde videosamtal år 2015. Det är en fördubbling av de som dagligen använder videosamtal (från 3 till 6 procent) men det är framförallt bland de som sällan använder videosamtal som ökningen har skett.

Precis som för röstsamtal är det mycket mer vanligt att använda internet för videosamtal för personer som är födda utanför Norden. Det är 82 procent av dem som gör det någon gång och 16 procent dagligen.

I alla åldersgrupper utom bland de allra yngsta (12–15 år) är det lite mer vanligt bland män än bland kvinnor att delta i videosamtal.

Användning av sociala plattformar

Besöka sociala nätverksplatser

Diagram 4.9

Andel av internetanvändare (12+ år) som besöker sociala nätverksplatser någon gång respektive dagligen 2010–2017.

Användningen av sociala plattformar och nätverk fortsätter att öka. På den övergripande frågan ”Hur ofta besöker du sociala nätverksplatser?” svarar 81 procent av alla internetanvändare att de minst någon gång gör det. Det är 4 procentenheter fler jämfört med 2016 då 77 procent gjorde det. Ökningen återfinns till stor del bland ”sällananvändarna”, de som uppger att de ”någon gång”, det vill säga mer sällan än varje månad, gjort det. Det var 6 procent som besökte sociala nätverk mer sällan än varje månad 2016 och den andelen ökade till 10 procent 2017.

Det är 56 procent som dagligen använder sociala nätverk. Det är dubbelt så många som 2010 då det var 28 procent. Men det är en liten minskning jämfört med 2016 då det var 58 procent. Huruvida minskningen i daglig användning är ett trendbrott eller ej återstår att se. Minskningen är inte statistiskt säkerställd.

Sociala plattformar

Diagram 4.10

Andel av internetanvändarna som använder olika sociala plattformar 2016–2017.

Facebook är fortfarande den sociala plattform som allra flest (74 %) använder, åtminstone någon gång. Mer än hälften av alla internetanvändare använder Instagram (53 %) någon gång, vilket gör det till den näst populäraste plattformen. Intressant är dock att tillväxten är betydligt större för Instagram och Snapchat (9 %) än för Facebook (3 %).

Snapchat, Twitter och Linkedin hade lika stor andel användare (21 %) för två år sedan. Snapchat har sedan dess dragit ifrån och nu är det en tredjedel (33 %) av internetanvändarna som använder Snapchat någon gång. Följt av Linkedin med 30 procent och Twitter som ungefär en fjärdedel av alla internetanvändare använder någon gång. Det är första året vi undersöker Pinterest och det visade sig att ungefär var sjätte (17 %) internetanvändare använder det någon gång. Reddit används av ungefär var tionde (11 %) internetanvändare.

Det är lite drygt hälften som använder Skype (55 %), en tredjedel (29 %) som använder Whatsapp och var tionde (9 %) som använder Kik för att kommunicera.

Men det är stor skillnad i användning av sociala plattformar beroende på faktorer som kön och ålder. Mer om användningen av de olika sociala plattformarna följer i avsnitten nedan.

Facebook

Facebook

Diagram 4.11

Andel av internetanvändare (12+ år) som använder Facebook någon gång respektive dagligen 2011–2017.

Användningen av Facebook fortsätter att öka. Nästan tre av fyra (74 %) av internetanvändarna använder någon gång Facebook och över hälften (53 %) gör det dagligen. Andelen som använder Facebook ökar i alla åldrar utom bland de yngre. I åldersgruppen 12–15 år är det hälften (54 %) som använt Facebook 2017, vilket kan jämföras med att det var två tredjedelar (67 %) i den åldern som använde Facebook året innan. Även i åldersgruppen 16–25 år skymtar en liten minskning, från 94 till 93 procent.

Använder Facebook

Diagram 4.12

Andel av internetanvändare (12+ år) som använder Facebook 2016 och 2017.

Facebook

Diagram 4.13

Hur ofta man använder Facebook 2017, fördelat på åldersgrupper. Andel av internetanvändare 12+ år.

Även om det skett en liten minskning i andelen som använder Facebook i åldersgruppen 16–25 år så är det här vi hittar de flitigaste användarna, med en daglig andel på 76 procent. Andelen användare liksom andelen dagliga användare sjunker sedan med stigande ålder. Men det är ändå nära hälften (47 %) av internetanvändarna över 75 år som använder Facebook och 25 procent gör det dagligen.

Aktivitet på Facebook

Diagram 4.14

Andel av Facebookanvändare (16+ år) som uppger att de gör olika aktiviteter på Facebook 2017. (Flera alternativ möjliga.)

I årets undersökning har de som använder Facebook och är över 16 år även fått svara på vad de gör på Facebook. Det som är absolut mest vanligt är att använda Messenger, vilket över 80 procent av Facebookanvändarna gör. Lite drygt 6 av 10 Facebookanvändare är med i grupper på Facebook. Lite drygt hälften (53 %) av Facebookanvändarna läser nyheter på Facebook.

Ungefär hälften av Facebookanvändarna skriver egna inlägg (49 %) och ungefär lika många delar andras inlägg (48 %). Något färre (46 %) lägger upp egna bilder. Det är 4 av 10 som deltar i Facebook-evenemang och 2 av 10 som själva skapar evenemang på Facebook. Minst vanligt är det att spela spel på Facebook, vilket 11 procent uppger att de gör.

Gemensamt för alla aktiviteter är att det är en större andel av de kvinnliga än de manliga Facebookanvändarna som använder de olika aktiviteterna.

Inlägg på Facebook

Diagram 4.15

Andel Facebookanvändare som skriver egna inlägg, lägger upp bilder respektive delar andras inlägg. Fördelat på ålder 2017.

Mest aktiva med att producera eget material på Facebook är personer mellan 36 och 55 år. Där är det nästan två av tre som skriver egna inlägg. Det är även i den åldersgruppen som man är mest aktiv med att lägga upp bilder. Minst aktiva med att skriva egna inlägg och lägga upp bilder är de i åldern 16–25 år.

Det är vanligare att dela andras inlägg när man är äldre. Vanligast är det i åldrarna 56-75 år där 6 av 10 delar andras inlägg. Även bland de ännu äldre Facebookanvändarna, de över 75 år, är det mer än hälften som delar andras inlägg, medan det i den gruppen är ungefär en tredjedel som skriver egna inlägg eller lägger upp bilder.

Grupper och evenemang på Facebook

Diagram 4.16

Andel Facebookanvändare som deltar i grupper eller evenemang respektive skapar evenemang. Fördelat på ålder 2017.

När det gäller att delta i grupper på Facebook tycks åldern inte spela så stor roll. Upp till 55 års ålder så är det drygt två av tre Facebookanvändare som deltar i grupper på Facebook. Efter 65 års ålder sjunker deltagandet. Det är 42 procent av de i åldern 66–75 år som deltar i grupper och 22 procent av de över 75 års ålder. Det är ett högt deltagande i grupper bland de som är sjukskrivna eller förtidspensionärer (74 procent, oavsett ålder).

I Facebook finns möjligheten att sprida information om och anmäla sig till evenemang. Det är vanligast att skapa evenemang bland användare i åldern 26–35 år, där drygt en tredjedel (35%) gör det. I åldrarna 16–35 är det vanligt att delta i evenemang skapade på Facebook. Det är sex av tio som deltar i evenemang. Det är betydligt vanligare bland stadsbor än bland de som bor på landsbygden både att skapa evenemang (23 % jämfört med 15 %) och att delta i evenemang skapade på Facebook (43 % jämfört med 33 %).

Messenger, nyheter och spel på Facebook

Diagram 4.17

Andel Facebookanvändare som i Facebook använder Messenger, läser nyheter respektive spelar spel. Fördelat på ålder 2017.

Den absolut vanligaste aktiviteten bland Facebookanvändare i alla åldrar upp till 65 år är att använda Facebooks meddelandetjänst Messenger. Allra vanligast är det bland 16–25 åringarna där 95 procent använder Messenger. Minst vanligt är det bland de äldsta, de som är över 75 år, men det är ändå 40 procent i den gruppen som använder Messenger.

När det gäller att använda Facebook för att läsa nyheter tycks det inte vara någon större skillnad mellan åldersgrupperna. Oavsett ålder läser ungefär hälften av användarna nyheter.

Man kan spela spel som Clash of Clans, Candy Crush Saga och Hay Day via Facebook och då ta hjälp av sina vänner för att nå bättre resultat. Det är ungefär var tionde Facebookanvändare (11 %) som uppger att de använder Facebook för att spela spel. Det är vanligare ju äldre man är och allra vanligast är det bland de som är 66–75 år där 17 procent uppger att de spelar spel.

Instagram

Instagram

Diagram 4.18

Andel av internetanvändare (12+ år) som använder Instagram någon gång respektive dagligen 2013–2017.

Användningen av Instagram ökar och numera använder mer än hälften (53 %) av alla internetanvändare Instagram och nästan en tredjedel (31 %) gör det dagligen. Användningen har ökat i alla åldersgrupper och mest har den ökat bland de äldre internetanvändarna där det i några åldersgrupper till och med fördubblats på ett år. Bland de yngre åldersgrupperna är inte ökningen så stor vilket ju förklaras av att användningen redan nått höga nivåer.

Det är större andel av kvinnorna (62 %) än männen (45 %) som använder Instagram och så är det genomgående i alla åldersgrupper.

Instagram

Diagram 4.19

Andel av internetanvändare (12+ år) som använde Instagram 2016 och 2017. Fördelat på ålder.

Det syns ett tydligt samband mellan ålder och användning av Instagram. Störst andel Instagramanvändare finns i de yngsta åldersgrupperna, de mellan 12 och 15 år, där 86 procent använder Instagram och 70 procent gör det dagligen. Mest extremt är användningen bland 12–15-åriga tjejer, där 97 procent använder Instagram och 89 procent gör det dagligen. Användningen sjunker sedan med stigande ålder.

Snapchat

Snapchat

Diagram 4.20

Andel av internetanvändare (12+ år) som använder Snapchat någon gång respektive dagligen 2015–2017.

Användningen av Snapchat fortsätter att öka och ökningstakten har stigit. Utslaget på alla internetanvändare är det en tredjedel (33 %) som använder Snapchat någon gång och en femtedel (20 %) som gör det dagligen.

Snapchat

Diagram 4.21

Andel internetanvändare som använder Snapchat fördelat på ålder 2015, 2016 och 2017.

Även om användningen av Snapchat har ökat i alla åldrar så är det sällsynt med dagliga snapchattare över 35 år.

Snapchat

Diagram 4.22

Andel internetanvändare 12–35 år som använder Snapchat någon gång respektive dagligen fördelat på kön och ålder 2017.

I ålder upp till 25 är det däremot desto vanligare att hitta dagliga snapchattare. Så gott som alla flickor mellan 12 och 15 år använder Snapchat (99 %) och 95 procent gör det dagligen. För den här gruppen är Snapchat den överlägset vanligaste tjänsten. Pojkarnas användning av Snapchat är visserligen inte lika hög som flickornas, men det är ändå fler än 4 av 5 som använder Snapchat och ungefär 2 av 3 som gör det dagligen.

Linkedin

Linkedin

Diagram 4.23

Andel av internetanvändare (16+ år) som använder Linkedin någon gång respektive dagligen 2012 och 2015–2017.

Fler och fler provar på att använda Linkedin någon gång, men det är ingen märkbar förändring av andelarna som använder Linkedin varje månad eller oftare. Det är heller ingen tjänst som används dagligen. Det kan tyda på att många ser Linkedin som en tjänst för att lägga upp statisk information om sig själv, inte en tjänst för socialt utbyte.

Linkedin

Diagram 4.24

Andel av internetanvändare som använder Linkedin någon gång fördelat på kön och ålder 2017.

30 procent av alla internetanvändare använder någon gång Linkedin. Det är mer vanligt bland män (34 %) än kvinnor (26 %). Bland män i åldern 26–35 år är det över hälften som någon gång använder Linkedin. Andelen som använder Linkedin sjunker sedan med stigande ålder.

Använder Linkedin

Diagram 4.25

Andel internetanvändare som använder Linkedin fördelat på sysselsättning 2017.

Av de som arbetar är det 40 procent som använder Linkedin någon gång, vilket är en ökning sedan 2016 då det var 33 procent. Det är 30 procent av de arbetslösa som använder Linkedin någon gång men trots att Linkedin beskrivs som ett karriärverktyg är det inte någon av de arbetslösa som använder Linkedin dagligen.

Använder Linkedin

Diagram 4.26

Andel internetanvändare som använder Linkedin fördelat på bransch 2017.

Det är betydligt vanligare att använda Linkedin för de som arbetar inom it- och kommunikation (63 %) eller finans (51 %) än de som arbetar inom utbildning (17 %), vård (13 %) eller hotell- och restaurangbranschen (8 %).

Twitter

Twitter

Diagram 4.27

Andel internetanvändare (12+ år) som använder Twitter dagligen, varje vecka, varje månad respektive någon gång 2011–2017.

Var fjärde internetanvändare (25 %) har någon gång använt Twitter. Ser man på utvecklingslinjen från år 2011 och framåt ser man att användningen av Twitter ökade fram till 2014 men har sedan planat ut. År 2016 hickade kurvan till, då det var färre som uppgav att de använder Twitter medan det 2017 återigen ökar. Ökningen finns enbart bland de som uppger att de använder Twitter ”någon gång”, det vill säga mer sällan än varje månad. Det är ungefär samma andel som använder Twitter dagligen, varje vecka och varje månad i år som under åren 2014–2016.

Twitter

Diagram 4.28

Andel internetanvändare som använder Twitter någon gång respektive dagligen. Fördelat på kön och ålder 2017.

Det är vanligare att använda Twitter bland män (28 %) än bland kvinnor (22 %). Så är det genomgående i alla åldersgrupper. Den åldersgrupp där det är mest vanligt att använda Twitter är bland de som är 16–25 år. Där är det nästan hälften (48 %) som använder Twitter och 16 procent som använder det dagligen. 52 procent av männen och 45 procent av kvinnorna i det åldersspannet använder Twitter någon gång och drygt 15 procent gör det dagligen.

Det är betydligt vanligare bland stadsbor (29 %) än bland de som bor i landsbygd (17 %) att använda Twitter.

Reddit

11 procent av alla internetanvändare i Sverige använder den sociala nyhetssidan och diskussionsplattformen Reddit 2017. Det är en ökning jämfört med 2016 då det var 8 procent.

Reddit

Diagram 4.29

Andel internetanvändare (12+ år) som använder Reddit någon gång respektive dagligen fördelat på ålder och kön 2017.

Det är stor skillnad mellan könen i användandet av Reddit. 17 procent av alla män använder Reddit jämfört med 4 procent av kvinnorna. Det är även stor skillnad mellan åldersgrupper. Hälften (49 %) av männen mellan 16 och 25 år använder Reddit och var femte (19 %) använder Reddit varje dag.

Skype

Skype

Diagram 4.31

Andel internetanvändare (12+ år) som använder Skype dagligen, varje vecka, varje månad respektive mer sällan än varje månad 2016 och 2017.

Användningen av Skype har ökat. Det är 55 procent som någon gång använder Skype 2017 jämfört med 50 procent 2016. Det är 8 procent som använder Skype dagligen. Ökningen i användning av Skype finns bland de som sällan använder tjänsten.

Skype

Diagram 4.32

Andel internetanvändare (12+ år) som använder Skype någon gång och dagligen fördelat på ålder 2017.

Det är framför allt unga män som använder Skype. I åldrarna 16–35 år använder över 75 procent av männen Skype.

Bland de som är födda utanför Norden är det liksom för telefonin mer vanligt att använda Skype. Det är 74 procent av dem som gör det någon gång och 14 procent av dem som använder Skype dagligen.

Whatsapp

I Svenskarna och internet 2017 frågar vi för första gången om användningen av Whatsapp.

Whatsapp

Diagram 4.33

Andel internetanvändare som använder Whatsapp någon gång respektive dagligen fördelat på ålder 2017.

29 procent av internetanvändarna i Sverige använder appen Whatsapp för att skicka meddelanden och 8 procent gör det dagligen.

Det är mest vanligt att personer i åldern 26–35 år använder Whatsapp. I den åldern är det 48 procent som använder Whatsapp, något vanligare bland kvinnorna (52 %) än männen (46 %). Det är även i den åldersgruppen som flest använder Whatsapp dagligen (19 %).

Som med många andra kommunikationstjänster är det betydligt vanligare att använda Whatsapp bland personer som är födda utanför Norden. Över hälften av de födda utanför Norden använder Whatsapp och 23 procent som gör det dagligen.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn