.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 3

Internet på arbetet

7 min läsning

Drygt hälften (54 %, 1 600 personer) av deltagarna i undersökningen Svenskarna och internet 2017 har uppgivit ”Arbete” som sin sysselsättning. Kapitel 3 baserar sig på svaren från dessa arbetande deltagare.

Tillgång till internet på arbetet fortsätter att öka något från redan höga nivåer. Bland unga är det mindre vanligt att använda internet på arbetet än bland äldre. En orsak kan vara att yngre ännu inte hunnit skaffa sig en hög utbildning. Utbildningsgrad samvarierar nämligen starkt med att använda internet på arbetet. Inom vissa yrkesgrupper, såsom finans samt it och kommunikation är internetanvändning i det närmaste 100 procent medan det är mindre vanligt inom hotell/restaurang samt transportbranschen.

Internet gör att arbetsplatsen och hemmet samt arbetstid och fritid glider ihop. Exempelvis är det vanligt att använda internet för att arbeta hemifrån. De flesta, men inte alla som gör det, kan då vara mindre på sin arbetsplats. Andra exempel är att en majoritet av de som arbetar numera läser e-post under sin semester och att fyra av fem använder internet för privata ändamål på sin arbetsplats.

Tillgång till internet på arbetet

Diagram 3.1

Andel av de som arbetar som har tillgång till internet på arbetet respektive använder internet på arbetet någon gång eller dagligen 2009–2017.

Fler och fler har tillgång till internet på arbetet. 93 procent av alla som arbetar har tillgång till internet på arbetet. 88 procent använder internet på arbetet åtminstone någon gång och nästan tre fjärdedelar av den arbetande befolkningen (73 %) använder internet på arbetet varje dag.

Hur ofta använder du internet på arbetet?

Diagram 3.2

Andel av de som arbetar som använder internet på arbetet någon gång respektive dagligen 2017.

Åldersgruppen 16–25 år använder internet på arbetsplatsen i lägre grad än övriga. Det är förvånande, eftersom 16–25-åringar annars är en grupp som använder internet i stor utsträckning. Exempelvis är det den åldersgrupp som dagligen använder internet i dator och mobil mest av alla. 65 procent av 16–25-åringarna använder internet på arbetet. Inte ens varannan (48 %) gör det dagligen. Eftersom användning av internet på arbetet ökar med utbildningsgrad kan en orsak vara att unga av naturliga skäl ännu inte hunnit ta högskoleexamen. Högskoleutbildade är en grupp där en stor majoritet ofta använder internet på sitt arbete.

Hur ofta använder du internet på arbetet?

Diagram 3.3

Andel av de som arbetar som använder internet på arbetet olika ofta fördelat på utbildningsnivå 2017.

De högutbildade, det vill säga de med högskoleexamen använder internet i högst grad på arbetet (97 %). Bland dem är det 89 procent som dagligen använder internet på arbetet. De med enbart grundskoleutbildning är de som i lägst grad (64 %) använder internet i sitt arbete och bara drygt var tredje (36 %) gör det dagligen i arbetet.

Hur ofta använder du internet på arbetet?

Diagram 3.4

Andel av de som arbetar som använder internet på arbetet olika ofta fördelat på bransch 2017.

Finansbranschen är den bransch i undersökningen som utmärker sig genom att alla använder internet i sitt arbete och så gott som alla (98 %) gör det dagligen. Inom it- och kommunikationsbranschen använder nästan alla (98 %) internet och de flesta (96 %) gör det dagligen. De som arbetar inom hotell- och restaurangbranschen är de som i lägst grad använder internet på arbetet. Endast två av tre (69 %) använder internet någon gång på arbetet och knappt hälften (47 %) gör det dagligen.

Använder internet för att jobba hemifrån

Hur ofta använder du internet för att arbeta hemifrån (utöva ditt yrke)?

Diagram 3.5

Andel av de som arbetar som använder internet för att arbeta hemifrån olika ofta 2017.

Två av tre (64 %) som arbetar använder ibland internet för att arbeta hemifrån, var sjätte (17 %) gör det dagligen. Av de som använder internet i sitt arbete är det ännu vanligare. 70 procent av dem använder internet för att arbeta hemifrån ibland och 18 procent gör det dagligen.

Det är vanligast att arbeta hemifrån när man arbetar inom it- och kommunikation, där 90 procent arbetar hemma, 25 procent dagligen. De som arbetar inom vården arbetar i lägst grad hemifrån med hjälp av internet. Endast 37 procent gör det, 7 procent dagligen.

Har möjligheten att arbeta hemifrån med hjälp av internet medfört att du kan vara mindre på din arbetsplats?

Diagram 3.6

Möjlighet att vara mindre på sin arbetsplats. Andel av de som använder internet för att arbeta hemifrån (1006 personer) 2017.

Lite drygt hälften av de som med hjälp av internet har möjlighet att arbeta hemifrån kan vara mindre på sin arbetsplats. För 39 procent har däremot inte möjligheten att arbeta hemifrån medfört att de kan vara mindre på sin arbetsplats. Det är främst de som arbetar inom it och finansbranscherna som uppger att de kan vara mindre på sin arbetsplats medan de inom vård och skola inte alls i lika hög grad kan vara mindre på sin arbetsplats.

Möjligheten att vara mindre på sin arbetsplats på grund av att man använder internet för att arbeta hemifrån skiljer sig mellan stad och landsbygd. Två tredjedelar av de som bor i städer kan vara mindre på arbetsplatsen på grund av hemarbetet. Bland de som bor på landsbygden kan en minoritet (48 %) vara mindre på sin arbetsplats.

Läser arbetsrelaterad e-post på semestern

Läsa arbetsrelaterad e-post under semestern

Diagram 3.7

Andel av de som arbetar som läser arbetsrelaterad e-post under semestern 2017.

Hälften (51 %) av svenskarna som arbetar läser arbetsrelaterad e-post under semestern, 55 procent av männen och 46 procent av kvinnorna.

En dryg tredjedel (36 %) av 16–25 åringarna som har arbete som sin huvudsysselsättning läser arbetsrelaterad e-post på semestern, det är en låg andel jämfört med andra åldrar där det snarare är ungefär hälften som läser arbetsrelaterad e-post på semestern.

Använder internet på jobbet för privata ändamål

Hur ofta brukar du använda internet på jobbet, för privata ändamål?

Diagram 3.8

Andel av de som arbetar och som har tillgång till internet på arbetet som någon gång respektive dagligen använder internet på jobbet, för privata ändamål. Till exempel att skicka e-post, använda sociala nätverk och chatta. 2017.

Drygt åtta av tio (81 %) använder internet på jobbet för privata ändamål. En tredjedel gör det dagligen. Det är mycket vanligare att män använder internet på jobbet dagligen för privata ändamål (37 %) än att kvinnor gör det (26 %).

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn