.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 4

En majoritet vill att sociala medier tar ansvar för politiskt innehåll

13 min läsning

Sociala medieplattformars ansvar för det innehåll som postas är en vattendelare även om en majoritet vill att inlägg som innehåller desinformation, kränkningar, hat eller hot ska få tas bort. En annan fråga är hur internet kan användas för att främja politiskt engagemang och intresse.

Det politiska debattklimatet på nätet är en återkommande fråga i samhällsdebatten. Men vad tror egentligen internetanvändarna bäst främjar ett öppet politiskt samtal på nätet och hur kan vi skapa en digital miljö där fler känner tilltro till innehållet och där fler vill delta i samhällsdebatten?

I det här kapitlet undersöker vi hur internetanvändarna ställer sig till vilken roll sociala medier bör ta när det kommer till politiska inlägg som bedöms innehålla falsk eller vilseledande information eller kränkningar, hat och hot. Internetanvändarna får också själva med egna ord beskriva hur de tror att internet kan användas för att väcka politiskt engagemang och delaktighet.

Kapitlet visar bland annat att en majoritet lutar åt att sociala medier bör ha en ansvarsroll i att filtrera bort innehåll som bedöms innehålla desinformation eller kränkningar, hat eller hot. Samtidigt är frågan om de sociala mediernas roll att bedöma och ta bort falsk eller vilseledande information något av en vattendelare.

När det gäller politiska inlägg med kränkningar, hat eller hot är opinionen tydligare – mer än tre av fyra tycker att sociala medier ska få ta bort den typen inlägg från sina plattformar.

En majoritet tycker att sociala medier bör få ta bort politiska inlägg som de anser innehåller desinformation eller kränkningar

Diagram 4.1 nedan visar hur internetanvändarna ställer sig till två påståenden som rör vilket ansvar sociala medierna bör ta för det politiska innehållet på sina plattformar. Internetanvändarna har tagit ställning till följande alternativ:

Alternativ A) Sociala medieplattformar borde få bedöma och ta bort politiska inlägg som…

Alternativ B) Sociala medieplattformar borde inte få bedöma och ta bort om politiska inlägg som...

  • ...är vilseledande eller falska (övre stapeln)
  • ...innehåller kränkningar, hat eller hot (nedre stapeln)
Diagram 4.1

Bas: Internetanvändare 18+ år

Vilket av följande påstående stämmer bäst överens med din åsikt?, A) Sociala medieplattformar borde få ta bort politiska inlägg som de bedömer... är vilseledande eller falska / …. innehåller kränkningar, hat eller hot. B) Sociala medieplattformar borde inte få bedöma om politiska inlägg.... / är vilseledande eller falska / ...innehåller kränkningar, hat eller hot.. / och därmed inte få ta bort dem, år 2022 (Notera att svarsalternativet “kan/vill ej ta ställning” inte redovisas i diagrammet)

Totalt svarar tre fjärdedelar (76 procent) att de helt håller med eller lutar åt att sociala medieplattformar borde få ta bort politiska inlägg som de bedömer innehåller kränkningar, hat eller hot.

En majoritet (59 procent) lutar även åt att sociala medier bör få ta bort politiska inlägg som de bedömer innehåller vilseledande eller falsk information. När det gäller inlägg innehållande vilseledande eller falsk information är opinionen däremot inte fullt lika tydlig. En betydligt mindre andel håller med helt och hållet i att sociala medier bör bedöma och ta bort politiska inlägg med falsk eller vilseledande information jämfört med om inlägget bedöms innehålla kränkningar, hat eller hot.

Närmare 6 av 10 anser att sociala medieplattformar borde få ta bort politiska inlägg som de bedömer innehåller desinformation

Diagram 4.2 nedan visar hur internetanvändarna ställer sig till sociala mediers ansvar att hantera politiska inlägg som bedöms innehålla vilseledande eller falsk information. Internetanvändarna har tagit ställning till följande alternativ:

Alternativ A) Sociala medieplattformar borde få ta bort politiska inlägg som de bedömer är vilseledande eller falska

Alternativ B) Sociala medieplattformar borde inte få bedöma om politiska inlägg är vilseledande eller falska och därmed inte få ta bort dem

Bedöma och ta bort politiska inlägg med falsk eller vilseledande information

Diagram 4.2

Bas: Internetanvändare 18+ år

Fråga: Vilket av följande påstående stämmer bäst överens med din åsikt? A) Sociala medieplattformar borde få ta bort politiska inlägg som de bedömer är vilseledande eller falska B) Sociala medieplattformar borde inte få bedöma om politiska inlägg är vilseledande eller falska och därmed inte få ta bort dem, Valspecial 2022 (Notera att svarsalternativet “kan/vill ej ta ställning” inte redovisas i diagrammet)

Totalt anser cirka 6 av 10 att sociala medier borde få ta bort politiska inlägg som de bedömer innehåller vilseledande eller falsk information. En tredjedel anser istället motsatsen, det vill säga att sociala medier inte borde få bedöma om innehållet är falskt eller vilseledande och alltså inte få ta bort dessa politiska inlägg.

Inom samtliga grupper uppger en majoritet att de håller med eller lutar åt att sociala medier bör ta bort politiska inlägg som de bedömer innehåller vilseledande eller falsk information. Bland män och personer med gymnasieutbildning anser däremot en större andel att sociala medier inte ska bedöma om politiska inlägg är falska eller vilseledande (alternativ B) jämfört genomsnittet.

Vi kan även se att en större andel personer med ett stort politiskt intresse håller med alternativ B – det vill säga, att sociala medier inte ska bedöma om politiska inlägg innehåller vilseledande eller falsk information (35 procent). Det beror främst på att personer med stort politiskt intresse i högre grad tar ställning i frågan.

Drygt 8 av 10 kvinnor vill att sociala medier ska få ta bort politiska inlägg som bedöms innehålla kränkningar, hat eller hot  

Diagram 4.3 nedan visar hur internetanvändarna ställer sig till sociala mediers ansvar att hantera politiska inlägg som bedöms innehålla kränkningar, hat eller hot. Internetanvändarna har tagit ställning till två alternativ:

Alternativ A) Sociala medieplattformar borde få ta bort politiska inlägg som de bedömer innehåller kränkningar, hat eller hot

Alternativ B) Sociala medieplattformar borde inte få bedöma om politiska inlägg innehåller kränkningar, hat eller hot och därmed inte få ta bort dem

Bedöma och ta bort politiska inlägg med kränkningar, hat eller hot

Diagram 4.3

Bas: Internetanvändare 18+ år

Fråga: Vilket av följande påstående stämmer bäst överens med din åsikt? A) Sociala medieplattformar borde få ta bort politiska inlägg som de bedömer innehåller kränkningar, hat eller hot. B) Sociala medieplattformar borde inte få bedöma om politiska inlägg innehåller kränkningar, hat eller hot, Valspecial 2022 (Notera att svarsalternativet “kan/vill ej ta ställning” inte redovisas i diagrammet)

83%
av kvinnor anser att sociala medieplattformar ska få bedöma och ta bort inlägg med hat eller hot

Totalt anser tre fjärdedelar (76 procent) att sociala medier borde få ta bort politiska inlägg som de bedömer innehåller kränkningar, hat eller hot. Endast en sjättedel (17 procent) anser motsatsen, det vill säga att sociala medier inte borde få bedöma om politiska inlägg innehåller kränkningar, hat eller hot och därmed inte få ta bort dem.

Inom samtliga grupper uppger de flesta att de håller med eller lutar åt att sociala medier bör få ta bort politiska inlägg som bedöms innehålla kränkningar, hat eller hot.

Kvinnor och högskoleutbildade uppger i högre utsträckning att de tycker att sociala medier ska få ta bort politiska inlägg som bedöms innehålla kränkningar, hat eller hot.

Bland män anser en något större andel att sociala medier inte ska få bedöma om politiska inlägg innehåller kränkningar, hat eller hot (alternativ B). Dock anser en betydande majoritet av männen, 7 av 10, att plattformarna ska få bedöma och ta bort politiska inlägg med kränkningar, hat eller hot.

Vi kan även se att det är något vanligare bland personer med ett stort politiskt intresse att hålla med alternativ B - det vill säga, att sociala medier inte ska få bedöma om politiska inlägg innehåller kränkningar, hat eller hot och därmed inte få ta bort dem (22 procent). Det beror delvis på att personer med stort politiskt intresse i högre grad tar ställning i frågan.

Sociala mediers ansvar för politiskt innehåll är en vattendelare

Vilken roll och ansvar sociala medier bör ta för det politiska innehållet på sina plattformar är en tydlig vattendelare bland internetanvändarna.

I undersökningen har deltagarna fått svara på hur de tror att internet kan användas för att väcka politiskt engagemang och få fler att vilja bli delaktiga i det politiska samtalet. Några av fritextsvaren exemplifierar hur resonemang i frågan om plattformarnas ansvar för det politiska innehållet går isär.

"Tycker det är läskigt hur sociala medier används för att påverka och polarisering, ffa i stora stater utomlands men även i Sverige. Tror det behövs starkare regleringar för att undvika polariseringsproblematiken, och hårdare modererade forum där man kan diskutera politik med sansad ton. Internet och sociala medier är ett för kraftfullt verktyg för att påverka folks åsikter för att få snurra fritt helt utan kontroll."
– Kvinna, 29 år

"Kanske ett mer öppet svenskt forum, som Flashback men utan alla troll. Problemet med t ex Facebook är att så mycket är suboptimerat på svenska - sett mycket kommentarer på sistone om helt vanliga inlägg som blir blockade av botar."
– Kvinna, 31 år

"Det fria ordet och yttrandefrihet måste fortsätta att vara en viktig plattform för demokratin i samhället. Ifall sociala medier är falska och vilseledande är i hög grad något som individen själv måste bedöma. Det finns många politiker och journalister som granskar det som skrivs och sägs i sociala medier, något som de i ökande grad måste fortsätta med."
– Man, 58 år

"Att forum modereras, folk ska inte kunna sitta och hota, hata och dyl, om det är bättre ordning tror jag fler vettiga dialoger skulle ske, nu är det knappt lönt att säga något..."
– Kvinna, 35 år

"Tydliga ramar för vad som gäller när man deltar i det politiska rummet, vilket innebär tyvärr en hårdare kontroll på de som deltar. Att stoppa inlägg som innebär hat och hot eller förnedring skall inte kunna gå igenom."
– Kvinna, 75 år

"Internet är ett fantastiskt verktyg för att få fler att bli intresserade av politik, men som med det mesta så ligger det på individen hur man väljer att ta in och bearbeta informationen som finns där. Man måste inse att alla har en agenda och det är därmed viktigt att höra allas sidor och inte bli förblindad av information som överensstämmer med det man själv tycker och gillar. Censur är däremot fel väg att gå, så länge ingen enskild individ blir drabbad på ett negativt sätt. Vi är alla vuxna människor och kan hantera information - det är inget nytt, det är bara att all information är mer lättillgänglig än tidigare."
– Man, 39 år

Vägen framåt för det politiska samtalet på nätet

Hur kan internet väcka politiskt intresse och främja engagemang?

I undersökningen har deltagarna fått svara på hur de tror att internet kan användas för att väcka politiskt engagemang och få fler att vilja bli delaktiga i det politiska samtalet.

Fritextsvaren vittnar om en delad bild av politikens roll på nätet på flera plan. Skillnaderna ligger bland annat i synen på internets potential att främja det politiska samtalet, där vissa anser att nätet främst skapar polarisering och inte bidrar till politiken. Andra lyfter i stället fram en ökad möjlighet att driva politiska sakfrågor och skapa forum där fler får möjlighet att engagera sig.

Många uppmärksammar just sociala mediernas potential att väcka engagemang genom att både sprida information och tillgängliggöra den politiska debatten för fler.

Många ser internet i stort, och sociala medier specifikt som plattformar för att väcka engagemang och intresse främst hos unga.

Samtidigt kommer även kritiska röster som poängterar att själva grundstrukturen för samtalsklimatet är problematiskt, där plattformarna upplevs gynna konfrontation snarare än främja meningsfulla utbyten av åsikter.

Vissa tar även upp nätets potential att skapa plattformar för dialog mellan medborgare och politiker. Här nämns även möjligheten att skapa kortare beslutsvägar och öka medborgarnas påverkansmöjligheter för exempelvis lokal- och regionalfrågor.

"Sociala medier kan användas för att VÄLKOMNA fler in i politiken. Många vågar/orkar nog inte engagera sig politiskt för att det verkar som ett för stort åtagande och de blir rädda för att det ska vara komplicerat och ställa höga krav på en."
– Kvinna, 19 år

"Eftersom så många använder nätet idag så är det lätt att diskutera med andra och få andras tankar om något man undrar över."
– Kvinna, 49 år

"Internet har hjälpt funktionsnedsatta att kunna vara mer aktiva och sprida information om våra funktionshinder. Det har också gjort att vi kan vara mer politiskt aktiva och engagera andra i våra frågor."
– Kvinna 26 år

"Jag tror att digitala miljöer kan få yngre generationer att engagera sig. Politiken behöver modernisera sig. Dock kategoriserar jag människor till 1 av 2 grupper: (1) de som häver ur sig sin åsikt utan att tänka på hur budskapet tas emot. Eller (2) de som är för svaga retoriskt för att våga eller kunna ta debatten. Detta leder till "keyboard crusaders" som kan härja fritt över internet och fokuserar mer på att förmedla sin åsikt och bevisa den än att föra en hederlig debatt eller att föra ett gott samtal."
– Man, 25 år

"Diskussionsforum tex i olika Facebookgrupper kan väcka ideer och intresse för politik. En fara med detta kan dock vara den hårda tonen i vissa grupper och diskussionstrådar av detta slag som likväl kan skrämma bort möjligt intresserade individer."
– Kvinna, 26 år

"Mindre debatt och mer samtal."
– Kvinna, 37 år

"Man får upphöra med att stämpla oliktänkande som främlingsfientliga, klimatskeptiker mm."
– Man, 59 år

"Målet måste vara att få till en djup och kunnig debatt. Detta kräver ett mer utvecklat forum. Det är av största vikt att detta sker inom en säker aktör. Att överlåta moderering av forum till dagens sociala medier aktörer vore att lämna över demokratin i oseriösa händer."
– Man, 32 år

"Skapa forum för konstruktiva diskussioner om sakfrågor där alla hatkommentarer plockas bort."
– Kvinna, 42 år

"T.ex. genom att chatta med politiker på nätet."
– Man, 46 år

"Det är bra för partier att kunna bilda sig en uppfattning om allmänhetens åsikter i olika frågor som partierna har, exempelvis är jag med i olika socialdemokratiska grupper och ibland har de frågeställningar som "vad anser du är den viktigaste frågan inför valet?" sådant tycker jag är bra."
– Man, 30 år

"Internet är jättebra för att nå ut med information om vad som händer i politiken till personer som inte hade tagit reda på det själva annars. Genom att politiker använder sociala medier där det är öppet att diskutera, så får man en bra inblick i vad det finns för för-och motargument i olika frågor. Förutsättningen måste vara att även de som inte tycker likadant syns och får säga sitt utan att t.ex. blockas (om de inte är otrevliga såklart). Det blir som att hålla en debatt men i sociala medier vilket kan nå ut till många fler."
– Kvinna, 21 år

"Medborgardemokrati lokalt och nationellt. D v s att politiker kan nå ut till medborgarna, inhämta folkets åsikter betr. olika/lämpliga frågor. Även om vi var 4.e år väljer våra representanter finns det anledning att inhämta folkets åsikter i en föränderlig värld."
– Kvinna, 47 år

"Lokal- och regionalpolitiska (kommun/region-nivå) omröstningar, medborgarförslag mm."
– Man, 64 år

"Lokala frågor som rör t ex miljö och skola borde medborgarna kunna diskuteras med partierna innan beslut för att kunna bidra med synpunkter."
– Man, 52 år

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn