.FILE
Kapitel 5

Allt färre delar andras innehåll

12 min läsning

Allt färre delar andras innehåll i sociala medier, men att söka information på nätet ökar. Äldre litar mer på det de läser på nätet än yngre.

Man arbetar vid dator som inte syns.

Praktiskt taget alla söker information på nätet, såväl yngre som äldre, och likaså använder närmast alla Google. Majoriteten använder också Wikipedia som sökkälla numera, i synnerhet de som studerar.

Färre än hälften litar på majoriteten av informationen på internet. Äldre är mer tillitsfulla än yngre. Det är också övervägande de unga som har fått utbildning i källkritik på nätet.

Till skillnad från föregående år så är det färre som delar andras innehåll i sociala media. Minskningen märks i synnerhet bland de över 55 år.

Under 2018 trädde också den nya datalagstiftningen GDPR i kraft. Frågan är vad denna lag har haft för effekt. Hela 83 procent av internetanvändarna anger att de accepterat användarvillkor på en sajt utan att läsa igenom dem.

Sökkällor och sökord

 • 5.1 Det dagliga informationssökandet på nätet ökar
 • 5.2 4 av 10 pensionärer googlar dagligen
 • 5.3 De yngsta och äldsta har svårast att hitta sökord
 • 5.4 94 procent av de studerande använder sig av Wikipedia

Det dagliga informationssökandet på nätet ökar

Praktiskt taget alla internetanvändare använder internet till att söka information. De senaste tre åren har detta legat på en konstant nivå på 97 procent. Att söka information på daglig basis ökar dock konstant. Sedan år 2014 har den dagliga informationssökningen mer än dubblerats.

4 av 10 pensionärer googlar dagligen

Att använda Googles söktjänst ligger på samma nivå som föregående år, både totalt sett och dagligen. Praktiskt taget alla – hela 96 procent – googlar. Det dagliga användandet ligger på 61 procent och är störst hos de som studerar på 78 procent och lägst bland pensionärer på 38 procent.

De yngsta och äldsta har svårast att hitta sökord

När det gäller att hitta bra sökord på nätet finner lika många som förra året att det är enkelt, det vill säga 83 procent. Det är de yngsta 12–15 år (76%) och de äldsta 66+ år (71%) som har störst utmaning att hitta bra sökord. Enklast anser de som är 16–35 år att det är, där runt 90 procent hittar bra sökord.

94 procent av de studerande använder sig av Wikipedia

Liksom Google sök ligger Wikipedia, en mångspråkig encyklopedi på internet, på samma nivå som föregående år, både totalt sett och i daglig användning. Totalt sett används Wikipedia av 83 procent av internetanvändarna och 10 procent nyttjar Wikipedia dagligen. Hela 94 procent av de som studerar använder sig av Wikipedia. De som arbetar kommer tätt efter på 87 procent och 62 procent av pensionärerna använder Wikipedia.

Källkritik – Att värdera information

 • 5.5 Äldre litar mer på information på nätet än yngre
 • 5.6 Knappt 4 av 10 internetanvändare har fått utbildning i källkritik
 • 5.7 Var tredje lär sig om källkritik via tidningsartiklar
 • 5.8 4 av 5 accepterar användarvillkor utan att läsa igenom dem
 • 5.9 Allt färre delar andras innehåll i sociala medier
 • 5.10 De över 55 år har minskat sitt delande av andras innehåll
 • 5.11 Något färre kontrollerar avsändare eller innehållets trovärdighet

Äldre litar mer på informationen på nätet än yngre

Bara 1 procent tror att all information på internet är pålitlig och lika många att ingen information alls går att lita på. Totalt sett tror 80 procent att minst hälften går att lita på varav 43 procent tror det mesta och 36 procent endast hälften. Drygt var tionde, 13 procent, tror att det endast är en liten del av informationen som är pålitlig.

Högst förtroende har män, 56–65-åringar och högutbildade. Lägst förtroende har 16–35-åringar.

Knappt 4 av 10 internetanvändare har fått utbildning i källkritik

Drygt en tredjedel av internetanvändarna har fått utbildning/information om hur de ska värdera information på nätet (37%). Det är en stor övervikt bland de unga där cirka två tredjedelar av de som är 12–25 år har fått utbildning/information. Bland de äldre än 65 år har endast 10 procent fått någon utbildning/information om hur man värderar information på nätet.

Var tredje lär sig om källkritik via tidningsartiklar

Var tredje uppger att de har fått utbildning/information om hur man värderar information på internet via en webb- eller tidningsartikel. Utöver skola och arbete så spelar således media en viktig roll för detta ändamål. I synnerhet tenderar de som är 36–55 år (40%) att läsa webb- och tidningsartiklar i ämnet.

Av naturliga skäl anger de upp till 35 år oftare skolan som kunskapskälla och de äldre än 35 år arbetet. Var fjärde 12–15-åring anger också att deras föräldrar informerar dem om källkritik på nätet.

4 av 5 accepterar användarvillkor utan att läsa igenom dem

83%
av internetanvändarna har accepterat användarvillkor utan att läsa igenom dem.

Under år 2018 trädde den nya datalagstiftningen GDPR i kraft. GDPR är en europeisk förordning som skyddar individen genom att hindra företag och organisationer från att databehandla personuppgifter utan samtycke, till exempel av användarvillkor.

Hela 83 procent av internetanvändarna anger att de accepterat användarvillkor på en sajt utan att läsa igenom dem, varav 61 procent uppger att de har gjort detta frekvent. Endast 13 procent säger att de inte gjort det. En mindre andel, 4 procent, uppger också att de inte vet om de gjort detta eller ej.

De som mer än genomsnittet accepterar utan att läsa igenom villkor är de i höginkomsttagarhushåll (94%), de i åldern 36–45 år (93%) och högutbildade (88%).

Allt färre delar andras innehåll i sociala medier

Förra året angav 59 procent att de delade eller skickade vidare andras innehåll i sociala media vilket sjunkit med hela 10 procentenheter till 49 procent i år. Användningen av sociala media totalt sett har inte minskat (för mer information se kapitel 7).

Låt oss titta närmare på i vilka åldrar det delas och vilka som har minskat delandet av andras innehåll i nästa diagram 5.10.

De över 55 år har minskat sitt delande av andras innehåll

De yngsta 12–25 år (60%) är den mest frekventa åldersgruppen på att dela andras innehåll. Minskningen märks i alla åldersgrupper men den har i synnerhet skett bland de äldre än 55 år.

Sett till kön är överlag kvinnor (56%) flitigare på att dela andras innehåll i sociala media än män (43%). Vi ser även att män tenderar dela något mer sällan i år.

Det är främst de som delar andras innehåll ”någon gång” än de som delar ofta som har minskat sitt delande. De som delar ofta ligger kvar på samma nivå.

Något färre kontrollerar avsändare eller innehållets trovärdighet

Vilka kontroller är det då vi gör innan vi delar andras innehåll i sociala medier? Vi har tittat närmare på tre olika – att kontrollera trovärdigheten, att kontrollera avsändare och att söka information som bekräftar innehåll – och mer än 7 av 10 gör någon form av kontroll. De flesta kontrollerar att innehållet verkar trovärdigt (88%) följt av att kontrollera att avsändaren är pålitlig (84%). Det är dock något färre i år som gör dessa kontroller till skillnad från föregående år. Det är framförallt de som alltid gjorde kontrollerna tidigare som minskat något. Att söka information som bekräftar innehållet ligger på samma nivå som år 2018.

De som i högre grad gör kontroller är de i åldern 36–45 år och de som gör dem i något lägre grad är de yngre.

Rapporten kommer i december

I vårt nyhetsbrev får du reda på allt nytt om rapporten Svenskarna och internet som släpps i december, samt information om Internetstiftelsens andra satsningar.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Rapporten kommer i december

I vårt nyhetsbrev får du reda på allt nytt om rapporten Svenskarna och internet som släpps i december, samt information om Internetstiftelsens andra satsningar.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn