.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 6

E-post dominerar – men kommer chatt att ta över?

11 min läsning

Praktiskt taget alla använder e-post men chatt växer och är särskilt populärt bland yngre. Telefon- och videosamtal på nätet fortsätter att öka.

E-posten är den kommunikationstjänst som praktiskt taget alla använder. Värt att notera är att e-post är en av de få företeelser på internet som de äldre nyttjar oftare varje dag än de unga. De yngre chattar oftare dagligen och chattandet fortsätter att öka. Likaså ökar videosamtal och telefonsamtal över internet något.

Facebook Messenger är den meddelande- och samtalstjänst som flest använder. Den ökar bland de äldre och minskar bland de yngre men ligger totalt sett på samma nivå som föregående år. Whatsapp ökar däremot något medan Skype minskar jämfört med föregående år.

E-post, Chatt, Internettelefoni och Videosamtal

E-post fortfarande vanligare än chatt

Diagram 6.1

Andel av internetanvändarna (12+ år), Använder olika sätt att kommunicera över internet minst någon gång (totala stapeln) respektive dagligen (orange del av stapeln), år 2019

E-post, en av de äldsta kommunikationstjänsterna på internet, har en dominerande ställning både totalt sett och på daglig basis. Chatt, det vill säga korta meddelanden över internet, växer dock och likaså videosamtal och telefonsamtal över internet. Allt detta ska vi titta närmare på i detta kapitel.

Treårstrend – 97 procent använder e-post

Diagram 6.2

Andel av internetanvändarna (12+ år), Använder e-post minst någon gång respektive dagligen, år 2007–2019

97%
av internetanvändarna använder e-post.

Redan för tio år sedan låg e-postandet på över 90 procent totalt sett och nära 60 procent på daglig basis. De senaste tre åren så e-postar 97 procent av internetanvändarna någon gång och nästan 70 procent gör det dagligen. Användandet av e-post skiljer sig dock åt åldersmässigt vilket vi kan se i nästa graf – diagram 6.3.

De äldsta e-postar oftare än de yngsta på daglig basis

Diagram 6.3

Andel av internetanvändarna (12+ år) Använder e-post minst någon gång (totala stapeln) respektive dagligen (orange del av stapeln), Åldersfördelning år 2019

Totalt sett använder minst 90 procent av alla åldersgrupper e-post någon gång. Av de i åldern 26-35 år använder alla – 100 procent – e-post. I det dagliga användandet skiljer det sig dock en hel del åt.

De som är 36–45 år (85%) är flitigast i den dagliga användningen. Bland de yngsta 12–15 år (21%) och de äldsta 66+ år (56%) är glappet stort. E-post är alltså en av de få företeelser på internet som de äldre nyttjar oftare på daglig basis än de unga. Män och kvinnor e-postar lika mycket.

Daglig chatt har dubblerats på fem år

Diagram 6.4

Andel av internetanvändarna (12+ år), Använder chatt minst någon gång respektive dagligen, år 2014–2019

De senaste åren har runt hälften av alla internetanvändare chattat på daglig basis. Både det dagliga och totala användandet ökar varje år och det sistnämnda ligger nu på höga 86 procent. Ordet chatt kommer från engelskans ”småprata” – helt enkelt att skriva korta meddelanden och småprata på internet.

Drygt 9 av 10 under 45 år chattar

Diagram 6.5

Andel av internetanvändarna (12+ år), Använder chatt/direktmeddelanden minst någon gång (totala stapeln) respektive dagligen (orange del av stapeln), Åldersfördelning år 2019

Chattandet är på frammarsch, i synnerhet hos den yngre halvan av internetbefolkningen. Upp till 35 år är det totala chattandet 95 procent eller högre. Värt att notera är att de yngsta 12–15 år chattar dagligen (74%) i betydligt högre utsträckning än de e-postar dagligen (23%). För de äldre är förhållandet det motsatta. Än så länge. Sett till män och kvinnor är det inga signifikanta skillnader varken totalt eller på daglig basis. Däremot tenderar kvinnor chatta oftare flera gånger dagligen än män.

Telefonsamtal över internet har dubblerats på åtta år

Diagram 6.6

Andel av internetanvändarna (12+ år), Använder internet för att ringa upp eller ta emot telefonsamtal någon gång respektive dagligen, år 2007–2019

Att ringa över internet ökar stadigt. Idag ringer 7 av 10 internetanvändare telefonsamtal över internet och nära 2 av 10 gör det dagligen.

De yngre är flitigare användare än de äldre. Under 35 år ringer nära 9 av 10 någon gång över nätet och efter 65 år är det knappt hälften som gör det. Här finns inga skillnader mellan män och kvinnor men däremot är det fler som är födda utanför Norden (85%) som nyttjar denna samtalstjänst.

7 av 10 ringer videosamtal – fortsätter att öka

Diagram 6.7

Andel av internetanvändarna (12+ år) Använder internet för videosamtal någon gång respektive dagligen, år 2014-2019

Videosamtal ökar något mer än röstsamtal över internet. I år är det totalt sett lika många som ringer röstsamtal över internet som ringer videosamtal – hela 71 procent. På daglig basis hamnar dock videosamtalen efter på blott 7 procent där samtal över internet är mer än dubbelt så många (18%).

Även här dominerar den yngre halvan av internetbefolkningen. Fler än 8 av 10 under 45 år nyttjar tjänsten, användandet avtar sedan med stigande ålder. De som är födda utanför Norden (84%) är även här flitigare användare. Det finns inga könsskillnader i användandet av videosamtal.

Kommer chatt att ta över e-postens dominerande roll i framtiden?

Diagram 6.8

Andel av internetanvändare (12+ år), Använder olika sätt att kommunicera över på daglig basis, Sysselsättning år 2019

De som idag studerar (83%) chattar i betydligt högre utsträckning än de e-postar (65%) dagligen. De ringer oftare videosamtal och telefonsamtal över internet än de som arbetar eller är pensionärer. Majoriteten av de som studerar är födda på 00- och 90-talet och kommer de att ta med sig dessa kommunikationssätt när de kommer ut i arbetslivet? Kommer chatten på sikt att ta över e-postens första plats i den digitala kommunikationen?

Meddelande- och samtalstjänster

Messenger populärast, Whatsapp ökar, Skype minskar

Diagram 6.9

Andel av internetanvändarna (12+ år), Använder Skype och Whatsapp år 2016–2019 samt andel av internetanvändarna (16+ år) Använder Facebook Messenger år 2017–2019

Det finns idag många olika meddelande- och samtalstjänster och här tittar vi närmare på tre av dem – Facebook Messenger, Whatsapp och Skype. Facebook Messenger är den tjänst som flest använder och användandet ligger i nivå med föregående år (62%). Whatsapp ökar däremot något jämfört med förra året och på tre år har användandet ökat 6 procentenheter. Det dagliga användandet ligger på 11 procent, vilket är i linje med föregående år. Skype minskar istället något jämfört med år 2018. Det dagliga användandet ligger idag på cirka 5 procent vilket också är i nivå med år 2018.

Drygt 8 av 10 mellan 16–35 år använder Messenger

Diagram 6.10

Andel av internetanvändarna, Använder Facebook Messenger (16+ år), Whatsapp respektive Skype (12+ år) minst någon gång, Åldersfördelning år 2019

Facebook Messenger används i högre utsträckning i samtliga åldrar utom bland 56–65-åringarna där Skype är snäppet vanligare. Bland de allra äldsta över 65 år är användningen ungefär jämt fördelat mellan Messenger och Skype.

Messenger har sin största målgrupp bland 16–35-åringar (81%). Whatsapp och Skype används som mest av 36–45-åringar.

Både Skype (57%) och Whatsapp (65%) används dessutom i något högre utsträckning av de som är födda utanför Norden.

Observera! Viktigt att ha i åtanke att dessa tre inte enbart konkurrerar med varandra utan att det även finns många andra tjänster på marknaden.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn