.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 8

Spel, sex och dejting

10 min läsning

Alla unga pojkar spelar spel på internet. Med åldern sjunker spelandet men i medelåldern går kvinnorna om männen och bland äldre är det vanligare att kvinnor spelar spel på internet än män.

Att spela spel på internet där man satsar pengar är mycket vanligare bland män än bland kvinnor.

En stor majoritet av de unga männen tittar på sidor med sexuellt innehåll på internet. Men ju äldre de blir desto färre använder internet för att titta på sexuellt innehåll.

Fler unga än äldre nätdejtar. 15 procent uppger att nätdejtandet har lett till att de blivit sambo eller gift sig.

Spela spel

Sex av tio (59 %) internetanvändare spelar spel på internet någon gång och en fjärdedel (24 %) gör det dagligen. Men det är stor skillnad i spelandet, både mellan könen och mellan olika åldrar.

Spela spel (nöjesspel, ej gambling)

Diagram 8.1

Andel internetanvändare som spelar spel någon gång respektive dagligen fördelat på kön och ålder 2017.

Den yngsta åldersgruppen, 12–15-åringar, spelar oftast spel på internet, såväl någon gång, som dagligen. Bland 12–15 åriga pojkar är det nästan alla (98 %) som spelar och mer än hälften (59 %) som spelar varje dag. Bland flickor i åldern 12–15 år är det 77 procent som spelar spel och 33 procent som gör det dagligen. Men sedan sjunker andelen som någon gång spelar spel med stigande ålder. Det intressanta är att i medelåldern (36–55 år) är det ungefär lika stor andel män som kvinnor som spelar spel, men det är bland kvinnorna (över 26 %) man ser en större andel dagliga spelare än bland männen (omkring 20 %). Från 55 års ålder är det en större andel kvinnor som spelar än män, både bland de som spelar någon gång och bland de som spelar dagligen.

Skolungdomars användning av nöjesappar

Spel och nöjesappar

Diagram 8.2

Andel internetanvändare i åldern 11–16 år som någon gång spelar spel, spelar spel i mobilen, spelar Pokémon Go, Minecraft respektive använder musical.ly 2017.

Även när vi frågar ungdomar i mer detalj kring spel och nöjesappar är det en större andel pojkar än flickor som spelar spel. Över 90 procent av pojkarna i åldern 11–16 år spelar någon gång och nästan lika många spelar spel på sin mobil. Det är omkring 80 procent av flickorna som spelar spel och även bland dem är det nästan lika många som spelar i mobilen.

Bland mellanstadieelever, 11–13 år gamla, är det ungefär lika vanligt att pojkar som flickor spelar Minecraft och Pokèmon Go någon gång medan musikvideoappen musical.ly är betydligt vanligare bland flickor. 77 procent av de 11–13 åriga flickorna använder musical.ly och 39 procent gör det dagligen jämfört med att 26 procent av 11–13 åriga pojkar gör det och endast 6 procent dagligen.

Bland högstadieelever i åldern 14–16 år är det färre som spelar Minecraft, Pokèmon Go och använder Musical.ly än bland 11–13-åringarna. Det har även blivit en skillnad mellan hur pojkar och flickor spelar. Det är nu färre flickor än pojkar som använder Pokèmon Go och Minecraft.

Spel där man satsar pengar

Spela spel där man satsar pengar

Diagram 8.3

Andel internetanvändare (16+ år) som spelar spel där de satsar pengar (gambling) fördelat på hur ofta åren 2011–2017. (Data saknas för 2013)

Det är ungefär lika stor andel av internetanvändarna som regelbundet spelar spel där de satsar pengar nu som tidigare år. Nivån har legat kring 6 procent under flera års tid. Däremot har de som uppger att de spelar mer sällan än varje månad ökat och är nu lika stor som den andel som spelar regelbundet. Totalt är det 13 procent av internetanvändarna som någon gång spelar spel på internet där de satsar pengar.

Det är stor skillnad mellan könen. Det är 20 procent av männen som satsar pengar och spelar någon gång mot 5 procent av alla kvinnor som använder internet.

Mer än var fjärde (27 %) man i åldern 36–45 år spelar någon gång spel på internet där de satsar pengar. Även tidigare år var det mest vanligt i den åldern, men då var det färre, 19 procent, som någon gång spelade där de satsar pengar.

Titta på sidor med sexuellt innehåll

Titta på sidor med sexuellt innehåll

Diagram 8.4

Andel internetanvändare (16+ år) som tittar på sidor med sexuellt innehåll fördelat på hur ofta och åren 2011–2017. (data saknas för 2013).

Det är 30 procent av internetanvändarna som använder internet för att titta på sidor med sexuellt innehåll. Det har skett en ökning med ett par procentenheter årligen. Ökningen finns både bland de som tittar på sexuellt innehåll varje vecka (från 6% 2014 till 11 % 2017) och bland de som gör det mer sällan än varje månad (från 9 procent 2014 till 14 procent 2017).

Att titta på sidor med sexuellt innehåll är främst något som män ägnar sig åt. Totalt sett är det nästan hälften av männen (48 %) som tittar på sidor med sexuellt innehåll jämfört med 12 procent av kvinnorna.

Titta på sidor med sexuellt innehåll

Diagram 8.5

Andel manliga internetanvändare (16+ år) som tittar på sidor med sexuellt innehåll fördelat på ålder 2015, 2016 och 2017.

Männens intresse för att använda internet för att titta på sidor med sexuellt innehåll sjunker med stigande ålder. Det är fyra av fem (79 %) män i åldern 16–25 år som någon gång tittar på sidor med sexuellt innehåll, i åldern 36–45 år är det lite drygt hälften (52 %) och i åldern 66–75 år är det var femte (18 %).

Kvinnornas intresse för att titta på sidor med sexuellt innehåll är betydligt lägre. Det är 29 procent av 16–25 åriga kvinnor som någon gång tittar och 13 procent av kvinnorna i åldern 36–45 år. I åldrarna över 45 är det färre än 4 procent.

Har råkat hamna på en pornografisk sida när letade efter något annat under det senaste året

Har råkat hamna på en pornografisk sida när letade efter något annat under det senaste året

Diagram 8.6

Andel internetanvändare 16+ år som under senaste året råkat hamna på en pornografisk sida efter att de letade efter något annat 2017.

Nästan var fjärde internetanvändare (23 %) har under det senaste året råkat hamna på en pornografisk sida när de har letar efter något annat. Det är en minskning sedan mätningen 2014 då det var 30 procent som råkat ut för det.

Det är vanligare att män (29 %) än kvinnor (16 %) råkar hamna där, förutom bland ungdomarna 16–25 år där det är ungefär lika vanligt bland kvinnor som män.

Nätdejting

Använt dejtingsajter eller appar

Diagram 8.7

Andel internetanvändare (16+ år) som använt så kallade dejtingsajter eller appar på internet senaste året 2017.

11 procent av internetanvändarna har nätdejtat det senaste året, det vill säga använt dejtingsajter eller appar. Dessutom har ytterligare 9 procent nätdejtat, men för mer än ett år sedan.

Det är vanligast att nätdejta i 16–25-årsåldern. Var tredje 16–25-åring har nätdejtat det senaste året och ytterligare 11 procent har gjort det tidigare, totalt mer än fyra av tio. Intresset för att använda dejtingsajter är såklart förknippat med det civilstånd man har. 35 procent av de ensamstående och 17 procent av de frånskilda har dejtat senaste året, medan ingen av de gifta har gjort det. Det är vanligare att personer som bor i storstad har nätdejtat (13 %) det senaste året än personer som bor på landsbygden (8 %).

Vad är i så fall din erfarenhet av dejtingsajter

Diagram 8.8

Andel av de internetanvändare som svarat att de har använt dejtingsajter eller dejtingappar senaste året. (totalt 574 personer).

De 20 procent av de som uppgav att de har använt dejtingsajter eller dejtingappar fick följdfrågan om vad som var deras erfarenhet. 15 procent svarade att de hade blivit sambo eller gifta, 13 procent hade startat en relation ytterligare 34 procent hade träffat någon med det blev inget och resterande 38 procent hittade ingen.

Av de som nätdejtat och nu är gifta så var det 63 procent som upplevt att nätdejtingen ledde till just samboskap eller giftermål. Av de som nätdejtat och nu är ensamstående var det 17 procent som inlett en relation och 42 procent som träffade någon men det blev inget.

En intressant iakttagelse är att det var betydligt vanligare att nätdejta bland de som bor i stad men att erfarenheten av nätdejting är liknande oavsett om man bor i stad eller på landsbygden. 15 procent blev sambo eller gift, 13 procent startade en relation.

Tinder

Tinder

Diagram 8.9

Andel av de internetanvändare som svarat att de har använt Tinder fördelat på ålder och kön 2016 och 2017.

Utslaget på alla internetanvändare så använder 7 procent Tinder någon gång. Det är en liten ökning jämfört med 2016 då 5 procent använde Tinder. Så gott som alla tinderanvändare återfinns i åldersgrupperna 16–35 år. Mellan 16 och 25 år använder mer än var fjärde man (27 %) och mer än var femte kvinna (21 %) Tinder. Mellan 26 och 35 år använder 18 procent av männen och 14 procent av kvinnorna Tinder. I åldersgrupperna över det finns det en och annan Tinderanvändare, men de är så få att de knappt syns i statistiken.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn