.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 7

Underhållningens digitalisering

13 min läsning

Sett till befolkningen som helhet är den så kallade ”tablå-televisionen”, fortfarande tjugo år efter det att internet började sprida sig, den främsta källan till underhållning.

Men internet har nu arbetat sig upp på nästan samma nivå. Främst befinner sig dock, igår som idag, personliga kontakter med familj och vänner.

Musik och rörlig bild på internet

Lyssnar på musik eller ser på film på internet varje vecka

Diagram 7.1

Andel av internetanvändarna (12+ år) som lyssnar på musik eller ser på film och video minst någon gång i veckan på internet.

På internet är idag möjligheterna många att både lyssna på musik och se på film, tv eller video. Digitaliseringen har gjort det möjligt att inte bara duplicera och mångfaldiga innehållet utan även att strömma musik och film direkt över internet.

60 procent av internetanvändarna lyssnar åtminstone någon gång i veckan på musik via internet och 45 procent ser på rörlig bild i någon form.

Den tydligaste förändringen sedan förra året är att det har blivit vanligare att se på film, video och tv på internet. 45 procent av internetanvändarna gör det minst någon gång i veckan jämfört med 30 procent förra året.

Musiklyssnandet via internet är fortsatt högt. 57 procent lyssnade på musik minst någon gång i veckan 2014 och det har nu stigit till 60 procent.

60 procent lyssnar på musik på internet varje vecka

Lyssna på radio och musik via internet

Diagram 7.2

Andel av internetanvändarna (12+ år) som på olika sätt lyssnar på radio och musik på internet jämfört med traditionell radio (16+ år).

I vår undersökning är det 42 procent av internetanvändarna som någon gång lyssnar på en radiostation via internet, 19 procent gör det varje vecka och 7 procent uppger att de gör det varje dag.

30 procent av internetanvändarna lyssnar någon gång på poddradio via internet, 11 procent gör det varje vecka och 3 procent dagligen.

Lite mer än tre fjärdedelar av internetanvändarna (77 %) lyssnar någon gång på musik via internet. 60 procent gör det varje vecka och 36 procent lyssnar dagligen.

Spotify är populärt, nästan var tredje internetanvändare (29%) använder tjänsten dagligen. Nästan alla unga (16-25 år) lyssnar åtminstone någon gång på musik på internet och 66 procent lyssnar dagligen på Spotify. Det är betydligt fler än de som lyssnar på traditionell radio. Varje vecka är det 77 procent av svenskarna som lyssnar på traditionell radio.

Lyssna på radio och musik via internet (16-25 år)

Diagram 7.3

Andel av de unga (16-25 år) som på olika sätt lyssnar på radio och musik på internet jämfört med traditionell radio.

Fler betalar för att lyssna på musik

Betalar för att lyssna på musik på internet

Diagram 7.4

Andel av musiklyssnande internetanvändare som lyssnar på musik och som prenumererar på musik över internet.

Tendensen under senare år är att allt fler betalar för ett abonnemang på en musiktjänst för att lyssna på musik. Handeln av cd-skivor har minskat och i Sverige är det hälften (54%) av de som lyssnar via internet som prenumererar. Även om det ökar i alla åldrar så har den starkaste ökningen under det senaste året skett i åldrarna 46-55 år.

Bland de äldre (46-75 år) abonnerar nästan alla som lyssnar på musik via internet på en musiktjänst. Få av de som börjat prenumerera slutar. Endast 4 procent har prenumererat tidigare men gör det inte längre.

Lyssnar respektive abonnerar på musik på internet varje vecka

Diagram 7.5

Andel av internetanvändarna (12+ år) i olika åldrar som lyssnar på musik på internet eller lyssnar på Spotify någon gång i veckan och som betalar för ett musikabonnemang.

Youtube populärast inom rörlig bild på internet

Titta på tv och film på internet

Diagram 7.6

Andel av internetanvändarna (12+ år) som på olika sätt ser på film, tv och video på internet jämfört med traditionell tv (16+ år).

Musiklyssnandet har alltid varit större på internet än tittandet på rörlig bild i form av film, video och tv. Men teknikutvecklingen med bättre datorer och bredband med hög kapacitet har också gjort den rörliga bilden tillgänglig inte bara för nedladdning utan som strömmande rörlig bild via tv-kanalernas play-funktioner eller särskilda film-, video- och tv-tjänster.

Youtube är den mest använda källan för att se på rörlig bild på internet. Alla som ser på film och video ser också på Youtube. Sedan kommer tv-play och olika film- och tv-tjänster. Netflix har idag ett dagligt tittande på 7 procent jämfört med 5 procent för tv-play.

Det är idag långt fler som ser på film via filmtjänster på internet än som går på bio. Men samtidigt är det långt ifrån den traditionella televisionen som 92 procent ser på under en vecka.

Detta gäller inte för de unga (16-25 år) där internet och traditionell tv ligger på ungefär samma nivå. Hälften (47%) ser dagligen på Youtube och fler ser på Netflix än tv-playtjänster. Tre av fyra (76%) ser varje vecka på traditionell tv.

Titta på tv och film på internet (16-25 år)

Diagram 7.7

Andel av de unga (16-25 år) som på olika sätt ser på film, tv och video på internet jämfört med traditionell tv.

Fler betalar för att se på film, video och tv

Tittar på respektive betalar för film på internet varje vecka

Diagram 7.8

Andel av internetanvändarna (12+ år) i olika åldrar som varje vecka ser på Youtube eller Netflix och prenumererar på film/video.

Youtube har länge dominerat som källa till rörlig bild på internet. Här kan alla lägga upp ett videoklipp. Nu har olika betalsajter introducerats och fler och fler har visat sig vara beredda att betala för dessa tjänster. Under det senaste året har det skett en fördubbling av de som betalar och den har varit särskilt stor i åldrarna 36-65 år.

Många äldre som inte tidigare intresserat sig för att se på film och tv på internet har nu upptäckt denna möjlighet och de betalar även för detta. De flesta yngre betalar dock inte trots att de ser mycket mer på rörlig bild.

Fildelningen fortsätter minska

Fildelning

Diagram 7.9

Andelen av befolkningen (12+ år) som fildelar. En jämförelse 2004-2015.

När andelen som fildelar började minska mellan 2013 och 2014 skedde det främst bland de yngsta (12-15 år). Minskningen som nu fortsätter återfinns huvudsakligen bland de lite äldre ungdomarna (16-25 år). Sett över internetanvändare i alla åldrar är det 17 procent som fildelar någon gång vilket är på samma nivå som före 2009. Vanligast är det bland unga män (16-25 år) där över hälften, 54 procent, fildelar någon gång vilket är nästan dubbelt så vanligt som bland de jämnåriga kvinnorna (28%).

Som det visat sig tidigare, både 2011 och 2013, är andelen som abonnerar på musik och film högre bland fildelarna än bland andra. Det gäller för alla åldersgrupper. Fildelning och abonnemang konkurrerar i de flesta fall inte med varandra utan kompletterar snarare varandra. 58 procent av fildelarna betalar ett abonnemang för att lyssna på musik jämfört 39 procent av de internetanvändare som inte fildelar. Även när man jämför med de som lyssnar på musik via internet är andelen som prenumererar något fler bland fildelarna (58% jämfört med 54%).

Skillnaden är ännu större när det gäller strömmande rörlig bild. 46 procent av de som fildelar betalar för en sådan tjänst medan 24 procent av alla internetanvändare gör det. Även när man jämför fildelarna med de som använder internet för att se på film och video är andelen som betalar för abonnemang större bland fildelarna (48% jämfört med 38%). Detta är skillnader som återfinns i alla åldersgrupper från de yngsta till de äldsta.

Betala för musik och film – Jämförelse mellan fildelare och andra

Diagram 7.10

Andelen som prenumererar på musik respektive rörlig bild bland de som fildelare och de som inte fildelar.

Från cd, video och dvd till strömmande musik och rörlig bild

Betala för musik och film 2011, 2014 och 2015

Diagram 7.11

Andel av internetanvändarna (12+ år) som betalar för musik- och film/videoabonnemang.

Tre av fyra internetanvändare (77%) lyssnar åtminstone någon gång på musik via internet och nästan lika många (70%) ser idag på film och video. Medan ökningen av de som betalar för att lyssna på strömmande musik har stannat av så har andelen som prenumererar eller abonnerar på strömmande bild (film, video, tv) ökat under det senaste året.

Redan 2009 bestod hälften av musikförsäljningen av digital musik men endast 8 procent av det totala var vid den tiden strömmande musik. Idag är 88 procent digital musik och den strömmande musiken står för 74 procent av den totala försäljningen enligt Ifpi.

I år är också musikförsäljningen, efter en lång svacka, uppe i över 1 miljard svenska kronor vilket är i nivå med inkomsterna 2005. Det är inte den minskande andelen fildelare som är orsaken till detta utan att man hittat en abonnemangsform som tilltalar de som tycker om att lyssna på musik.

Kanske är även film- och tv-branschen på väg mot en sådan lösning i digitaliseringens tidevarv.

22 procent tittar på sidor med sexuellt innehåll

Titta på sidor med sexuellt innehåll

Diagram 7.12

Andel internetanvändare (16+ år) som någon gång tittar på sidor med sexuellt innehåll. Fördelat på kön och ålder.

22 procent av alla internetanvändare tittar någon gång på sidor med sexuellt innehåll. 12 procent gör det regelbundet, det vill säga varje månad eller oftare.

Andelen som tittar har legat på ungefär samma nivå de senaste åren, 2011 var det 19 procent som tittade.

Kön och ålder spelar stor roll. Det är vanligare bland män (36%) än kvinnor (6%). Bland de unga är det nästan hälften som tittar, sedan sjunker andelen med stigande ålder. Mest vanligt är det att unga män (16-25 år) tittar på sidor med sexuellt innehåll (67%). Men det är ungefär lika vanligt att unga kvinnor (16-25 år) tittar (18%) som att män i övre medelåldern (56-65 år) tittar på sexuellt innehåll (22%).

Onlinespel

Gambling

Diagram 7.13

Andel internetanvändare (16+ år) som någon gång spelar spel på internet där man satsar pengar.

9 procent av alla internetanvändare spelar någon gång spel om pengar på internet. 6 procent gör det regelbundet, det vill säga varje månad eller oftare.

Andelen som spelar har varit så gott som oförändrad de senaste nio åren.

Som med så många andra aktiviteter på internet spelar kön en stor roll. Av männen är det 15 procent som spelar vilket kan jämföras med 3 procent av kvinnorna. Högst andel återfinns ibland män upp till 35 års ålder (drygt 22%). Bland männen sjunker andelen som spelar med ökad ålder medan det bland kvinnorna är ungefär lika stor andel som spelar oavsett ålder.

Spela spel 2009-2015

Diagram 7.14

Andel internetanvändare (12+ år) som spelar spel någon gång eller dagligen 2009-2015.

44 procent av alla internetanvändare spelar någon gång spel på internet för nöjes skull (inte om pengar). 31 procent gör det varje vecka och 17 procent dagligen.

Andelen som spelar har varierat de senaste åren. Från 2009 fram till 2012 var det omkring 40 procent som spelade spel och drygt 10 procent gjorde det dagligen. Sen ökade andelen till 55 procent 2013 och det dagliga spelandet fördubblades till 25 procent. Andelen har sedan sjunkit och nu är det 44 procent som spelar spel och 17 procent som gör det dagligen.

Spela spel (nöjesspel, ej gambling)

Diagram 7.15

Andel internetanvändare (12+ år) som dagligen spelar spel på internet för nöjes skull (inte gambling).

Sett till alla internetanvändare är det ungefär lika stor andel kvinnor som män som spelar. Men ser man till de olika åldersgrupperna är könsskillnaderna stora. Upp till 35 års ålder är det betydligt fler män än kvinnor som spelar, men i alla åldrar över 35 år så är det större andel kvinnor som spelar. I åldern 36-65 är det omkring var femte kvinna som spelar dagligen, att jämföra med var tionde man i samma ålder.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn