.FILE
Kapitel 11

Domänkännedom och innehav

4 min läsning

Internetstiftelsen ansvarar för internets svenska toppdomän .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. Sedan september 2013 sköter Internetstiftelsen också drift och administration för toppdomänen .nu.

Detta kapitel är baserat på data från undersökningen ”Svenskarna och internet 2015” samt Internetstiftelsens egen statistik om användning av domäner.

Kännedom om domäner

Två tredjedelar av befolkningen (16+ år) vet vad ett domännamn är. Bland 26-45 åringarna är det över 80 procent som känner till vad ett domännamn är. Kännedomen är lägst bland de äldsta, men bland de över 76 år är det ändå så mycket som var fjärde som känner till vad ett domännamn är. Det är vanligare bland män (73%) än kvinnor (56%) att känna till det. Kännedomen om domännamn är även högre bland de som bor i städer (68%) än bland de som bor på landsbygden (58%).

Innehav av domäner

Lite drygt var sjunde internetanvändare äger ett eller flera domännamn för privat bruk. Det är mest vanligt att medelålders (36-55 år) äger domännamn. Men det är värt att notera att de nyblivna pensionärerna (66-75 år) äger domännamn i lika hög utsträckning som svenskarna över lag.

Man kan äga privata domäner under flera olika toppdomäner. Vanligast är det att äga en .se-adress, vilket 70 procent av svenskarna som äger domäner för privata ändamål gör. Näst vanligast är det att äga en .com-domän (33%) följt av .nu och .net med 7 procent vardera.

Utveckling och användning av .se- och .nu-domäner

I slutet av oktober 2015 fanns det 1 383 000 aktiva .se-domäner. Det är en ökning med 4 procent sedan årsskiftet. För 15 år sedan, i slutet av år 2000 fanns det 86 000 aktiva domäner. För 5 år sedan, under 2010, passerade antalet aktiva .se-domäner 1 miljon.

IIS hanterar sedan år 2013 även .nu-domäner. I slutet av oktober 2015 fanns det 267 000 aktiva .nu-domäner, vilket är en ökning med 19 000 domäner jämfört med slutet av 2013 då det fanns 248 000 aktiva .nu-domäner.

Av de 1 380 000 aktiva domänerna är det över hälften (57%) som ägs av ett svenskt företag. Det är en tredjedel (32%) som ägs av en svensk privatperson. 9 procent ägs av ett utländskt företag och 2 procent ägs av utländska privatpersoner.

Det finns drygt 600 000 olika ägare till .se-domänerna. De allra flesta (71%) äger 1 .se-domän och 15 procent äger 2 domäner. Det är en liten andel ägare, drygt 1 procent, som äger fler än 16 domäner.