Kapitel 6

Näthat och kränkningar

Hälften av befolkningen avstår från att uttrycka sina åsikter på nätet av rädsla för näthat. 6 procent som är 16 år eller äldre har drabbats av näthat, kränkningar eller negativa kommentarer under det senaste året.

I det här kapitlet undersöker vi hur många svenskar som är 16 år eller äldre som blivit utsatta för näthat, kränkningar eller negativa kommentarer på nätet, eller som sett andra råka ut för det. Vi visar vilka som är mer utsatta än andra och vad kränkningarna handlar om. Vidare tar vi reda på vilka sociala medieplattformar som näthat och kränkningar förekommer på. Vi belyser också hur vanligt det är att undvika att posta egna inlägg eller kommentarer av rädsla för näthat.

Läs mer om näthat bland barn och ungdomar 12–19 år i kapitel 10 – Barnen och internet.  

Var tjugonde har utsatts för näthat under 2023

Drygt 1 av 20 i befolkningen 16 år eller äldre uppger att de har blivit utsatta för näthat, kränkningar eller negativa kommentarer på nätet under det senaste året. Andelen som har blivit utsatta har inte förändrats nämnvärt jämfört med föregående år. Män drabbas i högre grad än kvinnor och unga i högre grad än äldre. 4 av 10 har sett andra drabbas av näthat eller kränkningar på nätet – kvinnor i högre grad än män.

Merparten av näthatet handlar om politiska eller personliga åsikter

Personliga eller politiska åsikter är de vanligaste orsakerna att drabbas av näthat eller kränkningar på nätet – både utifrån vad man själv utsatts för och vad man sett andra drabbas av. Bland svenskar som är 16 år eller äldre har 3 procent drabbats av näthat eller kränkningar kopplade till politiska och/eller personliga åsikter under det senaste året. Det motsvarar runt hälften av de som har drabbats.

Hälften avstår från att kommentera inlägg av rädsla för näthat

Näthat påverkar inte bara de som personligen blir utsatta, utan drabbar även andra. Mer än hälften av alla som är 16 år eller äldre undviker exempelvis att kommentera inlägg, nyhetsartiklar eller att dela sina åsikter i egna inlägg på sociala medier på grund av rädsla för näthat, kränkningar och negativa kommentarer. Det är fler kvinnor än män som undviker att posta inlägg eller kommentarer.

Två kvinnor sitter i en soffa och tittar på sina mobiler, de ser oroliga ut. Den ena tar sig för pannan.

Näthat förekommer framför allt på Facebook, Instagram och Twitter

Näthat och kränkningar förekommer i olika hög grad och på olika sätt på olika sociala nätverksplattformar. Hur många användare en plattform har påverkar i stor utsträckning hur många som riskerar att drabbas av näthat eller kränkningar. Många drabbas därför på stora plattformar som exempelvis Facebook och Instagram.

Några plattformar sticker däremot ut mer än andra. Twitter (som i juni 2023 bytte namn till X) tycks vara mer drabbad än vad som kan förväntas utifrån hur många som använder plattformen. Det kan bero på att Twitter är en plattform som i hög grad används för att uttrycka politiska och personliga åsikter – vilket är de vanligaste orsakerna till näthat och kränkningar på nätet. Youtube visar däremot det motsatta – det vill säga en förhållandevis låg andel näthat och kränkningar givet hur många som frekvent använder sig av plattformen.

Snapchat särskiljer sig på ett annat sätt – jämförelsevis få har uppmärksammat att andra har utsatts för näthat eller kränkningar på Snapchat. Detta trots att andelen drabbade är jämförbar med Twitter och Instagram. Det kan tyda på att näthat och kränkningar på Snapchat i högre grad sker privat, utan insyn från utomstående, jämfört med andra plattformar.

Kapitel 6: Näthat och kränkningar

Ladda hem
7 min
Hur många blir utsatta för näthat?

I den här delen har vi frågat svenskarna om de sett någon bli utsatt för näthat eller kränkningar, samt om de själva blivit det.

6 procent drabbade av näthat år 2023

Fråga: Har du under de senaste 12 månaderna utsatts för näthat eller att någon har skrivit något negativt eller kränkande om dig på nätet?

Internetanvändare 16+ år

Diagram 6.1a, Bas: Internetanvändare 16+ år, År 2022–2023 (Studie 1)

Fråga: Har du under de senaste 12 månaderna utsatts för näthat eller att någon har skrivit något negativt eller kränkande om dig på nätet?

Diagram 6.1b, Bas: Internetanvändare 16+ år, År 2023 (Studie 1)

Hur många har utsatts för näthat, kränkningar eller negativa kommentarer på nätet år 2023?

 • Drygt 1 av 20 (6%) har utsatts för näthat, kränkningar eller negativa kommentarer på nätet under det senaste året. Andelen är ungefär lika stor under åren 2022 och 2023, förändringen ligger inom felmarginalen.
 • Unga har i högre grad drabbats av näthat, kränkningar eller negativa kommentarer. Det beror sannolikt på att de är mer aktiva på nätet och sociala medier jämfört med äldre personer.
 • Bland personer som uppgett att de har någon funktionsnedsättning eller funktionsvariation har en betydligt större andel drabbats av näthat, kränkningar eller negativa kommentarer

6%

av svenskarna har utsatts för näthat, kränkningar eller negativa kommentarer på nätet. Var femte som utsatts mår mycket dåligt

Skiljer sig utsatthet för näthat, kränkningar eller negativa kommentarer mellan män och kvinnor?

 • Fler män (8%) än kvinnor (4%) har under året utsatts för näthat, kränkningar eller negativa kommentarer på nätet.
 • Nästan dubbelt så många män (14%) som kvinnor (8%) födda på 00- eller 90-talet uppger att de har blivit utsatta för näthat, kränkningar eller negativa kommentarer på nätet under det senaste året.
 • Det har inte skett någon nämnvärd förändring mellan år 2022 och 2023, varken bland män eller kvinnor. *)

För näthat bland barn och ungdomar, se kapitel 10 – Barnen och internet.

*) För mer information, se tabellbilaga


Var femte som utsatts för näthat mår mycket dåligt

Fråga: Upplever du att näthatet/kränkningarna påverkade ditt mående negativt? 

Diagram 6.2, Bas: Själv utsatts för näthat 16+ år, År 2023 (Studie 1)

Hur har näthat, kränkningar och negativa kommentarer påverkat måendet hos de som utsatts?

Drygt en tredjedel av de som utsatts för näthat, kränkningar eller negativa kommentarer under det senaste året uppger att deras mående inte påverkats alls. Resterande två tredjedelar uppger att deras mående har påverkats negativt i någon mån och nästan 2 av 10 har påverkats mycket negativt.


Fler kvinnor än män har sett andra bli utsatta för näthat

Fråga: Har du under de senaste 12 månaderna sett någon annan bli utsatt för näthat eller att någon har skrivit något negativt eller kränkande på nätet?

Diagram 6.3a, Bas: Internetanvändare 16+ år, År 2022–2023 (Studie 1)

Fråga: Har du under de senaste 12 månaderna sett någon annan bli utsatt för näthat eller att någon har skrivit något negativt eller kränkande på nätet?

Diagram 6.3b, Bas: Internetanvändare 16+ år, År 2023 (Studie 1)

Hur många har sett andra drabbas av näthat, kränkningar eller negativa kommentarer på nätet?

 • Drygt 4 av 10 har sett andra utsättas för näthat, kränkningar eller negativa kommentarer på nätet under det senaste året. Andelen är ungefär lika stor under åren 2022 och 2023, förändringen ligger inom felmarginalen.
 • Unga har i högre grad sett andra drabbas. Unga är även överrepresenterade när det gäller att själva utsättas för näthat, kränkningar eller negativa kommentarer på nätet (se diagram 6.1). Det kan bland annat bero på att de är mer aktiva på nätet och på sociala medier jämfört med äldre personer.
 • Höginkomsttagare har i betydligt högre utsträckning uppmärksammat näthat, kränkningar eller negativa kommentarer på nätet (48%) jämfört med personer med medel- (38%) eller låg inkomst (34%). *)
 • Personer födda utanför Sverige uppger i lägre utsträckning att de har sett någon annan drabbas av näthat, kränkningar eller negativa kommentarer på nätet (27%). *)
 • Något fler kvinnor (43%) än män (38%) har sett andra utsättas för näthat, kränkningar eller negativa kommentarer under det senaste året.
 • Bland både män och kvinnor har en större andel uppmärksammat att andra blivit utsatta för näthat, kränkningar eller negativa kommentarer i de yngre åldrarna.
 • Det har inte skett någon nämnvärd förändring mellan år 2022 och 2023, varken bland män eller kvinnor. *)

*) För mer information, se tabellbilaga 


Mer än hälften av den yngre halvan av befolkningen har sett andra utsättas för näthat

Fråga: Har du under de senaste 12 månaderna utsatts för näthat eller att någon har skrivit något negativt eller kränkande om dig på nätet? 

Fråga: Har du under de senaste 12 månaderna sett någon annan bli utsatt för näthat eller att någon har skrivit något negativt eller kränkande på nätet? 

Diagram 6.4, Bas: Internetanvändare 16+ år, År 2023 (Studie 1)

Hur skiljer sig andelen som har utsatts för näthat jämfört med andelen som sett andra utsättas?

 • 6 procent (cirka 1 av 20) har utsatts för näthat, kränkningar eller negativa kommentarer under det senaste året medan avsevärt fler (drygt 4 av 10) uppger att de har sett andra utsättas.
 • Bland kvinnor har 4 procent utsatts för näthat, kränkningar eller negativa kommentarer under det senaste året medan 43 procent har sett andra drabbas. *)
 • Bland män har 8 procent utsatts för näthat, kränkningar eller negativa kommentarer under året medan 38 procent har sett andra utsättas. *)

Det är betydligt fler som har sett andra utsättas för näthat, kränkningar eller negativa kommentarer på nätet jämfört med andelen som uppger att de själva har drabbats. Orsaken till det går inte att fastslå i denna undersökning, men kan möjligen bero på att näthat och kränkningar på nätet sker i publika forum som får stor spridning och uppmärksammas av betydligt fler än de individer som är direkt utsatta.

*) För mer information, se tabellbilaga


Näthat och kränkningar är i hög grad kopplade till personliga eller politiska åsikter

Fråga: Vilken typ av näthat eller kränkningar har du utsatts för? Vilka områden är de kopplade till?

Fråga: Vilken typ av näthat eller kränkningar har du sett någon annan bli utsatt för? Vilka områden är de kopplade till? 

Diagram 6.5, Bas: Internetanvändare 16+ år, År 2023 (Studie 1)

Vilken typ av näthat eller kränkningar är vanligast förekommande?

Totalt har 6 procent av internetanvändarna i ålder 16 år eller äldre själva drabbats av näthat, kränkningar eller negativa kommentarer på nätet under det senaste året. Betydligt fler, 41 procent, har sett andra utsättas under året (se diagram 6.3).

Personliga eller politiska åsikter är de vanligaste områdena kopplade till näthat eller kränkningar – både utifrån vad man själv utsatts för och vad man sett andra drabbas av.

Vilken typ av näthat eller kränkningar har internetanvändarna själva drabbats av under det senaste året?

 • 3 procent internetanvändare i ålder 16 år eller äldre har drabbats av näthat, kränkningar eller negativa kommentarer kopplade till deras personliga åsikter. Lika många (3%) har utsatts för kränkningar kopplade till deras politiska åsikter. Det motsvarar omkring hälften av de som drabbats av näthat eller kränkningar under det senaste året (59% personliga åsikter och 46% politiska åsikter). *)
 • Näthat kopplat till kroppstyp/utseende eller sexuella trakasserier har vardera drabbat 1 procent av internetanvändarna under det senaste året, vilket motsvarar 2 av 10 av de som drabbats av näthat eller kränkningar under året. *)
 • Näthat kopplat till könsidentitet eller etnicitet har vardera drabbat närmare 1 procent av internetanvändarna under det senaste året, vilket motsvarar drygt 1 av 7 av de som drabbats under året. *)
 • Näthat kopplat till funktionsnedsättning eller sexuell läggning har vardera drabbat närmare 1 procent av internetanvändarna under det senaste året, vilket motsvarar cirka 1 av 10 av de som drabbats under året. *)
 • Näthat kopplat till hudfärg eller religion har vardera drabbat mindre än 1 procent av internetanvändarna under det senaste året, vilket motsvarar omkring 1 av 20 av de som drabbats av näthat eller kränkningar under året. *)
Två personer, en man och en ung kvinna, står vid en bardisk, båda tittar ner på sina mobiler.

Vilken typ av näthat eller kränkningar har internetanvändarna sett andra drabbas av under det senaste året?

 • 3 av 10 internetanvändare i ålder 16 år eller äldre har sett andra drabbas av näthat, kränkningar eller negativa kommentarer kopplade till deras personliga åsikter. Lika många (30%) har sett andra utsättas för kränkningar kopplade till deras politiska åsikter. Det motsvarar drygt 7 av 10 av de som sett någon annan drabbas av näthat eller kränkningar under det senaste året. *)
 • Omkring 1 av 6 har sett andra drabbas av kommentarer kopplade till kroppstyp/utseende (18%) eller sexuella trakasserier (15%). Det motsvarar omkring 4 av 10 av de som sett någon annan drabbas av näthat eller kränkningar under året. *)
 • Närmare 1 av 7 har sett andra drabbas av kommentarer kopplade till religion (13%) eller etnicitet (13%). Det motsvarar drygt 3 av 10 av de som sett någon annan drabbas av näthat eller kränkningar under året. *)
 • Drygt 1 av 10 har sett andra drabbas av kommentarer kopplade till sexuell läggning (12%) eller hudfärg (12%). Det motsvarar omkring 3 av 10 av de som sett någon annan drabbas av näthat eller kränkningar under året. *)
 • Omkring 1 av 10 har sett andra drabbas av kommentarer kopplade till könsidentitet (11%) eller funktionsnedsättning (9%). Det motsvarar omkring en fjärdedel av de som sett någon annan drabbas av näthat eller kränkningar under året. *)

Notera att det har gått att svara flera alternativ på frågan.

*) För mer information, se tabellbilaga


Nära var fjärde kvinna har sett andra på nätet bli kränkta för sin kroppstyp eller utseende

Fråga: Vilken typ av näthat eller kränkningar har du sett någon annan bli utsatt för? Vilka områden är de kopplade till? 

Diagram 6.6, Bas: Internetanvändare 16+ år, År 2023 (Studie 1)

Vilken typ av näthat eller kränkningar har män respektive kvinnor sett andra drabbas av under det senaste året?

Bland både män och kvinnor uppger flest att de sett näthat eller kränkningar kopplade till personliga eller politiska åsikter under det senaste året. Kvinnor har i något högre utsträckning uppmärksammat kränkningar rörande personliga åsikter och män har i något högre grad uppmärksammat kränkningar rörande politiska åsikter.

Det är betydligt vanligare bland kvinnor att se andra utsättas för näthat och kränkningar som rör kroppstyp/utseende. Det är något fler män som har sett näthat eller kränkningar kopplade till hudfärg, etnicitet och religion – skillnaderna är dock förhållandevis små. Utöver det har män och kvinnor sett och uppmärksammat ungefär samma typer av näthat eller kränkningar under det senaste året.

3 min
Var sker näthatet?

Här undersöker vi på vilka olika sociala medier svenskarna har uppmärksammat eller utsatts för näthat.

Var tredje drabbad av näthat har blivit utsatt på Facebook

Fråga: Var på nätet utsattes du för näthat/kränkningar? Var på nätet såg du någon annan utsättas för näthat/kränkningar?

Diagram 6.7, Bas: Har utsatts för näthat/kränkning 16+ år/Har sett andra utsättas för näthat/kränkning 16+ år, År 2023 (Studie 1)

Är vissa plattformar mer drabbade av näthat och kränkningar än andra?

Undersökningen visar på tendenser att användarna av olika plattformar drabbas av näthat och kränkningar i olika hög utsträckning och på olika sätt.

 • Antalet användare påverkar i hög grad hur många som kan drabbas av näthat eller kränkningar på en specifik plattform. Många drabbas därför på stora plattformar som Facebook och Instagram. Kapitel 9 – Sociala medier visar hur många internetanvändare som använder de olika sociala medieplattformarna.
 • Twitter tycks vara mer drabbad än vad som kan förväntas utifrån antal användare. Det kan bero på att Twitter är en plattform som i hög grad används för att uttrycka politiska och personliga åsikter – vilket är de vanligaste områdena kopplade till näthat och kränkningar på nätet (se diagram 6.5).
 • Youtube har däremot en förhållandevis låg andel näthat och kränkningar givet hur många som frekvent använder sig av plattformen.
 • Snapchat särskiljer sig genom att jämförelsevis få har uppmärksammat att andra har utsatts för näthat eller kränkningar på plattformen jämfört med andelen personer som uppgett att de själva har blivit utsatta. Det kan tyda på att näthat och kränkningar på Snapchat i högre grad sker privat, utan insyn från utomstående, jämfört med andra plattformar.

35%

av de som drabbats av näthat råkade ut för det på Facebook och 20% på Twitter

På vilka plattformar har flest blivit drabbade av näthat, kränkningar eller negativa kommentarer under det senaste året?

 • Facebook är den plattform där flest har utsatts för näthat, kränkningar eller negativa kommentarer. Drygt en tredjedel av de som drabbats under året har blivit utsatta på Facebook.
 • 2 av 10 av de som drabbats av kränkningar eller negativa kommentarer på nätet under året har blivit utsatta på Twitter.
 • Drygt 1 av 6 av de som drabbats av kränkningar eller negativa kommentarer på nätet under det senaste året har blivit utsatta på Instagram (18%) eller Snapchat (18%). Något färre av de drabbade har utsatts på Tiktok (15%).
 • Närmare 1 av 10 av de som utsatts för kränkningar eller negativa kommentarer på nätet under det senaste året har blivit utsatta på Youtube (9%) eller Reddit (9%). Nästan lika många av de drabbade har blivit utsatta på Flashback (7%).
 • Endast 2 procent av de som drabbats av näthat, kränkningar eller negativa kommentarer under året har blivit utsatta på Linkedin.
Händer som scrollar på en mobil vid ett bord, på bordet står en kaffekopp och en bulle. Facebook syns på mobilens skärm.

På vilka plattformar har flest sett andra drabbas av näthat, kränkningar eller negativa kommentarer?

 • Facebook är den plattform där flest har sett andra utsättas för näthat, kränkningar eller negativa kommentarer. Drygt hälften av de som sett andra utsättas under året har uppmärksammat det på Facebook.
 • Drygt 4 av 10 av de som sett andra utsättas för kränkningar eller negativa kommentarer på nätet under året har uppmärksammat det på Instagram.
 • Drygt en fjärdedel av de som sett andra utsättas för kränkningar eller negativa kommentarer på nätet under det senaste året har sett det på Twitter.
 • Omkring 2 av 10 av de som sett andra utsättas för näthat eller negativa kommentarer på nätet under det senaste året har uppmärksammat det på Tiktok (21%), Youtube (21%) eller Flashback (20%).
 • Drygt 1 av 10 av de som sett andra utsättas för näthat eller negativa kommentarer på nätet under året har sett andra drabbas på Reddit (12%). Ännu färre har sett andra drabbas på Snapchat (6%).
 • Nästan ingen har sett andra drabbas av näthat, kränkningar eller negativa kommentarer på Linkedin.
3 min
Tystar rädsla för näthat oss?

I den här delen undersöker vi om rädsla för att drabbas av näthat får människor att undvika att uttrycka sin åsikt på nätet.

Rädsla för näthat får varannan att avstå från att uttrycka sina åsikter på nätet

Fråga: Avstår du från att uttrycka din åsikt på nätet på grund av rädsla för att bli utsatt för näthat? 

 

Diagram 6.8a, Bas: Internetanvändare 16+ år, År 2023 (Studie 1)

Fråga: Avstår du från att uttrycka din åsikt på nätet på grund av rädsla för att bli utsatt för näthat? 

Diagram 6.8b, Bas: Internetanvändare 16+ år, År 2023 (Studie 1)

Hur många avstår från att uttrycka sina åsikter på nätet av rädsla för näthat?

Mer än hälften av internetanvändarna undviker att exempelvis kommentera inlägg, nyhetsartiklar eller dela med sig av sina åsikter i egna inlägg på sociala medier på grund av rädsla för att drabbas av näthat.

Det är vanligare att äldre personer avstår från att kommentera eller göra egna inlägg på nätet av rädsla för näthat. Det är även något fler som avstår bland personer med högskole- eller universitetsutbildning (59%) och höginkomsttagare (58%). *)

 • Vanligast är att avstå från att kommentera artiklar eller nyheter i sociala medier, vilket 3 av 10 gör.
 • Drygt 1 av 4 avstår från att kommentera inlägg från personer som de inte känner (27%) eller kommentera inlägg från grupper på sociala medier (26%).
 • Nästan 1 av 4 (24%) avstår från att göra egna inlägg på sociala medier på grund av rädsla för näthat.
 • Drygt 1 av 7 (15%) avstår från att kommentera vänners inlägg på sociala medier för att undvika näthat.

Begränsar sig män och kvinnor på olika sätt? Det visar diagram 6.9

*) För mer information, se tabellbilaga


Fler kvinnor än män uttrycker inte sina åsikter på nätet på grund av rädsla för näthat

Fråga: Avstår du från att uttrycka din åsikt på nätet på grund av rädsla för att bli utsatt för näthat? 

Diagram 6.9a, Bas: Internetanvändare 16+ år, År 2023 (Studie 1)

Fråga: Avstår du från att uttrycka din åsikt på nätet på grund av rädsla för att bli utsatt för näthat? 

Diagram 6.9b, Bas: Internetanvändare 16+ år, År 2023 (Studie 1)

Hur många män respektive kvinnor avstår från att uttrycka sina åsikter på nätet på grund av rädsla för näthat?

52%

av svenskarna avstår från att uttrycka sin åsikt på nätet av rädsla för att bli utsatt för näthat

Det är fler kvinnor (59%) än män (46%) som undviker att exempelvis kommentera inlägg, nyhetsartiklar eller dela med sig av sina åsikter i egna inlägg på sociala medier på grund av rädsla för näthat.

 • Drygt 1 av 3 kvinnor avstår från att kommentera artiklar eller nyheter i sociala medier på grund av rädsla för näthat. Det är betydligt fler än män, där 1 av 4 svarar detsamma.
 • Fler kvinnor (31%) än män (23%) avstår från att kommentera inlägg på sociala medier från personer de inte känner på grund av rädsla för näthat.
 • Fler kvinnor (30%) än män (22%) avstår från att kommentera inlägg i grupper på sociala medier från personer de inte känner på grund av rädsla för näthat.
 • Lika många män som kvinnor avstår från göra inlägg i sociala medier (nästan 1 av 4) eller avstår från att kommentera vänners inlägg på sociala medier (omkring 1 av 7) för att undvika näthat.