.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 9

Spel online domineras av yngre män

11 min läsning

Mer än hälften spelar spel på nätet – kvinnor mest på mobilen och män mest på datorn. Att se på när andra spelar ägnar sig mest unga män åt.

Mer än hälften av internetanvändarna spelar nöjesspel online och var tionde spelar om pengar på nätet. Att spela nöjesspel, spela om pengar eller titta på nätet på andra som spelar spel är i huvudsak en aktivitet som unga män ägnar sig åt. När det gäller nöjesspel är också äldre kvinnor något mer aktiva.

Kvinna spelar på sin mobil.

Oavsett ålder är mobilen vårt förstahandsval för spel. Män spelar dock oftare nöjesspel på datorn än kvinnor och äldre använder sig oftare av surfplattan än yngre för spelande. Överlag ses inte varken mobilspel eller dataspel som särskilt väl använd tid av dess användare.

Bland de yngsta är det även vanligt att på nätet titta på andra som spelar spel, i synnerhet fler killar än tjejer. Totalt sett ägnar sig en femtedel av internetanvändarna åt detta och hela två tredjedelar av de i åldern 12-15 år.

Nöjesspel

3 av 5 spelar nöjesspel på nätet

Diagram 9.1

Andel av internetanvändarna (12+ år), Spelar spel (nöjesspel, ej gambling) på internet minst någon gång respektive dagligen, år 2017–2019

Mer än hälften (60%) av internetanvändarna spelar nöjesspel på nätet och en fjärdedel gör det dagligen. Ingen större förändring har skett de senaste tre åren varken på total nivå eller på daglig basis.

Yngre män och äldre kvinnor spelar nöjesspel

Diagram 9.2

Andel av internetanvändarna (12+ år), Spelar spel (nöjesspel, ej gambling) på internet minst någon gång respektive dagligen, Kön respektive åldersfördelning 2019

Nöjesspelandet på internet är störst bland internetanvändande pojkar 12–15 år där praktiskt taget alla – 98 procent – spelar totalt sett och 81 procent på daglig basis. Upp till 35 år är det fler män än kvinnor som spelar nöjesspel på nätet men sedan tar kvinnorna över. Bland de som är 66 år eller äldre är gapet mellan män (30%) och kvinnor (42%) hela 12 procentenheter.

Män spelar på dator och kvinnor på mobilen

Diagram 9.3

Andel av internetanvändarna som spelar nöjesspel online (12+ år), Spelar nöjesspel på respektive enhet, Kön 2019

Totalt sett är mobilen (66%) den vanligaste enheten att spela nöjesspel på. Kvinnor (74%) spelar överlägset oftare på mobilen än män (59%) och använder också surfplattan oftare än män för nöjesspel.

Män väljer däremot i störst utsträckning att spela nöjesspel på dator (65%) och använder även spelkonsol betydligt mer ofta än kvinnor.

Äldre spelar oftare än yngre på surfplatta

Diagram 9.4

Andel av internetanvändarna som spelar nöjesspel online (12+ år), Spelar nöjesspel på respektive enhet, Åldersfördelning år 2019

Mobilen används för nöjesspel i högst grad av alla upp till 65 år. Sedan får mobilen konkurrens av surfplattan och blir omsprungen av datorn hos de äldsta.

Datorn är mer populär bland de upp till 35 år och de äldre än 55 år och har alltså en dipp hos de mellan 36–55 år som spelar flitigast på sina mobiler.

Surfplattan är mer de äldres plattform för spel – upp till 35 år används surfplattan i lägst utsträckning av alla enheter och bland de äldre än 65 år i praktiskt taget lika hög utsträckning som mobilen.

Spelkonsolen används av drygt hälften av de upp till 35 år och efter 55 år använder inte ens 1 av 10 spelkonsol.

Drygt 2 av 10 ser dataspel som väl använd tid

Diagram 9.6

Andel av internetanvändarna som anger att de spelar dataspel (16+ år), I vilken grad tid används väl/meningsfullt vid dataspel, Skala 1-5 5= Mycket meningsfullt & 1=Inte alls meningsfullt, år 2019

Knappt en fjärdedel av internetanvändarna (16+ år) som spelar dataspel tycker att tiden är väl använd. Mer än hälften (56%) tycker inte att det är meningsfull tid.

Mest meningsfull finner de studerande (36%) dataspelen och minst meningsfull tid anser pensionärerna att dataspelen är i jämförelse. Män är betydligt mer positiva än kvinnor.

Drygt 1 av 10 ser mobilspel som väl använd tid

Diagram 9.5

Andel av internetanvändarna som anger att de spelar mobilspel respektive dataspel (16+ år), I vilken grad tid används väl/meningsfullt vid mobilspel respektive dataspel, Skala 1-5 5= Mycket meningsfullt & 1=Inte alls meningsfullt, år 2019

12%
anser att spela mobilspel är väl använd tid

Majoriteten av internetanvändarna (16+ år) som spelar mobilspel upplever inte att den tiden känns vidare meningsfull. Endast drygt 1 av 10 anser att mobilspel (12%) är väl använd tid. Hela 70 procent tycker inte att tiden på mobilspel känns meningsfullt.

Pensionärer är något mer positiva än studerande, som är minst positiva av alla i jämförelse. Kvinnor är något mer positiva än män.

Spel om pengar

Män spelar oftare spel om pengar online än kvinnor

Diagram 9.7

Andel av internetanvändarna (16+ år), Spelar spel om pengar (t ex betting och casinospel) online (16+ år), Kön år 2019

Färre än 1 av 10 av internetanvändarna (16+ år) anger att de spelar spel om pengar online. Tre gånger fler män (16%) än kvinnor (4%) ägnar sig åt detta. ”Ofta” och ”Ibland” är sammanslaget då endast 1 procent anger att de ägnar sig åt spel om pengar online ofta.

Spel om pengar online vanligast i åldern 26–35 år

Diagram 9.8

Andel av internetanvändarna (16+ år), Spelar spel om pengar (t ex betting och casinospel) online, Åldersfördelning 2019

Spel om pengar online är vanligast i åldern 26–35 år (14%). Bland de internetanvändare som är äldre än 65 år (3%) anger ytterst få att de spelar om pengar online.

Titta på när andra spelar

En femtedel tittar på andra som spelar spel online

Diagram 9.9

Andel av internetanvändarna (12+ år), Tittar på andra som spelar spel online (t ex på Twitch, Youtube eller e-sportplattformar), Kön 2019

Totalt sett bland internetanvändarna är det 19 procent som tittar på andra som spelar spel på internet. Det är fler män (28%) än kvinnor (9%).

Bland de som själva spelar spel ligger siffran totalt sett på 30 procent. Även här är det betydligt fler män (43%) än kvinnor (14%).

I majoritet de yngsta som tittar på andra som spelar spel online

Diagram 9.10

Andel av internetanvändarna samt internetanvändarna som spelar spel (12+ år), Tittar på andra som spelar spel online (t ex på Twitch, Youtube eller e-sportplattformar), Åldersfördelning 2019

Att på internet titta på andra som spelar spel är en aktivitet som huvudsakligen de yngsta ägnar sig åt. I synnerhet är det de som är mellan 12–15 år som ägnar sig åt detta – bland internetanvändarna 63 procent och internetanvändarna som själva spelar spel 67 procent. Efter 15 år sjunker användandet stadigt och efter 46 år är det endast några få procent som tittar på andra som spelar spel online.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn