.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 1

Aktiviteten på internet ökar fortfarande

10 min läsning

Internet började spridas 1995 och tjugo år senare fortsätter det att spridas till allt fler.

Även aktiviteten hos dem som redan använder internet ökar. Det är dock inte frågan om några stora ökningar.

Tillgång till dator, internet och bredband

Tillgång till dator, internet och bredband 1995-2015

Diagram 1.1

Tillgång till dator, internet och bredband 1995-2015 i befolkningen över 18 år.

Redan 2014 hade 92 procent av befolkningen (12+ år) tillgång till internet. Nu har procenttalet ökat till 93. 2015 är det även 92 procent som har tillgång till en dator och 90 procent som har tillgång till bredband.

Tillgång till dator, internet och bredband 2011-2015

Diagram 1.2

Tillgång till dator, internet och bredband 2011-2015 i befolkningen (12+ år).

80 procent använder internet hemma dagligen

Användning av internet i hemmet 2007-2015

Diagram 1.3

Andel av befolkningen (12+ år) som använder internet i hemmet någon gång och dagligen.

Något större är ökningen i användningen. 91 procent av befolkningen (12+ år) använder någon gång internet. De som redan använder internet gör det också något oftare än tidigare. 2014 var det 76 procent som dagligen använde internet i hemmet. Idag är det 80 procent. Det är i linje med den tendens som vi kunnat se under flera år.

Daglig användningen av internet i hemmet 2009-2015

Diagram 1.4

Andel av befolkningen i olika åldersgrupper som dagligen använder internet i hemmet.

Flest dagliga användare finns det i åldrarna 12-45 år där över 90 procent dagligen använder internet hemma. I förskoleåldern (3-5 år) och bland de äldsta pensionärerna (76+ år) är det dock mindre än 40 procent som dagligen använder internet hemma.

Användningen av internet i hemmet 2015

Diagram 1.5

Andel av befolkningen i olika åldersgrupper som använder internet hemma minst någon gång och dagligen 2015.

Internettiden ökar något

Internettid i hemmet 2007-2015

Diagram 1.6

Genomsnittlig tid (timmar per vecka) som internetanvändarna (16+ år) ägnar sig åt internet hemma.

En intensivare användning leder till att den genomsnittliga tid som läggs ner på internet också ökar något, från 10,9 timmar i veckan 2013, till 12,5 timmar 2014 och nu 12,9 timmar i veckan. Den ökande tiden med internet återfinns i alla åldersgrupper utom pensionärerna och allra störst är ökningen hos de yngsta. Skillnaderna mellan unga och gamla blir därmed allt större. De unga (16-25 år) ägnar 22,2 timmar i veckan åt internet jämfört med 6,8 timmar för de äldre pensionärerna (76+ år). Bakom denna ökning bland de yngre ligger främst en ökad användning av smarta mobiler och surfplattor.

Internettid i hemmet 2011, 2013 och 2015

Diagram 1.7

Genomsnittlig tid (timmar per vecka) för internet i hemmet i olika åldrar 2011, 2013 och 2015.

Den mobila boomen fortsätter men saktar in

Tillgång till smartmobil

Diagram 1.8

Andel av befolkningen (12+ år) som har tillgång till en smartmobil.

Spridningen av de smarta mobilerna som tog fart 2010 nådde sin böjningspunkt 2012, varefter spridningstakten avtog något. 2013 ökade andelen som har tillgång till en smartmobil med 12 procentenheter, sedan 9 procentenheter 2014 och det senaste året var ökningen endast 4 procentenheter.

Spridningen har alltså bromsat in under det senaste året. Ökningen har halverats. En orsak kan vara att de äldre generationerna inte är lika intresserade av att använda en liten smartmobil för att koppla upp sig till internet.

Surfplattan vars spridning kom igång senare än de smarta mobilerna uppvisade under förra året en mycket kraftig uppgång, från att 31 procent av befolkningen hade tillgång till en sådan upp till 53 procent. Det var en ökning på 22 procentenheter under ett år. Under det senaste året har dock spridningstakten avtagit och surfplattans spridningskurva har nått en tydlig böjningspunkt varefter kurvan börjar plana ut.

Tillgång till surfplatta

Diagram 1.9

Andel av befolkningen (12+ år) som har tillgång till en surfplatta i hemmet.

En majoritet har nu både dator, smartmobil och surfplatta

Tillgång till dator, smartmobil och surfplatta

Diagram 1.10

Andel av befolkningen (12+ år) som har tillgång till dator, smartmobil och surfplatta samt olika kombinationer av dessa.

Den ökade tillgången till smarta mobiler och surfplattor i de svenska hushållen har medfört att en knapp majoritet (53%) nu har tillgång till inte bara en dator utan också till en smartmobil och en surfplatta. Det är en uppgång med 8 procent från förra året.

Internet på arbetet, i skolan och på andra platser

Genomsnittlig internettid per vecka 2015

Diagram 1.11

Genomsnittlig tid på internet (timmar per vecka) bland användare fördelat på sysselsättning 2015.

Den genomsnittliga totala tiden som ägnas åt internet i hemmet, på arbetet, i skolan och på andra platser är lite drygt 21 timmar i veckan. Men det skiljer sig åt mellan olika grupper. Sett till sysselsättning är det studenterna som ägnar mest tid åt internet, i genomsnitt 36 timmar per vecka. Det är inte så stor skillnad i internettid mellan de som arbetar (23 timmar per vecka) och de som är arbetslösa (21 timmar per vecka). De internetanvändande pensionärerna ägnar minst tid åt internet (9 timmar eller lite drygt en timme och om dagen).

Tiden som ägnas åt internet har ökat något under det senaste året. Det gäller dock inte i arbetslivet eller när man är på väg eller befinner sig på andra platser utanför hemmet och arbetet. Det gäller för de som studerar i skolan och det gäller för de unga i hemmet. Här är det den ökade tiden som de unga ägnar med sin mobil som slår igenom.

Internettiden på olika platser 2012-2015

Diagram 1.12

Genomsnittlig internettid bland användarna (16+ år) i hemmet, i skolan, på väg och i mobilen.

Internet viktigt i arbetet

Hur viktigt internet är för arbete och studier

Diagram 1.13

Andel av olika åldersgrupper bland internetanvändarna som tycker att internet är viktigt eller mycket viktigt för deras arbete/studier.

Internet utgör idag en naturlig del av arbetslivet för många och tre av fyra (73%) tycker att internet har blivit viktigt eller mycket viktigt för deras arbete eller studier. Med undantag för de yngsta (12-15 år) ligger skattningarna på ungefär samma nivå oavsett ålder. Hälften av de som arbetar tycker att internet är mycket viktigt för deras arbete.

Internet viktigast i privatlivet för unga

Hur viktigt internet är för privatlivet

Diagram 1.14

Andel av olika åldersgrupper bland internetanvändarna som tycker att internet är viktigt eller mycket viktigt för deras privata liv.

Till skillnad från arbete och studier där internets viktighet är nästan lika hög över alla åldrar, så varierar internets viktighet för det privata med åldern. Viktigast är internet för de i åldern 16-25 år där 84 procent tycker att internet är viktigt eller mycket viktigt i privatlivet. Sedan sjunker viktigheten med åldern, men även bland de äldsta internetanvändarna säger en majoritet (55%) att internet är viktigt eller mycket viktigt för deras privata liv. Genomsnittet för alla internetanvändare ligger på 74 procent.

Undantaget, från ålderns inverkan, utgör de äldre som använder internet flera gånger om dagen. De tycker, precis som de unga, att internet är mycket viktigt i deras privata vardagsliv. Dessa höga bedömningar, från de äldre som använder internet flera gånger om dagen, är bland de högsta och jämförbara med den grad av viktighet som unga i åldern 16-25 år tillskriver internet.

En skillnad mellan äldre och yngre är att de som använder internet flera gånger om dagen är en förhållandevis liten grupp bland pensionärerna medan de utgör en majoritet (65%) bland ungdomarna. En tredjedel av de unga pensionärerna (66-75 år) använder internet flera gånger om dagen vilket motsvarar en fjärdedel av åldersgruppen.

Men allmänt visar dessa bedömningar, tillsammans med den tid som ägnas åt internet, att internet inte spelar samma viktiga roll för pensionärerna som för de yngre. Det gäller även när vi jämför äldre och yngre användare som använder internet lika ofta. För de flesta äldre finns det många andra saker som är viktigare och tar upp mer tid än internet i deras vardagsliv, även om de använder internet dagligen.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn