.FILE
Kapitel 1

Aktiviteten på internet ökar fortfarande

9 min läsning

Internet började spridas 1995 och tjugo år senare fortsätter det att spridas till allt fler.

Även aktiviteten hos dem som redan använder internet ökar. Det är dock inte frågan om några stora ökningar.

Tillgång till dator, internet och bredband

Redan 2014 hade 92 procent av befolkningen (12+ år) tillgång till internet. Nu har procenttalet ökat till 93. 2015 är det även 92 procent som har tillgång till en dator och 90 procent som har tillgång till bredband.

80 procent använder internet hemma dagligen

Något större är ökningen i användningen. 91 procent av befolkningen (12+ år) använder någon gång internet. De som redan använder internet gör det också något oftare än tidigare. 2014 var det 76 procent som dagligen använde internet i hemmet. Idag är det 80 procent. Det är i linje med den tendens som vi kunnat se under flera år.

Flest dagliga användare finns det i åldrarna 12-45 år där över 90 procent dagligen använder internet hemma. I förskoleåldern (3-5 år) och bland de äldsta pensionärerna (76+ år) är det dock mindre än 40 procent som dagligen använder internet hemma.

Internettiden ökar något

En intensivare användning leder till att den genomsnittliga tid som läggs ner på internet också ökar något, från 10,9 timmar i veckan 2013, till 12,5 timmar 2014 och nu 12,9 timmar i veckan. Den ökande tiden med internet återfinns i alla åldersgrupper utom pensionärerna och allra störst är ökningen hos de yngsta. Skillnaderna mellan unga och gamla blir därmed allt större. De unga (16-25 år) ägnar 22,2 timmar i veckan åt internet jämfört med 6,8 timmar för de äldre pensionärerna (76+ år). Bakom denna ökning bland de yngre ligger främst en ökad användning av smarta mobiler och surfplattor.

Den mobila boomen fortsätter men saktar in

Spridningen av de smarta mobilerna som tog fart 2010 nådde sin böjningspunkt 2012, varefter spridningstakten avtog något. 2013 ökade andelen som har tillgång till en smartmobil med 12 procentenheter, sedan 9 procentenheter 2014 och det senaste året var ökningen endast 4 procentenheter.

Spridningen har alltså bromsat in under det senaste året. Ökningen har halverats. En orsak kan vara att de äldre generationerna inte är lika intresserade av att använda en liten smartmobil för att koppla upp sig till internet.

Surfplattan vars spridning kom igång senare än de smarta mobilerna uppvisade under förra året en mycket kraftig uppgång, från att 31 procent av befolkningen hade tillgång till en sådan upp till 53 procent. Det var en ökning på 22 procentenheter under ett år. Under det senaste året har dock spridningstakten avtagit och surfplattans spridningskurva har nått en tydlig böjningspunkt varefter kurvan börjar plana ut.

En majoritet har nu både dator, smartmobil och surfplatta

Den ökade tillgången till smarta mobiler och surfplattor i de svenska hushållen har medfört att en knapp majoritet (53%) nu har tillgång till inte bara en dator utan också till en smartmobil och en surfplatta. Det är en uppgång med 8 procent från förra året.

Internet på arbetet, i skolan och på andra platser

Den genomsnittliga totala tiden som ägnas åt internet i hemmet, på arbetet, i skolan och på andra platser är lite drygt 21 timmar i veckan. Men det skiljer sig åt mellan olika grupper. Sett till sysselsättning är det studenterna som ägnar mest tid åt internet, i genomsnitt 36 timmar per vecka. Det är inte så stor skillnad i internettid mellan de som arbetar (23 timmar per vecka) och de som är arbetslösa (21 timmar per vecka). De internetanvändande pensionärerna ägnar minst tid åt internet (9 timmar eller lite drygt en timme och om dagen).

Tiden som ägnas åt internet har ökat något under det senaste året. Det gäller dock inte i arbetslivet eller när man är på väg eller befinner sig på andra platser utanför hemmet och arbetet. Det gäller för de som studerar i skolan och det gäller för de unga i hemmet. Här är det den ökade tiden som de unga ägnar med sin mobil som slår igenom.

Internet viktigt i arbetet

Internet utgör idag en naturlig del av arbetslivet för många och tre av fyra (73%) tycker att internet har blivit viktigt eller mycket viktigt för deras arbete eller studier. Med undantag för de yngsta (12-15 år) ligger skattningarna på ungefär samma nivå oavsett ålder. Hälften av de som arbetar tycker att internet är mycket viktigt för deras arbete.

Internet viktigast i privatlivet för unga

Till skillnad från arbete och studier där internets viktighet är nästan lika hög över alla åldrar, så varierar internets viktighet för det privata med åldern. Viktigast är internet för de i åldern 16-25 år där 84 procent tycker att internet är viktigt eller mycket viktigt i privatlivet. Sedan sjunker viktigheten med åldern, men även bland de äldsta internetanvändarna säger en majoritet (55%) att internet är viktigt eller mycket viktigt för deras privata liv. Genomsnittet för alla internetanvändare ligger på 74 procent.

Undantaget, från ålderns inverkan, utgör de äldre som använder internet flera gånger om dagen. De tycker, precis som de unga, att internet är mycket viktigt i deras privata vardagsliv. Dessa höga bedömningar, från de äldre som använder internet flera gånger om dagen, är bland de högsta och jämförbara med den grad av viktighet som unga i åldern 16-25 år tillskriver internet.

En skillnad mellan äldre och yngre är att de som använder internet flera gånger om dagen är en förhållandevis liten grupp bland pensionärerna medan de utgör en majoritet (65%) bland ungdomarna. En tredjedel av de unga pensionärerna (66-75 år) använder internet flera gånger om dagen vilket motsvarar en fjärdedel av åldersgruppen.

Men allmänt visar dessa bedömningar, tillsammans med den tid som ägnas åt internet, att internet inte spelar samma viktiga roll för pensionärerna som för de yngre. Det gäller även när vi jämför äldre och yngre användare som använder internet lika ofta. För de flesta äldre finns det många andra saker som är viktigare och tar upp mer tid än internet i deras vardagsliv, även om de använder internet dagligen.

Rapporten kommer i december

I vårt nyhetsbrev får du reda på allt nytt om rapporten Svenskarna och internet som släpps i december, samt information om Internetstiftelsens andra satsningar.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Rapporten kommer i december

I vårt nyhetsbrev får du reda på allt nytt om rapporten Svenskarna och internet som släpps i december, samt information om Internetstiftelsens andra satsningar.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn