.FILE
Kapitel 3

Föräldrarnas delaktighet i barnens internet

6 min läsning

En majoritet av föräldrarna till barn i åldrarna 11-16 år hjälper sina barn att skapa konton på sociala nätverk, och över hälften har regler för hur internet ska användas hemma. Men hur insatta är föräldrarna i sina barns digitala liv?

Är åldersgränser tandlösa?

I Svenskarna och internet frågar vi föräldrarna om deras roll i förhållande till barnens internetanvändande. Majoriteten av föräldrarna till barn i åldern 11-16 år har hjälpt sina barn att skapa konton på olika tjänster på internet. Det är 27 procent av föräldrarna som registrerat de flesta kontona och 43 procent som skapat en del. Det kan till exempel förklara att många mellanstadiebarnen har Instagram eller Facebook, båda är tjänster som har 13-års gräns.

Föräldrar har ett helikopterperspektiv

Föräldrar hjälper sina barn att bli internetanvändare. Majoriteten har hjälpt sina barn att skapa konton på olika tjänster och då blir det också naturligt att sex av tio (59 procent) känner till de flesta tjänsterna som barnen i åldern 11-16 år använder. Det är fler föräldrar till barn på mellanstadiet än föräldrar med barn på högstadiet som har god kännedom.

Men när det kommer till att känna till hur tjänsterna fungerar är det mindre än hälften (46 procent) av föräldrarna till barn i åldern 11-16 år som känner till hur de flesta av de fungerar. Mer än en av tio (13 procent) vet inte hur tjänsterna fungerar. Även här har föräldrar till mellanstadiebarn i något större utsträckning kännedom om hur tjänsterna fungerar jämfört med föräldrar till högstadiebarn.

Vet föräldrarna vilka barnen kommunicerar med?

Föräldrars kunskap om vilka barnen kommunicerar med är blandad. Det är ungefär hälften (51 procent) av föräldrarna som vet vilka de flesta som deras barn kommunicerar med på internet. Föräldrar uppger att de har något bättre kännedom om vilka deras mellanstadiebarn kommunicerar med på nätet än deras högstadiebarn.

Hur aktiva är föräldrarna?

Vi har även frågat om föräldrar är aktiva på de tjänster som barnen använder och här uppger var fjärde förälder (25 procent) till barn i åldern 11-16 år att de är aktiva på de flesta tjänsterna som barnen använder. Men majoriteten av föräldrarna, 43 procent, är bara aktiva på en del av tjänsterna. Föräldrar är något mer aktiva på sina döttrars tjänster på nätet än sina söners.

Hur insatta är föräldrarna i sina barns digitala liv?

Över hälften av föräldrar till barn på mellanstadiet (51 procent) upplever sig som insatta, eller väl insatta i sina barns digitala liv. Bland föräldrar till högstadiebarn är det knappt var tredje förälder som är insatt eller mycket väl insatt i sina barns liv. Det tycks vara så att ju äldre barnen blir desto mindre insatt är föräldrarna.

Hälften av barnen har regler kring internetanvändandet

Pappa och son ligger i en säng och surfar på surfplatta och mobiltelefon.

Vi har i Svenskarna och internet frågat både barnen (11-16 år) och föräldrar till 11-16-åringar om de har regler kring internetanvändning. Det är över hälften (53 procent) av föräldrarna som säger att de har regler kring sina barns internetanvändning. Bland barnen är det 51 procent som säger att de har regler. Föräldrar tenderar att ge pojkar regler i högre grad än flickor. Pojkar upplever också i högre grad än flickor att deras föräldrar sätter upp regler för deras internetanvändande.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn