.FILE 2G 3G 4G 5G
Om rapporten

Fakta om Barnen och internet 2019

3 min läsning

Med Barnen och internet 2019, som är en delrapport av Svenskarna och internet, vill Internetstiftelsen bidra med fakta och insikter om hur barns och ungas användning av internet utvecklas, såväl i hemmen som i skolan.

Med rapporten vill Internetstiftelsen skapa goda förutsättningar för att förskola, skola och föräldrar ska kunna hålla jämna steg med denna digitala barndom. Allt för att alla barn ska kunna medverka fullt ut i ett digitalt samhälle – både som unga och senare som vuxna medborgare.

Bakgrund

Barnen och internet 2019 är en integrerad del av Internetstiftelsens undersökning Svenskarna och internet.

Undersökningen Barnen och internet 2019 är uppdelad i följande delar:

Barn 0-10 år

I Svenskarna och internet har N=375 föräldrar fått svara på frågor om sina barn 0-10 år. Svaren är redovisade per barn. Totalt innehåller studien N=604 barn 0-10 år.

Ungdomar 11-19 år

Ungdomar under 16 år rekryteras genom att föräldern kontaktas. Förälderns får dels ge sitt samtycke till att ett av deras barn 11-15 år deltar i studien samt besvara egna  frågor från ett föräldraperspektiv. Sedan lämnar de över till sitt barn som besvarar ungdomsfrågorna. I den händelse föräldern har mer än ett barn i åldersintervallet är det föräldern som väljer vilket barn som ska besvara undersökningen. Ungdomar 16-19 år är i sin tur en delmålgrupp som ingår i Svenskarna och internet.

Ålder i år (2019) Antal intervjuade Andel pojkar Andel flickor
11-13 år (Mellanstadiet) 153 56% 44%
14-16 år (Högstadiet) 144 53% 47%
17-19 år (Gymnasiet) 135 47% 53%
Totalt 11-19 år 432 52% 48%

Metod och urval

Svenskarna och internet är upplagd efter en så kallad revolving panel design. Det innebär att grunden utgörs av en panel av människor som intervjuas år efter år. En del i panelen faller dock ifrån av olika skäl, till exempel att de inte vill vara med längre eller att de har flyttat, bytt namn eller av andra anledningar är svåra att få tag på. Därför tillkommer ett nytt urval av människor varje år som ska fylla upp bortfallet i panelen. De utgör också en kontrollgrupp som gör det möjligt att kontrollera för paneleffekter. Syftet är att det totala urvalet av människor som intervjuas varje år ska vara representativt för befolkningen 16+ år (ingen övre gräns). Totalt genomfördes N=2 706 intervjuer. 52 procent av deltagarna är män och 48 procent kvinnor. 69 procent bor i stad och 31 procent på landsbygden.

Undersökningsmetoden, en så kallad mixad metod, är en kombination av webb- och telefonintervjuer baserat på urval från SPAR och Marknadsinformation i Sverige. Spar är statens personadressregister som nu handhas av Skatteverket. Det är ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige, både svenska och utländska medborgare. Urvalet för Svenskarna och internet har enkom köpts för denna mätning efter uppsatta urvalskriterier och är ett så kallat stratifierat slumpmässigt sannolikhetsurval.

Intervjuerna genomfördes alltså både via telefonintervjuer och via webbintervjuer. I Svenskarna och internet genomfördes 57 procent av intervjuerna via webbenkät och  43 procent per telefon och med samma fördelning i delmålgruppen ungdomar 11-15 år.

Totalurvalet för de vuxna, 16 år och äldre, bestod av 19 014 personer. Först gjordes webbutskick till 1264 personer i revolving panel där N=766 svar inhämtades. Till drygt halva totalurvalet (10 000 personer) skickades därefter brev med information om undersökningen och inbjudan med länk till att besvara undersökningen via webbformulär. Alla som fått brev men ej besvarat undersökningen påmindes via sms och kontaktades telefonledes. Därefter kontaktades resterande del av totalurvalet via telefon för intervju.

Total sett hade 1 778 ej nåbara telefonnummer vilket ger 17 236 i storurval. 3 110 ville eller kunde inte vara med, 205 personer hade språkproblem och ytterligare 165 var ej kvalificerade. Antalet genomförda vuxenintervjuer uppgick till 2 705. Det ger en svarsprocent på 16 procent beräknat på storurvalet.

Totalurvalet för delmålgruppen ungdomar 11-15 år var 4 400. Då urvalet för ungdomar kommer från Spar ingår endast adresser och inte telefonnummer. Efter nummersättning återstod 3 528 kontakter varav 339 hade ej nåbara nummer. Totalt kontaktades 1 600 sökts via brev och telefon, samt SMS-påminnelser. Övriga 2 800 har inte sökts via brev, enbart via telefon/SMS-påminnelser. Storurvalet var 3 189 varav 389 inte kunde eller ville vara med och 40 hade språkproblem. Antal genomförda ungdomsintervjuer beräknat på storurvalet var 297 och svarsprocenten 9 procent.

För intervjuerna med delmålgruppen ungdomar 11-15 år, där föräldrarnas samtycke först måste inhämtas är svarsprocenten alltså lägre. Efter att ha givit sitt samtycke, besvarar föräldern först några frågor och låter sedan sitt barn besvara ungdomsfrågorna. Detta för att få med ungdomsperspektivet.

Tidsperiod

Fältarbetet, det vill säga insamling av intervjuer för 2019 års undersökning pågick i februari och mars 2019.

Författare

Barnen och internet 2019 är en del av undersökningen Svenskarna och internet och är skriven av Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn