Kapitel 4

Webbläsare och Wikipedia

Den mest populära webbläsaren är Google Chrome. Fler använder Wikipedia än NE.se men endast var femte litar på att innehållet på Wikipedia i huvudsak är sant. Unga män bidrar med eget material till Wikipedia mer än andra.

I det här kapitlet tar vi reda på vilka webbläsare svenskarna använder. Vi visar också vilka som känner till och hur många som har besökt Darknet. Vidare tar vi reda på hur många och vilka som använder tre kunskapsdatabaser, nämligen Wikipedia, NE.se (Nationalencyklopedin) samt IMDB (Internet Movie Database).

Google Chrome dominerar

Den webbläsare som används mest av flest är Google Chrome. Den yngre halvan av befolkningen har Apples webbläsare Safari som andrahandsval och den äldre halvan Microsofts webbläsare. Google Chrome som förstahandsval utmanas som mest bland unga kvinnor och då av Safari. Mozilla Firefox används endast av ett fåtal och framför allt av män.

En kvinna sitter på ett tåg och tittar på sin mobil, i förgrunden sitter en person med sin laptop, på skärmen syns en webbläsare.

Unga män har störst inblick i Darknet

Även om bara 2 procent uppger att de har besökt Darknet det senaste året så känner 2 av 3 svenskar till denna dolda del av webben. Kännedomen om Darknet är betydligt större bland män än kvinnor. Störst inblick i Darknet har män födda på 90- och 00-talet, varav uppger 9 av 10 att de känner till Darknet och 1 av 10 att de har besökt Darknet det senaste året.

Tre gånger fler använder Wikipedia än NE.se

En femtedel har använt uppslagsverket NE.se – Nationalencyklopedin det senaste året och tre fjärdedelar har använt Wikipedia. Det är alltså mer än tre gånger fler som har använt Wikipedia än NE.se. Fler kvinnor använder NE.se och fler män använder Wikipedia. Bland barn och ungdomar har en tredjedel använt NE.se och två tredjedelar Wikipedia. Skillnaden mellan hur många barn som använder NE.se och Wikipedia är alltså fortfarande stor, men betydligt mindre än hos befolkningen i stort.

7 procent litar inte alls på innehållet på Wikipedia

Tilliten till innehållet på Wikipedia är stor – åtminstone till viss del. 4 av 5 litar på att innehållet på Wikipedia åtminstone delvis är sant, men det är endast drygt 1 av 5 som i huvudsak litar på att innehållet är sant. 7 procent litar inte alls på innehållet på Wikipedia. Mest skeptiska är kvinnor födda på 70- och 80-talet. Endast 2 procent har bidragit med eget material till Wikipedia det senaste året varav flertalet är unga män.

Var tredje svensk använder filmdatabasen IMDB

IMDB – Internet Movie Database – används av var tredje svensk. Fler män än kvinnor har använt IMDB och mest populär är den bland 90-talisterna. 3 av 4 män födda på 90-talet har använt IMDB, vilket är mest av alla. Bland barn och ungdomar tar användning av IMDB fart först i högstadiet vilket sannolikt beror på att IMDB är en engelskspråkig databas.

Kapitel 4: Webbläsare och Wikipedia

Ladda hem
4 min
Webbläsare

I den här delen tittar vi på vilka olika webbläsare som används av svenskarna, alltså program för att visa webbplatser och hemsidor.

Google Chrome är den webbläsare som används mest av flest

Fråga: Vilka webbläsare brukar du använda regelbundet för att surfa på webben? Vilken brukar du använda oftast? 

Diagram 4.1, Bas: Internetanvändare 16+ år, År 2023 (Studie 1)

Vilka webbläsare använder svenskarna regelbundet år 2023?

 • Den webbläsare som flest använder är Google Chrome, varav nära 8 av 10 använder den regelbundet.
 • På delad andra plats hamnar Apples webbläsare Safari och Microsofts två webbläsare (Edge och Explorer) med hälften så många regelbundna användare som Google Chrome (nära 4 av 10).
 • Delar vi upp Microsofts webbläsare använder nästan dubbelt så många den nyare Edge regelbundet jämfört med den äldre Internet Explorer.
 • Mozilla Firefox används regelbundet av var sjunde (14%) internetanvändare.
 • Opera används regelbundet av 2 procent och endast 1 procent använder Brave och Tor Browser regelbundet.
 • Under "Annan" svarar några även webbläsaren Samsung Internet. I övrigt omnämns även flera sökmotorer som Duck Duck Go, Bing och Yahoo.
 • 4 procent vet inte vilken webbläsare de använder när de surfar på webben. Det är främst de äldsta internetanvändarna som inte vet vilken de använder. *)

Vilka webbläsare använder svenskarna oftast år 2023?

 • Hälften av internetanvändarna använder Google Chrome oftast vilket är mest av alla webbläsare.
 • På andra plats kommer Apples webbläsare Safari som används oftast av drygt var femte svensk.
 • På tredje plats kommer Microsofts webbläsare som var åttonde (13%) använder oftast, varav var tionde Edge och endast några få procent Internet Explorer. Fler använder Mozilla Firefox (6%) oftast än de använder Microsoft Internet Explorer (4%).

Vad är en webbläsare?

En webbläsare är ett program för att hämta och visa webbplatser och webbsidor. Idag finns webbläsare i de flesta datorer och mobiltelefoner. De har också oftast en inbyggd sökmotor som Google eller Bing. De första webbläsarna som kunde visa bild, ljud och video kom i början av 90-talet.

Under "Annan webbläsare" svarar många olika sökmotorer vilket kan indikera att det finns en liten begreppsförvirring kring vad som är en webbläsare och vad som är en sökmotor.

Läs mer om webbläsare på Internetmuseums webbplats.

*) För mer information, se tabellbilaga 


Microsofts webbläsare används av äldre och Apples av yngre

Fråga: Vilka webbläsare brukar du använda regelbundet för att surfa på webben?

Använder regelbundet

Diagram 4.2a, Bas: Internetanvändare 16+ år, År 2023 (Studie 1)

Fråga: Vilka webbläsare brukar du använda oftast för att surfa på webben?

Använder oftast

Diagram 4.2b, Bas: Internetanvändare 16+ år, År 2023 (Studie 1)

Fråga: Vilka webbläsare brukar du använda oftast för att surfa på webben?

Man – Använder oftast

Diagram 4.2c, Bas: Internetanvändare 16+ år, År 2023 (Studie 1)

Fråga: Vilka webbläsare brukar du använda oftast för att surfa på webben?

Kvinna – Använder oftast

Diagram 4.2d, Bas: Internetanvändare 16+ år, År 2023 (Studie 1)

Hur många använder Google Chrome år 2023?

 • Oavsett kön eller ålder är Google Chrome den webbläsare som används mest av flest. 8 av 10 använder den regelbundet och 5 av 10 väljer den oftast.
 • Google Chrome används totalt sett i ungefär lika hög grad av män som kvinnor.
 • Störst är skillnaden män och kvinnor födda på 90- och 00-talet där fler män (56%) än kvinnor (48%) väljer Google Chrome oftast.
 • Bland 00-talisterna är Google Chromes position som förstahandsval som mest hotad och då av Apples webbläsare Safari.

78%

av svenskarna använder webbläsaren Chrome regelbundet

Hur många använder Apple Safari år 2023?

 • Nära 4 av 10 använder webbläsaren Safari regelbundet och drygt 2 av 10 väljer den oftast. Safari är den inbyggda standardwebbläsaren i Apples produkter som Iphone, Ipad och Mac.
 • Safari används mest av unga kvinnor. Ju yngre desto fler användare. Efter Google Chrome är Safari den webbläsare som unga kvinnor födda på 80-talet eller senare använder mest.
 • Störst är skillnaden mellan män och kvinnor födda på 90- och 00-talet där fler kvinnor (45%) än män (17%) väljer Safari oftast.

Hur många använder Microsofts webbläsare år 2023?

 • Nära 4 av 10 (37%) använder Microsofts webbläsare regelbundet och lite mer än 1 av 10 (13%) använder Microsofts webbläsare oftast. Edge och tidigare Internet Explorer är den inbyggda standardwebbläsaren i Windows-datorer.
 • Edge (27%) är betydligt mer regelbundet använd än den äldre webbläsaren Internet Explorer (16%). Var tionde använder Edge oftast och endast några få procent Internet Explorer.
 • Microsofts webbläsare används av betydligt fler äldre än yngre. Efter Google Chrome används Microsofts webbläsare mest regelbundet av de födda på 20- till och med 70-talet.
 • Edge och Internet Explorer är de enda webbläsare som de äldsta använder i högre grad än de yngsta.
 • De som väljer Microsofts webbläsare mer ofta än alla andra är de internetanvändande männen födda på 20-, 30- och 40-talet.
En ung man sitter vid ett fönster och tittar på sin mobil, han har airpods i öronen och ser glad ut.

Hur många använder Mozilla Firefox år 2023?

 • Var sjunde (14%) internetanvändare använder Mozilla Firefox regelbundet och 6 procent använder Mozilla Firefox oftast.
 • Dubbelt så många män som kvinnor använder Mozilla Firefox. *)
 • Mozilla Firefox används mest av 80-talister varav var femte använder webbläsaren regelbundet och var tionde väljer den oftast.
 • Män födda på 90- och 00-talet är de enda som använder Mozilla Firefox oftare än Microsofts webbläsare.

*) För mer information, se tabellbilaga

1 min
Darknet

I den här delen undersöker vi vilka som känner till Darknet – den del av internet som vanliga webbläsare och sökmotorer inte hittar.

2 av 3 känner till Darknet

Fråga: Har du besökt någon webbplats på Darknet någon gång under de senaste 12 månaderna?

Diagram 4.3a, Bas: Internetanvändare 16+ år, År 2023 (Studie 1)

Fråga: Har du besökt någon webbplats på Darknet någon gång under de senaste 12 månaderna?

Diagram 4.3b, Bas: Internetanvändare 16+ år, År 2023 (Studie 1)

Hur många känner till Darknet?

Darknet kan beskrivas som en hemlig del av internet som sökmotorer inte hittar och som inte kan nås med en vanlig webbläsare.

66%

av svenskarna känner till Darknet, men bara 2% har besökt en webbplats där

 • 2 av 3 svenskar känner till Darknet.
 • Den yngre halvan av befolkningen känner till Darknet i högre grad än den äldre.
 • Störst kännedom har män födda på 90-och 00-talet där 9 av 10 känner till Darknet.
 • Mäns (74%) kännedom om Darknet är betydligt större än kvinnors (59%). Det gäller genomgående i alla åldrar.

Vilka har besökt Darknet under år 2023?

 • Endast 2 procent uppger att de har besökt Darknet det senaste året.
 • Fler män (4%) än kvinnor (1%) svarar att de har varit på Darknet det senaste året. *)
 • Besökarna på Darknet är i synnerhet unga män födda på 80- till och med 10-talet, varav upp till 10 procent har besökt Darknet de senaste 12 månaderna. *)

*) För mer information, se tabellbilaga 

4 min
Wikipedia

I den här delen undersöker vi vilka svenskar som använder det öppna uppslagsverket Wikipedia och om man litar på informationen där.

3 av 4 svenskar använder Wikipedia

Fråga: Vilka av följande kunskapsdatabaser på internet har du använt de senaste 12 månaderna?

Wikipedia

Diagram 4.4a, Bas: Internetanvändare 8+ år, År 2023 (Studie 2)

Fråga: Vilka av följande kunskapsdatabaser på internet har du använt de senaste 12 månaderna?

Diagram 4.4b, Bas: Internetanvändare 8+ år, År 2023 (Studie 2)

Hur många svenskar använder Wikipedia år 2023?

74%

av svenskarna använder Wikipedia

Wikipedia är världens största uppslagsverk på nätet där användarna själva lägger tillinnehållet. År 2023 är Wikipedia världens sjunde mest besökta webbplats och finns på hundratals olika språk. Läs gärna mer om Wikipedia på Internetmuseum.

 • 3 av 4 internetanvändare har använt Wikipedia det senaste året.
 • Något fler män än kvinnor är användare av Wikipedia. Det gäller nästan alla generationer förutom 50- och 80-talisterna där fler kvinnor är användare. Bland 60-talisterna är fördelningen mellan män och kvinnor lika.
 • Mer än 8 av 10 födda på 70- till och med 00-talet använder Wikipedia.
 • Närmare 9 av 10 män födda på 90- och 00-talet har använt Wikipedia det senaste året vilket är mest av alla.
 • 4 av 10 av de yngsta, alltså 10-talisterna, har använt Wikipedia det senaste året vilket är minst av alla generationer.

Hur många barn och ungdomar i olika skolåldrar använder Wikipedia? Det finner du svaret på i avsnittet Kunskapsdatabaser bland barn och ungdomar.


Knappt var fjärde litar på att innehållet på Wikipedia i huvudsak är sant

Fråga: Litar du på att innehållet på Wikipedia är sant, det vill säga faktamässigt korrekt? 

Diagram 4.5a, Bas: Internetanvändare 8+ år, År 2023 (Studie 2)

Fråga: Litar du på att innehållet på Wikipedia är sant, det vill säga faktamässigt korrekt?

Diagram 4.5b, Bas: Internetanvändare 8+ år, År 2023 (Studie 2)

Hur många litar på att innehållet på Wikipedia i huvudsak är sant?

 • Knappt var fjärde internetanvändare (23%) litar på att innehållet på Wikipedia i huvudsak är sant.
 • De äldsta internetanvändarna födda på 20-, 30- och 40-talet litar i högre grad än andra på att innehållet på Wikipedia i huvudsak är sant.
 • Fler män (28%) än kvinnor (19%) litar på att innehållet på Wikipedia i huvudsak är sant. *)
 • Bland de som har använt Wikipedia det senaste året anger något fler, 3 av 10, att de i huvudsak litar på innehållet.
 • Bland de som inte har använt Wikipedia det senaste året anger betydligt färre, endast 6 procent, att de i huvudsak litar på innehållet.

Hur många litar på att innehållet på Wikipedia i huvudsak eller till viss del är sant?

 • 8 av 10 internetanvändare litar på att innehållet på Wikipedia är sant varav nära 6 av 10 anger endast till viss del.
 • Störst tillit känner 90- och 00-talisterna varav 9 av 10 litar på att innehållet åtminstone till viss del är sant.
 • Män (82%) och kvinnor (80%) litar i ungefär lika hög grad på att innehållet på Wikipedia är sant medan fler kvinnor (61%) är mer skeptiska och svarar till viss del i högre grad än männen (54%). *)
 • Bland de som har använt Wikipedia det senaste året anger hela 93 procent att de litar på innehållet varav nära 2 av 3 (64%) svarar till viss del.
 • Bland de som inte har använt Wikipedia det senaste året anger betydligt färre, knappt 4 av 10, att de litar på innehållet, varav mer än 3 av 10 svarar till viss del.
En man står vid ett upphöjt skrivbord och tittar på sin dator, på skärmen syns Wikipedia.

Hur många litar inte alls på att innehållet på Wikipedia är sant?

 • 7 procent av internetanvändarna svarar att de inte alls litar på innehållet på Wikipedia.
 • Mest skeptiska är 70- och 80-talister varav mer än 1 av 10 (12%) inte alls litar på att innehållet på Wikipedia är sant.
 • Fler kvinnor (9%) än män (5%) litar inte alls på att innehållet på Wikipedia är sant och framför allt kvinnor födda på 70-, 80- och 90-talet. *)
 • Bland de som har använt Wikipedia det senaste året anger endast 1 av 20 (5%) att de inte alls litar på innehållet.
 • Bland de som inte har använt Wikipedia det senaste året anger 1 av 10 att de inte alls litar på innehållet.

Vilka har ingen aning om innehållet på Wikipedia är sant?

 • Mer än 1 av 10 (12%) av internetanvändarna har ingen uppfattning om huruvida innehållet på Wikipedia är sant eller ej.
 • Fler bland de yngsta och de äldsta har inte använt Wikipedia och följaktligen har fler bland dem inte heller någon aning om ifall innehållet är sant eller ej.
 • 10-talisterna utmärker sig mest av alla då uppemot hälften inte har en aning om ifall innehållet på Wikipedia är sant. Bland de 10-talister som har använt Wikipedia uppger endast 5 procent att de inte har någon kännedom om sanningshalten på Wikipedia. *)
 • Bland de som har använt Wikipedia det senaste året anger endast 1 procent att de inte har någon aning om huruvida innehållet är sant eller ej.
 • Störst andel som inte har någon uppfattning om huruvida innehållet på Wikipedia är sant eller ej finns av förklarliga skäl i gruppen som inte har använt Wikipedia det senaste året, varav nära 4 av 10 svarar att de inte har någon aning.

*) För mer information, se tabellbilaga  


Fler unga män har bidragit med eget material till Wikipedia

Fråga: Har du någon gång under de senaste 12 månaderna bidragit med eget material till Wikipedia? 

Diagram 4.6, Bas: Internetanvändare 8+ år, År 2023 (Studie 2)

Vilka har bidragit med eget innehåll till Wikipedia?

 • Endast 2 procent av internetanvändarna har bidragit med eget material till Wikipedia det senaste året.
 • Något fler män (3%) än kvinnor (1%) har bidragit med eget material till Wikipedia. *)
 • Unga män är de som bidragit mest av alla med innehåll till Wikipedia. 1 av 10 män födda på 00-talet har bidragit, följt av 1 av 20 manliga 90-talister. *)
 • Bland andelen som har använt Wikipedia anger 3 procent att de bidragit med eget material till Wikipedia. *)

 *) För mer information, se tabellbilaga

1 min
NE.se – Nationalencyklopedin

Här undersöker vi vilka svenskar som använder webbplatsen NE.se, alltså uppslagsverket Nationalencyklopedin på webben.

Var femte svensk använder NE.se

Fråga: Vilka av följande kunskapsdatabaser på internet har du använt de senaste 12 månaderna?

NE.se - Nationalencyklopedin

Diagram 4.7a, Bas: Internetanvändare 8+ år, År 2023 (Studie 2)

Fråga: Vilka av följande kunskapsdatabaser på internet har du använt de senaste 12 månaderna?

Diagram 4.7b, Bas: Internetanvändare 8+ år, År 2023 (Studie 2)

Hur många har använt NE.se – Nationalencyklopedin – år 2023?

NE.se är den nätbaserade versionen av uppslagsverket Nationalencyklopedin. Den tryckta versionen färdigställdes år 1996 på uppdrag av den statliga uppslagsverkskommittén. Internetversionen lanserades runt millennieskiftet. Alla internetanvändare har möjlighet att använda och läsa de inledande orden i varje artikel. Man måste dock vara betalande prenumerant för att få tillgång till hela texten. NE.se erbjuds också i olika versioner till skolor.

 • Var femte har använt NE.se det senaste året.
 • Kvinnor (24%) är i högre grad användare av NE.se än män (16%). Det gäller alla generationer utom de födda på 10-talet där något fler män är användare.
 • Den yngre halvan av befolkningen använder NE.se i högre utsträckning än den äldre.
 • 00-talisterna är de som har använt NE.se mest av alla generationer. I synnerhet de kvinnliga 00-talisterna varav hälften har använt NE.se.

Hur många barn och ungdomar i olika skolåldrar har använt NE.se? Svaret finner du i avsnittet Kunskapsdatabaser bland barn och ungdomar.

1 min
IMDB – Internet Movie Database

I den här delen undersöker vi hur många svenskar som använder den internetbaserade filmdatabasen IMDB – Internet Movie Database.

Var tredje svensk använder IMDB

Fråga: Vilka av följande kunskapsdatabaser på internet har du använt de senaste 12 månaderna?

IMDB – Internet Movie Database

Diagram 4.8a, Bas: Internetanvändare 8+ år, År 2023 (Studie 2)

Fråga: Vilka av följande kunskapsdatabaser på internet har du använt de senaste 12 månaderna?

Diagram 4.8b, Bas: Internetanvändare 8+ år, År 2023 (Studie 2)

Hur många svenskar använder IMDB – Internet Movie Database – år 2023?

IMDB, Internet Movie Database, är en av de största och äldsta databaserna på internet för film och tv. Tjänsten ägs sedan 1998 av Amazon.

 • Var tredje svensk har använt IMDB det senaste året.
 • Män (37%) är i högre grad än kvinnor (27%) användare av IMDB.
 • Mer än hälften av 80- och 90-talisterna har använt IMDB det senaste året.
 • 90-talisterna är de som använt IMDB mest av alla generationer. I synnerhet de manliga 90-talisterna varav 3 av 4 har använt IMDB.
 • Bland de yngsta och äldsta generationerna har endast några få procent använt IMDB.
 • Störst skillnad mellan män och kvinnor är det bland 60-talisterna, där mer än dubbelt så många män som kvinnor har använt IMDB det senaste året.
3 min
Kunskapsdatabaser bland barn och ungdomar

I den här delen tittar vi särskilt på hur barn och ungdomar använder kunskapsdatabaserna Wikipedia, NE.se och IMDB.

Nära 9 av 10 på gymnasiet använder Wikipedia

Fråga: Vilka av följande kunskapsdatabaser på internet har du använt de senaste 12 månaderna?

Diagram 4.9, Bas: Barn och ungdomar 8–19 år, År 2023 (Studie 2)

Hur många barn och ungdomar använder Wikipedia?

 • Nära 2 av 3 i åldern 8–19 år har använt Wikipedia det senaste året och andelen användare ökar markant med stigande ålder.
 • På lågstadiet har 2 av 10 barn använt Wikipedia.
 • På mellanstadiet har andelen användare tredubblats då 6 av 10 barn använt Wikipedia.
 • På högstadiet har nära 8 av 10 ungdomar använt Wikipedia och på gymnasiet har Wikipedia uppemot 9 av 10 användare.
 • Wikipedia har dubbelt så många användare jämfört med NE.se bland 8–19-åringar. Skillnaden är som störst på mellanstadiet där nästan tre gånger fler barn använder Wikipedia.

Hur många barn och ungdomar använder NE.se – Nationalencyklopedin?

 • Var tredje barn i åldern 8–19 år har använt NE.se det senaste året och andelen användare dubbleras för varje stadie i grundskolan.
 • I grundskolan används NE.se av 1 av 10 barn på lågstadiet, 2 av 10 barn på mellanstadiet och av 4 av 10 ungdomar på högstadiet.
 • På gymnasiet har 5 av 10 ungdomar använt NE.se.
 • NE.se har hälften så många användare som Wikipedia bland 8–19-åringarna. Skillnaderna är som störst i de yngre åldrarna men minskar något i högstadiet och gymnasiet.
En ungdom sitter i en fåtölj på ett bibliotek, han tittar på sin mobil som han håller i handen.

Hur många barn och ungdomar använder IMDB – Internet Movie Database?

 • Mer än 1 av 10 (14%) i åldern 8–19 år har använt IMDB det senaste året.
 • På lågstadiet och mellanstadiet har endast 1 respektive 2 procent av barnen använt IMDB vilket sannolikt hänger samman med att IMDB är en engelskspråkig databas.
 • På högstadiet har användandet av IMDB tagit fart då var sjätte (16%) använt filmdatabasen. Det hänger sannolikt samman med att barnen nu har bättre kunskaper i engelska.
 • På gymnasiet använder 3 av 10 ungdomar IMDB och användandet har alltså nästan dubblerats från högstadiet.

Var femte 8–19-åring litar på att innehållet på Wikipedia är i huvudsak sant

Fråga: Litar du på att innehållet på Wikipedia är sant, det vill säga faktamässigt korrekt? 

Diagram 4.10a, Bas: Barn och ungdomar 8–19 år, År 2023 (Studie 2)

Fråga: Litar du på att innehållet på Wikipedia är sant, det vill säga faktamässigt korrekt?

Diagram 4.10b, Bas: Barn och ungdomar 8–19 år, År 2023 (Studie 2)

Vilken tillit känner barn och ungdomar till innehållet på Wikipedia?

 • 3 av 4 barn i åldern 8–19 år litar på att innehållet på Wikipedia är i huvudsak eller till viss del sant. Bland de barn som har använt Wikipedia svarar 95 procent att de litar på innehållet åtminstone delvis.
 • Var femte barn svarar att de tror att innehållet är i huvudsak sant och ser vi till de som har använt Wikipedia ökar den andelen till var fjärde barn.
 • Gymnasieungdomar litar i högre grad än de yngre barnen på att innehållet är i huvudsak sant vilket med största sannolikhet hänger samman med att de använder Wikipedia i högre utsträckning.
 • 3 procent av barnen 8–19 år har bidragit med eget material till Wikipedia under det senaste året. *)

*) För mer information, se tabellbilaga