.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 7

Youtube är den största videotjänsten på nätet

19 min läsning

Att titta på tv och video på nätet växer. Störst av allt är Youtube, särskilt bland yngre åldersgrupper, även om tv-kanalernas playtjänster och prenumererade streamingtjänster som Netflix växer mer.

Betalningsviljan för att prenumerera på videotjänster på nätet har ökat stort de senaste åren. I år ser vi för första gången att över hälften av internetanvändarna betalar för video på nätet. Samtidigt förändras hur vi tittar. De vars tv-tittande till stor del sker framför en traditionell tv tittar också ofta dagligen. De vars tv-tittande gått över till en blandning av playtjänster och streamingtjänster som Netflix, sätter sig inte ner och tittar på en viss videotjänst dagligen på samma sätt som när de satte sig framför den traditionella tv:n.

I korthet:

  • Youtube är den största videotjänsten på nätet. 87 procent tittar.
  • 85 procent av internetanvändarna tittar på film och video på internet. Motsvarande siffra föregående år var 81 procent. Framförallt tittar fler äldre.
  • Tv-kanalernas playtjänster och streamingtjänsten Netflix fortsätter växa. Nu tittar 79 procent på playtjänster och 54 procent på Netflix.
  • Även om Youtube är störst så växer tjänsten endast med en procentenhet jämfört med 2017.
  • Dessutom minskar det dagliga tittandet i yngre åldersgrupper.
  • För första gången betalar fler än hälften (53 %) av internetanvändarna för video.

Var tredje tittar på film och video dagligen

Tittar på film/video på internet

Diagram 7.1

Andel internetanvändare (12+ år) som tittar på film/video på internet någon gång samt dagligen, år 2007–2018.

Att titta på film och video på internet fortsätter att öka. Framförallt är det det dagliga tittandet som har ökat.

Totalt ser 85 procent av internetanvändarna på film och video någon gång jämfört med 81 procent 2017.

Nära var tredje internetanvändare (32 %) ser på film och video via internet dagligen. Det är nära en fördubbling sedan 2015 och mer än tre gånger så mycket som 2014, då det dagliga videotittandet på nätet började öka på allvar.

Jämfört med övriga Europa är det vanligt att titta på tv och video på internet i Sverige. Enligt en sammanställning av EU:s statistikmyndighet Eurostat tittade 82 procent av svenskarna på tv eller video på internet 2016. Enbart i våra grannländer Norge (84 %) och Danmark (83 %) var det vanligare. Genomsnittet i EU låg på 56 procent. Källa: Eurostat.

Majoritet av unga tittar på film och video dagligen på nätet

Tittar på film och video på internet

Diagram 7.2

Andel internetanvändare (12+ år) som tittar på film och video på internet någon gång samt dagligen fördelat på ålder, år 2018.

Det totala tittandet på film och video på internet har under de senaste åren varit högt i yngre åldersgrupper. I årets mätning ser vi hur de äldre åldersgrupperna knappar in. I det dagliga film- och videotittandet sker ökningen dock i alla åldersgrupper.

Från den yngsta åldersgruppen 12–15 år upp till 36–45-åringarna ligger film- och videotittandet på nätet över 90 procent för att sedan sjunka med ökande ålder. Fast även i den äldsta åldersgruppen, 76 år och äldre, tittar varannan person på film och video via internet.

Den här ålderskurvan, där yngre tittar i högre utsträckning än äldre, blir ännu tydligare för det dagliga film- och videotittandet på nätet. Där ligger de yngre åldersgrupperna högt. 70 procent av 12–15-åringarna tittar på film och video på nätet varje dag liksom 63 procent av 16–25-åringarna. Även varannan 26–35-åring tittar dagligen på film och video på nätet (51 %) Sedan fortsätter det att sjunka. Var tredje (33 %) av 36–45-åringarna, 21 procent av 46–55-åringarna, 12 procent av 56–65-åringarna, 9 procent av 66–75-åringarna och endast 4 procent av de som är 76 år eller äldre tittar dagligen på video på nätet.

Dagligt film- och videotittande ökar i alla åldrar

Tittar på film och video på internet 2017 och 2018

Diagram 7.3

Andel internetanvändare (12+ år) som tittar på film och video på internet dagligen, år 2017–2018.

I alla åldersgrupper syns en ökning av det dagliga film- och videotittandet på internet. Nivåerna är dock mycket olika. I den yngsta åldersgruppen, 12–15 år, tittar 70 procent på film och video dagligen, jämfört med 66 procent 2017. I den äldsta åldersgruppen tittar enbart 4 procent på film och video på nätet dagligen, jämfört med 2 procent 2017.

Youtube störst bland videotjänster

Tittar på Youtube, playtjänster respektive Netflix

Diagram 7.4

Andel internetanvändare (12+ år) som tittar på Youtube, tv-kanalernas playtjänster respektive Netflix på internet någon gång samt dagligen, år 2018.

Sett till det totala tittandet är Youtube störst. 87 procent av internetanvändarna i Sverige, kort därpå följt av tv-kanalernas playtjänster (79 %). Mer än hälften, 54 procent, tittar på Netflix.

28 procent tittar dagligen på Youtube. Nära en femtedel, 19 procent, tittar dagligen på Netflix och 15 procent tittar dagligen på tv-kanalernas playtjänster.

Tv-kanalernas playtjänster fortsätter växa

Tittar på playtjänster

Diagram 7.5

Andel internetanvändare (12+ år) som tittar på tv-kanalernas playtjänster någon gång respektive dagligen, år 2007–2018.

79 procent av internetanvändarna tittar på tv-kanalernas playtjänster, jämfört med 77 procent 2017. Det dagliga tittandet har ökat mer. I år uppger 15 procent att de tittar på playtjänster dagligen, jämfört med 9 procent 2017. Det är tre gånger så mycket som för tre år sedan, 2015, då 5 procent uppgav att de såg på playtjänster dagligen.

26–55-åringar flitigast på playtjänster

Tittar på playtjänster

Diagram 7.5

Andel internetanvändare (12+ år) som tittar på tv-kanalernas playtjänster någon gång respektive dagligen, år 2007–2018.

26–55-åringar är flitiga användare av tv-kanalernas playtjänster. 87 procent av 26–35-åringarna, 88 procent av 36–45-åringarna och 85 procent av 46–55-åringarna tittar åtminstone någon gång på playtjänster. Mer än hälften av 26–45-åringarna tittar dagligen eller veckovis.

Det är endast gruppen 76 år och äldre som avviker stort. Här tittar knappt hälften (48 %) någon gång på playtjänster. 16 procent uppger att de tittar dagligen eller varje vecka.

Det veckovisa tittandet på tv-kanalernas playtjänster har sjunkit i åldersgruppen 12–15 år från 30 procent till 20 procent mellan 2017 och 2018. Det kan ha att göra med att SVT har slutat visa den populära serien Skam, som var det mest sedda programmet hittills på SVT Play när det sändes.

Över hälften tittar på Netflix

Tittar på Netflix

Diagram 7.7

Andel internetanvändare (12+ år) som tittar på streamingtjänsten Netflix, år 2015–2018.

54 procent tittar på Netflix. Det är åtta procentenheter fler än 2017. All ökning sedan förra året har skett bland dem som tittar dagligen eller varje vecka. Nära var femte, 19 procent, tittar dagligen och lite fler, 20 procent, tittar varje vecka. Totalt har tittandet på Netflix nära fördubblats de senaste tre åren. 2015 låg det på 28 procent totalt.

16–25-åringar flitigast Netflix-användare

Tittar på Netflix, olika åldrar

Diagram 7.8

Andel internetanvändare (12+ år) som tittar på streamingtjänsten Netflix fördelat på åldersgrupper, år 2018.

Netflix har en yngre målgrupp än tv-kanalernas playtjänster, där tittandet är ganska jämt fördelat mellan åldersgrupperna. Över hälften av 12–35-åringarna tittar på Netflix åtminstone varje vecka. De som i störst utsträckning tittar på Netflix är 16–25-åringarna, där totalt 79 procent tittar och över en tredjedel (36 %) tittar varje dag. Från och med 26 år och upp är det färre totalt sett som tittar på Netflix än playtjänster. Det dagliga tittandet och veckotittandet står sig däremot starkt i jämförelsen.

Youtube fortsätter öka sakta

Tittar på Youtube

Diagram 7.9

Andel internetanvändare (12+ år) som tittar på Youtube någon gång respektive dagligen, år 2011–2018.

Youtube ökar, om än enbart med en procentenhet sedan 2017 från 86 till 87 procent. Det dagliga tittandet ligger på 28 procent av internetanvändarna.

Alla unga tittar på Youtube

Tittar på Youtube i olika åldrar

Diagram 7.10

Andel internetanvändare (12+ år) som tittar på Youtube fördelat på åldersgrupper, år 2018.

Förra årets undersökning, Svenskarna och internet 2017, hävdade att det låg nära till hands att säga att unga bor på Youtube, eftersom alla under 25 år använde Youtube och det dagliga användandet var stort bland de yngre. Även om bilden står sig, att många unga använder Youtube, syns faktiskt en minskning av det dagliga användandet bland de yngre målgrupperna. Bland 12–15-åringarna ligger det dagliga användandet på 79 procent, jämfört med 86 procent 2017. Bland 16–25-åringarna ligger det dagliga användandet på 64 procent jämfört med 69 procent 2017.

Tillströmningen av dagliga Youtube-tittare ser vi istället bland de äldre internetanvändarna. Där har alla åldersgrupper ökat med mellan 1 och 3 procentenheter sedan 2017.

Utrikesfödda utanför Norden använder i högre grad Youtube än personer födda i Sverige. 50 procent tittar dagligen jämfört med 26 procent av svenskfödda och 94 procent tittar någon gång jämfört med 87 procent av svenskfödda. Personer födda i ett annat nordiskt land tittar däremot mindre på Youtube än andra, 22 procent gör det dagligen och 82 procent någon gång.

Dagligt tittande på Youtube sjunker bland unga

Dagligt tittande på Youtube bland ungdomar

Diagram 7.11

Dagligt Youtube-tittande bland internetanvändarna mellan 12 och 25 år, år 2017 och 2018.

Det dagliga Youtube-tittandet sjunker bland unga mellan 12 och 25 år. Störst minskning syns bland manliga tittare 16–25 år och flickor 12–15 år.

Till en viss del kan den här minskningen bland yngre bero på att andra videoplattformar har fått större utrymme. Exempelvis tittar mer än hälften (54 %) av pojkar 12–15 år på streamingtjänsten Twitch.

Underhållningsfilmer vanligast på Youtube

Rubrik

Diagram 7.12

Andel Youtube-tittare (12+ år) som tar del av olika sorters innehåll, år 2017 och 2018. Att lyssna på musik på Youtube mäts för första gången.

Att titta på underhållningsfilmer är den vanligaste aktiviteten på Youtube. 59 procent gör det jämfört med 73 procent 2017. Underhållning är störst i samtliga åldersgrupper utom hos de som är 76 år och äldre, där musik är vanligast. På andra plats kommer instruktionsfilmer med 56 procent.

Att använda Youtube för att lyssna på musik är vanligt. 50 procent av de svenska Youtube-användarna gör det. I juni 2018 lanserade Youtube sin musiktjänst i Sverige, som bland annat konkurrerar med Spotify. Det var efter att undersökningen genomförts.

Fortfarande är det inte särskilt många som skapar eget material till Youtube. 5 procent av användarna lägger upp egna filmer.

Störst skillnad mellan könen är det när det gäller att titta på sport och att göra egna filmer och lägga upp. 4 procent av kvinnorna tittar på sport medan motsvarande siffra för männen är 21 procent. 2 procent av kvinnorna lägger upp egna filmer och motsvarande siffra hos männen är 7 procent.

Män ser oftare på Youtube än kvinnor

Tittar på videotjänster, kön

Diagram 7.13

Andel internetanvändare (12+ år) som tittar på olika videotjänster fördelat på kön, år 2018.

Fler män tittar på Youtube än kvinnor, 90 procent av männen tittar jämfört med 85 procent av kvinnorna. Om man ser till dagligt och veckovis tittande blir skillnaderna ännu större. Det dagliga och veckovisa tittandet på Youtube för männen är 59 procent och motsvarande siffra bland kvinnorna är 41 procent.

Netflix är något populärare bland kvinnor när det kommer till dagligt och veckovist tittande. 41 procent av kvinnorna tittar på Netflix åtminstone varje vecka. Motsvarande siffra bland männen är 38 procent.

Användandet av tv-kanalernas playtjänster är jämnt fördelat mellan könen.

Över hälften betalar för video på nätet

Betalar för video på internet

Diagram 7.14

Andel internetanvändare (12+ år) som betalar för abonnemang på film, tv eller video på internet, exempelvis Netflix, HBO Nordic och Viaplay, år 2015–2018.

Över hälften (53 %) av de svenska internetanvändarna betalar för att abonnera på video på nätet. Det är 7 procentenheter fler än 2017, då 46 procent uppgav att de betalade för abonnemang. På tre år har andelen betalande nästan fördubblats från 28 procent till 53 procent.

86 procent av de som uppger att de betalar för att titta på film på internet anger även att de använder Netflix.

Yngre betalar för tv och film på nätet

Betalar för video på internet i olika åldrar

Diagram 7.15

Andel internetanvändare (12+ år) som betalar för abonnemang på film, tv eller video på internet, exempelvis Netflix, HBO Nordic, Viaplay, fördelat på åldersgrupper, år 2018.

Från 12 till 55 år är det en majoritet som betalar för att prenumerera på film, tv eller video på internet. I åldersgrupperna 12–15 år samt 26–35 år är det nära tre fjärdedelar (74 %) som betalar för abonnemang.

Betalningsviljan för video ökar i alla inkomstgrupper

Betalar för video på internet, inkomstgrupper

Diagram 7.16

Andel internetanvändare (12+ år) som betalar för abonnemang på film, tv eller video på internet, exempelvis Netflix, HBO Nordic, Viaplay, fördelat på hushållsinkomst, år 2017–2018.

Betalningsviljan för film, tv eller video på internet ökar i alla inkomstgrupper. I de högsta inkomstgrupperna är det mycket mer vanligt att betala för att få tillgång till film och tv på nätet än i de lägre inkomstgrupperna. Undantaget är den lägsta inkomstgruppen. Där finns många unga och studenter, som har en högre benägenhet att betala för film på nätet.

15 procent av unga tittar aldrig på offline-tv

TV-apparat vs playtjänster

Diagram 7.17

Andel internetanvändare (16+ år) som tittar på tv-apparat jämfört med playtjänster fördelat på åldersgrupper, år 2018.

Det traditionella tv-tittandet är vanligast hos de äldsta åldersgrupperna, där också tv-kanalernas playtjänster är svagare. Hos de yngre är traditionellt offline-tittande på tv inte lika självklart. Hos 16–25-åringarna är det 15 procent som aldrig tittar på tv som inte levereras över internet.

Hos 26–35-åringarna är siffran ännu högre (20 %). Här har också playtjänster gått om den traditionella tv:n. Från och med 46 år är det traditionella tv-tittandet dock mellan 95 och 99 procent.

Traditionell tv är daglig, playtjänster mer sällan

TV-apparat vs playtjänst, åldrar

Diagram 7.18

Andel internetanvändare (16+ år) som tittar på tv-apparat jämfört med playtjänster dagligen fördelat på åldersgrupper, år 2018.

Skillnaden mellan traditionell tv och tv-kanalernas playtjänster i olika åldersgrupper är ännu tydligare för dagligt tv-tittande. Det är också tydligt att det dagliga tv-tittandet som fenomen, att slå på tv:n och titta varje kväll, inte följer med över till playtjänster. Enbart 27 procent av 16–25-åringarna tittar på tv varje dag. Motsvarande siffra bland personer över 66 år är 93–94 procent.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn