.FILE 2G 3G 4G 5G
Om årets rapport

Fakta om Svenskarna och internet 2018

3 min läsning

Med Svenskarna och internet 2018 vill vi bidra med fakta och insikter om hur användningen i Sverige utvecklas, och förutsättningar till att digitaliseringen sker på välinformerad grund.

Bakgrund

Materialet i denna rapport baserar sig på Internetstiftelsens undersökning Svenskarna och internet 2018. Sedan år 2000 har World Internet Institute samlat in data om hur den svenska befolkningen använder informations- och kommunikationsteknik samt hur detta påverkar enskilda individer, familjer och samhället. Detta har framförallt gjorts genom panelstudien Svenskarna och internet, en studie som från början omfattade 2 000 telefonintervjuer och idag över 3 000 intervjuer, baserat på ett slumpvist urval av befolkningen från 11 år och uppåt (2007 och tidigare från 18 år). Sedan år 2010 är Internetstiftelsen huvudman för studien.

Svenskarna och internet är den svenska delen av World Internet Project, ett internationellt forskningsprojekt som följer internets spridning och användning runt om i världen. Antalet deltagande länder ökar för varje år och nu har projektet ett trettiotal medlemsländer. Varje partner i respektive land finansierar sin egen verksamhet i projektet. De nationella urvalen är representativa urval av befolkningen. I frågepaketen är drygt 100 frågor gemensamma för alla länder, de så kallade Common Questions. Dessa är formulerade likadant i varje land för att skapa jämförbara resultat.

Intervjuerna är omfattande och innehåller frågor om de intervjuade personernas bakgrundsdata, tillgång till teknik, användning av traditionella medier och användning av internet i olika former. Till föräldrar med hemmavarande barn mellan 0 och 10 år ställs frågor om barnens användning av internet. Till ungdomar 11–15 år ställs också frågor till deras föräldrar.

De som deltog i förra undersökningen (2017) fick frågan om de ville delta igen. Totalt var det 1 387 personer som då svarade att de ville delta i årets undersökning.

Deltagare i åldern 11–15 år rekryteras genom att deras föräldrar får brev eller blir uppringda och då ger sitt medgivande till intervju.

I årets undersökning är det 1 790 personer (59 %) som deltagit i undersökningen via webbenkät och 1 267 (41 %) per telefon.

Metod

Svenskarna och internet är upplagd efter en så kallad revolving panel design. Det innebär att grunden utgörs av en panel av människor som intervjuas år efter år. En del i panelen faller dock ifrån av olika skäl, till exempel att de inte vill vara med längre eller att de har flyttat, bytt namn eller av andra anledningar är svåra att få tag på. Därför tillkommer ett nytt urval människor varje år som ska fylla upp bortfallet i panelen. De utgör också en kontrollgrupp som gör det möjligt att kontrollera för paneleffekter. Syftet är att det totala urvalet av människor som intervjuas varje år ska vara representativt för befolkningen.

Urval

Urvalen beställs via SPAR och UC. Spar är statens personadressregister som nu handhas av Skatteverket. Det är ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige, både svenska och utländska medborgare.

Totalurvalet för de vuxna, 16 år och äldre, var 19 943 varav 3 786 hade ej nåbara telefonnummer vilket ger 16 157 i storurval. 3 331 ville eller kunde inte vara med, 199 personer hade språkproblem och ytterligare 154 var ej kvalificerade. Antalet genomförda vuxenintervjuer uppgick till 2 811. Det ger en svarsprocent på 17 procent beräknat på storurvalet.

Nytt för årets undersökning var att brev med information om undersökningen och inbjudan med länk till att besvara undersökningen via webbformulär skickades ut till alla i totalurvalet. Nytt var också påminnelser via sms.

I ungdomsintervjuerna, 11–15 år, där föräldrarnas samtycke först måste inhämtas är svarsprocenten något lägre. Totalurvalet för ungdomarna var 2800 varav 867 hade ej nåbara nummer. Storurvalet var 1933 varav 402 inte kunde eller ville vara med och 35 hade språkproblem. Antal genomförda ungdomsintervjuer beräknat på storurvalet var 246 och svarsprocenten 13 procent.

  Svenskarna och internet 2018 Svenska folkets åldersfördelning (SCB 31.12.2017)
Ålder Antal Antal med i redovisning av samtliga Procent SCB
12-15 år 242 185 6,9% 5,2%
16-25 år 617 361 13,5% 13,8%
26-35 år 349 349 13,0% 15,9%
36-45 år 372 372 13,9% 14,7%
46-55 år 435 435 16,2% 15,3%
56-65 år 343 343 12,8% 13,1%
66-75 år 382 382 14,3% 12,7%
76+ år 250 250 9,3% 9,2%
Okänd ålder 67      
Totalt 3 057 2 677 100% 100,0%


Tidsperiod

Med undantag för de allra första åren genomförs undersökningen i början av året. 2018 års undersökning pågick februari och mars 2018.

Vuxenundersökning 2018

Intervjuundersökning av ett urval av befolkningen 16+ år (ingen övre gräns).

Antal intervjuade: 2 811, varav 2 542 ingår i denna redovisning.

49 procent av deltagarna är män och 51 procent kvinnor. 68 procent bor i stad och 32 procent på landsbygden.

Till detta kommer svar från tilläggsfrågor i vuxenpanelen till de 385 föräldrar som har barn mellan 0–10 år om barnens användning av mobil och internet, vilket ger underlag för data om 603 0–10-åringar i denna rapport.

Ungdomsundersökning 2018

Intervjuundersökning av ett urval ungdomar mellan 11 och 15 år och deras föräldrar. För att inte ungdomar ska få övervikt jämfört med befolkningen i stort så är det endast 192 av dem som ingår i ”Svenskarna och internet 2018”.

Antal intervjuade: 246 ungdomar och 246 föräldrar.

Författare

"Svenskarna och internet 2018" är skriven av Pamela Davidsson, Matti Palm och Åsa Melin Mandre.

Upphovsrätt

Texten och bilder i "Svenskarna och internet 2018" skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons, Erkännande 4.0 Internationell

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn