.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 9

85 procent använder Wikipedia

12 min läsning

Fler än fyra femtedelar av svenskarna använder Wikipedia. Två femtedelar gör det varje vecka. Bland 12–15 åringar använder varannan Wikipedia regelbundet varje vecka.

Över hälften av de svenska internetanvändarna googlar varje dag. Självförtroendet när vi söker har däremot minskat. Kanske betyder det att vi under det senaste året blivit mer skeptiska till det vi hittar och vem som bestämt vad som visas för oss.

I korthet:

  • 97 procent söker information på internet. 61 procent googlar varje dag.
  • 85 procent använder Wikipedia, 39 procent varje vecka. Mer än hälften (51 %) av 12–15-åringarna använder Wikipedia varje vecka.
  • 89 procent tar del av offentlig information på nätet. Det är nära en fördubbling sedan 2008.
  • Självförtroendet att hitta sökord när man söker på nätet har minskat. 2017 ansåg 62 procent helt och hållet att det var enkelt att hitta rätt sökord när de söker på nätet. I år har siffran sjunkit till 47 procent.
  • 34 procent har fått utbildning i källkritik.

Fler än hälften googlar dagligen

Söker efter information på nätet

Diagram 10.1

Andel internetanvändare som söker efter information på internet på olika sätt, år 2018. 12+ år för att söka efter information, Google sök och Wikipedia, 16+ år för offentlig information samt hälsa och medicin.

97 procent av internetanvändarna använder internet för att söka efter information, en tredjedel (34 %) gör det dagligen.

Fler personer uppger att de använder Google sök dagligen (61 %) än som uppger att de söker efter information dagligen på internet (34 %). Det kan betyda att många använder Google som en genväg till en sida, att de skriver in ett sökord i stället för en webbadress.

Fler söker varje dag

Söker efter information dagligen

Diagram 10.2

Andel internetanvändare (12+ år) som söker efter information på internet, år 2014–2018.

Det är framförallt det dagliga sökandet efter information som ökar. På tre år har det mer än fördubblats, från 15 procent 2015 till 34 procent 2018. Att söka information mer sällan än dagligen har länge varit vanligt. Redan för tio år sedan sökte 89 procent av internetanvändarna efter information på internet. 2018 har siffran ökat till 97 procent, samma som för 2017.

97 procent använder Google

Använder Google

Diagram 10.3

Andel internetanvändare (12+ år) som använder Google sök fördelat på ålderskategorier, år 2018.

98 till 99 procent av 16–65-åringarna använder Google. Det dagliga användandet är störst hos 16–25-åringar med 74 procent. Lägst dagligt användande finns hos de som är 76 år och äldre (33 %). Men även hos dem använder 86 procent Google.

85 procent använder Wikipedia

Använder Wikipedia

Diagram 10.4

Andel internetanvändare (12+ år) som använder Wikipedia fördelat på ålderskategorier, år 2018.

Upp till 45 år använder över 90 procent av internetanvändarna det digitala uppslagsverket Wikipedia. 52 procent av 12–15-åringarna använder Wikipedia varje vecka. Även vid en fördelning av svaren på skolstadier så använder 52 procent av såväl högstadieeleverna som gymnasieeleverna Wikipedia varje vecka.

Att använda Wikipedia avtar med åldern. Bland de äldsta, 76 år och äldre, använder drygt hälften (57 %) Wikipedia.

Män använder Wikipedia i högre utsträckning (86 %) än kvinnor (83 %). Skillnaden är tydligare vid oftare användande. 45 procent av männen använder Wikipedia varje vecka jämfört med 33 procent av kvinnorna.

Fler tar del av offentlig information på internet

Tar del av offentlig information på internet

Diagram 10.5

Andel internetanvändare (16+ år) som tar del av offentlig information från kommun och myndigheter på internet, år 2008–2018. * 2013 år ställdes inte frågan.

89 procent av internetanvändarna tar del av offentlig information från kommun och myndigheter på internet. Det är nära en fördubbling sedan 2008, då 45 procent gjorde det. Att ta del av offentlig information regelbundet varje vecka har nära trefaldigats sedan 2008, från 10 till 29 procent.

35–45-åringar tar del av offentlig information i högst grad

Tar del av offentlig information i olika åldrar

Diagram 10.6

Andel internetanvändare (16+ år) som tar del av offentlig information från kommun och myndigheter på internet fördelat på åldersgrupper, år 2018.

Den åldersgrupp som i högst grad tar del av offentlig information är 36–45 år. Totalt gör 96 procent det och 35 procent gör det varje vecka. Den som har barn som bor hemma tar i högre grad del av information varje vecka (38 %). 27 procent av de som inte har barn hemma tar del av offentlig information veckovis.

88 procent letar information om medicin och hälsa på nätet

Tar del av medicinsk information

Diagram 10.7

Andel internetanvändare (16+ år) som tar del av hälso- och medicinsk information på internet, år 2013–2018.

Nära nio av tio internetanvändare (88 %) tar del av information om medicin och hälsa på nätet. 17 procent tar del av det varje vecka. För fyra år sedan, 2014, tog 67 procent del av medicinsk information på nätet.

26–45-åringarna söker mest efter medicinsk information

Medicinsk information i olika åldrar

Diagram 10.8

Andel internetanvändare (16+ år) som tar del av hälso- och medicinsk information på internet fördelat på åldersgrupper, år 2018.

De åldersgrupper som söker mest efter medicinsk information på nätet är 26–35-åringarna (94 %) och 36–45-åringarna (95 %).

Kvinnor söker oftare efter information om medicin och hälsa (93 %) än män (83 %). Även de som är hemma med barn söker i högre grad medicinsk information på nätet (97 %). 30 procent av dem gör det varje vecka. Även de som har barn som bor hemma söker oftare information om medicin och hälsa än andra. 94 procent av de som har barn hemma gör det jämfört med 86 procent av de som bor utan barn.

Två av tre unga har fått utbildning i källkritik

Fått utbildning i källkritik

Diagram 10.11

Andel internetanvändare (12+ år) som svarat att de har fått utbildning i att värdera information på nätet, år 2018.

Var tredje internetanvändare har fått utbildning i att värdera information på nätet (34 %) Det är en minskning sedan förra året då 38 procent svarade att de fått utbildning. Det är en stor övervikt av unga bland de som fått utbildning i att värdera information. 63 procent av 12–15-åringarna och 65 procent av 16–25-åringarna har fått utbildning. 2017 uppgav dock ännu fler (75 %) av 16–25-åringarna att de fått utbildning.

Skolan utbildar flest i källkritik

Var man fått utbildning i källkritik

Diagram 10.12

Var de som fått utbildning i att värdera information på internet (12+ år) har fått sin utbildning, år 2018. Flera svarsalternativ har varit möjliga.

Skolan är det vanligaste sättet att få utbildning i att värdera information på internet (63 %). Det är naturligtvis vanligare att de yngre har fått den utbildningen i skolan än äldre. 96 procent av 12–15-åringarna och 93 procent av 15–25-åringarna har fått det. På samma sätt är det vanligare att de äldre som har fått utbildning i att värdera information har fått det på jobbet. 57 procent av 36–45-åringarna, 63 procent av 46–55-åringarna och 67 procent av 56–65-åringarna som har fått utbildning har fått det på sitt arbete.

12–15-åringar har även fått frågan om de fått utbildning i att värdera information på internet av sina föräldrar. 51 procent av 12–15-åringarna som fått utbildning har fått det av föräldrarna vilket motsvarar att en tredjedel av alla 12–15-åringar har fått utbildning hemma.

 

Män mer självsäkra på hur söktjänster fungerar

Förstår hur nättjänster använder algoritmer

Diagram 10.13

Andel internetanvändare (16+ år) som angivit svarsalternativ 4 eller 5 på en femgradig skala i hur väl de håller med om påståendet “Jag förstår hur internettjänster som Facebook och Google använder datorprogram för att styra vad som visas för just mig.”, år 2018.

Fler män än kvinnor uppger att de förstår hur internettjänster som Facebook och Google styr vad som visas individuellt. 59 procent anger svarsalternativ fyra eller fem på en femgradig skala. Motsvarande siffra för kvinnorna är 42 procent. Män i åldersgruppen 26–35 år ligger högst. Här uppger 79 procent av männen att de förstår hur internettjänster använder datorprogram för att styra vad som visas individuellt.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn