.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 8

97 procent av dem som betalar för musik på nätet lyssnar på Spotify

14 min läsning

En stor del av internetanvändarna i Sverige lyssnar på musik på nätet. Över hälften lyssnar regelbundet på Spotify, åtminstone varje vecka.

De flesta lyssnar också på podd och internetradio. I år ser vi också för första gången att över hälften av internetanvändarna betalar för att lyssna på musik. Det är en stor förändring. För nio år sedan betalade nästan ingen.

I korthet:

  • 86 procent av internetanvändarna lyssnar på musik på internet. Nära hälften, 45 procent, gör det dagligen.
  • 62 procent lyssnar på radio på nätet. För två år sedan var siffran 44 procent.
  • 51 procent lyssnar på poddradio. För tre år sedan var siffran 29 procent.
  • Bland yngre, 16–25 år är podd större än både radio och internetradio.
  • 55 procent betalar för att lyssna på musik på nätet. Nästan alla av dem (97 %) lyssnar på Spotify.

86 procent lyssnar på musik på nätet

Lyssnar på internet

Diagram 8.1

Andel internetanvändare (12+ år) som lyssnar på musik, Spotify, radio och podd på internet, år 2018.

86 procent av internetanvändarna lyssnar på musik på nätet. 45 procent gör det varje dag.

Musiktjänsten Spotify har stor spridning bland svenska internetanvändare. Mer än två tredjedelar, 69 procent, lyssnar på musik via Spotify. En stor del av de som lyssnar på Spotify (38 %) gör det varje dag.

Även radio och poddradio på nätet har många som lyssnar. 62 procent av internetanvändarna lyssnar på radio på nätet. Det dagliga lyssnandet är inte lika utbrett som när det gäller musik. 13 procent lyssnar varje dag och ytterligare 12 procent varje vecka. Hälften, 51 procent av internetanvändarna lyssnar på poddradio. Precis som för radiolyssnande på nätet lyssnar färre på podd varje dag (8 %). 12 procent lyssnar varje vecka.

Det är alltså tydligt att musiklyssnare i större utsträckning lyssnar dagligen medan de som lyssnar på radio och poddar i högre grad gör det veckovis. Det kan bero på att poddar och radio-appar mer bygger på att nytt innehåll lanseras veckovis av radioprogram eller poddavsnitt.

Allt fler lyssnar på musik på nätet

Lyssnar på musik på internet

Diagram 8.2

Andel internetanvändare (12+ år) som lyssnar på musik på internet, år 2007–2018.

Dagligt musiklyssnande stort bland unga

Lyssnar på musik på internet, åldrar

Diagram 8.3

Andel internetanvändare (12+ år) som lyssnar på musik på internet fördelat på ålder, år 2018.

Bland yngre åldersgrupper, upp till 35 år, lyssnar så gott som alla på musik på internet. Bland 16–25-åringarna lyssnar 85 procent dagligen på musik på internet. I åldersgruppen 12–15 år är det dagliga lyssnandet nästan lika stort, 78 procent. Efter 25 år börjar musiklyssnandet på nätet att sjunka. Hos 26–35-åringarna har det dagliga lyssnandet sjunkit till 63 procent. Sedan sjunker det successivt. Bland de som är 76 år och äldre lyssnar endast 9 procent på musik på internet varje dag, även om lyssnandet totalt når upp till nära varannan, 47 procent.

Något fler män än kvinnor lyssnar på musik på internet. 88 procent av männen respektive 84 procent av kvinnorna gör det.

Spotify fortsätter öka

Spotify

Diagram 8.4

Andel internetanvändare (12+ år) som lyssnar på Spotify, år 2011–2018. * Data saknas för år 2012 och 2013.

Den totala ökningen för att lyssna på Spotify 2018 jämfört med 2017 är blygsam. 2017 lyssnade 67 procent på Spotify, 2018 är siffran 69 procent. Det dagliga lyssnandet har däremot utvecklats mer. 2018 använder nära två femtedelar, 38 procent av internetanvändarna Spotify dagligen. 2017 var siffran 33 procent och för sju år sedan, 2011 var det dagliga användandet bara hälften så stort med 20 procent.

Spotify omfattar en stor andel av musiklyssnandet på internet. 80 procent av de som lyssnar på musik på internet använder också Spotify. Spotifys tidiga lansering i Sverige kan också ha lett till högt musiklyssnande på nätet jämfört med andra länder. I en sammanställning från EU:s statistikmyndighet Eurostat hade Sverige det näst högsta musiklyssnandet i Europa 2016 med 65 procent av befolkningen. Endast Norge hade högre med 66 procent. Sverige låg dock högst bland EU-länderna, där i genomsnitt 41 procent lyssnade på musik på internet, som ett genomsnitt av länderna.

16–25-åringar Spotifys flitigaste lyssnare

Lyssnar på Spotify i olika åldrar

Diagram 8.5

Andel internetanvändare (12+ år) som lyssnar på Spotify, fördelat på ålder, år 2018.

Mer än tre fjärdedelar, 77 procent, av 16–25-åringarna lyssnar på Spotify varje dag. Det totala lyssnandet är 93 procent, samma som för den yngre åldersgruppen 12–15 år. Från 26 år och äldre sjunker lyssnandet med ålder, såväl det dagliga som det totala. Men även i den äldsta åldersgruppen, 76 år och äldre, lyssnar 16 procent av internetanvändarna på Spotify.

Fler betalar för musik på nätet

Betalar för att prenumerera på musik på internet

Diagram 8.6

Andel internetanvändare (12+ år) som betalar för att prenumerera på musik på nätet, år 2009–2018. * 2013 fanns inte frågan med i undersökningen.

Mer än hälften av internetanvändarna, 55 procent, betalar för att prenumerera på musik på internet. Det är en ökning från förra året, då 50 procent betalade för musik. Här kan det vara intressant att jämföra med hur användarna betalar för att prenumerera på strömmande tjänster, såsom Netflix. Även när det gäller video är 2018 första året över hälften av internetanvändarna betalar. (Se diagram 7.14 i kapitel 7.)

Att betala för musik på nätet är i stort sett liktydigt med att använda Spotify. 97 procent av de som anger att de betalar för musik på nätet använder också Spotify.

2009 betalade nästan ingen (4 %) för musik på nätet i Sverige, trots att Spotify lanserat sin prenumererade tjänst till allmänheten hösten 2008. Dessutom hade det gått att köpa musik från Apples Itunes sedan 2005 i Sverige.

Personer i hushåll med hög inkomst betalar i högre grad för musik

Betala för musik på internet, inkomstgrupper

Diagram 8.7

Andel internetanvändare (12+ år) som betalar för musik fördelat på hushållets inkomst, år 2016–2018.

Det är vanligare att betala för musik i hushåll med högre inkomster än lägre. Undantaget är den lägsta inkomstgruppen med en hushållsinkomst på 0–150 000 kronor per år. Anledningen kan vara att många unga och studenter finns här, vilket är personer som oftare betalar för musik. Hushåll från alla inkomstgrupper betalar i högre grad för musik på nätet 2018 jämfört med 2017.

Åldersfördelningen hos dem som betalar för musik på nätet liknar åldersfördelningen hos dem som lyssnar på musik på nätet. För 12–35-åringarna betalar kring 80 procent av internetanvändarna för musik. För äldre åldersgrupper sjunker andelen som betalar.

Allt fler har poddar i lurarna

Lyssnar på poddar

Diagram 8.8

Andel internetanvändare (12+ år) som lyssnar på podd, år 2015–2018.

Att lyssna på poddradio har ökat stadigt de senaste åren. För tre år sedan, 2015 lyssnade 29 procent på poddar. 11 procent gjorde det regelbundet, dagligen eller veckovis. 2018 lyssnade fler än hälften (51 %) på podd. Det regelbundna lyssnandet, dagligen eller veckovis, har nära fördubblats sedan 2015 så att var femte internetanvändare (20 %) nu lyssnar regelbundet.

16–35-åringar lyssnar mest på podd

Lyssnar på poddar i olika åldrar

Diagram 8.9

Andel internetanvändare (12+ år) som lyssnar på podd fördelat på åldersgrupper, år 2018.

Ungefär lika många män som kvinnor lyssnar på poddar. Fler kvinnor lyssnar dock regelbundet, dagligen eller varje vecka, (22 %) jämfört med männen (18 %). Bland de yngre kvinnorna i åldersgruppen 16–25 år lyssnar nästan varannan kvinna (47 %) på poddar regelbundet, dagligen eller varje vecka.

Fler än hälften lyssnar på internetradio

Lyssnar på internetradio

Diagram 8.10

Andel internetanvändare (12+ år) som lyssnar på radio på internet, år 2007–2018.

62 procent av internetanvändarna lyssnar på radio på nätet. Lyssnandet stod i stort sett stilla mellan 2007 och 2016 då det varierade mellan 39 och 44 procent. Mellan 2016 och 2017 ökade lyssnandet från 44 procent till 60 procent och 2018 har det ökat ytterligare till 62 procent.

Att lyssna på internetradio dagligen, veckovis eller månadsvis är ungefär lika vanligt som att lyssna på poddradio. Det är dock fler som uppger att de lyssnat på internetradio någon gång, det vill säga mer sällan än månadsvis (27 %) jämfört med poddlyssnarna (21 %).

26–55-åringar i topp för internetradio

Lyssnar på nätradio i olika åldrar

Diagram 8.11

Andel internetanvändare (12+ år) som lyssnar på radio på internet fördelat på åldersgrupper, år 2018.

Internetradio har något äldre lyssnare än poddradio. 36–45-åringarna är flitigast – 75 procent av dem lyssnar medan toppen för poddradio ligger hos 16–25-åringarna. När man tittar på det regelbundna lyssnandet, dagligen eller veckovis, är lyssnarna ännu äldre. 33 procent av 46–55-åringarna lyssnar dagligen eller veckovis på internetradio.

I de äldsta målgrupperna är nätradiolyssnandet fortfarande högt. Lite över hälften (53 %) av 66–75-åringarna lyssnar på internetradio. I den äldsta gruppen, 76 år och äldre, lyssnar en knapp tredjedel (30 %) på internetradio.

Dagligt lyssnande störst i en radioapparat

Lyssnar dagligen på radio, nätradio, poddar

Diagram 8.13

Andel internetanvändare (16+ år) som lyssnar på radio dagligen i en radioapparat respektive på internet fördelat på åldersgrupper, år 2018.

För dagligt lyssnande är skillnaden mellan olika åldersgrupper och skillnaden mellan radioapparat, internetradio och poddradio större. Att lyssna dagligen på internetradio är ovanligt jämfört med att lyssna på en radioapparat varje dag. Endast mellan 8 och 18 procent av de olika åldersgrupperna lyssnar dagligen på internetradio.

Vanligast är det bland 46–55-åringarna (18 %). Att lyssna dagligen på en radioapparat blir mycket vanligare ju äldre man är. Medan enbart 17 procent av 16–25-åringarna lyssnar dagligen på radio via en radioapparat stiger sedan siffran med ålder och bland de som är 76 år och äldre lyssnar 78 procent på en radioapparat. Att lyssna dagligen på poddradio är störst bland 26–35-åringarna, där 19 procent lyssnar varje dag.

Podd större än radio bland yngre

Radioapparat, nätradio och poddar

Diagram 8.12

Andel internetanvändare (16+ år) som lyssnar på radio i en radioapparat respektive på internet samt på poddar fördelat på åldersgrupper, år 2018.

Att lyssna på en radioapparat är mer förekommande än att lyssna på radio över internet i alla åldersgrupper, framförallt i de allra äldsta. Från och med 56 års ålder lyssnar över 90 procent på en radioapparat. Att lyssna på poddradio är däremot vanligare än både radioapparat och internetradio i åldersgruppen 16–25 år.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn