.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 10

Yngre läser dagstidning på nätet – äldre läser papperstidning

11 min läsning

Tidningsläsandet blir allt mer digitalt. Digitala prenumerationer ökar medan papperstidningar landar på dörrmattan eller i brevlådan hos allt färre. I år är det fler som läser nättidningar än som läser papperstidningar dagligen.

De äldre håller dock kvar vid sin papperstidning i högre utsträckning än yngre. Det är också bara här, bland personer över 65, som fler än hälften läser en daglig dagstidning, och de gör det på papper. Även böckerna blir allt mer digitala. Det blir allt vanligare att lyssna på ljudböcker och läsa e-böcker.

I korthet:

  • Tidningsläsandet på nätet har legat kring 75–80 procent de senaste tio åren. I år är det 79 procent.
  • Att prenumerera på dagstidningar blir mindre vanligt. Digitala prenumerationer växer men prenumerationer på papperstidningar minskar mer. 7 procent prenumererar enbart på en digital dagstidning.
  • Bland internetanvändare upp till 65 år är det vanligare att läsa dagstidningen på nätet än att göra det på papper.
  • Enbart bland personer över 65 år läser fler än hälften en dagstidning dagligen, och de gör det på papper. 67 procent av 66–75-åringarna och 79 procent av de som är 76 år och äldre.
  • 37 procent lyssnar på ljudböcker eller läser e-böcker. Det är nästan en fördubbling sedan 2015, då siffran var 20 procent.
  • 53 procent läser bloggar, vilket är en ökning sedan 2015.

Fyra av fem läser dagstidning på nätet

Nättidning, blogg, e-böcker, ljudböcker

Diagram 9.1

Andel internetanvändare (12+ år) som läser dagstidningar på nätet, bloggar samt läser e-böcker eller lyssnar på ljudböcker, år 2018.

Nära fyra femtedelar (79 %) av internetanvändarna läser dagstidningar på nätet. Ungefär två femtedelar (37 %) gör det varje dag. Varannan internetanvändare (53 %) läser bloggar men enbart 8 procent gör det dagligen. 37 procent läser e-böcker eller lyssnar på ljudböcker, 6 procent dagligen.

Något färre läser dagstidningar på nätet

Läser dagstidningar på nätet

Diagram 9.2

Andel internetanvändare (12+ år) som läser dagstidningar på nätet samt de som gör det dagligen, år 2007–2018.

Att läsa dagstidningar på nätet har legat ganska konstant kring 75–80 procent de senaste tio åren. Det dagliga läsandet var som högst 2016, då 43 procent av internetanvändarna läste dagstidningar på nätet varje dag. Nu har det dagliga läsandet sjunkit två år i rad till 37 procent.

36–55-åringar i topp för dagstidningar på nätet

Läser dagstidningar på nätet i olika åldrar

Diagram 9.3

Andel internetanvändare (12+ år) som läser dagstidningar på nätet fördelat på åldersgrupper, år 2018.

Nätanvändare mellan 36 och 55 år är flitigast läsare av dagstidningar på nätet. 89 procent av dem läser dagstidning på nätet. Ungefär hälften gör det varje dag, 48 procent av åldersgruppen 36–45 år och 50 procent av åldersgruppen 46–55 år.

Lägst dagstidningsläsande på nätet finns i åldersgruppen 12–15 år där 41 procent någon gång läser dagstidningar på nätet och bara 4 procent gör det varje dag. Att läsa en dagstidning på nätet är en av de företeelser som står sig bäst upp i åldern. Bland de allra äldsta, 76 år och äldre, läser 72 procent tidningen på nätet. En fjärdedel (24 %) gör det dagligen.

Yngre läser dagstidning på nätet – äldre läser papperstidning

Papperstidning vs dagstidning på nätet

Diagram 9.4

Andel internetanvändare (16+ år) som läser dagstidningar på papper respektive internet fördelat på åldersgrupper, år 2018.

Bland internetanvändare under 56 år är det vanligare att läsa en dagstidning på nätet än på papper. Bland personer som är 56 år och äldre är papperstidning vanligare.

Daglig nättidning större hos alla under 66 år

Dagligt läsande av tidning i papper och på internet

Diagram 9.5

Andel internetanvändare (16+ år) som dagligen läser dagstidning på papper respektive internet fördelat på åldersgrupper, år 2018.

Skillnaden mellan hur unga och äldre läser dagstidningar, på nätet eller på papper, blir extra tydlig när man tittar på det dagliga läsandet. Hos alla åldersgrupper 65 år och yngre är det vanligare att läsa en dagstidning dagligen på nätet än att göra det på papper.

Bland 16–25-åringarna är det enbart 4 procent som läser en dagstidning dagligen på papper jämfört med att 21 procent läser den på nätet dagligen. Bland 66–75-åringarna läser två tredjedelar (67 %) dagstidningen på papper dagligen och bland de som är 76 år och äldre läser fyra av fem (79 %) en papperstidning varje dag.

Digital prenumeration växer, papper krymper

Prenumererar på dagstidning (papper respektive digital)

Diagram 9.6

Andel befolkningen (16+ år) som prenumererar på dagstidningar, på papper, både papper och digitalt samt enbart digitalt, år 2016–2018.

Totalt minskar antalet tidningsprenumeranter från 55 till 51 procent 2018 jämfört med 2017. Att enbart prenumerera på en digital tidning ökar dock, från 4 till 7 procent. De nya digitala prenumeranterna täcker alltså inte upp för de prenumeranter som tidningarna förlorar på enbart papper eller de som prenumererar på både papper och digitalt.

Ett annat sätt att beskriva siffrorna på är att pappersprenumerationer finns hos 43 procent av befolkningen och digitala prenumerationer finns hos 28 procent av befolkningen.

Fler läser tidningen på nätet än på papper dagligen

Dagligt läsande av dagstidning i papper och på nätet

Diagram 9.7

Andel av befolkningen (16+ år) som läser dagstidning dagligen på papper eller på nätet samt både på papper och nät eller inte alls, år 2018.

Även om det är fler personer som betalar för att prenumerera på en papperstidning än på en nättidning (se diagram 9.6) så är det fler personer som läser tidningen digitalt än på papper varje dag. En fjärdedel (25 %) läser tidningen på nätet dagligen, jämfört med 22 procent som gör det på papper. 10 procent gör det dessutom både på nätet och på papper dagligen.

37 procent läser e-böcker eller ljudböcker

Läser e-böcker och lyssnar på ljudböcker

Diagram 9.8

Andel internetanvändare (12+ år) som läser e-böcker eller lyssnar på ljudböcker samt andelen som gör det varje vecka, år 2016–2018.

Att använda internet för att läsa e-böcker och lyssna på ljudböcker ökar stort i Sverige. Nästan två femtedelar (37 %) läser e-böcker eller lyssnar på ljudböcker, jämfört med en femtedel (20 %) för två år sedan. 12 procent läser en e-bok eller lyssnar på en ljudbok varje vecka.

Ljudböcker är mycket vanligare än e-böcker i Sverige. Under 2017 lyssnade svenskarna på ljudböcker 14 gånger så ofta som de läste e-böcker, enligt Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningens rapport Boken 2018. Intäkterna för e-böcker och ljudböcker gemensamt ökade totalt med 50 procent under 2017 i Sverige.

E-böcker och ljudböcker minskar efter 55

Läser e-böcker, lyssnar på ljudböcker

Diagram 9.9

Andel internetanvändare (12+ år) som läser e-böcker eller lyssnar på ljudböcker samt andelen som gör det varje vecka fördelat på åldersgrupper, år 2018.

Ljudbokslyssnandet och läsandet av e-böcker har en bred spridning i olika åldersgrupper. Flitigast läsare är 26–35-åringarna, där nära hälften lyssnar eller läser (49 %) och 15 procent gör det veckovis. Även i den yngsta målgruppen 12–15 år lyssnar eller läser två av fem (38 %) och 13 procent gör det veckovis. Först från 56 år och äldre faller läsandet och lyssnandet under en tredjedel.

Läsandet av pappersböcker är fortfarande långt högre än lyssnandet på ljudböcker och läsandet av e-böcker. 88 procent läser pappersböcker. Det är mer än dubbelt så vanligt som ljudböcker eller e-böcker (37 %). 44 procent läser pappersböcker varje vecka, det är alltså nästan fyra gånger så vanligt som att läsa en e-bok eller lyssna på ljudbok regelbundet varje vecka (12 %).

Varannan läser bloggar

Läser samt skriver på bloggar

Diagram 9.10

Andel internetanvändare (12+ år) som läser samt skriver bloggar fördelat på åldersgrupper, år 2018.

Att läsa bloggar och skriva i en blogg har länge legat på ungefär samma nivå. Sedan 2015 har bloggläsandet ökat något, från 40 procent till 53 procent. Men det som har ökat är framförallt de som läser bloggar mer sällan än månadsvis. 8 procent uppger att de skriver i en blogg.

Åldersfördelningen är ganska jämn, både när det gäller att läsa och skriva. I topp när det gäller läsandet ligger 36–45-åringarna med 62 procent. Bland 46–55-åringarna skriver flest (10 %). 57 procent av kvinnorna läser bloggar jämfört med 48 procent av männen.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn