.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 3

61 procent blandar arbete och privatliv med hjälp av internet

8 min läsning

Nästan alla som arbetar i Sverige använder internet på arbetet, alltifrån hela dagarna till någon gång ibland. Och ju högre utbildning, desto mer surfande på jobbet. För en majoritet har internet förändrat var gränserna går mellan arbetet och privatlivet.

Gruppen som varken använder internet på arbetet för privata ärenden eller arbetar hemifrån via nätet är liten. Det är exempelvis sex gånger fler som med hjälp av internet blandar arbete och privatliv helt och hållet – de löser jobbuppgifter hemifrån och gör privata ärenden på jobbdatorn.

I korthet:

  • 93 procent av Sveriges arbetande befolkning använder internet på arbetet, 78 procent en eller flera gånger varje dag.
  • Ju högre utbildning man har, desto mer använder man internet på arbetet.
  • 7 av 10 använder internet för att arbeta hemifrån.
  • Drygt hälften (53 %) av svenskarna som använder internet på arbetet läser arbetsrelaterad e-post under semestern.
  • 61 procent blandar arbete och privatliv fullt ut via internet – de arbetar via internet hemifrån och de använder internet på arbetet för privata ändamål.
  • 9 procent håller helt isär arbetet med det privata. De varken arbetar hemma via internet eller privatsurfar på jobbet.

Detta kapitel om internet på arbetet baserar sig på svaren från deltagarna i undersökningen Svenskarna och internet 2018 som uppgivit “Arbete” som sin sysselsättning. Totalt är det 1 381 personer, vilket motsvarar 54 procent av deltagarna.

Flest högskoleutbildade jobbsurfar…

Använder internet på arbetet

Diagram 3.1

Andel av de som arbetar som använder internet på arbetet olika ofta fördelat efter utbildningsnivå, år 2018.

Det är många som använder internet på arbetet i Sverige – 93 procent av Sveriges arbetande befolkning gör det minst någon gång och 78 procent gör det varje dag.

Internetanvändningen på arbetet samvarierar med utbildningsnivå. Nästan alla med högskoleexamen använder internet i arbetet (98 %) och nio av tio (90 %) gör det dagligen. I andra ändan märks gruppen med enbart grundskoleutbildning, där knappt åtta av tio (78 %) använder internet på arbetet och enbart hälften (50 %) gör det dagligen.

… och flest högskoleutbildade privatsurfar på jobbet

Privatsurfar på arbetet

Diagram 3.2

Andel av de som arbetar som använder internet på arbetet för privata ändamål uppdelat efter utbildningsnivå, år 2018.

Det är inte bara vanligare bland högskoleutbildade att använda internet till att arbeta hemma. Fler använder även internet på arbetet för privata ändamål (90 %) än de med lägre utbildningsnivå, exempelvis grundskoleutbildade (75 %).

Sett till alla som arbetar så är det 86 procent som använder internet på arbetet till privata ärenden och 41 procent som gör det dagligen.

Alla i finansbranschen använder internet på arbetet

Använder internet på arbetet

Diagram 3.3

Andel av de som arbetar som använder internet på arbetet olika ofta fördelat på bransch, år 2018.

När man jämför branscher utmärker sig finansbranschen i och med att alla som arbetar där använder internet på arbetet. Och nästa alla (98 %) gör det dagligen. Även inom it- och kommunikationsbranschen är internetanvändningen på arbetet hög (99 %), precis som det dagliga användandet (97 %). I övrigt sticker hotell- och restaurangbranschen ut med ett klart lägre dagligt användande av internet på arbetet (40 %) jämfört med alla andra branscher.

7 av 10 använder internet för att arbeta hemifrån

Jobbar hemifrån med hjälp av internet

Diagram 3.4

Andel av de som arbetar som använder internet för att arbeta hemifrån olika ofta, år 2018.

Det är en klar majoritet av den arbetande befolkningen som använder internet för att arbeta hemifrån, och det blir allt fler.

68 procent uppger att de arbetar hemifrån via internet, förra året var motsvarande siffra 64 procent. Och det dagliga arbetandet hemifrån via internet är det 20 procent som gör, en andel som ökat något från 17 procent förra året.

Det är vanligast inom kultursektorn att man använder internet för att arbeta hemma (93 %), följt av it- och kommunikationsbranschen (88 %) och skola/utbildning (84 %). De som arbetar inom hotell- och restaurangnäringen arbetar i lägst grad hemifrån med hjälp av internet. Endast 40 procent gör det och ingen (0 %) gör det dagligen.

Hälften läser jobbmejl på semestern

Läser arbetsrelaterad e-post under semestern

Diagram 3.5

Andel av de som använder internet på jobbet som läser arbetsrelaterad e-post under semestern, år 2018.

Drygt hälften (53 %) av svenskarna som använder internet på arbetet läser arbetsrelaterad e-post under semestern. Det är vanligare att männen gör det (57 %) än kvinnorna (47 %).

Med internet har 61 procent låtit arbetet och privatlivet glida ihop

Kombinerar arbete och privatliv med hjälp av internet

Diagram 3.6

Andel av de som arbetar som på olika sätt kombinerar att arbeta hemma via nätet med att göra privata ärenden på internet på arbetet, år 2018.

Internet har förändrat var gränserna går mellan arbetet och privatlivet, och många både arbetar på fritiden och gör privata ärenden på arbetet via nätet. 61 procent av den svenska arbetande befolkningen uppger att de arbetar hemifrån via internet och gör privata ärenden på internet på arbetet. Samtidigt är det enbart 9 procent som varken arbetar hemifrån eller gör privata ärenden på arbetet.

Det är fler som med hjälp av internet gör privata ärenden på arbetet men skippar att arbeta hemifrån (24 %), än de som inte gör privata ärenden på arbetet men som arbetar hemma (6 %).

Vanligast inom it- och kommunikationsbranschen att blanda arbete och privatliv

Kombinerar jobb och privatliv

Diagram 3.7

Andel av de som arbetar som på olika sätt kombinerar att arbeta hemma med att göra privata ärenden på internet uppdelat på bransch, år 2018.

Det är vanligaste inom it- och kommunikationsbranschen (84 %) att man arbetar hemifrån via nätet samtidigt som man även använder internet på jobbet att uträtta privata ärenden. Inom transportsektorn är det vanligast att man håller arbetet och privatlivet helt isär, 22 procent varken arbetar hemifrån via nätet eller använder internet på arbetet för privata ändamål.

Branscherna där det är vanligast att man suddar ut gränserna mellan arbete och fritid domineras av tjänstemän, medan inom de branscher där arbetarna dominerar är det vanligare att man håller isär på arbete och fritid.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn