.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 2

En halv miljon svenskar använder aldrig internet

14 min läsning

Äldre är den största gruppen som inte använder internet i samma utsträckning som andra personer. De som använder internet sällan eller inte alls bor oftare också i landsbygd, har lägre utbildning, lägre inkomst eller är oftare kvinnor.

Huvudtrenden är dock tydlig. Allt fler av Sveriges invånare använder internet och de gör det allt oftare. På vissa områden ser vi till och med 100 procents användning av internet eller tjänster på internet. Några exempel: 100 procent av de tillfrågade 16–25-åringarna använder internet. 100 procent av alla som studerar använder internet. 100 procent av 12–15-åringarna tittar på Youtube. 100 procent som arbetar inom finansbranschen använder internet på jobbet. 100 procent av de som var hemma med barn när undersökningen genomfördes använder en internetbank och köper saker via internet.

Gränsen behöver heller inte gå mellan de som använder internet och de som inte gör det. Vi ser exempelvis att de som använder internet men inte gör det varje dag, känner sig mindre delaktiga i det digitala samhället. Därför beskriver det här kapitlet både de personer i Sverige som inte alls använder internet och de som inte gör det dagligen. Dessutom tittar vi på de som inte använder vissa nättjänster.

I korthet:

  • Cirka 500 000 svenskar använder aldrig internet. De allra flesta av dem är äldre. 9 procent av 66–75-åringarna och 42 procent av de personer som är 76 år eller äldre använder inte internet alls.
  • Ytterligare 600 000 svenskar använder internet, men de gör det inte dagligen. Även här är det framförallt de som är 76 år eller äldre som som finns bakom statistiken. Totalt blir det 1,1 miljoner vuxna svenskar som inte använder internet dagligen.
  • Det är vanligare att inte använda internet dagligen bland de som bor i landsbygd, har lägre hushållsinkomst eller lägre utbildning.
  • De som inte använder internet dagligen känner sig också mindre delaktiga i det digitala samhället.
  • De som inte använder internet dagligen förekommer oftare inom branscher med många arbetare till skillnad från tjänstemän.

Sällananvändare känner sig mindre delaktiga i det digitala samhället

Känna sig delaktig i det digitala samhället

Diagram 2.3

Andel av befolkningen som känner sig “helt och fullt” eller “till stor del” delaktiga i det digitala samhället fördelat på hur ofta de använder internet, år 2018.

De som använder internet sällan känner sig mycket mindre delaktiga i det digitala samhället. Redan bland dem som svarat att de använder internet dagligen istället för flera gånger om dagen har känslan av delaktighet sjunkit från 82 till 62 procent. Det största glappet är mellan de som använder internet dagligen och de som enbart använder internet varje vecka. Bland de som endast använder internet någon gång i veckan är det endast 24 procent som känner sig delaktiga i det digitala samhället. Skillnaden mellan den gruppen och de som uppger att de använde internet dagligen är hela 38 procentenheter. Känslan av delaktighet fortsätter sedan att sjunka hos de som använder internet mer sällan än veckovis (13 %) och de som aldrig använder internet (6 %).

Färre använder internet dagligen i landsbygd

Icke-internetanvändare

Diagram 2.4

Andel av befolkningen som inte är dagliga internetanvändare i stad respektive landsbygd, år 2018.

De som uppger att de bor i landsbygd använder inte internet dagligen i samma utsträckning som de som bor i en stad. 13 procent av de som bor i landsbygd använder inte internet dagligen, jämfört med 8 procent av den del av befolkningen som bor i en stad.

Lägre dagligt nätanvändande vid lägre hushållsinkomst

Icke-internetanvändare, uppdelade på inkomst

Diagram 2.5

Andel av befolkningen som inte använder internet dagligen fördelat på hushållets årsinkomst, år 2018.

Skillnad i hushållsinkomst innebär också skillnad i dagligt internetanvändande. Bland de som har lägst inkomst, 0 till 150 000 kronor om året är det över en fjärdedel, 28 procent, som inte använder internet dagligen. I den högsta inkomstgruppen, med en hushållsinkomst över 750 000 kronor, är det enbart 1 procent av befolkningen som inte använder internet dagligen.

Var tredje pensionär använder inte internet dagligen

Icke-internetanvändare, uppdelade på sysselsättning

Diagram 2.6

Andel av befolkningen som inte använder internet dagligen fördelat på sysselsättning, år 2018.

Pensionärer, arbetssökande och sjukskrivna använder internet mer sällan än de som har en annan sysselsättning. 29 procent av pensionärerna använder inte internet dagligen. Var tionde arbetssökande (9 %) använder inte internet dagligen. Nästan lika många, 8 procent av de sjukskrivna använder inte internet dagligen.

De som använder internet mest är de som är hemma med barn. Alla tillfrågade svarade att de använder internet dagligen. Det var alltså ingen (0 %) i den gruppen som inte använde internet dagligen.

Lägre nätanvändning i branscher med många arbetare

Icke-internetanvändare, uppdelade på bransch

Diagram 2.7

Andel av befolkningen som inte använder internet dagligen fördelat på bransch, år 2018.

De som arbetar eller tidigare varit sysselsatta i en bransch med många arbetare använder internet dagligen i lägre utsträckning än den som arbetat i en typisk tjänstemannabransch. Personer som är eller har varit sysselsatta inom hotell/restaurang (15 %), handel (14 %), vård (13 %) och industri (11 %) använder internet dagligen i mindre utsträckning än genomsnittet på 10 procent. Inom IT och kommunikation (5 %) samt finans (3 %) är det minst andel som inte använder internet dagligen.

Färre dagliga uppkopplingar med lägre utbildningsnivå

Icke-internetanvändare, uppdelade på utbildningsnivå

Diagram 2.8

Andel av befolkningen (16+ år) som inte använder internet dagligen fördelat på utbildningsnivå, år 2018.

Lägre utbildningsnivå innebär också lägre användning av internet varje dag. Hos den del av befolkningen som enbart har en grundskoleutbildning är det 28 procent som inte använder internet dagligen. Användandet ökar sedan med utbildningsnivå. 

Hos de som gått gymnasiet är det 9 procent som använder internet mer sällan än dagligen eller inte alls. Hos de med påbörjade högskolestudier är siffran 8 procent och bland de med högskoleexamen är det 7 procent som använder internet mer sällan än dagligen.

De flesta har inte använt internet tidigare

Har använt internet tidigare

Diagram 2.9

Andel av de som aldrig använder internet som har använt respektive inte har använt internet tidigare, år 2018.

De som inte använder internet alls har oftast inte heller gjort det tidigare (77 %). Totalt rör det sig om cirka 400 000 personer i Sverige som aldrig använt internet. Enbart en femtedel, eller 20 procent, har använt internet tidigare men slutat.

Eftersom det är en så stor andel av de som inte använder internet alls som heller aldrig har gjort det så innebär det att de som någon gång börjar använda internet ofta fortsätter.

Ointresse viktigaste skälet till att inte använda internet

Varför man inte använder internet

Diagram 2.10

Andel av dem som aldrig använder internet som anger sitt viktigaste skäl till att inte använda internet överhuvudtaget, år 2018.

Den i särklass vanligaste orsaken till att aldrig använda internet är att personen inte har något intresse för det eller inte finner internet användbart. Ungefär hälften (47 %) av de som har deltagit i undersökningen anger det som skäl. På andra plats kommer krånglig teknik med 24 procent.

En liten andel anger också att orsaken är att de inte har tillgång till dator (6 %), inte har tid (4 %), att det är för dyrt (3 %) eller att det inte finns någon uppkoppling (2 %). Att det är så få som anger brist på uppkoppling som ett skäl stämmer överens med att det är många fler som har tillgång till internet hemma (98 %) än som använder det (94 %).

Offentlig information på internet mindre viktigt för de äldsta och yngsta

Använder aldrig internet för offentlig information

Diagram 2.11

Andel av befolkningen som aldrig använder internet för att ta del av offentlig information från kommun och myndigheter 2018, uppdelat efter åldersgrupper.

Över hälften (58 %) av de äldsta använder inte internet för att ta del av offentlig information från kommun och myndigheter. I gruppen 66–75 år är det 21 procent som aldrig använder internet för att ta del av offentlig information.

Fler äldre och yngre söker inte medicinsk information på internet

Använder aldrig internet för medicinsk information

Diagram 2.12

Andel av befolkningen som aldrig använder internet för att söka hälso- och medicinsk information uppdelat efter åldersgrupper, år 2018.

Över hälften (59 %) av de äldsta (76+ år) använder inte internet för att ta del av information om medicin och hälsa. I gruppen 66–75 år är det 24 procent som aldrig använder internet för att ta del av information om medicin och hälsa.

Färre äldre använder mobilt BankID

Använder aldrig mobilt BankID

Diagram 2.13

Andel av befolkningen som aldrig använder mobilt BankID, uppdelat efter åldersgrupper, år 2018.

Mobilt BankID används inte bara för att betala med Swish och för att logga in på sin internetbank, utan även i allt fler myndighetskontakter såsom skattedeklarationer och Vårdguiden 1177. Trots det är det en stor del av befolkningen över 76 år (77 %) som inte använder mobilt BankID. Bland 66–75-åringarna är det 34 procent som inte använder mobilt BankID.

De äldsta generationerna har inte hittat till Facebook

Använder Facebook

Diagram 2.14

Andel av befolkningen som använder Facebook, uppdelat efter generationer, år 2011–2018.

I många sammanhang har Facebook blivit en del av samhällets infrastruktur. Det kan handla om att föräldrar till skolbarn samtalar med varandra i grupper, att lokala evenemang utannonseras och besvaras på Facebook. Även viss lokalpolitisk opinionsbildning sker via Facebook-grupper. Då är det bra att komma ihåg att alla inte använder tjänsten. Det är tydligt att olika generationer använder Facebook i olika hög grad.

90-talisterna ligger i topp med 80-talisterna strax under, följda av 70- och 60-talister. De som är födda under 2000-talet använder dock Facebook i lika liten grad som 50-talisterna. Även hos 40-talisterna är det dock lite drygt hälften som använder plattformen medan knappt en tredjedel av 30-talisterna har hittat dit.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn