.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 1

Tillgång till fiber bromsar in

19 min läsning

Efter en stark tillväxt under flera år har ökningen av internet via fiber plötsligt bromsat in. Idag har varannan svensk tillgång till internet via fiberuppkoppling.

En snabb utbyggnad har skett de senaste åren. För bara fyra år sedan hade hälften så många tillgång till fiber som idag. Tillgången till internet hemma oavsett typ av uppkoppling fortsätter dock att öka.

I korthet:

  • Att ha tillgång till internet hemma har fortsatt att öka från redan höga nivåer. I år anger 98 procent att de har tillgång till internet hemma. Förra året var siffran 95 procent.
  • Tillgång till internet i hemmet ökar mest bland de äldsta. Hos de som är 76 år eller äldre har nu 87 procent tillgång till internet hemma jämfört med 68 procent 2017. Samtidigt är det en stor andel (16 %) som inte vet vilken sorts internetanslutning de har.
  • Åldersgruppen 66–75 år har kommit ikapp övriga när det gäller tillgång till internet hemma.
  • Tillgång till internet betyder inte att man använder internet. Internetanvändandet ligger kvar på 94 procent.
  • Tillgången till internet via fiber i hemmet har avstannat för första gången. Årets siffra är 2 procentenheter över 2017.
  • Nio av tio svenskar har smart mobil.
  • Uppkopplade saker eller internet of things (IoT) tar plats i folks hem. Hos varannan finns åtminstone en uppkopplad sak.

98 procent har tillgång till internet hemma

Har tillgång till internet hemma

Diagram 1.1

Andel av befolkningen (12+ år) som har tillgång till dator, internet, surfplatta och någon uppkopplad sak (IoT) i hemmet, samt andel som har tillgång till en smartmobil, år 1995–2018.

Trots att andelen av befolkningen som har tillgång till internet i hemmet och smartmobil redan är hög så fortsätter den att öka i år. Ökningen av svenskar som har tillgång till dator respektive surfplatta har dock planat ut.

98 procent av svenskarna uppger att de har tillgång till internet i hemmet. Det är tre procentenheter mer än förra årets 95 procent. Framförallt är det de äldre, 76 år och äldre, som står för ökningen. (Se diagram 1.2.)

Tillgång till dator i hemmet ligger i år på samma nivå som förra året (93 %). De senaste tio åren, sedan 2008, har tillgången till dator ökat med 8 procentenheter, från 85 procent till 93 procent.

Det har tagit den smarta mobilen sju år att växa från 27 procent, när vi mätte den första gången 2011, till dagens 90 %. Motsvarande resa för datorn tog dubbelt så lång tid, cirka 15 år. I mitten av 1990-talet hade cirka var fjärde svensk tillgång till en dator i hemmet och det dröjde tills några år in på 2010-talet innan 90 procent hade tillgång till dator hemma.

Tillgången till surfplatta i hemmet ökar. I år har 70 procent tillgång till en surfplatta jämfört med 52 procent 2014. Ökningstakten har dock planat ut. 2017 var det bara en procentenhet färre (69 %) som hade tillgång till surfplatta.

I år mäter vi för första gången uppkopplade saker i hemmet. Varannan (50 %) uppger att de har minst en uppkopplad sak i sitt hem. Det kan röra sig om exempelvis klockor, kylskåp eller bilar men avser inte mobiltelefoner eller datorer.

Internet i hemmet ökar mest bland äldre

Har tillgång till internet hemma

Diagram 1.2

Andel av befolkningen (66+ år och samtliga) som har tillgång till internet hemma, år 2010–2018.

Det finns en grupp i befolkningen där tillgången till internet i hemmet fortfarande ökar snabbt. Det är den allra äldsta målgruppen, 76 år och äldre. För bara fyra år sedan hade inte ens hälften av de som är 76 år och äldre tillgång till internet hemma. Nu är det nästan nio av tio. Samtidigt är det en stor del (16 %) av personerna i åldersgruppen som inte vet vilken sorts internetanslutning de har.

Även hos 66–75-åringarna har tillgång till internet i hemmet ökat mer än hos genomsnittet när man tittar på en längre tidsperiod. 2010 hade 64 procent av 66–75-åringarna tillgång till internet, det var då 21 procentenheter under siffran för samtliga internetanvändare. Nu har dock 66–75-åringarna kommit ikapp. 2018 har 97 procent av 66–75-åringarna tillgång till internet, bara en procentenhet under siffran för hela befolkningen.

Tillgång till internet vanligare än att använda internet

Har internet hemma respektive använder internet

Diagram 1.3

Andel av befolkningen (12+ år) som har tillgång till internet hemma och som använder internet (oavsett plats), år 2010–2018.

Fler personer har tillgång till internet hemma än andelen av befolkningen som verkligen använder internet, oavsett plats. Ökningen i tillgång till internet, från 95 procent till 98 procent mellan år 2017 och 2018 motsvaras inte av en ökning i användande. 2018 använde 94 procent av befolkningen internet och siffran var densamma 2017.

Nästan alla använder internet upp till 65 års ålder

Använder internet

Diagram 1.4

Andel av befolkningen (12+ år) som minst någon gång använder internet respektive använder internet i mobilen, år 2018.

Mellan 12 och 65 års ålder använder så gott som alla internet. Siffran varierar mellan 100 procent hos 16–25-åringarna och 98 procent hos 56–65-åringarna. Även hos 66–75-åringarna är användandet högt, 91 procent. Bland de som är 76 år och äldre använder 58 procent internet. Det innebär att många av dem har tillgång till internet i sitt hem utan att använda det (Se diagram 1.2.).

Så gott som alla mellan 12 och 45 år använder internet i mobilen (98–99 %). 94 procent av 46–55-åringarna använder internet i mobilen. Motsvarande siffror för 56–65-åringarna är 90 procent och bland 66–75-åringarna 77 procent. I åldersgruppen 76 år och äldre använder en minoritet, 38 procent, internet i mobilen.

Användande av internet ökar svagt bland de äldsta

Använder internet, 66+ år

Diagram 1.5

Andel av befolkningen som använder internet i de två äldsta åldersgrupperna, år 2010–2018.

För åtta år sedan, 2010, använde mindre än en fjärdedel (23 procent) i den äldsta målgruppen 76 år och äldre internet.På På åtta år har siffran mer än fördubblats till 58 procent.

I den näst äldsta målgruppen, 66–75 år, använde en majoritet (61 %) internet redan år 2010. Sedan dess har internetanvändandet ökat till 91 procent 2018. 66–75-åringarna ligger nu nära genomsnittet på 94 procent.

Dator vanligare än mobil bland äldre

Använder internet i olika typer av utrustning (någon gång)

Diagram 1.6

Andel av befolkningen (12+ år) som någon gång använder internet i dator, mobiltelefon respektive surfplatta fördelat på ålder, år 2018.

Hos de yngre åldersgrupperna är mobil lika förekommande eller mer förekommande än dator att använda för att koppla upp sig till internet medan det omvända gäller för de äldre. Hos alla åldersgrupper är surfplatta mindre förekommande att använda för att koppla upp sig till internet.

I den yngsta åldersgruppen, 12–15 år, är det tydligt vanligare att använda en mobil för att koppla upp sig till internet, jämfört med en dator. 90 procent använder dator och 99 procent mobil.

I åldersgrupperna från 16–55 år är dator och mobil i stort sett lika förekommande för uppkoppling till internet. Siffrorna varierar mellan 94 och 99 procent.

I åldrarna över 55 år blir dator det vanligaste sättet att ansluta till internet. Hos 56–65-åringarna använder 94 procent dator, jämfört med att 90 procent använder mobil. Bland 66–75-åringarna är siffran 87 procent för dator och 77 procent för mobil. I den äldsta åldersgruppen använder 53 procent dator och enbart 38 procent mobiltelefon för att åtminstone någon gång ansluta till internet.

Att använda surfplatta för att ansluta till internet är vanligast bland de allra yngsta, 12–15 år. 83 procent gör det. Hos 16–35-åringar har siffran sjunkit till mellan 58 och 60 procent för att sedan höjas till mellan 74 och 79 procent hos 36–55-åringar. 56–75-åringar använder åter surfplattor mindre igen, mellan 60 och 61 procent. Minst av alla använder de som är 76 år och äldre surfplatta, 27 procent.

Mobil vanligast i dagligt nätanvändande

Använder internet i olika typer av utrustning (dagligen)

Diagram 1.7

Andel av befolkningen (12+ år) som dagligen använder internet i dator, mobiltelefon respektive surfplatta, år 2018.

För dagligt internetanvändande är det tydligt att vi väljer mobilen framför datorn och surfplattan. Enbart den äldsta åldersgruppen, 76 år och äldre, använder datorn oftare dagligen än mobil eller surfplatta.

I den yngsta åldersgruppen, 12–15 år, är det störst skillnad mellan dagligt användande av dator respektive internet i mobilen. 56 procent använder internet i datorn dagligen, medan 95 procent använder internet i mobilen dagligen. Flitigast dagliga datoranvändare är åldersgruppen 16–25 år där hela 83 procent använder internet i datorn varje dag. Det är också den flitigaste mobilanvändargruppen med 97 procent dagligt användande. Det är också den åldersgrupp, förutom den allra äldsta, som använder surfplatta minst. Endast 22 procent använder den dagligen.

Det dagliga mobilanvändandet håller sig på höga nivåer, 88 till 96 procent, upp till 55 år. Därefter sjunker det till 74 procent för 56–65-åringarna och 62 procent för 66–75-åringarna. Enbart en av fyra (25 %) 76 år och äldre använder internet i mobilen dagligen.

Vi använder mobilen oftast

Hur ofta ansluter du dig till internet med dator, mobil, surfplatta?

Diagram 1.8

Andel av befolkning (12+ år) som använder internet i mobil, dator respektive surfplatta olika ofta, år 2018.

Det blir ännu tydligare att internet i mobilen är något som vi använder ofta när vi tittar på svarsalternativet “flera gånger dagligen”. 52 procent av befolkningen använder internet i sin mobil flera gånger dagligen. Motsvarande siffra för dator är 34 procent och surfplatta 16 procent.

Smarta mobiler fortsätter öka

Utrustning i hemmet

Diagram 1.9

Andel av befolkningen (12+ år) som har en eller flera datorer, smarta mobiler, surfplattor eller uppkopplade prylar (internet of things) i hemmet, år 2011–2018. Uppkopplade prylar mäts för första året.

Tillgången till en smart mobiltelefon fortsätter att öka, från 85 procent av befolkningen 2017 till årets 90 procent. Skillnaden består i att det är fler av de som har en mobiltelefon som nu har en smartmobil. Förra året hade 12 procent en mobiltelefon som inte var en smartmobil. I år är motsvarande siffra 8 procent. Andelen av befolkningen som inte har en mobiltelefon alls är två procent, samma som 2017.

Tillgången till dator i hemmet har planat ut och har endast ökat långsamt de senaste åren. I år har 93 procent en dator i hemmet. Samma siffra som förra året.

Även tillgången till en surfplatta planar ut. I år har 70 procent tillgång till en surfplatta jämfört med 69 procent förra året.

Iphone vanligaste mobilen

Typ av mobiltelefon

Diagram 1.10

Andel av befolkningen (12+ år) som har olika typer av mobiltelefon, år 2018.

Andelen svenskar som har en Iphone har ökat med två procentenheter sedan 2017 till 48 procent, när man även räknar med de som har både Iphone- och Androidtelefoner. Även andelen som har en Androidtelefon har blivit fler, 40 procent, jämfört med 39 procent 2018. 

Båda sorternas mobiltelefon har ökat medan framförallt de som inte tidigare hade en smartmobil har minskat till 8 procent, jämfört med 12 procent 2017.

Tillgång till fiber planar ut

Typ av bredbandsanslutning hemma

Diagram 1.11

Andel av befolkningen (16+ år) som har olika typer av bredbandsuppkoppling hemma, år 2010–2018. * 2018 delades frågan om mobilt bredband upp i två alternativ: Mobilt bredband via mobil och ej via mobil. Siffran här är samtliga som har svarat något av alternativen eller båda alternativen.

Ökningen av tillgången till fiber bromsar in efter att ha växt snabbt under de senaste åren. Efter att ha ökat med 12 procentenheter mellan 2016 och 2017 ökade tillgången till fiber med endast 2 procentenheter, från 48 till 50 procent. 2010 hade enbart 12 procent tillgång till fiber i hemmet, 2014 hade mer än en fjärdedel fiber (24 %).

ADSL, det vill säga internet via det gamla kopparnätet för telefoni, fortsätter att minska. 2010 var ADSL den i särklass vanligaste internetuppkopplingen. 42 procent bodde i ett hushåll med internet via ADSL. I år har siffran sjunkit till 13 procent från förra årets 19 procent.

Totalt använder 30 procent mobilt bredband hemma antingen via mobiltelefon eller via en 3G/4G-router. Av dem har 13 procent mobilt bredband via mobiltelefon, 13 procent har mobilt bredband på annat sätt än via mobiltelefon och 4 procent har svarat att de både har mobilt bredband hemma via sin mobiltelefon och på annat sätt.

Fiber i stad och mobilt i landsbygden

Fiber

Diagram 1.12

Andel av befolkningen (12+ år) som har olika typer av bredbandsuppkoppling hemma fördelat på landsbygd och stad, år 2010–2018.

Fiberuppkoppling och internet via kabel-tv-uttaget är vanligast i hushåll i staden medan ADSL, det vill säga internet via de gamla telefonledningarna, samt mobilt bredband är vanligare på landsbygden än i hushåll i staden.

ADSL

Diagram 1.12

Andel av befolkningen (12+ år) som har olika typer av bredbandsuppkoppling hemma fördelat på landsbygd och stad, år 2010–2018.

Kabel-TV

Diagram 1.12

Andel av befolkningen (12+ år) som har olika typer av bredbandsuppkoppling hemma fördelat på landsbygd och stad, år 2010–2018.

Mobilt

Diagram 1.12

Andel av befolkningen (12+ år) som har olika typer av bredbandsuppkoppling hemma fördelat på landsbygd och stad, år 2010–2018.

Vanligast att använda internet hemma

Hur har du anslutit till internet senaste månaden?

Diagram 1.13

Andel av befolkningen (12+ år) som anslutit till internet på olika sätt den senaste månaden, år 2018. Flera svar är möjliga.

86 procent av befolkningen har kopplat upp sig till internet hemma under den senaste månaden medan 73 procent uppger att de använt sitt mobilnät för att koppla upp sig. 43 procent har kopplat upp sig i skolan eller på jobbet. Publika hotspots används av 26 procent och 11 procent använder en väns eller grannes hem för att koppla upp sig.

Fler dagliga användare av internet i mobilen

Använder internet i mobilen

Diagram 1.14

Andel av befolkningen (12+ år) som använder internet någon gång, respektive dagligen i mobilen, åren 2007-2018.

Både att använda internet i mobilen generellt och att göra det varje dag ökar. Vi kommer aldrig att se samma ökningstakt som tidigare, som när det dagliga användandet fyrfaldigades från 5 till 20 procent mellan 2010 och 2011 eller nästan fördubblades från 20 procent till 38 procent mellan 2011 och 2012.

I år har det dagliga internetanvändandet i mobilen ökat från 76 till 80 procent. Att använda internet i mobilen minst någon gång har ökat från 85 till 88 procent.

Att ha en smart mobiltelefon hänger ihop med att använda internet dagligen. 97 procent av de som har en smartmobil använder också internet dagligen. Bland de internetanvändare som inte har en smartmobil är det bara 76 procent som använder internet dagligen.

Dagligt mobilsurfande sjunker med åldern

Använder internet i mobilen

Diagram 1.15

Andel av befolkningen som använder internet i mobilen olika ofta, fördelat på åldersgrupper, år 2018.

Mobilt internetanvändande minskar med åldern. Särskilt att använda mobilen flera gånger om dagen blir mer ovanligt ju äldre en blir. Mellan 12 och 35 år använder nästan tre fjärdedelar nätet i mobilen flera gånger dagligen (72–74 %).

Redan i åldersgruppen 36–45 år sjunker andelen som använder flera gånger dagligen till 67 procent. 46–55 år använder 53 procent internet i mobilen flera gånger dagligen. 56–65 år 41 procent, 66–75 år 28 procent och 76 år och äldre enbart 6 procent.

Uppkopplade saker (IoT) finns i varannat hem

Uppkopplade saker (internet of things) hemma

Diagram 1.16

Andel av befolkningen som har olika antal uppkopplade saker hemma, exempelvis klockor, kylskåp, bilar men inte mobiltelefoner eller datorer, år 2018.

Uppkopplade saker, såsom klockor, kylskåp och bilar finns i hemmet hos varannan svensk (50 %). En dryg tredjedel (35 %) har 1–5 saker, 9 procent har 6–10 saker, 4 procent har 10–20 saker och två procent av svenskarna har fler än 20 uppkopplade saker i sitt hem.

Det finns en okunskap kring om man har några uppkopplade saker hemma. 7 procent uppger att de inte vet om de har något.

Vanligaste dagliga aktiviteterna på nätet

Andel internetanvändare som utför olika aktiviteter på internet dagligen, år 2018.

 

Aktivitet Andel daglig
Ansluter du till internet 90%
Använder internet på arbetet (för att utföra arbete) 78%
Kontrollera, läsa eller skriva e-post 68%
Besöker du sociala nätverksplatser 63%
Google sök 61%
Facebook 53%
Skicka direktmeddelanden (chattar) 51%
Lyssna på musik 45%
Använder internet på jobbet, för privata ändamål 41%
Spotify 38%
Instagram 38%
Läsa dagstidningar 37%
Söka information om tidtabeller, bio, telefonnummer, adresser, TV-program 34%
Titta på film/video 32%
Youtube 28%
Spela spel (nöjesspel, ej gambling) 26%
Mobilt BankID 24%
Snapchat 23%
Använder internet för att arbeta hemifrån 21%
Netflix 19%
Ringa upp eller ta mot telefonsamtal via internet 17%
Logga in på din internetbank 16%
Titta på tv-kanalernas playtjänster 15%
Lyssna på en radiostation 13%
Hälso/träningsapp 11%
Ta del av politisk information 12%
Wikipedia 10%
Whatsapp 10%
Publicera var du befinner dig för stunden eller hitta var andra är 7%
Lyssna på poddradio 8%
Läsa bloggar 8%
Ta del av offentlig information från kommun och myndigheter 8%
Ringa eller ta emot samtal med rörlig bild (videosamtal eller videochat)? 7%
Skype 7%
Twitter 6%
Läsa/lyssna på e-böcker 6%
Betalapp, till exempel Swish 6%
Gå en utbildning eller vidareutbilda sig i arbetet 6%
Söka efter hälso- och medicinsk information 4%
Betala räkningar 4%
LinkedIn 4%
Navigera med hjälp av GPS och karta 4%
Delar eller skickar du vidare andras innehåll 3%
Pinterest 3%
Reddit 3%
Tinder 2%
Köpa varor/tjänster som levereras över internet (till exempel program, biljetter, filmer) 1%
Sälja saker/tjänster 1%
Köpa saker/tjänster som levereras med posten 1%
Flashback 1%
Skriva på egen blogg 1%
Köpa saker/tjänster som hämtas upp i butik 1%
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn